InsightAcademy_logo

Anmäl dig idag!

Direktivet om försäkringsdistribution – IDD – Redogörelse för innehåll, innebörd och troliga konsekvenser

Den 3 december 2015 antogs Europarlamentets och rådets direktiv om försäkringsdistribution (IDD) (Dir 2016/97) och beslutades att direktiv 2002/92/EG av den 9 december 2002 om försäkringsförmedling (kallat IMD) kommer att upphävas.

I Sverige kommer ett förslag på ny lag för försäkringsdistribution baserad på IDD och vissa ytterligare nationella bestämmelser att remitteras i slutet av detta år, och de nya reglerna ska därefter börja tillämpas den 23 februari 2018. Eftersom IDD är ett s.k. minimidirektiv, och därmed ska ge konsumenter och kunder minst det skydd som IDD innebär, kommer de svenska reglerna kunna gå längre, men kraven på distributörerna kan inte sättas lägre än vad som föreskrivs i IDD.

Genom Insight Events Sweden ges du tillfälle att boka in en 2-dagarskurs den 6-7 december då du i detalj kommer att lära dig IDD och dess innehåll, innebörd och konsekvenser. Genom kursen får du kunskap och verktyg så att du står väl förberedd inför att den svenska regeringen kommer med lagförslaget på hur IDD ska genomföras i Sverige. Du kommer vid det tillfället ha god kunskap om IDD och därmed endast behöva ta till dig av de eventuella skärpningar av kraven i IDD som riksdagen beslutar på regeringens förslag.

Våra kursledare har gemensamt mer än 40 års erfarenhet av pensions- och försäkringsjuridik. De kommer att ge dig den kunskap du behöver för att navigera rätt på den nya marknad IDD för med sig.

Varmt välkommen!

Josefine Lindblad
Senior Projektledare
E-post: josefine.lindblad@insightevents.se

KURSLEDARE

pernylund

Per Nylund har en bred och lång erfarenhet inom såväl sakförsäkring som livförsäkring (pensionsförsäkring). Han har stor förhandlingsvana och gedigen erfarenhet från affärsjuridik. Efter tingstjänstgöring vid regionåklagarmyndighet och tingsrätt har han arbetat på advokatbyrå under 12 år varav 10 år som advokat delägare. Därefter har Per jobbat som bolagsjurist på Trygg-Hansa, HR- och förhandlingschef på Codan/Trygg-Hansa samt som chefjurist på valcentralerna Collectum och Fora. Per har varit ansvarig för juridiken vid de ITP-upphandlingar som genomförts och kan det mesta om kollektivavtalad tjänstepension.

Per har även jobbat med ansvar för risk och compliance, varit personuppgiftsombud samt funktionsansvarig för åtgärder för att motverka penningtvätt. Han har dessutom varit klagomålsansvarig på valcentralerna.

Carl Johan Rundquist

Carl Johan RundquistSenior Advisor och jur. kand., har en lång och bred erfarenhet från företag inom pensions- och försäkringsbranschen. Efter tjänstgöring som tingsnotarie samt stadsnotarie i Stockholms stad i några år, har han sedan 1986 arbetat som försäkringsjurist, vice chefsjurist och chefsjurist i flera olika livförsäkringsbolag, bland andra Skandia, Trygg-Hansa och senast SPP. Sedan oktober 2016 arbetar han på Dahlgren & Partners.

PROGRAM

Vad är IDD?

 • Kort överblick över vad IDD är och hur situationen ser ut idag!

Nuläget

 • Vilka regler gäller idag för försäkringsdistribution?
 • För vem gäller dagens regler?

Varför IDD?

 • Det kan vara nyttigt att veta var du kan hämta tolkningsdata vid ev. osäkerhet om vad direktivtexten innebär. Därför gör vi en genomgång av direktivets uttryckliga skäl (preamblarna);
  – Vad är syftet med IDD?
  – Vad ska uppnås?

IDD:s tillämpningsområdet och undantag

 • Genomgång av IDD:s tillämpningsområdet och dess viktigaste definitioner och undantag

Krav på registrering – även i EU-register som förs av EIOPA

 • Registreringskraven enligt IDD och de krav som ställs på uppgifter om identitet på ägare, delägare och personer med nära förbindelser

Frihet att tillhandahålla tjänster och att etablera sig i annan medlemsstat

 • Regler som gäller enligt IDD för fri rörlighet av tjänster och etablering inom andra medlemsstater

Krav på organisation av verksamheten

 • Genomgång av vilka yrkeskrav som ställs på EU-nivå och IDD:s krav på hur verksamheten ska organiseras såsom;
  – krav på att anställda har god vandel
  – krav på ledningen
  – kraven på ansvarsförsäkring
  – krav på nationella bestämmelser för att skydda kunder mot risken för att förmedlare inte överför premier eller ersättning m.m.

Informationskrav och uppföranderegler (kap 5)

 • IDD:s allmänna princip för information och uppförande och de närmare kraven på informationsgivning till kunder
 • Intressekonflikter och öppenhet
 • Rådgivning och normer för försäljning utan rådgivning
 • Produktfaktablad och vad de ska innehålla
 • Undantag från informationsplikt, flexibilitetsregeln
 • Formkrav på informationsgivning
 • Kors- och paketförsäljning
 • Krav på produkttillsyn och styrning av produktutveckling m.m.

Försäkringsbaserade investeringsprodukter

 • De utökade krav som gäller för försäkringsdistribution av försäkringsbaserade investeringsprodukter, såsom;
  – förebyggande av intressekonflikter
  – hantering av sådana konflikter
  – information om intressekonflikter
  – medlemsstaternas rätt att anta strängare regler för distributörers rätt att ta emot arvoden, provisioner m.m.
 • Kraven på distributören att göra bedömningar av produktens eller produktpaketets lämplighet och ändamålsenlighetet, när undantag från kraven gäller samt vilka krav som gäller på dokumentation och rapportering till kunder

Sanktioner m.m.

 • IDD:s regler om kraven på medlemsländerna att tillse förekomst av administrativa sanktioner och andra åtgärder vid överträdelser av de nationella bestämmelser som genomför IDD

Till sist i IDD

 • IDD:s s.k. slutbestämmelser samt bilaga 1 till direktivet, som innehåller de minimikrav som måste ställas på yrkeskunskap och kompetens vid distribution av försäkring

Summering av dagen

 • Summering av dagen och tillfälle att ställa frågor som inte hunnits med löpande

Kort repetition av gårdagens viktigaste lärdomar

 • Tillfälle att ställa frågor på gårdagen

EIOPA:s förberedande riktlinjer om försäkringsföretagens och försäkringsdistributörernas system för produkttillsyn och styrning

 • Detaljerad genomgång

Svenskt genomförande av direktivet

 • När?
 • Hur?
 • Vilka regelverk kommer finnas kvar?
 • Vilka måste ändras?

Vad måste du göra i din verksamhet och när?

 • Om du är försäkringsförmedlare?
 • Om du är försäkringsföretag?
 • Andra aktörer?

Konsekvensanalys

 • Vilken effekt bedömes att IDD kommer att få i praktiken?
  – För försäkringsförmedlare?
  – För försäkringsföretagen?
  – För kunderna?
  – Andra aktörer?

Frågestund och avslut

Hålltider kursdag 1:

08:30 Registrering med morgonkaffe
09:00 Kursdagen inleds
10:30 Förmiddagskaffe
12:30 Lunch
15:00 Eftermiddagskaffe
16:30 Kursdagen avslutas

Hålltider kursdag 2:

08:30 Registrering med morgonkaffe
09:00 Kursdagen inleds
10:30 Förmiddagskaffe
12:30 Lunch

HÄMTA BROSCHYR

ANMÄLAN

PRISLISTA

Kurs: 16.490 SEK

SKRÄDDARSYDD KURS

Mycket att vinna på att ta hem kursen till ditt företag!

Utbildningens innehåll anpassas efter era behov och hur ni arbetar idag. Att genomföra utbildningen tillsammans med era medarbetare skapar gruppkänsla. Ni bestämmer själva tid och plats för kursen och sparar utgifter för resa och hotell samt får grupprabatt.

LOKAL

KONTAKT

Senior projketledare
Josefine Lindblad
E-post: josefine.lindblad@insightevents.se