InsightAcademy_logo

Anmäl dig idag!

Företagsvärdering angår dig!

Att kunna bedöma värdet på ett företag och vad som påverkar ett företags värde blir allt viktigare i dagens näringsliv. Oavsett om du är anställd, ägare eller rådgivare är företagsvärdering något som angår dig.

Alla som är inblandade i att köpa eller sälja företag, skapa ett incitamentsprogram för de anställda eller notera företag på börs-/marknadsplats har ett stort behov av att förstå företagsvärdering. Ofta framställs företagsvärdering som något mystiskt och mycket komplicerat men faktum är att företagsvärdering inte behöver vara särskilt svårt eller ta lång tid att lära sig.

Den här kursen vänder sig till dig som saknar eller har begränsad erfarenhet och/eller kunskap kring ämnet finansiell analys och företagsvärdering. När du under kursen känner dig trygg med de analytiska angreppssätten går vi vidare och introducerar de vanligaste värderingsmetoderna och låter kursdeltagarna arbeta i teori och praktik under aktiv handledning av kursledaren. Kursen har även inslag av datorledd undervisning för att du ska få lära dig att sätta upp enkla modeller i excel samt även söka bolagsinformation på nätet.

Under två intensiva dagar får du:

 • Grundläggande kunskaper i finansiell analys som är nödvändiga för att kunna arbeta med företagsvärdering
 • En introduktion till och översikt över de vanligaste värderingsmetoderna som finns för att värdera ett företag
 • Förståelse för hur du genomför en kassaflödesvärdering (DCF)
 • Lära dig att analysera industrier och genomföra rimliga prognoser
 • Praktiskt själv genomföra din egen kassaflödesvärdering på ett fiktivt ”Case” företag
 • Förståelse för företagsvärdering i mindre företag

Välkomna!

Stefan Broman
Senior Project Manager
Tfn: 073 728 51 24
E-post: Stefan.Broman@insightevents.se

PROGRAM

Introduktion – koncept, begrepp och marknadsaktörer

 • Olika anledningar till värderingsbehov
 • Grundläggande begrepp
 • Värdering och prissättning
 • Privatmarknad och publik aktiemarknad
 • Industriella och finansiella marknadsaktörer
 • Avkastning, avkastningskrav och kapitalkostnad
 • Praktikfall och case

Företagsanalys & finansiell analys

 • Att läsa och förstå finansiella rapporter
 • Nyckeltal och nyckeltalsanalys
 • Kassaflöden och kassaflödesanalyser
 • Att läsa och upprätta en ekonomisk prognos
 • Värdedrivare – identifiera och förstå vad som ökar/minskar företagsvärden
 • Justeringar av jämförelsestörande poster och normalisering
 • Kapitalstruktur – finansiering av tillgångar
 • Att söka fundamental data och branschinformation
 • Praktikfall och case

Värderingsmetoder – principer och utförande

 • Begrepp och metodik
 • Att förstå och beräkna avkastning och vinstbegrepp
 • Balansräkningens betydelse för värdeberäkning
 • Att välja värderingsmodell
 • Substansvärdering – bokfört och justerat
 • Jämförelsevärdering – multipelvärdering
 • Avkastningsvärdering – kassaflödesvärdering
 • Specialfall – värdering av mindre företag
 • Praktikfall och case
Sammanfattning, frågestund och avslutning

Hålltider, kursdag 1 och 2:

08:30 Registrering med morgonkaffe
09:00 Kursdagen inleds
10:30 Förmiddagskaffe
12:30 Lunch
15:00 Eftermdidagskaffe
16:30 Kursdagen avslutas

HÄMTA BROSCHYR

ANMÄLAN

PRISLISTA

Kurs: 16.490 kr
Endast dokumentation: 2.990 kr

SKRÄDDARSYDD KURS

Mycket att vinna på att ta hem kursen till ditt företag!

Utbildningens innehåll anpassas efter era behov och hur ni arbetar idag. Att genomföra utbildningen tillsammans med era medarbetare skapar gruppkänsla. Ni bestämmer själva tid och plats för kursen och sparar utgifter för resa och hotell samt får grupprabatt.

LOKAL

KONTAKT

Senior projektledare
Stefan Broman
Tfn: 073 728 51 24
E-post: Stefan.Broman@insightevents.se