Insight_energy_Straight

Anmäl dig idag!

VÄLKOMMEN TILL DAGVATTENHANTERING 2017!

STRATEGIER OCH METODER FÖR FRAMGÅNGSRIK DAGVATTENHANTERING

För att möta förändringar i klimat och flöde samt ökade krav avseende kvalitet i sjöar och vattendrag behövs en dagvattenhantering som efterliknar vattnets naturliga väg. Det gäller då att ha en dagvattenstrategi som eftersträvar en hållbar och därmed långsiktig hantering av dagvattenflöde och föroreningar.

Under konferensen Dagvattenhantering 2017 ökar du din kompetens inom ämnet under två heldagar med några av landets främsta experter inom området. Med aktuella praktikfall och exempel belyser konferensen ämnet dagvattenhantering från olika högaktuella aspekter.

Medierna informerar om allt fler översvämningskatastrofer i Sverige. SMHI berättar om skyfallshantering och nederbördsmätning med nya tekniker samt om framtida klimat. Fredrik Ohls och Agata Banach kommer att berätta om projekt som SWECO arbetar med.

Du får även lyssna till bland annat:

• Planeringsprocess och arbetssätt för att skapa en robust dagvatten- och skyfallshantering
• Småskalig hantering av dagvattensediment
• Service och underhåll av dagvattensystem
• Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för vatten – vad betyder de för dagvattenhanteringen?
• Erfarenheter efter införandet av en dagvattenpolicy och handlingsplan för dagvatten i Västerås stad

Ta chansen att öka din kompetens inom dagvattenhantering!

Missa inte fördjupningsdagen onsdagen den 16 november då du får höra allt om juridiken inom dagvattenhantering med miljöjuristen Jonas Christensen!

Varmt välkommen!

Christine Angerman
Projektledare
Insight Events Sweden
Tfn: 08-587 662 61
E-post: christine.angerman@insightevents.se

PARTNERMÖJLIGHETER

Dagvattenhantering 2017 samlar branschens experter! Detta event kommer att ge dig chansen att nätverka med beslutsfattare och etablera relationer för framtida affärer.

sponsorship3

Dagvattenhantering 2017 erbjuder ett unikt tillfälle för deltagare och samarbetspartners att uppdatera sig på de senaste nyheterna, nätverka och diskutera utmaningar och möjligheter inom dagvattenhantering. Hör praktikfall, expertföreläsningar, få svar på frågor och en möjlighet att knyta de rätta kontakterna inför framtiden. Programmet utvecklas efter djupintervjuer med målgruppen. Agendan och talaruppställningen baseras på målgruppens frågor och önskemål.

Var med från start! Som samarbetspartner har du möjlighet att påverka agendan som är under produktion. Vilka frågeställningar är viktigast för dina kunder?

Kontakta oss för mer information:

Christian Sjöström, Sales Manager
Tel: 08 587 662 68 | Mobil: 073-501 63 99
Email: christian.sjostrom@insightevents.se

PROGRAM

PROGRAM DAG 1 – 14 NOVEMBER

09:00 Registrering och morgonkaffe
09:30 Moderatorn inleder den första konferensdagen

Irina Persson, Utredningsingenjör, Uppsala Vatten. Irina arbetar sedan i somras med dagvattenfrågor på planeringsavdelningen på Uppsala Vatten. Hon har över 10-års erfarenhet som konsult inom dagvatten och har främst jobbet med tidiga skeden.
09:45 PRAKTIKFALL

Arbetssätt för att skapa en robust dagvatten- och skyfallshantering i befintliga områden och i ny bebyggelse – nyckelfaktorer, fallgropar och goda exempel


• Hur ska man starta arbetet att hantera extrema regn i befintlig bebyggelse?
• Hur ska man arbeta för att få en hållbar hantering av dagvatten och förebyggande av översvämning tidigt i stadsplaneringen?
• Hur ska man tänka kring dimensionering av dagvattensystem för att klara ökande nederbörd och ökande flöde?
• Exempel på planeringsstöd, effektiva dagvattenstrategier och robusta lösningar
• Vattensäkerhet utan att alltid behöva sätt upp staket

Lars-Erik Widarsson, dagvattenspecialist, Firma LE Widarsson och anställning i Norrköpings kommun som delas mellan Tekniska förvaltningen och NoVA.
10:45 Förmiddagskaffe
11:15 Småskalig hantering av dagvattensediment

Dagvattendammar fyller en viktig funktion och nyttjas bl.a. som sänka för partiklar kolloider och föroreningar. Hantering av dagvattensediment är en förhållandevis ny branschfråga. Följande punkter tas upp:

• Teknik på tre kritiska punkter i hanteringen; klassificering, uppsamling och behandling
• Hanteringsalternativ, kostnadseffektivitet vid underhåll av dagvattendammar
• Engångsåtgärder av små objekt försvårar rationella insatser för beställare av entreprenadarbetet
• Minst 1500 dagvattendammar har byggts i Sverige utan en plan för hur de förorenade sediment, som efterhand lagras upp, kan avlägsnas

Tekn Dr Josef Mácsik arbetar med forskning och utveckling inom miljögeoteknik med fokus på nyttiggörande av modifierade korniga och kohesiva material på Ecoloop.
12:15 Lunch och nätverkande
13:15 Service och underhåll av dagvattensystem

• Främsta problemorsakerna
• Underhållsplan
• Samordning av underhålls- och servicearbeten
• Åtgärder vid källan
• Åtgärder vid dagvattenmagasin
• Utvecklingsmöjligheter

Maria Kosinski, marknadsansvarig för industri och
processindustri segmentet, Ragn-Sells AB

14:15PRAKTIKFALL

Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för vatten – vad betyder de för dagvattenhanteringen?


• Fattade beslut och vad de innebär för dagvattenområdet
• Vikten av ansvarsfullt byggande, samhällsplanering och dagvattenhantering i arbetet för en hållbar utveckling för vattenmiljön
• Processen framåt

Lisa Dahlén, vattensamordnare, Vattenmyndigheten för Bottenhavets vattendistrikt
15:15 Eftermiddagskaffe
15:45PRAKTIKFALL

Dagvatten i Kävlinge kommun


• Dagvattenpolicy - syfte, riktlinjer och strategier
• Dagvatten i nya planområden – detaljplan & dagvattenutredning
• Två olika lösningar från Barsebäck
• Dagvatten i förtätningsområde
• Dagvattendammar – varför och vilka typer finns i Kävlinge?
• Miljöavdelningens tillsyn enligt MB 9 kap 2§ punkt 3

Alexandra Malm är VA-ingenjör i Kävlinge kommun och har jobbat inom kommunal verksamhet sedan 2011.
16:45Moderatorn avslutar den första konferensdagen
17:00-18:00 Mingel med dryck och tilltugg

PROGRAM DAG 2 – 15 NOVEMBER

08:30 Morgonkaffe
09:00 Moderatorn inleder den andra konferensdagen
09:10 Uppdateringar från SMHI

• Skyfall
• Nederbördsmätning med nya tekniker
• Pågående utvecklingsprojekt
• Framtida klimat

Sten Lindell, Chef affärsområde samhällsbyggnad, SMHI.
10:00 PRAKTIKFALL

Ett dagvattenprogram - men hur gör vi sen då?


• Handbok och exempelsamling för dagvatten
• Riktlinjer på fastighetsmark och uppföljning inför bygglov
• Dimensioneringsanvisningar för dammar
• Praktikfall: systemlösning för dagvatten inom Uppsalas nya stadsdel Södra Staden

Brita Stenvall arbetar med dagvattenfrågor på Uppsala Vatten och har över 12-års erfarenhet av arbete inom klimatanpassning- och dagvattenprojekt. Först som konsult och de senaste tre åren på kommunalt VA-bolag.

Irina Persson, Utredningsingenjör, Uppsala Vatten
10:45Förmiddagskaffe
11:15 Stadsutvecklingsprojekt ”Nacka bygger stad”

Hur kan ett stort stadsutvecklingsprojekt som "Nacka bygger stad" bidra till stora förbättringar vad gäller dagvattenkvalitet, genom att upprätta en vattenplan för recipienten?

Fredrik Ohls arbetar som Dagvatten- och VA-expert på Sweco i Stockholm. Fredrik är gruppchef på gruppen VA-utredning och han arbetar för närvarande med ledningsnätsutbyggnaden av centrala Nacka och Sickla, översvämningsanalyser, samarbete på EU nivå inom översvämningshantering, men också en hel del med dagvatten och grundvatten inom detaljplaner i tidiga skeden.
12:15Lunch och nätverkande
13:15Förändring kring dagvattentänket och skapandet av samsyn i Nacka kommun

• Grönytefaktor
• Gatustandard
• Dagvattenstrategi
• Riktlinjer för DV-hantering på kvartersmark o allmän platsmark

Agata Banach är gruppchef för SWECOs Dagvattenverksamhet i Stockholm som arbetar brett med dagvatten- och klimatanpassningsfrågor, främst med koppling till urbana miljöer och närliggande recipienter.
14:15Eftermiddagskaffe
14:45PRAKTIKFALL

Erfarneheter efter införandet av en dagvattenpolicy och handlingsplan för dagvatten i Västerås stad


Västerås stad har arbetat drygt tre år med en gemensam dagvattenpolicy.

• Vad har fungerat bra?
• Vad fungerar sämre?
• Samarbete mellan förvaltningar och bolag

Lena Höglund, VA-ingenjör, Mälarenergi
15:30 Exempel på problem och lösningar vid skyfall

• Åtgärdsplan från påbörjat arbete i Norrköping
• Praktikexempel på fallgropar - bl.a. extrem avrinning från åkermark som avrinner mot bebyggelse
• Praktikexempel på bra lösningar – Bl.a. från stadsdelen Mariastaden i Helsingborg
• Exempel på dagvattendammar i Helsingborg
• Öppna dagvattenlösningar

Lars-Erik Widarsson, dagvattenspecialist, Firma LE Widarsson och anställning i Norrköpings kommun som delas mellan Tekniska förvaltningen och NoVA.
16:15 Moderatorn avslutar konferensen.

HAR DU KOLL PÅ DAGVATTENJURIDIKEN?

FÖRDJUPNINGSDAG 16 NOVEMBER

OBS! Fördjupningspasset är fullbokat!

Det är framförallt två omständigheter bakom det faktum att frågor kring dagvatten blivit så aktuella just nu. Den ena är de ökande regnmängderna på grund av klimatförändringarna och den andra är kraven på att alla medlemsstater ska leva upp till EU:s ramdirektiv för vatten och dess miljökvalitetsnormer. Avsikten med detta pass är att ge en bild av de mest centrala delarna av dagvattenjuridiken. Jonas Christensen kommer att visa hur miljöbalken, lag om allmänna vattentjänster, plan- och bygglagen samt lagen om skydd mot olyckor reglerar dagvatten.

Några av frågorna som kommer att belysas är:

  • Vilka planbestämmelser kan kommunerna skriva in i en detaljplan för att klara MKN eller ett översvämningshot?
  • Hur styr miljöbalken dagvattenhanteringen och vilka möjligheter har tillsynsmyndigheten att ställa krav på dagvattenanläggningar?
  • När inträder det kommunala ansvaret för omhändertagande av dagvatten enligt 6 § vattentjänstlagen och vad säger lagen om skydd mot olyckor om kommunernas planering och beredskap?
  • Förslag som lades fram i SOU 2017:42, Klimatanpassningsutredningen

Juris dr. Jonas Christensen driver sedan 2007 Ekolagen Miljöjuridik. Han är en mycket flitigt anlitad föreläsare inom bland annat dagvattenjuridiken, och han har skrivit flertal artiklar och rapporter om olika delar av dagvattenjuridiken. Utöver VA-juridik är Jonas specialiserad på bland annat miljörätt, livsmedelsrätt, plan- och byggrätt. Jonas är huvudförfattare till Havs- och vattenmyndighetens rapport (2015:15) ”Juridiken kring vatten och avlopp”, och under våren 2016 tilldelades han Yrkesföreningen Miljö- och hälsas Miljö- och hälsoskyddspris.

Hålltider:
08:45 Registrering och morgonkaffe
09:00 Fördjupningspasset startar
10:30 Förmiddagskaffe
12:30 Lunch
15:00 Eftermiddagskaffe
16:30 Fördjupningspasset avslutas

test-event_2
test-event_22
test-event_23

TALARE

agataAgata Banach är gruppchef för SWECOs Dagvattenverksamhet i Stockholm som arbetar brett med dagvatten- och klimatanpassningsfrågor, främst med koppling till urbana miljöer och närliggande recipienter.
alexandraAlexandra Malm är VA-ingenjör i Kävlinge kommun och har jobbat inom kommunal verksamhet sedan 2011.
britaBrita Stenvall arbetar med dagvattenfrågor på Uppsala Vatten och har över 12-års erfarenhet av arbete inom klimatanpassning- och dagvattenprojekt. Först som konsult och de senaste tre åren på kommunalt VA-bolag.
spaceholder_head_2-280x280Lisa Dahlén, vattensamordnare, Vattenmyndigheten för Bottenhavets vattendistrikt
fredrikFredrik Ohls arbetar som Dagvatten- och VA-expert på Sweco i Stockholm. Fredrik är gruppchef på gruppen VA-utredning och han arbetar för närvarande med ledningsnätsutbyggnaden av centrala Nacka och Sickla, översvämningsanalyser, samarbete på EU nivå inom översvämningshantering, men också en hel del med dagvatten och grundvatten inom detaljplaner i tidiga skeden.
irinaIrina Persson arbetar med dagvattenfrågor på Uppsala Vatten. Hon har över 10-års erfarenhet som konsult inom dagvatten och har främst jobbet med tidiga skeden.
jonasJuris dr. Jonas Christensen, Ekolagen Miljöjuridik.
josefTekn Dr Josef Mácsik arbetar med forskning och utveckling inom miljögeoteknik med fokus på nyttiggörande av modifierade korniga och kohesiva material på Ecoloop.
larsLars-Erik Widarsson, dagvattenspecialist, Firma LE Widarsson och anställning i Norrköpings kommun som delas mellan Tekniska förvaltningen och NoVA.
lena_hLena Höglund, VA-ingenjör, Mälarenergi
mariaMaria Kosinski, marknadsansvarig för industri och processindustri segmentet, Ragn-Sells AB
stenSten Lindell, Chef affärsområde samhällsbyggnad, SMHI.

HÄMTA BROSCHYR

ANMÄLAN

PRISLISTA Boka t.o.m 1/9Boka t.o.m 31/10Boka fr.o.m 1/11
Konferens7.990 kr8.990 kr9.990 kr
Konferens + fördjupningspass11.490 kr12.900 kr13.990 kr
Endast fördjupningspass3.990 kr4.690 kr4.990 kr

LOKAL

KONTAKT

Senior projektledare
Christine Angerman
E-post: christine.angerman@insightevents.se
Tfn: 08 587 662 61

Deltagarplats
Anna Pettersson
Epost: Anna.Pettersson@insightevents.se
Tfn: 08 587 662 94

Sponsorskap / utställning
Christian Sjöström
Epost: Christian.Sjostrom@insightevents.se
Tfn: 08 587 662 68