PROGRAM EKONOMIDAGARNA 2019 - DAG 1

09:00Registrering och morgonkaffe
09:30Akademikerförbundet SSR och Örebro Kommun hälsar välkomna

Heike Erkers, förbundsordförande, Akademikerförbundet SSR

Kenneth Nilsson, Kommunstyrelsens ordförande, Örebro kommun
09:50Konferensens moderator öppnar konferensen

Joakim Jardenberg är senior rådgivare åt stora och några mindre företag samt kommuner och regioner. Han är även affärsängel och global föreläsare - allt med internet som gemensam nämnare. På uppdrag av SKL arbetade Joakim även med programmet ”LEDA för smartare välfärd”.)
MAKROEKONOMI & FRAMTIDENS DEMOGRAFISKA >
10:00Framtidens ekonomiska utmaningar för Sveriges kommuner och landsting – en välfärd satt under press!

Är det rimligt att samtidigt som den offentliga sektorns skuld minskar får vi en allt fattigare kommunsektor? Det är en av flera frågor som SKL lyfter i vårens ekonomirapport. Annika kommer under sin presentation ta upp framtidens utmaningar men också möjligheter för den offentliga ekonomin.

• Framtidens utmaningar inom kommun och regioner med ökade kostnader i takt med den demografiska utvecklingen
• I framtiden handlar det om att arbeta smartare inte hårdare inom kommun- och regionerna. Ny teknik är en möjliggörare för detta!
• Exempel på lyckade projekt där till exempel kommuninvånaren, eleven och patienten gör mer av jobbet själva

Annika Wallenskog, Chefsekonom, Sveriges Kommuner & Landsting (SKL)
10:50Makroekonomiska läget – hur står sig svensk ekonomi i en osäker omvärld?

• Överblick av världsekonomin och det makroekonomiska läget
• Vilka är de största utmaningarna och orosmolnen framöver?
• Hur påverkar detta den svenska offentliga ekonomin?
• Framtida trender och analyser – hot & möjligheter

Andreas Wallström, prognoschef och biträdande chef för makroanalys, Swedbank
11:40Förmiddagskaffe med nätverkande
12:10Kompetensutmaningen inom offentlig sektor – hot och möjligheter

• Att komma till rätta med bemanning och kompetensförsörjning inom offentlig sektor kräver långsiktiga insatser
• Ansvarsfördelningen mellan arbetsgivare och medarbetare samt finansiering ur ett individperspektiv
• Vilken kompetens behövs och hur skapar vi förutsättningar för att allas kompetens tas tillvara?

Håkan Regnér, Docent i nationalekonomi, Saco
13:00Lunch med nätverkande
14:10PANELDISKUSSION

Framtidens offentliga ekonomi – den demografiska utmaningen ställer mycket på spel!


Statens finanser är starka men tillväxten i det reala skatteunderlaget förväntas dämpas rejält de kommande åren. Trycket på den offentliga sektorn är mycket stort och sysselsättningen behöver en lyckad integration av nya invånare, samt ett utökat och förlängt arbetsliv. Ökade krav inom vård, skola och omsorg samt stora investeringsbehov gör att regioner och kommuner står inför stora finansiella utmaningar. Samtidigt står den offentliga sektorn också inför en stor utmaning att klara framtidens bemanning och kompetensförsörjning. Kommuner och regioner ska leverera en god välfärd med knappa resurser. Vilka är lösningarna för att hantera dessa utmaningar är något som vi kommer att diskutera under paneldiskussionen som leds av moderator Joakim Jardenberg.

Paneldeltagare:

Andreas Wallström, prognoschef och biträdande chef för makroanalys, Swedbank

Håkan Regnér, Docent i nationalekonomi, Sacos samhällspolitiska avdelning

Anders Morin, ansvarig välfärdspolitik, Svenskt Näringsliv

Simon Vinge, Chefsekonom, Akademikerförbundet SSR

Johanna Larsson, Ekonomidirektör, Örebro kommun

VÄLJ MELLAN SPÅR A, B ELLER C PÅ EFTERMIDDAGEN

SPÅR A – VÄLFÄRDSFINANSIERINGEN

15:00Modern styrning inom offentlig sektor en förutsättning för en effektiv välfärd – Hur säkerställer man önskvärda effekter?

• Viktiga konsekvenser och effekter av beslutade kriterier för styrning
• Hur återföra kunskap kring utveckling och prövning av metoder för nyttiggörande av beslutade styrformer?
• Så bidrar vi med kunskap kring implementation av styrformer

Niklas Post, operativt ansvarig, insamlingsstiftelsen för ledning, styrning och utveckling i offentlig sektor Stiftelsen SSLUO
15:50Eftermiddagskaffe med nätverkande
16:20Räkenskapssammandraget (RS) - statens viktigaste källa till information om kommunernas ekonomiska situation

Svenska kommuner rapporterar varje år in intäkter och kostnader till Statistiska Centralbyrån (SCB). Sammanställningen kallas Räkenskapssammandraget och utgör statens viktigaste källa till information om kommunernas ekonomiska situation och utveckling. Räkenskapssammandraget används bland annat i regeringens arbete med finanspolitiken och budgetprocessen, samt för att följa upp statliga reformer. Uppgifterna används även av vissa myndigheter för uppföljningar och utvärderingar, samt för jämförelser av kostnadseffektivitet mellan olika kommuner

• Är brister i kommunernas inrapportering till SCB ett hot mot tillförlitligheten i Räkenskapssammandraget?
• Är brister i kommunernas årsredovisningar ett hot mot tillförlitligheten i Räkenskapssammandraget?
• Är SCB:s bedömning av tillförlitligheten i Räkenskapssammandraget välgrundad?

Lasse Einarsson, projektledare, Riksrevisionen
17:00Konferensens första dag avslutas.
18:30Gemensam middag & nätverkande på Conventum

OBS! Anmälan krävs. Med reservation för att middagen kan bli fullbokad.

SPÅR B – LEDNING OCH STYRNING AV OFFENTLIG EKONOMI

15:00Så har vi skapat en modern och proaktiv ekonomistyrning – praktiska erfarenheter och lärdomar

• Utvecklad och moderniserad ekonomiprocess med ökat medborgarfokus
• Effektivare flöden och kompetenta medarbetare
• Digitalisering som förbättrar organisationen
• Praktiska erfarenheter och lärdomar

Eva Olin, ekonomidirektör, Nacka kommun

Angel Delgado, Adra Trintech leder passets frågestund
15:50Eftermiddagskaffe med nätverkande
16:20Systembaserad verksamhetsstyrning – Nordanstigmodellen

Att sätta nya processer är alltid utmanande för en organisation, speciellt när det rör sig om nya typer av styrmodeller. Fredrik kommer berätta mer om hur Nordanstig har implementerat en ny tillitsbaserad styrmodell utifrån systemsynsättet och praktiska lärdomar och erfarenheter utifrån detta arbete.

• Ny styrmodell innebär ett helt nytt sätt att tänka, för hela organisationen
• Implementation av en horisontell helhetsmodell för verksamhetsstyrning
• Praktiska lärdomar och erfarenheter från arbetet med styrmodellen
• Vad är nästa steg framöver?

Fredrik Pahlberg, kommunchef, Nordanstig
17:00Konferensens första dag avslutas.
18:30Gemensam middag & nätverkande på Conventum

OBS! Anmälan krävs. Med reservation för att middagen kan bli fullbokad.

SPÅR C – REDOVISNING OCH REVISION

15:00Aktuella redovisningsfrågor – ny redovisningslagstiftning 2019

• Vad har hänt med den nya lagstiftningen – praktisk tillämpning?
• Nya uppdaterade informationer och rekommendationer
• Revisionens roll – empiriska studier
• Övriga frågor på agendan

Torbjörn Tagesson, professor, Linköpings universitet
15:50Eftermiddagskaffe med nätverkande
16:20Föreläsningen fortsätter – Aktuella redovisningsfrågor – ny redovisningslagstiftning 2019
17:00Konferensens första dag avslutas.
18:30Gemensam middag & nätverkande på Conventum

OBS! Anmälan krävs. Med reservation för att middagen kan bli fullbokad.