Anmälan!
Ladda ner broschyr!

Offentlig digitalisering – juridiken

offentlig-digitalisering
Det går en ny digitaliseringsvåg genom myndighetssverige. De politiska ambitionerna och medborgarnas förväntningar är tydliga. Man kräver dygnet runt tillgängliga myndigheter, öppen webbhandläggning av ärenden, gränslöshet mellan myndigheter och molnbaserad förvaltningsinfrastruktur.

Samtidigt kan konstateras att lagstiftning och praxis på flera områden inte ger några tydliga besked om lagligheten i den digitaliseringsprocess som vi nu genomgår. Det innebär att den myndighet som arbetar med att digitalisera sin förvaltning lämnas mycket liten vägledning om hur digitaliseringsprocessen kan ske på ett ansvarsfullt sätt som skyddar både myndigheten och medborgarnas intressen.

Daniel Lundqvist, Kristian Pedersen och Erik Olsson tar under en intensiv heldagsutbildning ett helhetsgrepp på det som samlat kan kallas den offentliga digitaliseringsrätten, dvs. de frågor om offentlighet- och sekretess, personuppgiftsbehandling, krisberedskap, säkerhetsskydd, arkivering, kommunalrätt, IT-relaterad juridik och inte minst upphandlingsrätt som aktualiseras i myndigheters digitaliseringsarbete.

Josefine Lindblad
Insight Events Sweden
Tfn: 08-587 662 00
E-post: josefine.lindblad@insightevents.se

Du kanske även är intresserad av kursen ‘IT-avtal och offentlig upphandling i praktiken‘?

Offentlig digitalisering – juridiken
Datum på begäran
Stockholm
Anmälan ej möjlig, kursen genomförs på begäran

Kursledare

Kristian Pedersen, Advokatfirman Kahn Pedersen Kristian är en av Sveriges mest erkända juridiska experter inom offentlig upphandling. Han företräder såväl upphandlande myndigheter och enheter som leverantörer i alla typer av affärer mellan offentliga och privata parter. Förutom offentlig upphandling och upphandling i försörjningssektorerna har han också omfattande erfarenhet av försvars- och säkerhetsupphandling och allmän kommersiell förvaltningsrätt. Kristian Pedersen är även författare till böckerna Centrala frågeställningar vid offentlig upphandling och Upphandlingens grunder (Jure Förlag) samt till ett mycket stort antal artiklar om upphandling och näraliggande frågor.

Johan Kahn, Advokatfirman Kahn Pedersen Johan är en av de ledande svenska advokaterna inom IT, outsourcing och integritetsskydd. Han är den enda svenska advokat som vid två tillfällen röstats fram som den advokat som svenska bolagsjurister helst anlitar inom det IT-rättsliga området. Johan ledde i fem år en av Sveriges största verksamhetsgrupper inom IToch immaterialrätt. Johan är medförfattare till ”IT-avtal, särskilt om outsourcing” (Norstedts Juridik) samt ett stort antal ytterligare publikationer och en ofta anlitad föreläsare både i Sverige och internationellt. Han är även vice ordförande i internationella advokatsamfundets kommitté för licensiering av immateriella rättigheter och internationella fördrag.

Daniel Lundqvist, Advokatfirman Kahn Pedersen Daniel är en väletablerad och framstående advokat på det IT-rättsliga området i Sverige, med 10 års erfarenhet från en av Sveriges största verksamhetsgrupper inom IT- och immaterialrätt. Hanär specialist inom outsourcing, IT-avtal och integritetsskyddsfrågor men har även lång erfarenhet från att arbeta med andra kommersiella avtal såsom distributions- och agentavtal, licensavtal och andra former av samarbetsavtal. Daniel har vidare unik erfarenhet från Silicon Valley i USA, där han studerat på Stanford University och haft förmånen att arbeta (secondment) på den legendariska advokatbyrån Fenwick & West LLP. Daniel är styrelseledamot i SFIJ, Svenska Föreningen för IT och juridik (f.d. ADBJ) Daniel är dessutom månatlig juridisk krönikör i tidskriften Skydd och Säkerhet, Sveriges ledande branschtidning inom säkerhetsbranschen.

Erik Olsson, Advokatfirman Kahn Pedersen Erik är en av Sveriges ledande advokater inom offentlig upphandling. Erik har omfattande erfarenhet av att företräda klienter i processer såväl vad gäller förvaltningsprocess som unionsrätt på det förvaltningsrättsliga området men även i upphandlingsrelaterade processer i allmän domstol. Erik är författare till ett flertal artiklar och är bland annat återkommande skribent i Europarättslig tidskrift. Han är även medförfattare till Överprövning av Upphandling – och andra rättsmedel enligt LOU och LUF och en uppskattad föreläsare såväl i Sverige som internationellt.

Program

DIGITALISERING GENOM MOLNTJÄNSTER, AGIL PROJEKTUTVECKLING OCH IT-UPPHANDLING

 • Vad innebär molntjänster och varför anses det vara en del av den offentliga digitaliseringen?
 • Molntjänsters lagenlighet och en diskussion kring Pensionsmyndighetens rapport om
  molntjänster i staten
 • Varför behövs en rättslig bedömning av lagligheten i molntjänster?
 • Hur tar man sig ut ur molnet?
 • Går det att upphandla s.k. agila projekt? När är det lämpligt?

FRÅGOR OM OFFENTLIGHET OCH SEKRETESS
Är OSL anpassad för digitalisering? Vi behandlar JO:s skeptiska syn på outsourcing i förhållande till OSL och diskuterar huruvida upplägg med sekretessavtal eller uppdragsavtal är tillräckliga för att fullgöra den skyldighet som följer av OSL.

SÄKERHETSSKYDDSLAGEN
En praktisk genomgång av säkerhetsskyddslagens bestämmelser och dess komplexa
relation till en digitaliserad samtid.

BEREDSKAPSLAGSTIFTNING OCH DIGITALISERAD FÖRVALTNING
I vilken mån bör även civila myndigheter vara medvetna om och ta höjd för de beredskaps- och säkerhetsutmaningar som digitaliseringen för med sig? Finns det anledning för Sverige att upprätta ett statligt moln?

ARKIVLAGEN
Beständighet och gallring i en digitaliserad värld – hur ska lagens krav tillämpas i praktiken?

E-IDENTIFIKATION OCH ANDRA BEVISRELATERADE FRÅGOR
Offentlig digitalisering är beroende av möjligheten att på ett säkert sätt identifiera den enskilde i dennes kontakter med myndigheten.

PERSONUPPGIFTSBEHANDLING

 • Datainspektionens krav inför upphandling av
  molntjänster
  – Risk och sårbarhetsanalys
  – Biträdesavtal
  – Underbiträden
 • Överföring till 3:e land
 • Nyheter i den nya dataskyddsförordningen (GDPR) och Privacy Shield
 • Behandling av metadata och frågor om profilering

IT-AVTAL

 • Viktiga avtalsfrågor vid upphandling av molntjänster och andra komplexa IT-tjänster
 • Ansvarsfrågor
 • Upphovsrätt
 • Samverkan
 • Katastrof- och kontinuitetsplanering
 • Kvalitetsmätning och incitamentslösningar

KOMMUNALRÄTT
Vi diskuterar de begränsningar och möjligheter som kommunalrätten innebär. Hur kan kommuner samverka om digitalisering? Vilka tjänster kan kommuner tillhandahålla utan att komma i konflikt med kommunallagens bestämmelser?

LOU – LAGEN OM OFFENTLIG UPPHANDLING
Går det att förena LOU:s krav på förutsebarhet och jämförbarhet med den flexibilitet som leverantörer av komplexa IT-tjänster ofta förordar? Hur förhåller sig agila avtal till LOU:s bestämmelser om väsentlig ändring?

LAGEN OM FÖRSVARS- OCH SÄKERHETSUPPHANDLING (DVS. LUFS), OCH UPPHANDLINGAR SOM OMFATTAS AV SEKRETESS
Är LUFS bestämmelser redan omoderna eller innehåller de rent av lösningar som kan vara till hjälp även för civila upphandlingar? Hur hanterar man sekretessfrågor och säkerhetsskydd inom ramen för en offentlig upphandling?

Hålltider, kursdag 1 och 2:

08:30 Registrering med morgonkaffe
09:00 Kursdagen inleds
10:30 Förmiddagskaffe
12:30 Lunch
15:00 Eftermiddagskaffe
16:30 Kursdagen avslutas

Ladda ner broschyr

Anmälan!

Anmälan ej möjlig, genomförs på begäran

Pris:
12.490

Du kanske också är intresserad av vår kurs ‘IT-avtal och offentlig upphandling i praktiken‘. Är du intresserad av båda kurserna, återkom för rabatterbjudanden!

Jag vill veta mer om skräddarsydda kurser för mitt företag och bli kontaktad:

Lokal

Kontakta oss

Projektledare: Josefine Lindblad
Tfn: 08 587 662 00
E-post: josefine.lindblad@insightevents.se

Vill du att vi kontaktar dig?