juni 27, 2016 Webmaster

Dagvattenhantering

Dagvattenhantering

KONFERENS | 18 - 19 OKTOBER 2022 | STOCKHOLM

VÄLKOMMEN TILL DAGVATTENHANTERING!

Så möter du den växande dagvattenutmaningen

Det råder inga tvivel om att dagvattenhanteringen blir en allt viktigare del i samhällsplaneringen när vi går mot en alltmer klimatförändrad tillvaro samt bygger ut och förtätar våra städer. Utmaningarna är många och svåra, men det finns goda skäl att se med tillförsikt på framtiden – för runtom i vårt land görs viktiga framsteg.

På konferensen Dagvattenhantering 2022 ökar du din kompetens och får ta del av det senaste i ämnet och utbyta erfarenheter med kollegor från olika delar av landet. Under två heldagar får du uppdaterad kunskap i ämnet och nya insikter som hjälper dig att ta dig an den växande utmaningen som dagvattenhanteringen innebär. Du får ta del av aktuell forskning och innovation samt lyssna till ledande experter på området. Därtill får du lyssna till inspirerande praktikfall från kommuner i framkant, som delar sina viktigaste lärdomar och hur de hjälper dem att rusta sig inför ett oförutsägbart och alltmer extremt klimat.

Vi får bland annat lyssna till Ronnie Nilsson från Uppsala kommun som berättar om skapandet av ett av världens mest omfattande grönblåa dagvattensystem. Josefin Andersson ger ett inspirerande praktikfall från översvämningsdrabbade Arvika kommun som nyligen utsågs till en av Sveriges absolut bästa kommuner inom klimatanpassning.

Dessutom:

  • Fel och brister i dagens VA-lagstiftning och hur det påverkar arbetet med dagvattenhantering
  • Electrochemical degradation of Per- and Polyfluoroalkyl Substances (PFAS) in contaminated stormwater, groundwater and process water
  • Kan växtbäddar rena dagvatten från mikroplaster?
  • DRIZZLE – Vinnovas kompetenscentrum för forskning inom dagvattenhantering
  • Färska resultat från en nyligen avslutad studie om reningseffekten hos jordar
  • Utmaningar, prioritering och problemhantering vid planeringen och anläggandet i tät stadsmiljö

Efter önskemål från våra tidigare deltagare kommer även Jonas Christensen från Ekolagen Juridik att hålla sin mycket uppskattade heldagsfördjupning på temat dagvattenjuridik, den 20 oktober.

Ta tillfället i akt att träffa kollegor från hela Sverige och fördjupa din kunskap inom dagvattenområdet!

Varmt välkommen!

Michael Linnell
Projektledare
Insight Events Sweden

PARTNERMÖJLIGHETER

Dagvattenhantering samlar branschens experter! Detta event kommer att ge dig chansen att nätverka med beslutsfattare och etablera relationer för framtida affärer.

Dagvattenhantering erbjuder ett unikt tillfälle för deltagare och samarbetspartners att uppdatera sig på de senaste nyheterna, nätverka och diskutera utmaningar och möjligheter inom dagvattenhantering. Hör praktikfall, expertföreläsningar, få svar på frågor och en möjlighet att knyta de rätta kontakterna inför framtiden. Programmet utvecklas efter djupintervjuer med målgruppen. Agendan och talaruppställningen baseras på målgruppens frågor och önskemål.

Var med från start! Som samarbetspartner har du möjlighet att påverka agendan som är under produktion. Vilka frågeställningar är viktigast för dina kunder?

Kontakta oss för mer information:

Roland Behrendt, Sales Manager
Tel: 08 587 662 77
Email: roland.behrendt@insightevents.se

PROGRAM

08:30 Registrering och morgonkaffe
09:00 Moderatorn Lennart Zetterlund inleder den första konferensdagen
09:10 Kan växtbäddar rena dagvatten från mikroplaster?

• Case: Spridning av mikroplaster från nybyggnation av bostadshus
• Mikroplaster i dagvatten
• Spridning vs. Kontaminering – systemgränser och åtgärder
• Fallstudie: Bjurbäcken i Stockholm
• Växtbäddar som reningsmetod av dagvatten
• Resultat, slutsatser och framtid

Fredrick Regnell, projektledare och civilingenjör samt partner, Ecoloop
10:15GRUPPDISKUSSION

Vi diskuterar aktuella frågeställningar


• Arbetssätt för att nå ett gott arbete med dagvatten
• Vilka är de främsta hindren/utmaningarna?
• Vilka verktyg önskar vi att vi hade?
• Hur hanterar vi hårda reningskrav i praktiken?
• Är kraven rimliga? – Varför/varför inte?
• Hur bör vi arbeta för att möjliggöra uppfyllandet av MKN?

Skicka gärna frågeställningar som Du önskar diskutera till michael.linnell@insightevents.se
11:00 Förmiddagskaffe
12:30 Lunch
13:30Framtidssäkrad dagvattenhantering i Uppsala kommun

Uppsala växer. Den nya stadsdelen Rosendal håller för fullt på att ta form och här skapar man dessutom ett av världens mest omfattande grönblåa dagvattensystem. I systemet blir regnvattnet en resurs som skapar grönare gator, samtidigt som det renas och lagras. Parallellt med anläggandet har även handboken Levande gaturum – en handbok i Blågröngrå system tagits fram. Som deltagare får du ta del av:

• Bakgrunden till projektet – vad går det ut på, varför har man gjort som man gjort och vilka förutsättningar har man haft?
• De främsta utmaningarna – var har det gått snett och varför?
• Vilka är våra viktigaste lärdomar?
• Status på projektet idag – hur har Rosendal och Uppsala stärkts inför klimatutmaningen?

Ronnie Nilsson, landskapsarkitekt LAR/MSA och projektledare, Uppsala kommun
14:20Eftermiddagskaffe
14:40 Framtidssäkrad dagvattenhantering i Uppsala kommun, forts.

Ronnie Nilsson, landskapsarkitekt LAR/MSA och projektledare, Uppsala kommun
15:30Klimatförändringarna är här – hur rustar vi oss mot de allt häftigare skyfallen?

• Case: Underminerad byggnad för studentboende i Gävle efter det historiska skyfallet 2021:
• Vad berodde det på?
• Hade det kunnat förhindras?
• Vad händer nu – vilka åtgärder har vidtagits?
• Hur förhindrar vi att människor och egendom skadas i framtiden?
• Erfarenheter från öppna lösningar i Stockholm som filmats under kraftigt regn
• Hör mer om våra planer för skyfallslösningar på Östermalm i Stockholm

Fredrik Ohls, dagvatten- och VA-expert, Sweco
16:30Moderatorn Lennart Zetterlund avslutar den första konferensdagen
16:40-17:40 Mingel med dryck och tilltugg
08:30 Morgonkaffe
09:00 Moderatorn Lennart Zetterlund inleder den andra konferensdagen
09:10 På gång i Nacka kommun: Våra aktuella dagvattenprojekt

• Färsk regnbäddsstudie finansierat av Naturvårdsverket:
• Reningsförmågan hos två jordtyper i regnbädd med fokus på tungmetaller, mikroplaster och näringsämnen
• Infiltrationsförmåga – varför är vissa jordar mer genomsläppliga än andra?
• Så utvecklade vi anläggningen inför studien – hur gick processen till?
• Utmaningar vid planering i befintlig, tät stadsmiljö:
• Prioritering och löpande problemhantering vid utrymmesbrist i ledningstät miljö
• Hur hittar vi lösningar som möter driftens krav?

Agata Wehlin, dagvattenspecialist, Nacka kommun
10:15 Förmiddagskaffe och nätverkande
10:45 Fel och brister i dagens lagstiftning

• Vilka behov behöver vi reglera för?
• Kort om den spretiga lagstiftningen
• Vilket ansvar har egentligen den enskilde, VA-huvudmannen, respektive räddningstjänsten?
• Vilka anläggningar är anmälningspliktiga?
• Några kommentarer kring aktuella förslag

Jonas Christensen, Juris dr., Ekolagen Miljöjuridik
12:00Lunch
13:00DRIZZLE – centrum för dagvattenhantering

DRIZZLE – centrum för dagvattenhantering är ett av Vinnovas kompetenscentrum för forskning i världsklass inom områden som är viktiga för Sverige. Inom DRIZZLE utvecklar forskare vid Luleå tekniska universitet i samverkan med företag och kommuner banbrytande, forskningsbaserade dagvattenlösningar, som minskar risken för översvämningar i städer, som minimerar föroreningsbelastningen på sjöar och vattendrag, och som fångar de möjligheter som dagvattenavrinning kan erbjuda. Ta del av de senaste projekten och lösningarna för en hållbar och framtidssäkrad dagvattenhantering!

Maria Viklander, professor i VA-teknik och centrumledare DRIZZLE, Luleå tekniska universitet
14:00Eftermiddagskaffe
14:30Översvämningsdrabbade Arvika: så möter vi utmaningen

• Lärdomar av översvämningar orsakade av långvariga regn – praktiska exempel från bl.a. Arvika översvämningsskydd
• Så har vi utnyttjat våra erfarenheter av översvämningar orsakade av skyfall
• Utmaningar med försämrad vattenkvalitet i samband med klimatförändringar – praktiska exempel på dagvattenrening, t.ex. skärmbassänger och flytande våtmarker
• Fortsatt arbete: Vår klimatanpassningsstrategi för de kommunala bolagen

Josefin Andersson, utredningsingenjör Teknik i Väst, Arvika kommun
15:30 Avslutande diskussion och frågestund
15:45 Moderatorn Lennart Zetterlund avslutar konferensen

JURIDIKEN INOM DAGVATTENHANTERING

Fördjupningspass 20 oktober 2022

Det är framför allt två omständigheter bakom det faktum att frågor kring dagvatten är så aktuella just nu: Dels de ökande regnmängderna till följd av klimatförändringarna, och dels de hårda kraven på att alla medlemsstater ska leva upp till EU:s ramdirektiv för vatten och dess miljökvalitetsnormer. Avsikten med denna fördjupning är att ge en bild av de mest centrala delarna av dagvattenjuridiken. Jonas Christensen kommer att visa hur dagvatten regleras av miljöbalken, lagen om allmänna vattentjänster, plan- och bygglagen samt lagen om skydd mot olyckor.

Några av frågorna som kommer att belysas är:

  • Vilka planbestämmelser kan kommunerna skriva in i en detaljplan för att klara MKN eller ett översvämningshot?
  • Hur styr miljöbalken dagvattenhanteringen och vilka möjligheter har tillsynsmyndigheten att ställa krav på dagvattenanläggningar?
  • När inträder det kommunala ansvaret för omhändertagande av dagvatten enligt 6 § vattentjänstlagen och vad säger lagen om skydd mot olyckor om kommunernas planering och beredskap?
  • Aktuella utredningsförslag

Under ledning av:

Juris dr. Jonas Christensen driver sedan 2007 Ekolagen Miljöjuridik. Jonas är en mycket flitigt anlitad föreläsare inom bland annat dagvattenjuridiken och han har skrivit flertalet artiklar och rapporter om olika delar av dagvattenjuridiken. Utöver VA-juridik är Jonas specialiserad på bland annat miljörätt, livsmedelsrätt, plan- och byggrätt. Han är huvudförfattare till Havs- och vattenmyndighetens rapport (2015:15) ”Juridiken kring vatten och avlopp”, och under våren 2016 tilldelades han Yrkesföreningen Miljö och hälsas Miljö- och hälsoskyddspris.

HÅLLTIDER

08:45 Registrering och morgonkaffe
09:00 Workshopen inleds
10:30 Förmiddagskaffe
12:30 Lunch
15:00 Eftermiddagskaffe
16:30 Fördjupningen avslutas

TALARE

Agata Wehlin
Dagvattenspecialist
Nacka kommun

Fredrick Ohls
Dagvatten- och VA-expert
Sweco

Fredrick Regnell
Civilingenjör, projektledare och partner
Ecoloop

Jonas Christensen
Juris dr.
Ekolagen Miljöjuridik

Josefin M Andersson
Utredningsingenjör
Arvika kommun


Maria Viklander
Professor i VA-teknik och centrumledare DRIZZLE
Luleå Tekniska Universitet

Ronnie Nilsson
Landskapsarkitekt LAR/MSA  och projektledare
Uppsala kommun

Lennart Zetterlund
Affärsområdeschef Infrastruktur
Bjerking

HÄMTA BROSCHYR

ANMÄLAN

PRISLISTA (priserna är exkl.moms) Boka t.o.m 16/9Boka t.o.m 30/9Boka fr.o.m 1/10
Konferens7.990 kr9.390 kr10.390 kr
Konferens + fördjupningspass11.590 kr13.200 kr14.290 kr
Fördjupningsdag4.490 kr4.490 kr5.490 kr

LOKAL

KONTAKT

Senior projektledare
Michael Linnell
E-post: michael.linnell@insightevents.se

Deltagarplats
Anna Pettersson
Epost: Anna.Pettersson@insightevents.se
Tfn: 08 587 662 94

Sponsorskap / utställning
Roland Behrendt
E-post: roland.behrendt@insightevents.se
Tfn: 08 587 662 77