InsightAcademy_logo

Anmäl dig idag!

Nya miljökrav! Regler och riskbedömning – För dig och miljön

Vet du vilka regler som gäller när du köper in eller använder kemikalier och hur du ska hitta den information
som du behöver?

Denna praktiska kurs ger dig viktig kunskap om dagens kemikalielagstiftning och vad den innebär för dig som kemikalieanvändare, importör eller tillverkare. Vi går igenom hur du kan leva upp till lagens krav och hur du bör gå tillväga. Vi kommer att gå igenom praktisk kemikaliehantering och hur du kan göra riskbedömningar.

• Så påverkas kemikalielagstiftningen av införandet av REACH

• Hur fungerade kemikalielagstiftningen tidigare och vilka är nyheterna i REACH?

• Praktiska konsekvenser av REACH-lagstiftningen?

• Viktiga definitioner och terminologi

Vi kommer att göra jämförelser mellan den aktuella miljölagstiftningen, kemikalielagstiftningen och arbetsmiljölagstiftningen för att se vilka delar som ska appliceras på vilken verksamhet.

Vilka skyldigheter innebär Sevesodirektivet för dig – vilka åtgärder måste du vidta för att förebygga allvarliga olyckor och för att begränsa följderna av dem för människor och miljö? Olika krav gäller för verksamhetsutövare och myndigheter och här går vi igenom de viktigaste delarna.

Hur kan du utvärdera ämnenas kemiska säkerhet och hur kan du få nödvändig information från dina leverantörer samt vidta nödvändiga riskhanteringsåtgärder?

Anmäl dig till dessa fullmatade kursdagar om du vill hålla dig ajour med den lagstiftning och det regelverk som är relevant för dig. Ställ frågor och inhämta viktig kunskap!

Christine Angerman
Projektledare
Insight Events Sweden
Tfn: 08-587 662 61
E-post: christine.angerman@insightevents.se

SAGT AV TIDIGARE DELTAGARE

”Bra fördelning mellan de olika avsnitten”

”Kursen gav mig det förväntade ”svepet” över lagstiftningen”

”Intressant och tänkvärd kurs”

”Alla kursledare var bra”

KURSLEDARE

talare_evaEva Nilsson är miljöjurist på teknikkonsultbolaget COWI och har under många år arbetat på Kemikalieinspektionen och har därefter en bakgrund som kommunjurist.

 

 

talare_tomas

Tomas Lackman, gruppchef brand, risk och arbetsmiljö, ÅF

PROGRAM

NY KEMIKALIELAGSTIFTNING
• Nyheter och den senaste utvecklingen inom kemikaliepolitiken
• Vad innebär Sveriges strategi för en giftfri miljö?VILKA REGELVERK PÅVERKAR DIN VERKSAMHET?
• Översikt av de lag- och regelverk som finns beträffande arbetsmiljö, yttre miljö och säkerhet med beskrivning av syfte och huvudinnehåll

VILKA KRAV STÄLLER REGELVERKEN PÅ DIN VERKSAMHET?
• REACH – EU:s nya kemikalielagstiftning
• Miljöbalken
• Lagar, förordningar och föreskrifter avseende arbetsmiljörisker vid hantering av kemikalier
• Sevesodirektivet – förordning och föreskrifter om förebyggande av allvarliga kemikalieolyckor

ANDRA VIKTIGA EU-BESTÄMMELSER SOM RÖR KEMIKALIER
• ROHS-direktivet (elektronik)
• Leksaksdirektivet
• Överblick gällande kemikalieregler som ligger på andra myndigheter än Kemikalieinspektionen

INTRODUKTION TILL REACH
• Hur är lagstiftningen uppbyggd?
• Vilka effekter ger införandet av REACH i praktiken?
• Vilka krav ställer REACH på olika användare?
• Var kan du hitta hjälp och vägledning?

PRAKTISK APPLICERING AV REACH
• Vad måste registreras och hur ser tidsplanen ut? Vilka undantag finns?
• När måste tillstånd sökas?
• Vid vilka tillfällen måste kemikaliemyndigheten meddelas om användning?
• Hantering av nya listor – hur fylls de på och vilken status har de?
• Gemensamt utnyttjande av data och undvikande av testning
• Information i distributionskedjan
• Nyheter i säkerhetsdatabladet
• Vilka rutiner kan behövas för att säkerställa lagefterlevnad?
• Ämnesutvärdering

VILKA KÄLLOR FINNS FÖR INFORMATION OM KEMIKALIER?
• Vilka kemikalier behöver ett säkerhetsdatablad?
• Vilka är huvudpunkterna?
• Hur ska du läsa ett säkerhetsdatablad?
• Vilka andra källor finns för information?

INTRODUKTION TILL CLP-FÖRORDNINGEN
• CLP-förordningen – klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar kommer stegvis att ersätta Kemikalieinspektionens föreskrifter om klassificering och märkning
• Industrin roll och ansvar

KEMIKALIEHANTERING I PRAKTIKEN
• Så går du praktiskt tillväga för att bedöma kemikalier vad gäller risker för arbetsmiljö, risker för den yttre miljön och risker för olyckor. När ställs det krav på verksamheten att göra bedömningar av kemikalier?
• Bedömning av risker för den yttre miljön
– Sätt och hjälpmedel för att bedöma kemikalier; från officiell klassning, listor av ”farliga” kemikalier, miljömärkningar till miljömedicinsk och    ekotoxikologisk riskbedömning inklusive bedömning av möjlig exponering
• Bedömning av arbetsmiljörisker
– Bedömning baserat på klassificering, gränsvärden och bedömning av exponering
• Bedömning av risker för olyckor
– Bedömning av onormala utsläpp med hänsyn till effekter på arbetsmiljö och yttre miljö. Hur kan du använda nivågränsvärden, spridningsberäkningar etc?
• Praktisk kemikaliehantering

AKTUELLA RÄTTSFALL


Hålltider

08:30 Registrering med morgonkaffe
09:00 Kursdagen inleds
10:30 Förmiddagskaffe
12:30 Lunch
15:00 Eftermiddagskaffe
16:30 Kursdagen avslutas

HÄMTA BROSCHYR

ANMÄLAN

Prislista

Kurs: 16.490 kr
Endast dokumentation: 2.990 kr

LOKAL

KONTAKT

Senior projketledare
Christine Angerman
Tfn: 08-587 662 61
Epost: christine.angerman@insightevents.se