Insight_finance_dk

Anmäl dig idag!

VÄLKOMMEN TILL KONKURRENSRÄTTSFORUM 2017!

Den 19-20 april samlas Sveriges ledande experter och sakkunniga på konferensen Konkurrensrättsforum som genomförs för 16:e året i rad! Ett väletablerat event som under två dagar samlar den mest initierade gruppen av jurister, advokater och forskare inom konkurrensrättsområdet.

Insight Events Sweden har efter noga research med experter och representanter för målgruppen sammanställt konferensen Konkurrensrättsforum 2017 i samråd med advokatbyråerna Kastell, Mannheimer Swartling och Vinge. Konferensen är framtagen för dig som är bolags- eller kommunjurist, advokat eller handläggare i konkurrensrättsliga ärenden. Talarna håller som vanligt mycket hög nivå samtidigt som programmet är praktiskt inriktat på lärdomar och erfarenheter från olika företag och branscher.

Årets event behandlar i sammandrag den senaste utvecklingen inom svensk, norsk och europeisk konkurrensrätt, pekar på kommande förändringar och ger dig senaste nytt från både EU-kommissionen och EU-tribunalen. I år tittar vi bland annat närmare på förslaget om utökad beslutanderätt för Konkurrensverket, konkurrensrättens roll i en digitaliserad ekonomi, missbruk av dominerande ställning och företagskoncentrationer. Vi kommer också diskutera vilka konsekvenser Brexit kommer få för svenska företag. Du får lyssna till experter från universitet, advokatbyråer, myndigheter och företag.

Under två dagar får du ta del av ett fullspäckat program med bland annat:

  • Karin Lunning, t.f. generaldirektör, Konkurrensverket
  • Eva Edwardsson, hovrättsråd, Patent- och marknadsöverdomstolen, Svea Hovrätt
  • Ulf Öberg, domare, EU-domstolens tribunal
  • Anna Vernet, vice enhetschef för enheten ECN och private enforcement, EU-kommissionen
  • Ronny Gjendemsjø, associate professor och konkurrensrättsforskare, University of Bergen & Eirik Østerud, associate professor, University of Oslo
  • Tero Louko, senior competition counsel, Google

Konferensens första dag avslutas i vanlig ordning med ett trevligt nätverksmingel.

Anmäl dig redan i dag till årets viktigaste mötesplats inom konkurrensrättsområdet där du har möjlighet att umgås med kollegor i branschen, beslutsfattare och ledande experter.

Varmt välkommen i april!

Stefan Broman
Senior projektledare
Tfn: 08-587 662 23
E-post: stefan.broman@insightevents.se

MISSA INTE!

Fördjupningspass 18 aprilKommunal konkurrensrätt – En överblick över aktuell rättspraxis.

fordjupning
När strider en kommuns näringsverksamhet mot konkurrenslagens förbud mot konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet (KOS)? Vad innebär Tjänster av allmänt ekonomiskt intresse? Hur hanterar Näringsdepartementet ärenden rörande EU:s statsstödsregler?

SAMARBETSPARTNERS

PROGRAM

09:30Registrering och morgonkaffe
09:00Ordförande Lars Henriksson öppnar konferensen

Lars Henriksson är professor i rättsvetenskap, särskilt konkurrensrätt, jur. dr, civ. Ek DHS. Han är verksam som forskare och lärare inom området law and economics vid Center for Business Law, Handelshögskolan i Stockholm, med särskild inriktning mot konkurrensrätt och juridik.

KONKURRENSRÄTTEN I SVERIGE

09:10EXPERTFÖRELÄSNING

Sammanfattning av året som gått inom konkurrensrätt på Svensk nivå


• Översikt över årets viktigaste händelser inom den svenska konkurrensrätten
• Vilka lärdomar och erfarenheter kan vi dra av dessa händelser?

Marie Östman, advokat, Advokatfirman Vinge. Marie Östman arbetar på Vinges specialistgrupp inom EU, Competition & Regulatory. Hon har mer än 15 års konkurrensrättslig erfarenhet och har arbetat med frågorna i flera olika centrala positioner. Hon har en bakgrund både på Konkurrensverket och i Regeringskansliet, men har tidigare även varit advokat på Vinge i Stockholm och Bryssel. Marie Östman rekryterades till Vinge i September 2016 och kommer närmast från Konkurrensverket där hon under de senaste sex åren varit involverad i flera av verkets mest uppmärksammade och betydelsefulla mål och ärenden.
09:50KONKURRENSVERKET

Konkurrensverkets prioriteringar för 2017


• Året i korthet – en snabb återblick
• Större pågående ärenden
• Prioriteringar för 2017

Karin Lunning, t.f. generaldirektör, Konkurrensverket
10:40Förmiddagskaffe
11:10EXPERTFÖRELÄSNING

Allmänintresset och konkurrensrätten: Var går gränsen för konkurrensreglernas tillämpning?


• Kan och bör myndigheter och domstolar beakta andra hänsyn än konkurrensrättsliga i sina prövningar?
• När är konkurrensrätten över huvud taget inte tillämplig?
• Hur kan och bör man hantera konflikter med andra rättsområden?
• Diskussion av praxis och tänkbara utvecklingslinjer

Johan Carle, advokat & delägare, Mannheimer Swartling & Fredrik Sjövall, advokat & senior associate, Mannheimer Swartling. Johan Carle är delägare i verksamhetsgruppen för EU- och konkurrensrätt och delar ordförandeskapet i gruppen med Tommy Pettersson. Johan Carle ägnar sig främst åt konkurrensrättsliga frågor, särskilt frågor avseende förvärvskontroll och missbruk av en dominerande ställning. Härtill är Johan Carle verksam inom offentlig upphandling, särskilt överprövningsärenden. Han delar sin tid mellan Stockholm och Bryssel.
11:50EXPERTFÖRELÄSNING

Den särskilda talerätten – hot eller möjlighet?


• Legala förutsättningar och genomgång av rättsfall
• Vilka lärdomar kan vi dra av detta?
• Är det dags för en förändring?

Christina Mailund, advokat, Kastell Advokatbyrå. Christina lämnar konkurrensrättslig rådgivning i alla typer av konkurrensrättsliga frågor och har mer än 20 års erfarenhet inom området.
12:30Lunch

FÖRETAGSKONCENTRATIONER

13:30Nedslag i den senaste svenska rättstillämpningen

• Vilka har nyckelfrågorna varit och hur har dessa hanterats?
• Vilka utvecklingar och trender kan man se i koncentrationsärenden?

Marcus Glader, advokat och delägare, Advokatfirman Vinge. Marcus Glader är specialiserad på konkurrensrätt och delägare i Vinges specialistgrupp EU, Competition & Regulatory. Marcus arbetar med alla typer av EU- och konkurrensrättsliga ärenden, med särskild tyngdpunkt på transaktioner, missbruksärenden och konkurrensrättsliga processer. Marcus har stor internationell erfarenhet och är rankad bland de främsta konkurrensrättsspecialisterna i Sverige. Han är juris doktor och gästföreläsare vid Lunds universitet och en flitigt anlitad talare vid konferenser och seminarier.
14:10Erfarenheter från rättsfallet kring företagskoncentration vid Logstors förvärv av Powerpipe Systems

• Bakgrund till det uppmärksammade rättsfallet
• Lärdomar och erfarenheter från fallet och domarna i tingsrätten & patent- och marknadsöverdomstolen
• Hur skulle den nya utökade beslutanderätten för Konkurrensverket påverkat utgången?

Stefan Perván Lindeborg, advokat och delägare, Mannheimer Swartling. Stefan Perván Lindeborg är delägare i Mannheimer Swartlings EU- och konkurrensrättsgrupp. Han arbetar med alla typer av EU-rättsliga och konkurrensrättsliga ärenden med särskild inriktning på konkurrensrättsliga aspekter på transaktioner samt konkurrensrättsliga processer. Han har omfattande erfarenhet av anmälningar till EU-kommissionen och nationella konkurrensmyndigheter avseende stora och komplexa transaktioner, och har varit inblandad i en stor del av de viktigaste konkurrensrättsliga processerna i Sverige under de senaste tio åren.
14:50Eftermiddagskaffe

FÖRSLAG OM BESLUTANDERÄTT FÖR KONKURRENSVERKET

15:20Vad innebär utredningen om utökad beslutanderätt för Konkurrensverket i praktiken?

• Varför tillsatte regeringen utredningen?
• Genomgång av utredningsarbetet
• Vilka skäl bör vara avgörande för en reform?
• Utredningens bedömning och förslag rörande den nya domstolsprocessen

Eva Edwardsson, hovrättsråd, Patent- och marknadsöverdomstolen Svea Hovrätt. Eva Edwardsson har lett utredningen av huruvida Konkurrensverket ska ges utökad beslutanderätt avseende företagskoncentrationer och sanktioner mot överträdelser av konkurrenslagen. Arbetet har gått ut på att utreda behovet och förutsättningarna för att ge Konkurrensverket möjlighet att själva fatta beslut om att förbjuda företagskoncentrationer och besluta om böter i karteller och missbruksärenden. I dagsläget måste verket väcka talan om förbud/böter vid Stockholms tingsrätt.
16:00PANELDISKUSSION

Hur kommer den utökade beslutanderätten för konkurrensverket att påverka framtidens konkurrensrätt?


En utredning har sedan våren 2015 undersökt huruvida Konkurrensverket ska ges utökad
beslutanderätt avseende företagskoncentrationer och sanktioner för överträdelser av konkurrenslagen. I slutet av juni 2016 publicerades utredningens betänkande, SOU 2016:49. Utredningen föreslår att Konkurrensverket ska ges befogenhet att som första instans fatta beslut om konkurrensskadeavgift i överträdelseärenden (konkurrensbegränsande avtal och missbruk av dominerande ställning) och om förbud eller ålägganden avseende företagskoncentrationer. Detta skulle innebära stora processuella skillnader mot dagens system där Konkurrensverket inte själva kan ålägga konkurrensskadeavgift eller förbjuda företagskoncentrationer, utan måste väcka talan i domstol. Rättssäkerheten, effektivitetsskäl och harmonisering med övriga EU anges vara skälen till att ändra systemet.

Per Karlsson, chefsjurist och avdelningschef, Konkurrensverket

Eva Edwardsson, hovrättsråd, Patent- och marknadsöversomstolen Svea Hovrätt

Lars Henriksson, professor i rättsvetenskap, Handelshögskolan
16:40Ordföranden sammanfattar och avslutar konferensens första dag
09:30Registrering och morgonkaffe
09:00Ordförande Lars Henriksson öppnar konferensen

Lars Henriksson är professor i rättsvetenskap, särskilt konkurrensrätt, jur. dr, civ. Ek DHS. Han är verksam som forskare och lärare inom området law and economics vid Center for Business Law, Handelshögskolan i Stockholm, med särskild inriktning mot konkurrensrätt och juridik.

KONKURRENSRÄTTEN I SVERIGE

09:10EXPERTFÖRELÄSNING

Sammanfattning av året som gått inom konkurrensrätt på Svensk nivå


• Översikt över årets viktigaste händelser inom den svenska konkurrensrätten
• Vilka lärdomar och erfarenheter kan vi dra av dessa händelser?

Marie Östman, advokat, Advokatfirman Vinge. Marie Östman arbetar på Vinges specialistgrupp inom EU, Competition & Regulatory. Hon har mer än 15 års konkurrensrättslig erfarenhet och har arbetat med frågorna i flera olika centrala positioner. Hon har en bakgrund både på Konkurrensverket och i Regeringskansliet, men har tidigare även varit advokat på Vinge i Stockholm och Bryssel. Marie Östman rekryterades till Vinge i September 2016 och kommer närmast från Konkurrensverket där hon under de senaste sex åren varit involverad i flera av verkets mest uppmärksammade och betydelsefulla mål och ärenden.
09:50KONKURRENSVERKET

Konkurrensverkets prioriteringar för 2017


• Året i korthet – en snabb återblick
• Större pågående ärenden
• Prioriteringar för 2017

Karin Lunning, t.f. generaldirektör, Konkurrensverket
10:40Förmiddagskaffe
11:10EXPERTFÖRELÄSNING

Allmänintresset och konkurrensrätten: Var går gränsen för konkurrensreglernas tillämpning?


• Kan och bör myndigheter och domstolar beakta andra hänsyn än konkurrensrättsliga i sina prövningar?
• När är konkurrensrätten över huvud taget inte tillämplig?
• Hur kan och bör man hantera konflikter med andra rättsområden?
• Diskussion av praxis och tänkbara utvecklingslinjer

Johan Carle, advokat & delägare, Mannheimer Swartling & Fredrik Sjövall, advokat & senior associate, Mannheimer Swartling. Johan Carle är delägare i verksamhetsgruppen för EU- och konkurrensrätt och delar ordförandeskapet i gruppen med Tommy Pettersson. Johan Carle ägnar sig främst åt konkurrensrättsliga frågor, särskilt frågor avseende förvärvskontroll och missbruk av en dominerande ställning. Härtill är Johan Carle verksam inom offentlig upphandling, särskilt överprövningsärenden. Han delar sin tid mellan Stockholm och Bryssel.
11:50EXPERTFÖRELÄSNING

Den särskilda talerätten – hot eller möjlighet?


• Legala förutsättningar och genomgång av rättsfall
• Vilka lärdomar kan vi dra av detta?
• Är det dags för en förändring?

Christina Mailund, advokat, Kastell Advokatbyrå. Christina lämnar konkurrensrättslig rådgivning i alla typer av konkurrensrättsliga frågor och har mer än 20 års erfarenhet inom området.
12:30Lunch

FÖRETAGSKONCENTRATIONER

13:30Nedslag i den senaste svenska rättstillämpningen

• Vilka har nyckelfrågorna varit och hur har dessa hanterats?
• Vilka utvecklingar och trender kan man se i koncentrationsärenden?

Marcus Glader, advokat och delägare, Advokatfirman Vinge. Marcus Glader är specialiserad på konkurrensrätt och delägare i Vinges specialistgrupp EU, Competition & Regulatory. Marcus arbetar med alla typer av EU- och konkurrensrättsliga ärenden, med särskild tyngdpunkt på transaktioner, missbruksärenden och konkurrensrättsliga processer. Marcus har stor internationell erfarenhet och är rankad bland de främsta konkurrensrättsspecialisterna i Sverige. Han är juris doktor och gästföreläsare vid Lunds universitet och en flitigt anlitad talare vid konferenser och seminarier.
14:10Erfarenheter från rättsfallet kring företagskoncentration vid Logstors förvärv av Powerpipe Systems

• Bakgrund till det uppmärksammade rättsfallet
• Lärdomar och erfarenheter från fallet och domarna i tingsrätten & patent- och marknadsöverdomstolen
• Hur skulle den nya utökade beslutanderätten för Konkurrensverket påverkat utgången?

Stefan Perván Lindeborg, advokat och delägare, Mannheimer Swartling. Stefan Perván Lindeborg är delägare i Mannheimer Swartlings EU- och konkurrensrättsgrupp. Han arbetar med alla typer av EU-rättsliga och konkurrensrättsliga ärenden med särskild inriktning på konkurrensrättsliga aspekter på transaktioner samt konkurrensrättsliga processer. Han har omfattande erfarenhet av anmälningar till EU-kommissionen och nationella konkurrensmyndigheter avseende stora och komplexa transaktioner, och har varit inblandad i en stor del av de viktigaste konkurrensrättsliga processerna i Sverige under de senaste tio åren.
14:50Eftermiddagskaffe

FÖRSLAG OM BESLUTANDERÄTT FÖR KONKURRENSVERKET

15:20Vad innebär utredningen om utökad beslutanderätt för Konkurrensverket i praktiken?

• Varför tillsatte regeringen utredningen?
• Genomgång av utredningsarbetet
• Vilka skäl bör vara avgörande för en reform?
• Utredningens bedömning och förslag rörande den nya domstolsprocessen

Eva Edwardsson, hovrättsråd, Patent- och marknadsöverdomstolen Svea Hovrätt. Eva Edwardsson har lett utredningen av huruvida Konkurrensverket ska ges utökad beslutanderätt avseende företagskoncentrationer och sanktioner mot överträdelser av konkurrenslagen. Arbetet har gått ut på att utreda behovet och förutsättningarna för att ge Konkurrensverket möjlighet att själva fatta beslut om att förbjuda företagskoncentrationer och besluta om böter i karteller och missbruksärenden. I dagsläget måste verket väcka talan om förbud/böter vid Stockholms tingsrätt.
16:00PANELDISKUSSION

Hur kommer den utökade beslutanderätten för konkurrensverket att påverka framtidens konkurrensrätt?


En utredning har sedan våren 2015 undersökt huruvida Konkurrensverket ska ges utökad
beslutanderätt avseende företagskoncentrationer och sanktioner för överträdelser av konkurrenslagen. I slutet av juni 2016 publicerades utredningens betänkande, SOU 2016:49. Utredningen föreslår att Konkurrensverket ska ges befogenhet att som första instans fatta beslut om konkurrensskadeavgift i överträdelseärenden (konkurrensbegränsande avtal och missbruk av dominerande ställning) och om förbud eller ålägganden avseende företagskoncentrationer. Detta skulle innebära stora processuella skillnader mot dagens system där Konkurrensverket inte själva kan ålägga konkurrensskadeavgift eller förbjuda företagskoncentrationer, utan måste väcka talan i domstol. Rättssäkerheten, effektivitetsskäl och harmonisering med övriga EU anges vara skälen till att ändra systemet.

Per Karlsson, chefsjurist och avdelningschef, Konkurrensverket

Eva Edwardsson, hovrättsråd, Patent- och marknadsöversomstolen Svea Hovrätt

Lars Henriksson, professor i rättsvetenskap, Handelshögskolan
16:40Ordföranden sammanfattar och avslutar konferensens första dag

KOMMUNAL KONKURRENSRÄTT – EN ÖVERBLICK ÖVER AKTUELL RÄTTSPRAXIS

När strider en kommuns näringsverksamhet mot konkurrenslagens förbud mot konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet (KOS)? Vad innebär Tjänster av allmänt ekonomiskt intresse? Hur hanterar Näringsdepartementet ärenden rörande EU:s statsstödsregler?

Detta är några av de frågor som kommer att belysas under en fullspäckad halvdag om kommunal konkurrensrätt i samband med Konkurrensrättsforums populära fördjupningspass. Tolv av Sveriges ledande experter på kommunal konkurrensrätt ger oss en mycket tids- och kostnadseffektiv uppdatering om hur KOS-reglerna samt EU:s statsstödsregler tillämpas i Sverige just nu.

PROGRAM

Ordförandena Lars Henriksson och Robert Moldén hälsar välkomna

1. I GRÄNSLANDET MELLAN KONKURRENS-, UPPHANDLINGS-, OCH STATSSTÖDSREGLER – KOMMUNAL KONKURRENSRÄTTS I EN VIDARE BEMÄRKELSE
Johan Hedelin, avdelningschef för avdelningen för analys, Konkurrensverket

2. KONKURRENS PÅ (O)LIKA VILLKOR
Göran Grén, konkurrensrättsexpert, Svenskt näringsliv

3. KONKURRENSVERKETS PRIORITERINGAR OCH UTMANINGAR VID TILLÄMPNING AV REGLERNA OM KONKURRENSBEGRÄNSANDE OFFENTLIG SÄLJVERKSAMHET
Hanna Witt, avdelningschef, Konkurrensverket
Katarina Magnusson
, funktionsansvarig för KOS-ärenden vid enheten för marknadsmissbruk, Konkurrensverket

4. ÖVERBLICK ÖVER KOS-ÄRENDET STRÖMSTAD BADANSTALT
Mikael Åström
, advokat och partner, MAQS Advokatbyrå

5. ÖVERBLICK ÖVER KOS-ÄRENDET BORÅS KOMMUN MARK- OCH ANLÄGGNINGSENTREPRENADER
Kaisa Adlercreutz
, advokat och partner, Front Advokater

6. KOS-REGLERNA UR ETT KOMMUNALT PERSPEKTIV
Lena Dalman
, förbundsjurist, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

7. HUR HANTERAR NÄRINGSDEPARTEMENTET ÄRENDEN RÖRANDE EU:S STATSSTÖDSREGLER
Stefan Sagebro
, departementssekreterare, Näringsdepartementet

8. TILLÄMPNING AV EU:s STATSSTÖDSREGLER – ÖVERBLICK ÖVER AKTUELL RÄTTSPRAXIS
Robert Moldén
, Doktorand vid Handelshögskolan i Stockholm samt EU-advokat vid Front Advokater

9. TJÄNSTER AV ALLMÄNT EKONOMISKT INTRESSE (”SGEI”) OCH KOMMUNAL VERKSAMHET
Caroline Wehlander
, jur dr vid Umeå universitet
Kommentarer: Ulf Bernitz, professor vid Stockholms universitet

10. ÖVERGRIPANDE SLUTSATSER FRÅN DAGENS FÖRDJUPNINGSPASS
Lars Henriksson
, professor vid Handelshögskolan i Stockholm

Lars HenrikssonFördjupningspasset leds av professor Lars Henriksson från Handelshögskolan i Stockholm samt EU-advokat Robert Moldén vid Front Advokater som även är doktorand vid Handelshögskolan i Stockholm med fokus på relationen mellan konkurrens- och upphandlingsrätt. Robert leder Front Advokaters konkurrensrättsgrupp och har tidigare jobbat som jurist vid Konkurrensverket samt som domare i upphandlings- och statsstödsmål vid Kammarrätten i Göteborg.

HÅLLTIDER FÖR FÖRDJUPNINGSPASSET

12:45 Registrering
13:00 Fördjupningspasset inleds
14:30 Eftermiddagskaffe
17:30 Fördjupningspasset avslutas

test-event_2
test-event_22
test-event_23

TALARE

<strong>Andreas Johansson</strong>
Andreas JohanssonMannheimer Swartling

Hej hej! Här kan man läsa mer info om talaren

<strong>Anna Vernet</strong>
Anna VernetEU-kommissionens generaldirektorat för konkurrens i Bryssel

Hej hej

<strong>Christina Mailund</strong>
Christina MailundKastell Advokatbyrå

Hej hej

<strong>Eirik Østerud</strong>
Eirik ØsterudUniversity of Oslo

Hej hej

<strong>Eva Edwardsson</strong>
Eva EdwardssonPatent- och marknadsöverdomstolen Svea Hovrätt

Hej hej

<strong>Fredrik Sjövall</strong>
Fredrik SjövallMannheimer Swartling

Hej hej

<strong>Johan Carle</strong>
Johan CarleMannheimer Swartling

Hej hej

<strong>John Söderström</strong>
John SöderströmKonkurrensverket

Hej hej

<strong>Lars Henriksson</strong>
Lars HenrikssonHandelshögskolan

Hej hej

<strong>Marcus Glader</strong>
Marcus GladerAdvokatfirman Vinge

Hej hej

HÄMTA BROSCHYR

ANMÄLAN

Prislista

PRIVAT NÄRINGSLIV
Konferens + fördjupningspass19.490 kr
Enbart konferens16.490 kr
Enbart fördjupningspass4.490 kr
OFFENTLIG SEKTOR
Konferens + fördjupningspass13.990 kr
Enbart konferens10.990 kr
Enbart fördjupningspass3.990 kr

LOKAL

KONTAKT

Senior projketledare
Stefan Broman
E-post: stefan.broman@insightevents.se
Tfn: 08-587 662 23

Deltagarplats
Magnus Sjölander
Epost: Magnus.Sjolander@insightevents.se
Tfn: 08 587 662 14

Sponsorskap / utställning
Magnus Sjölander
Epost: Magnus.Sjolander@insightevents.se
Tfn: 08 587 662 14