Compliance i praktiken
Anmälan!
Ladda ner broschyr!
Lägg till i kalender 06/08/2016 08:30 06/09/2016 17:00 Europe/Stockholm Legala frågor inom finansiella instrument För dig som hanterar olika finansiella instrument är det angeläget att förstå vad ett finansiellt instrument är för något – rent juridiskt. MM/DD/YYYY

Vikten av att förstå juridiken kring finansiella instrument

Att hantera risker och öka avkastningen med olika typer av finansiella instrument är ett viktigt och komplext område. För dig som hanterar olika finansiella instrument är det angeläget att förstå vad ett finansiellt instrument är för något – rent juridiskt. Det är av högsta vikt att handeln med olika finansiella instrument sköts på ett korrekt sätt.

Under kursen Legala frågor inom finansiella instrument kommer du få en gedigen genomgång av de olika finansiella instrument som finns på marknaden och en inblick i finansmarknadens infrastruktur och aktörer. Dessutom kommer kursen gå igenom ett flertal av de civilrättsliga och näringsrättsliga regelverk som är av betydelse för en väl fungerande finansmarknad.

Kursen kommer att behandla:

 • Finansiella instrument och dess struktur
 • En genomgång av finansmarknadens infrastruktur, aktörer och funktionen av olika instrument
 • Avtal inom rådgivning och förvaltning och konsekvenserna vid avtalsbrott
 • Insiderbrott och annan brottslighet i samband med informationsgivning
 • Regelverken kring handel med finansiella instrument
 • Skaffa dig kunskap om de olika civil- och näringsrättsliga regelverken på marknaden
Legala frågor inom finansiella instrument
Datum på förfrågan
Stockholm
Anmälan ej möjlig, kurs arrangeras på begäran

Kursledare

Karin ClaessonPatrik StåhlKarin Claesson, Patrik Ståhl, Advokatfirman Claesson & Ståhl AB. Karin Claesson och Patrik Ståhl har mångårig erfarenhet av att erbjuda kvalificerad juridisk rådgivning till företag som är verksamma inom den finansiella sektorn vad gäller bl.a. tillståndsfrågor, implementering av externa och interna regelverk, regelefterlevnad, risk-hantering, finansiering, avtal, bolagsstyrning och tvistelösning.

Utbildningsintyg

Efter att ha deltagit på kursen får du ett utbildningsintyg, ett värdefullt bevis på din nya kompetens.

Program

Finansiella instrument

 • Legal definition – vad är ett finansiellt instrument i rättslig mening?
 • Vilka finansiella instrument finns på marknaden och vad fyller de för funktion i olika sammanhang?
 • Hur skiljer sig de civilrättsliga och näringsrättsliga regelverken åt för ett antal olika finansiella instrument?
  – Aktier
  – Obligationer och andra skuldförbindelser
  – Fonder
  – Hybridinstrument
  – Derivat
  – Strukturerade produkter
 • Särskilt om aktuella regelverk
  – Markets in Financial Instruments Directive (MiFID och MiFID II)
  – European Market Infrastructure Regulation (EMIR)
  – Regulation on Central Securities Depositories (CSDR)
  – Förändringar i fondregelverket (2014 års fondutredning)

Rådgivning och förvaltning av finansiella instrument

 • Avtal inom rådgivning och förvaltning avseende finansiella instrument
 • Vilket ansvar har rådgivare och förvaltare för utförandet av sina uppdrag?
 • Vikten av en anpassad och väl avvägd lämplighetsbedömning
 • Olika exempel på vad som kan anses vara bristfällig rådivning och förvaltning

Projekt och annan värdepappersinformation

 • Om prospekt och dess koppling till emittenter och finansiella instrument
 • Regler om transparens på värdepappersmarknaden
 • Analyser och investeringsrekommendationer
 • Insiderbrott och annan brottslighet med koppling till informationsgivning

Handel med och kontoföring av finansiella instrument

 • En genomgång av finansmarknadens infrastruktur, aktörer och deltagare
 • Hur skiljer sig de civilrättsliga och näringsrättsliga regelverken åt för ett antal olika aktörer på den finansiella marknaden?
  – Emittenter
  – Mellanhänder och verksamhet på handelsplatser
  – Investerare
 • Regelverken för handel med finansiella instrument
 • Best execution vid handel med finansiella instrument och passandebedömning
 • Säkerhetsarrangemang vid handel med finansiella instrument
 • Clearing och avveckling

Tillsyn

 • Finansinspektionen
 • Aktiemarknadsnämnden
 • Marknadsplatsernas disciplinnämnder

Hålltider, kursdag 1 och 2:

08:30 Registrering med morgonkaffe
09:00 Kursdagen inleds
10:30 Förmiddagskaffe
12:30 Lunch
15:00 Eftermiddagskaffe
16:30 Kursdagen avslutas

Ladda ner broschyr

Anmälan!

Anmälan ej öppen, kurs på förfrågan

Prisinformation

Kurs: 16.490 kr
Endast dokumentation: 2.990 kr

Jag vill veta mer om skräddarsydda kurser för mitt företag och bli kontaktad:

Lokal

Kontakta oss

Tfn: 08 587 662 00
E-post: info@insightevents.se

Vill du att vi kontaktar dig?