Insight_finance_Straight_Blue

Anmäl dig idag!

Vad har hänt efter införandet av EU:s fjärde penningtvättsdirektiv?

På konferensen kommer du bland annat få en lägesrapport om det fortsatta arbetet inom EU rörande det så kallade femte penningtvättsdirektivet och dess huvudpunkter. Du kommer också få ta del av ledande aktörers framgångsrika arbetssätt kring de här affärskritiska frågorna.

Vill du bli bättre på att undvika böter, skadestånd ochdåligt rykte? Vill du få praktiska tips på handfasta metoder och rutiner för att lyckas med att undvika penningtvätt? Då är det här konferensen för dig!

Under två dagar får du ta del av ett fullspäckat program med bland annat:

Ronny Gustavsson, Head of Anti-Financial Crime, Skandiabanken
Martin Nordh, Head of Risk Process Management, Nordea
Ellinor Örtegren Johansson, chefsjurist, FOREX bank
Thomas Grahn, jurist, AML Consulting
Erik Sjöholm, chef Penningtvättssektionen, Svenska Spel
Sara Ekstrand, bankjurist, Bankföreningen

Anmäl dig redan i dag till årets viktigaste mötesplats inom åtgärder mot penningtvätt och annan finansiellbrottslighet där du har möjlighet att umgås med kollegori branschen, beslutsfattare och ledande experter.

Varmt välkommen i september!

Stefan Broman
Senior projektledare
Insight Events Sweden
Tfn: 08 587 662 00
E-post: stefan.broman@insightevents.se

TIPS:
Läs talarintervjun med Erik Sjöholm, Svenska spel

PARTNERMÖJLIGHETER

Åtgärder mot penningtvätt och annan finansiell brottslighet samlar branschens experter! Detta event kommer att ge dig chansen att nätverka med beslutsfattare och etablera relationer för framtida affärer.

sponsorship3

Är du intresserad av sponsorskap & utställning för denna konferens? På våra konferenser har ni möjlighet att personligen möta potentiella kunder och knyta nya affärskontakter samtidigt som ni förstärker ert företags position inom branschen.

Var med från start! Som samarbetspartner har du möjlighet att påverka agendan som är under produktion. Vilka frågeställningar är viktigast för dina kunder?

Kontakta oss för mer information:

Roland Behrendt, Senior Commercial Manager
Tfn: 08 587 662 77 | E-post: roland.behrendt@insightevents.se

PROGRAM

09:00Registrering och morgonkaffe
09:30Moderatorn inleder konferensen

Thomas Grahn, jurist, AML Consulting
09:40Nya regler om penningtvätt – åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism under förändring

• Vad har hänt efter införandet av EU:s fjärde penningtvättsdirektiv? – Lägesrapport om det fortsatta arbetet inom EU rörande det s. k. femte penningtvättsdirektivet m.m. och dess huvudpunkter
• Ett år med 2017 års penningtvättslagstiftning i Sverige - några kommentarer och synpunkter angående tillämpning av regelverket
• Penningtvättsregelverket och GDPR m.m. – påverkan och utmaningar
• Övriga väsentliga nyheter inom penningtvättsområdet – FATF:s arbete m.m.

Thomas Grahn, jurist, AML Consulting
10:40Förmiddagskaffe
11:10Bankföreningen och arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism

• Kort presentation av Bankföreningen
• SIMPT – Svenska Institutet mot penningtvätt och arbetet med att ta fram en branschgemensam vägledning
• Litet om några lagkonflikter som identifierats mellan penningtvättslagen och betaltjänstlagen med anledning av PSD II
• Ändringarna i penningtvättsdirektivet

Sara Ekstrand, bankjurist, Bankföreningen. Sara Ekstrand är jurist och arbetar på Bankföreningen med frågor om penningtvätt och compliance. Sara arbetade tidigare på Forex Bank, där hon varit ansvarig för arbetet mot penningtvätt. Hon har tidigare också arbetat på Nordea, Länsförsäkringar och Finansinspektionen inom områdena penningtvätt och compliance.
12:00Vad måste du tänka på vid riskbaserad KYC – olika riskfaktorer

• Hur du kan beakta olika riskfaktorer när du riskbedömer kunder
• Så använder du uppgifter som tas in vid KYC i den fortlöpande uppföljningen
• Hur kan du utforma förenklade och skärpta KYCåtgärder?

Vill du synas under denna programpunkt? Välkommen att kontakta: Roland Behrendt. tfn: 08 587 662 77, e-post: roland.behrendt@insightevents.se
12:30Lunch med nätverkande
13:30Ekobrottslighet i Handeln – en genomgång och analys av brott som drabbar välfärdssamhället

Martin kommer presentera det övergripande resultatet från rapporten om ekobrottslighet i handeln samt ha en interaktiv diskussion kring komplexiteten som finns med ekobrott. Frågor som kommer att diskuteras under programpunkten är till exempel;

• Hur kan den allmänna medvetenheten om vad ekobrott är och vad det innebär ökas?
• Vad för typ av samordning behövs det mer av för att effektivisera brottsbekämpningen?
• Hur kan koordineringen av brottsbekämpningen förbättras över landsgränserna?
• Hur kan branschorganisationer vara behjälpliga/mer behjälpliga i brottsbekämpningen?
• Vilka aspekter av förändrad lagstiftning skulle kunna förbättra ekobrottsbekämpningen?
• Ekobrottslighet har generellt stora mörkertal. Hur kan vi arbeta för att förbättra kvalitet på statistiken och användbarheten?
• Behövs det mer resurser för att kartlägga ekobrott och göra uppskattningar av dess utbredning? Vilka resurser är det och var skulle de behöva sättas in?

Martin Rosenström, utredare och ekonomie doktor, Handels. Martin är ansvarig för analys av branschens företag och ekonomiska utveckling samt e-handels- och digitaliseringsexpert. Han har också utredningsansvar inom områden som miljö, ekobrott, offentlig upphandling och regional utveckling.
14:30Eftermiddagskaffe
15:00Skandiabankens arbete mot penningtvätt och finansiell brottslighet

• Skandiabankens erfarenhet av arbete mot penningtvätt och finansiell brottslighet
• Regelefterlevnadsfrågor och aktivt arbete med att skapa effektiva processer
• Exempel på hur regelverket tillämpas

Ronny Gustavsson, Head of Anti-Financial Crime, Skandiabanken. Ronny är chef för enheten mot Finansiell brottslighet i Skandiabanken. Enheten hanterar bedrägerier, penningtvätt och terrorismfinansiering. Ronny har tidigare arbetat i olika positioner i Nordea, som jurist på Penningtvättsenheten i Finansinspektionen som ansvarig bl.a. för Panamautredningen, uppföljning av storbank, representant i den europeiska bankmyndigheten. Ronny har varit undersökningsledare i en rad tillsynsärenden. Idag ansvarar han för arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism i Skandiabanken, som ingår i Skandiakoncernen.
15:50Riskhantering av penningtvätt inom spelbranschen – en del av samma kretslopp som banker från januari 2019

• Hur kopplas penningtvätts riskerna inom spelbranschen till den finansiella sektorn?
• Så arbetar vi med praktiska lösningar för att granska transaktioner och ha en god kundkännedom - olika scenarier och manuella kontroller
• Hur hantera skillnaden mellan fysiska och online kunder?
• Vad händer med utlandsbaserade nätspelsbolag när den nya spelbolagslagen träder i kraft i januari 2019?

Erik Sjöholm, chef Penningtvättssektionen, Svenska Spel
16:40Moderatorn avslutar den första konferensdagen
17:00Dag 1 slut
08:30Morgonkaffe
08:50Moderatorn inleder den andra konferensdagen
09:00Penningtvätt utifrån en nischbank – hur hantera och möta kraven?

• Utmaningar, svårigheter och fördelar med en verksamhet som innefattar över 100st bankkontor
• Som växlingskontor är vi ännu mer exponerad mot AML risker
• Konkreta exempel från vår vardag

Ellinor Örtegren Johansson, chefsjurist, FOREX bank
09:40Från hot till åtgärd – konsten att få pang för pengarna

• Att identifiera hot från finansiell brottslighet
• Att omsätta hoten till risker
• Att minimera riskerna med effektiva kontroller

Martin Nordh, Head of Risk Process Management, Nordea
10:20Förmiddagskaffe
10:50Cyber Crime – ett nytt hot mot finansiella sektorn?

Cyber crime är ett nytt fenomen som fått stor uppmärksamhet på senaste tiden. Många hävdar att cyber crime kan hämma den digitala utvecklingen bl.a. i den finansiella sektorn. Enligt flera nyligen gjorda undersökningar är cyber crime den risk som ledningsgrupper och styrelser är mest oroliga för. Men frågan är;

• Vad är cyber crime?
• Vad händer med bolag som drabbas av cyber attacker?
• Hur stor påverkan kan cyber crime få på verksamheten?
• Hur hanterar man fenomenet cyber crime i den dagliga verksamheten?
• Behöver vi ändra våra strategier för riskhantering för att kunna hantera cyber crime fenomenet?

Ulf Rönndahl, Founder & CEO, Veralex AB. Ulf har jobbat med riskhantering inom Skandia, If Skadeförsäkring, Telenor Sverige och i Telenor Indien (Uninor) i sammanlagt 20 år. Ulf är f.d. polis med lång erfarenhet av ekonomisk och organiserad brottslighet. Ulf har en Executive MBA och examen i Corporate Governance från Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Han har examen i bl.a. i finance, global strategi och Big Data & Business Analytics från Harvard Business School. Ulf är för närvarande den enda i Sverige som har en examen i risk management från Harvard Business School. Ulf Rönndahl utnämndes år 2010 till årets risk manager i Sverige och han har erhållit flera internationella utmärkelser för sitt riskarbete.
11:30Moderatorn avslutar konferensen
11:40Lunch för deltagare i fördjupningspasset

Personuppgifter i kampen mot finansiell brottslighet

Påverkan i relation till fjärde penningtvättsdirektivet och ny penningtvättslag

Det råder osäkerhet vad som gäller vid hantering av personuppgifter och datahantering i samband med skyldigheten att motverka penningtvätt, finansiell brottslighet och terrorismfinansiering. Det finns fortfarande utmaningarna när lagstiftningar ska tillämpas – exempelvis kan kraven på god kundkännedom innebära hantering av stora mängder uppgifter om en individ, något som ur integritetssynpunkt kan vara väldigt känsligt. Detta praktiskt inriktade fördjupningspass kommer att tydliggöra vad detta kommer att innebära för dig som brottas med regler som ibland kan framstå som om de står i konflikt med varandra.

Ämnen som kommer att diskuteras och tydliggöras är bl a:

• Hur mycket personuppgifter får ett finansiellt institut samla in och behandla i samband med kundkännedomen?
• Vilka register får man samköra?
• Hur behandlas personuppgifter kopplat till näringsidkare, exempelvis verklig huvudman?
• Vad för typ av data får lagras och processas för att identifiera beteenden, nya mönster och trender?
• Hur länge får uppgifter sparas innan de måste raderas?
• Vilka fällor finns det, och hur undviker man dem?
• Vilka frågor behöver man hålla extra koll på framöver?

Fördjupningspasset leds av:

Fredrik Hjorth
Privacy Specialist
Transcendent Group

Nathalie Persson
Head of Compliance
Transcendent Group

Hålltider:
12:30 Registrering
12:40 Fördjupningspasset inleds
14:30 Eftermiddagskaffe
16:40 Fördjupningspasset avslutas

test-event_2
test-event_22
test-event_23

TALARE

Ellinor Örtegren Johansson
FOREX bank
Läs mer

Erik Sjöholm
Svenska Spel
Läs mer

Fredrik Hjorth
Transcendent Group
Läs mer

Martin Rosenström
Handels
Läs mer

Nathalie Persson
Transcendent Group
Läs mer

Ronny Gustavsson
Skandiabanken
Läs mer

Sara Ekstrand
Bankföreningen
Läs mer

Thomas Grahn
AML Consulting
Läs mer

Ulf Rönndahl
Veralex AB
Läs mer

HÄMTA BROSCHYR

ANMÄLAN

PRISER

PRISLISTABoka t.o.m 11 majBoka t.o.m 28 augBoka fr.o.m 29 aug
Enbart konferens12.940 kr14.490 kr15.990 kr
Konferens + fördjupningspass15.940 kr17.990 kr19.790 kr

LOKAL

KONTAKT

Senior projketledare
Stefan Broman
E-post: stefan.broman@insightevents.se
Tfn: 08-587 662 00

Sponsorskap / utställning
Roland Behrendt
E-post: roland.behrendt@insightevents.se
Tfn:08 587 662 77