Fastighetstransaktioner
Anmälan!
Ladda ner broschyr!
Lägg till i kalender 04/05/2016 08:30 04/06/2016 17:00 Europe/Stockholm Kommersiell hyresrätt Hyreslagstiftningen är ett komplext rättsområde med många speciella särdrag. Kunskap om gällande rätt, aktuell praxis och förfarandet i hyresnämnd är nödvändig för den som vill undvika kostsamma felsteg. Lokal meddelas senare MM/DD/YYYY

Tillämpar du hyreslagstiftningen på ett optimalt sätt?

Hyreslagstiftningen är ett komplext rättsområde med många speciella särdrag. Kunskap om gällande rätt, aktuell praxis och förfarandet i hyresnämnd är nödvändig för den som vill undvika kostsamma felsteg.

Kursen Kommersiell hyresrätt ger en fördjupad kunskap om de mer centrala delarna av den kommersiella hyresrätten. Tonvikten ligger på de praktiska frågor som brukar vålla problem eller utgör fallgropar i relationen mellan hyresvärd och hyresgäst. Du lär dig hur du bör agera för att slippa hamna i sådana situationer som kan förorsaka diskussioner eller tvister. Du får ta del av vad gällande rätt innebär, gränsen för parternas avtalsfrihet och hur man bör agera för att undvika rättsförluster i alla skeden av hyresförhållandet.

Områden som tas upp är bland annat skadestånd enligt indirekta besittningsskyddet, giltig/ogiltig uppsägning, gränser för underhållsansvar och ansvar för återställning av lokalen, säkerheter och obestånd, förfarandet i hyresnämnden m m. Till stor del baseras kursen på rättsfall och exempel ur verkliga livet.

Kursen behandlar:

  • När gäller hyreslagen och när gäller andra regler?
  • Vad bör hyresvärden respektive hyresgästen tänka på i samband med ingåendet av hyresavtal?
  • Hyresvillkor – vad bör en hyresvärd tänka på?
  • När har hyresgästen rätt till hyresreduktion, skadestånd eller hävning vid brister i lokalens skick?
  • I vilka situationer är en uppsägning ogiltig?
  • Skick, underhåll och återställning – vilket ansvar har hyresvärden respektive hyresgästen?
Kommersiell hyresrätt
5-6 april 2016
Advokatfirman Vinges kontor, Smålandsgatan 20, Stockholm

Kursledare

Assur Badur

Assur Badur, delägare, Vinge. Vinge erbjuder fastighetsrättslig rådgivning till fastighetsbolag i alla frågor som rör försäljning, köp, exploatering, uthyrning och förvaltning av fastigheter. De 25 erfarna fastighetsrättsjuristerna rankas som de främsta i Sverige och 2015 utsågs Vinge åter igen till den ledande fastighetsjuridiska rådgivaren av tidningen Fastighetsvärlden. Våra klienter är såväl svenska som internationella fastighetsbolag, traditionella industriföretag, myndigheter och kommuner. Vi företräder också flera internationella investeringsfonder och andra aktörer inom området, till exempel banker, försäkringsbolag eller andra finansiella institutioner.  Fastighetsrättsspecialisternas uppdrag innefattar bland annat köp och försäljning av enskilda fastigheter eller bolagiserade fastighetsbestånd, exploatering, kommersiell hyresrätt, joint ventures, fastighetsfinansiering, fondstrukturer och relaterade skattefrågor.

Sagt av tidigare deltagare

”Mycket duktig och kunnig kursledare som med sin erfarenhet gav många tips att tänka på.”

”Mycket pedagogisk och kunnig kursledare. Jag skulle gärna deltaga i ytterligare en utbildning med denna kursledare igen”.

”Trevlig, pedagogisk och engagerad kursledare. Toppenbra!”

Program

Hyreskontrakten

  • Vad bör man tänka på när man använder Fastighetsägarnas blanketter?
  • Hur ska särskilda bestämmelser utformas för att vara synkroniserade med hyreskontraktet?
  • En genomgång av exempel på kontrakt och särskilda bestämmelser. Workshop där ett komplett avtal gås igenom och olika kontraktsformuleringar diskuteras.

Ingående av hyresavtal och gränsdragning mot andra avtalsformer

  • När gäller hyreslagen och när gäller andra regler?
  • Vilka möjligheter finns att undvika tillämpning av hyreslagens tvingande regler?
  • I vilken mån är man bunden av lämnade hyresförslag och hur undviker man dubbelupplåtelse?
  • Vad blir konsekvensen om man träffat avtal som strider mot gällande rätt?

Hyres och uppsägningstider

  • Hur långt sträcker sig avtalsfriheten och vad händer om man avtalat i strid med tvingande lag?
  • Vilka möjligheter finns att skapa flexibilitet för hyresvärd och hyresgäst inför en ombyggnadssistuation?

Hyran

  • Under vilka förutsättningar går det att ha en rörlig hyra?
  • Vilken typ av kostnader går att vältra över på hyresgästen?
  • Diskussion av innehållet i gröna hyresavtal

Skick, underhåll och återställning

  • I vilken mån går det att avvika från lagens regler gällande lokalens skick, underhåll, ansvar för skador m.m?
  • I vilket skick skall hyresgästen lämna lokalen när hyresförhållandet upphör?
  • Vad gäller beträffande hyresgästens ombyggnadsåtgärder i lokalen?
  • Vad gäller när underhållsfrågan är oreglerad eller bristfälligt reglerad?

Brister i lokalens skick

  • I vilka situationer är lokalen i bristfälligt skick?
  • Under vilka förutsättningar har hyresgästen rätt till hyresreduktion, skadestånd och hävning vid brister i lokalens skick, och i vilken mån går påföljderna att avtala bort?
  • Hur kan man avtala för att minska risken för påföljder i samband med hyresgästanpassningar?

Hyresvärdens rätt att få tillträde till lokalen

  • I vilka situationer och hur snabbt har hyresvärden rätt att få tillträde till lokalen?
  • Vad har hyresgästen för rättigheter när hyresvärden utför arbeten i lokalen?

Säkerhet och obestånd

  • Vilka olika typer av säkerheter finns och vad har de för för- och nackdelar?
  • Vilken ställning och vilka rättigheter har parterna i en konkurs- eller obeståndssituation?
  • Hur kan hyresvärden agera för att undvika hyresförluster?
  • Hyresgästen, pantsättning av hyresrätten

Uppsägning av hyresavtal

  • Vilka formkrav gäller för hyresvärdens och hyresgästens uppsägningar?
  • I vilka situationer är en uppsägning ogiltig?
  • I vilken mån är hyresvärden eller hyresgästen bunden av villkoren i en uppsägning för villkorsändring?
  • Är det möjligt att återta en uppsägning?

Indirekt besittningsskydd

  • Vad innebär det indirekta besittningsskyddet och i vilka situationer utlöses det?
  • Vad utgör skäliga hyresvillkor och godtagbar ersättningslokal?
  • Hur stor ersättning kan hyresgästen ha rätt till i en skadeståndssituation?

Upplåtelse i andra hand/ändrad användning

  • Under vilka förutsättningar har hyresgästen rätt att upplåta lokalen i andra hand eller ändra användningen mot hyresvärdens vilja?
  • Vilka möjligheter har hyresvärden att ingripa mot otillåten andra handsuthyrning eller användning av lokalen?

Överlåtelse

  • Under vilka förutsättningar har hyresgästen rätt att upplåta hyresrätten till lokalen?
  • Vilket ansvar har tillträdande och frånträdande hyresgäst för förpliktelser enligt hyresavtalet?
  • Vad innebär den s k semesterparagrafen och hur kan den missbrukas av hyresgäster för att komma ur ett hyresavtal i förtid?

Hålltider, kursdag 1 & 2:

08:30 Registrering med morgonkaffe
09:00 Kursdagen inleds
10:30 Förmiddagskaffe
12:30 Lunch
15:00 Eftermiddagskaffe
16:30 Kursdagen avslutas

Ladda ner broschyr

Anmäl dig redan idag!

Gå till anmälan! (öppnas i nytt fönster)

Du kan också anmäla dig genom att ringa oss på 08 587 662 00 eller maila oss på info@insightevents.se

Prisinformation
Kurs: 16.490 kr
Endast dokumentation: 2.990 kr

Jag vill veta mer om skräddarsydda kurser för mitt företag och bli kontaktad:

Lokal

Kontakta oss

Projektledare: Ruth Sylwan
Tfn: 08 587 662 15
E-post: ruth.sylwan@insightevents.se

Vill du att vi kontaktar dig?