Ledning och styrning i högre utbildning
Anmälan!
Ladda ner broschyr!
Lägg till i kalender 25/10/2016 08:30 26/10/2016 17:00 Europe/Stockholm Ledning och styrning i högre utbildning Högre utbildning går igenom en tid av stora utmaningar. Anslagen minskar och kraven ökar på att dra in externa medel. Utbildningen blir också mer och mer global. Lokal meddelas senare DD/MM/YYYY

Högre utbildning – ett haveri?

Högre utbildning går igenom en tid av stora utmaningar. Anslagen minskar och kraven ökar på att dra in externa medel. Utbildningen blir också mer och mer global.

Regeringen sätter höga krav på kvalitetssäkring inom högre utbildning men hur rättssäkert är det egentligen? Hur påverkar införandet av ett nytt kvalitetssäkringssystem och mäts resultaten på rätt sätt? Vi kommer även diskutera hur man går från kollegiala strukturer till linjeorganisation.

Studenternas beteende har också förändrats de senaste åren. De förväntar sig mer tillgänglighet och individuell service av lärarna. Hur mycket makt har egentligen studenten idag? Vad blir lärarens roll i detta och hur ska det hanteras? Samtidigt ställer studenter höga krav på pedagogisk skicklighet hos lärare.

På konferensen Ledning och styrning i högre utbildning i Stockholm den 25-26 oktober är detta frågor som kommer att belysas. Där får du bland annat lyssna till:

 • Dick Harrison, Lunds Universitet – Studentmakt & Rättssäkerhet – Ska universitetslärare uppmuntra fusk?
 • Peter Maassen, Oslo University – Meeting Today’s Governance Challenges
 • Lars Geschwind, KTH – Liv och arbete i den accelererande akademin
 • Kvalitetsgranskning, kvalitetssystem och sättet att mäta resultat
 • Varför är ledning och styrning kontroversiellt vid högskolor?

Allt fler ställer sig frågan hur framtidens ledarskap kommer att se ut och vilka är villkoren för att verka som ledare inom högre utbildning? Hur påverkas högre utbildning av övergången? Vilka problem och svårigheter kommer vi att stöta på och hur kan vi tackla dem? Delta i en öppen diskussion om högskolans uppdrag. Förutom relevanta föreläsningar medför konferensen också tillfälle till nätverkande med kollegor från andra lärosäten.

Varmt välkommen!

Christine Angerman
Projektledare
Insight Events Sweden
Tfn: 08-587 662 61
E-post: christine.angerman@insightevents.se

Ledning och styrning i högre utbildning
25-26 oktober 2016
Saturnus konferens, Hornsgatan 15, Stockholm

Citat från förra årets konferens:

”Proffsig och innehållsrik.”

”Innehållsrik och gav nya idéer inför framtiden”

”Lärorikt, intressant och trevligt”

Keynote Speaker

dick-harrissonDick Harrison, professor, Lunds universitet. Talar på passet: Högre utbildning – ett haveri?

Program

09:00
Registrering och morgonkaffe
09:30
Moderatorn inleder den första konferensdagen

Ursula Hass har mer än 15 års erfarenhet av ledarskap inom akademin, både från multivetenskapliga forskningsmiljöer (t.ex. Vinnexcellene center NiMed vid LiU) och från ledningsnivå (vicerektor på LiU och rektor för BTH).

09:45

Keynote Speaker

Högre utbildning – ett haveri?

 • Studentmakt
 • Rättssäkerhet
 • Ska universitetslärare uppmuntra fusk?

Dick Harrison är professor i historia vid Lunds universitet och är författare till ett fyrtiotal böcker.

10:45
Förmiddagskaffe

09:45

Keynote Speaker

Forts. Högre utbildning – ett haveri?

 • Ledningens ansvar/tystnadskultur
 • Dagens lärosäten
 • Kunskapens roll

Dick Harrison är professor i historia vid Lunds universitet och är författare till ett fyrtiotal böcker.

12:30
Lunch och nätverkande
13:30
Lösningar på ökat fusk, breddad rekrytering och internationellt utbyte

Den senaste tiden har förekomsten av fusk på högskoleprovet behandlats av media. För UHR handlar arbetet framåt bl.a om hur myndigheten kan försvåra och förhindra fusk under provdagen

 • Breddad rekrytering
 • Breddat deltagande
 • Internationellt utbyte och samarbete inom hela utbildningsområdet
 • Främjandearbete inom mobilitet

Tuula Kuosmanen, avdelningschef, Universitets- och högskolerådet (UHR).

14:30
Vidga världens kunskap via digitalisering

 • MOOCs (Massive Open Online Course)
 • Effektivare kursdesign, kvalitetshöjning och mer samverkan
 • Möjligheter och utmaningar kring öppenhet
 • Internationella utvecklingen

Alastair Creelman, e-lärandespecialist och omvärldsbevakare, Linnéuniversitetet, Universitetsbiblioteket och eHälsoinstitutet.

15:15
Eftermiddagskaffe
15:45
Liv och arbete i den accelererande akademin

I dagens högskola ställs allt högre krav på prestationer, mätta såväl kvantitativt som
kvalitativt. Vilka konsekvenser får dessa förändringsprocesser för verksamheten? Hur
påverkar finansieringsformer och utvärderingssystem vardagen för personal och ledare? Hur skapas attraktiva karriärvägar och arbetsplatser i högskolan? I den här föreläsningen rapporteras från flera pågående forskningsprojekt om högskolan som organisation och arbetsplats.

Lars Geschwind, lektor och docent i Teknikvetenskapens lärande med inriktning policy och ledning vid Kungl. Tekniska högskolan i Stockholm.

16:45
Moderatorn avslutar den första konferensdagen
17:00-18:00
Mingel med dryck och tilltugg

Vi reserverar oss för eventuella programändringar

09:00
Morgonkaffe
09:30
Moderatorn inleder den första konferensdagen
09:35
Meeting today’s governance challenges

 • University’s engagement with society
 • How university governance can be effective in the 21st century
 • How universities deal with this challenge

Peter Maassen, professor in Higher Education Studies at the University of Oslo, and extraordinary professor at the University of Stellenbosch, South Africa.

10:30
Förmiddagskaffe
11:00
Lärarutbildning som integrationsverktyg

 • Hur lärarutbildningen kan skapa förutsättningar för en ökad inkludering i samhället
 • Breddad rekrytering
 • Hur lärarstudenter aktivt kan verka för att inkludera olika grupper i samhället

Krister Persson, PhD och lektor i kulturgeografi, Örebro Universitet..

11:45
Hur kan samverkan mellan akademi, näringsliv och samhälle bli vägen till ett innovativt kunskapssamhälle med ökad attraktivitet för Sverige?

 • Fakta och föreställningar
 • Styrkor och potential
 • Vad behöver utvecklas och vilka nyckelfrågor kan lösas?

Ursula Hass

12:30
Lunch och nätverkande
13:30
Kan erfarenhet av industriellt ledarskap vara en tillgång inom akademin?

 • Coachande ledarskap
 • Supportavdelning ledarskap
 • Är chefen ett stöd för medarbetarna eller tvärtom?
 • Hur fokus på flödeseffektivitet kan öka kvalitet och arbetstillfredställelse
 • Behöver akademiker ett annat ledarskap än privatanställda?

Ingrid Elison, biträdande avdelningschef på Högskolan väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap.

14:15
Varför är ledning och styrning kontroversiellt vid högskolor i jämförelse med andra organisationer?

 • Professionell autonomi och kollegialt inflytande – inte riktigt samma sak
 • Konflikter och möjliga lösningar i relationen linje-kollegium

Patrik Hall, professor i statsvetenskap och projektledare för kollegialitets- och ledningsutredningen, Malmö högskola.

15:15
Eftermiddagskaffe

15:45

Praktikfall

Kollegial styrning vs. linjestyrning

 • Hur bör ansvars- och mandatfördelningen mellan kollegial- och linjestyrning se ut?
 • Hur skapas en organisation som kan anpassa sig till nya förutsättningar?

Moderator: Ursula Hass
Paneldeltagare: Peter Maassen
, professor, Oslo Universitet, Lars Geschwind, lektor och docent, Kungl. Tekniska högskolan, Patrik Hall, professor, Malmö högskola.

16:30
Avslutande diskussion och frågestund
17:00
Moderatorn avslutar konferensen

Vi reserverar oss för eventuella programändringar

OBS! Fördjupningspasset tyvärr inställt, anmälan ej möjlig.

MOOCs och andra öppna utbildningsmodeller – praktisk orientering och workshop

UKÄs utredning om MOOCs (Massive Open Online Course) öppnar vägen för svenska lärosäten att erbjuda öppna nätutbildningar men hur ser omvärlden ut idag? Vilka olika modeller finns för öppen utbildning idag och vilka går att tillämpa här i Sverige? Vilka hinder finns idag och hur kan vi lösa dem?

Under fördjupningspasset kommer du att:

 • Få en omvärldsorientering om MOOCs och öppen utbildning
 • Titta närmare på intressanta tillämpningar/modeller
 • Diskutera hur dessa påverkar utvecklingen i Sverige
 • Ta fram en gemensam guide med kommentarer, länkar och rekommendationer som publiceras på nätet.

Ta med dig egen dator eller surfplatta.

Alastair Creelman, e-lärandespecialist och omvärldsbevakare, Linnéuniversitetet, Universitetsbiblioteket och eHälsoinstitutet. Alastair arbetar med bl.a. omvärldsbevakning inom flexibelt och nätbaserat lärande, kvalitet inom distansutbildning, öppna lärresurser (OER), sociala medier och MOOCs.

Hålltider:
12:45 Registrering
13:00 Fördjupningspasset startar
15:00 Eftermiddagskaffe
15:30 Fördjupningspasset fortsätter
17:00 Fördjupningspasset avslutas

Talare

ursula-hassUrsula Hass har mer än 15 års erfarenhet av ledarskap inom akademin, både från multivetenskapliga forskningsmiljöer (t.ex. Vinnexcellene center NiMed vid LiU) och från ledningsnivå (vicerektor på LiU och rektor för BTH). Tvärvetenskapliga samarbeten, samverkan mellan akademi, näringsliv och offentlig verksamhet är återkommande i hennes yrkesliv. Under 2013-14 bistod Ursula VINNOVA i genomförandet av regeringsuppdraget avseende utveckling av en värderingsmodell för samverkan mellan akademi, näringsliv och samhälle.

dick-harrissonDick Harrison är professor i historia vid Lunds universitet och författare till ett fyrtiotal böcker. Han framträder ofta i press, radio och tv som sakkunnig i åtskilliga ämnen med historisk förankring. Han vann Augustpriset i fackboksklassen år 2000.

 

tuula-kuosmanenTuula Kuosmanen, avdelningschef, Universitets- och högskolerådet (UHR). Tuula har tidigare varit avdelningschef för antagning vid UHR och Verket för högskoleservice (VHS). Vidare har Tuula arbetat med bedömning av utländsk utbildning vid Högskoleverket och även arbetat ett halvår på utbildningsdepartementet vid införandet av Bolognastrukturen.

 

alastair-creelmanAlastair Creelman, e-lärandespecialist och omvärldsbevakare, Linnéuniversitetet, Universitetsbiblioteket och eHälsoinstitutet. Alastair arbetar med bl.a. omvärldsbevakning inom flexibelt och nätbaserat lärande, kvalitet inom distansutbildning, öppna lärresurser (OER), sociala medier och MOOCs.

 

lars-geschwindLars Geschwind, lektor och docent i Teknikvetenskapens lärande med inriktning policy och ledning vid Kungl. Tekniska högskolan i Stockholm.

 

 

peter-maassenPeter Maassen, professor in Higher Education Studies at the University of Oslo, and extraordinary professor at the University of Stellenbosch, South Africa. Previously director of the Center for Higher Education Policy Studies (CHEPS), University of Twente, the Netherlands. He has produced over 150 international publications on public governance and organization issues with respect to higher education and science.

 

krister-perssonKrister Persson, PhD och lektor i kulturgeografi, Örebro Universitet. Krister är särskilt meriterad lärare, ordförande i Lärarutbildningsnämnden och ansvarig för lärarutbildningen. Han har en bakgrund som planerare i kommunal förvaltning.

 

ingrid-elisonIngrid Elison, biträdande avdelningschef på Högskolan väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap. Ingrid har 20 års erfarenhet av chefspositioner inom akademin och privata näringslivet. Under 25 år arbetade hon på Saab Automobile AB varav de sista fem åren som ansvarig för lean arbetssätt i produktionsledningsgrupp.

 

patrik-hallPatrik Hall, professor i statsvetenskap och projektledare för kollegialitets- och ledningsutredningen, Malmö högskola.

Sponsorskap / Utställning

Är du intresserad av sponsorskap & utställning för denna konferens?

På våra konferenser har ni möjlighet att personligen möta potentiella kunder och knyta nya affärskontakter samtidigt som ni förstärker ert företags position inom branschen.

Kontakta nedanstående person för mer information:

Senior Commcercial Manager Christian Sjöström
Tfn: 08 587 662 99
E-post: christian.sjostrom@insightevents.se

Ladda ner broschyr

Anmäl dig redan idag!

Gå till anmälan (öppnas i nytt fönster)

Du kan också anmäla dig här:
E-post: info@insightevents.se
Telefon: 08-587 662 61

Prisinformation

Alternativ
Boka t.o.m 11/10 Boka fr.o.m 12/10
2 dagars konferens
9.990 kr
11.490 kr
Endast dokumentation
2.390
2.390

Lokal

Kontakta oss

Projektledare Christine Angerman
Tfn: 08 587 662 61
E-post: christine.angerman[a]insightevents.se

Marknadsförare Henrik Karlsson
Tfn: 08 598 870 00
E-post: henrik.karlsson[a]insightevents.se

Sponsrings- & utställningsansvarig Anna Hellergård
Tfn: 08 587 662 79
E-post: anna.hellergard[a]insightevents.se

Vill du att vi kontaktar dig?