InsightAcademy_logo

Anmäl dig idag!

Gör du rätt juridiska och kommersiella avvägningar vid förhandling och tecknande av hyresavtal?

Ett hyresavtal omfattar inte bara själva lokalen. Det handlar också om fastighetshetsägarens servicenivå för lokalen, dvs. el, vatten, fastighetsskötsel, marknadsföring mm, samt den tekniska specifikationen över vad som ingår i lokalen.

Gränsdragningarna mellan fastighetsägaren och hyresgästen är av lika stor betydelse som lokalens kvm och hyra. Det som vid en första anblick kan verka vara en detalj i den tekniska beskrivningen kan i förlängningen innebära astronomiska investeringar för hyresvärden. Hur undviker man en sådan tvångströja?

Kursen Hyresförhandling – kommersiella lokaler fördjupar dina kunskaper inför hyresavtalsförhandlingar och ger dig goda förutsättningar att uppnå bästa möjliga avtalsvillkor och undvika risker vid framtida förhandlingar. Den tar upp de bakomliggande hyresrättsliga reglerna som utgör ramen och spelplanen för hyresavtalsförhandlingen.

Fokus kommer att ligga på de frågor som brukar vara mest återkommande och av störst betydelse för parterna vid förhandling och ingående av hyresavtal, bl a servicenivå och teknisk specifikation. Frågorna behandlas ur ett praktiskt och kommersiellt perspektiv, hela tiden med koppling till hur de kan återspeglas i hyresavtalet och med konkreta förslag till avtalsskrivningar.

Kursledarna har lång erfarenhet från arbete med kommersiella fastigheter och inte minst att förbereda och genomföra kontraktsförhandlingar för olika typer av kommersiella lokaler. De kompletterar varandra med egna erfarenheter från både juridiskt och fastighetsägarperspektiv.

Detta är en kurs som gör dig mer framgångsrik i dina hyresförhandlingar. Du får både hyresrättslig teori och praktisk förhandlingskompetens. Kursen är interaktiv och ger dig möjlighet att diskutera avtalsskrivningar i mindre grupper. Du får också tillfälle att ta upp frågor från din egen organisation och nätverka med branschkollegor. Efter kursen kommer du att ha konkret och praktisk kunskap som du kan omsätta i din egen organisation.

Kursen behandlar:

 • Vilken hyra och tilläggskostnader kan en hyresvärd begära?
 • Att specificera fastighetsskötsel och teknisk specifikation
 • Risker vid hyresavtal för ny- eller ombyggda lokaler
 • Skillnader mellan gränsdragningslistor avseende underhållsansvar beroende på lokaltyp
 • Praktiska och taktiska överväganden vid nytt hyresförhållande respektive omförhandling
 • Ta del av konkreta förslag till avtalsskrivningar!
 • Delta i förhandlingsspel

Varmt välkommen!

Projektledare Ruth Sylwan
ruth.sylwan@insightevents.se

SAGT AV TIDIGARE DELTAGARE

”En bra mix av teori och praktiska exempel. Bra uppdelat mellan juridiska och kommersiella frågeställningar”

”Kursledarna var mycket kunniga och pedagogiska.”

”Det var uppenbart att kursledarna var praktiskt orienterade och hade mycket hög sakkunskap.”

”Kursledarna engagerade deltagarna i frågeställningarna, det är bra.”

KURSLEDARE

Malin Löveborg

Malin Löveborg är verksam inom områdena fastighetsrätt och fastighetstransaktioner. Inom fastighetsrätt arbetar hon med huvudsaklig inriktning på nyttjanderätt till fast egendom, främst kommersiell hyresätt och arrende men även avseende övriga områden av nyttjanderätt. Malin arbetar även frekvent med fastighetsrättsliga processer, äganderättsfrågor och fastighetsbildning. Vidare har Malin omfattande och mångårig erfarenhet som ombud vid såväl svenska som internationella försäljningar och förvärv, främst överlåtelser av fastigheter och fastighetsbolag, och hon anlitas även flitigt som ombud i ärenden som avser fastighetsutveckling.

 

Anders LillsundeAnders Lillsunde, Senior Advisor, CBRE Sweden. Anders började på Retailavdelningen augusti 2004. Han arbetar med marknadsanalyser, program, uthyrning, projektledning av utveckling och köprådgivning för fastigheter avsedda för detaljhandel och köpcentra. Anders har i över 30 år medverkat i alla aspekter av utveckling av fastigheter för handelsändamål, som marknadsanalytiker av första projektidéer till beställarombud vid genomförandet inklusive entreprenader. Han har även drivit projekt i Estland, Lettland och Finland.

UTDRAG FRÅN KURSEN

Vår kursledare Malin berättar kort om delgivningar

Vår kursledare Malin pratar om hyrestider & uppsägningar

PROGRAM

Juridik

De relevanta och bakomliggande hyresrättsliga reglerna som utgör ramen och spelplanen för hyresavtalsförhandlingen (bl.a lagreglerna avseende lokalens skick, underhållsansvar, hyra och även Hyresnämndens roll).

Kommersiella/Praktiska utgångspunkter

Ett hyresavtal har tre huvuddelar: lokalen, fastighetsägarens servicenivå för lokalen, d.v.s. el, vatten, fastighetsskötsel, marknadsföring mm, samt lokalens tekniska specifikation, d.v.s. vad som ingår i lokalen. En felaktig position på skalan abstrakt – konkret för fastighetsskötsel och teknisk specifikation kan leda till ett ogynnsamt utfall för fastighetsägaren. Gränsdragningarna mellan fastighetsägaren och hyresgästen är av lika stor betydelse som lokalens kvm och hyra. Allt omsätts i slutändan i monetära termer som driftsnetton och investeringar.

Avtalat skick och ansvarsfördelning under hyresförhållandet

 • Vilka risker och praktiska frågor måste hanteras när hyresavtal ingås avseende en lokal belägen i en byggnad som ännu inte är uppförd eller vid stora hyresgästanpassningar innan tillträde?
 • Hur skiljer sig gränsdragningslistor avseende underhållsansvar åt beroende på vilken typ av lokal det är fråga om?
 • Vilka skillnader föreligger vid nyteckning och ingående av ett nytt hyresförhållande jämfört med en omförhandlingssituation och vilka praktiska och taktiska överväganden bör göras i respektive fall?

Du får ta del av konkreta förslag till avtalsskrivningar samt praktiska och kommersiella råd avseende dessa typer av frågor. Passet avslutas med en gruppuppgift i mindre grupper för att diskutera vissa avtalsskrivningar utifrån givna förutsättningar (t.ex. en gränsdragningslista eller rumsbeskrivning).

Hyra och andra kostnader

Hyresnivå och tilläggskostnader är ofta de punkter som det fokuseras mest på under en hyresavtalsförhandling. Därför ägnas detta block åt bl.a:

 • Vilken hyra och tillägskostnader kan en hyresvärd begära?
 • Skiljer sig kostnadsposterna åt beroende på vilken typ av hyresavtal det rör sig som (kontor, butik, logistik osv)?
 • Vilka argument kan användas vid förhandlingar och vad kan en part göra för att komma i en bättre förhandlingsposition?
 • Vad händer om parterna inte kommer överens vid förhandlingarna?
 • Vilken roll intar Hyresnämnden och vad är viktigt att tänka på vid medling och fortsatta förhandlingar i hyresnämnden?

Passet avslutas med en gruppuppgift där deltagarna delas in i mindre grupper för att diskutera vissa avtalsskrivningar utifrån givna förutsättningar, t.ex tilläggskostnader avseende kostnader för gemensamma ytor.

Förhandlingsspel

Delta i fiktiva hyresavtalsförhandlingar där du får använda dig av dina tidigare och nya kunskaper. Förhandlingsspelet avser dels en förhandling av ett nytt hyresavtal avseende en lokal (kontor) belägen i ett ännu inte byggt hus, dels en omförhandling av ett hyresavtal avseende en lokal (butik) där hyresvärden bland annat vill gå från en fast totalhyra till omsättningshyra med diverse tilläggskostnader.

Konjunktur och framtid – en avslutande diskussion

 • Hur har hyresavtalsförhandlingarna utvecklats över tiden och hur påverkas förhandlingen?
 • Kan man tala om ”hyresvärdens respektive hyresgästens marknad” som man brukar tala om ”köparen respektive säljarens marknad”?
 • Vilka yttre faktorer är det viktigt att analysera och ta hänsyn till inför en framtida hyresförhandling för att på bästa sätt vara förberedd inför en förhandling?
 • Vilka trender och tendenser upplever vi i vår vardagliga yrkesutövning vad gäller hyresförhandlingar?

Hålltider, kursdag 1:

09:00 Registrering med morgonkaffe
09:30 Kursdagen inleds
10:30 Förmiddagskaffe
12:30 Lunch
15:00 Eftermiddagskaffe
17:00 Kursdagen avslutas

Hålltider, kursdag 2:

09:00 Kursdagen inleds
10:30 Förmiddagskaffe
12:30 Lunch
15:00 Eftermiddagskaffe
16:30 Kursdagen avslutas

HÄMTA BROSCHYR

ANMÄLAN

Prislista

Kurs: 16.490 kr
Endast dokumentation: 2.990 kr

LOKAL

KONTAKT

Senior projketledare
Ruth Sylwan
Tfn: 08 587 662 15
E-post: ruth.sylwan@insightevents.se