Hallå där…

…Åsa Nilsson, AML Officer på Collector Bank. Hur kom det sig att du började arbeta med AML-frågor?
Det var en ren tillfällighet då min företrädare bytte till ett annat företag och jag internt blev tillfrågad om jag ville överta tjänsten. Då min tidigare kollega talade väldigt gott om hur utvecklande och spännande tjänsten var kändes det som en självklarhet att prova på att arbeta inom detta område.

Vilka ser du som de mest utmanande frågorna inom området finansiell brottslighet?
För mig personligen ligger det en stor utmaning i att i samband med den snabba tekniska utvecklingen som sker försöka kartlägga hur nya produkter och tekniker kan användas för finansiell brottslighet, att försöka ligga ett steg före. De som verkligen vill begå någon typ av brott är innovativa och det är en utmaning att försöka föreställa sig nya sätt att använda sig av de finansiella systemen för att begå brott.

Vad gör ni på Collector Bank under det närmaste året för att ställa om er till framtidens krav och utmaningar?
Vi arbetar mycket med utveckling av våra IT-system för att på ett bättre sätt kunna hantera de uppgifter vi får in från kunderna i KYC-processen. En stor del handlar om att integrera system och de uppgifter som finns i systemen med varandra så att man kan ha nytta av information på fler än ett ställe och därmed förenkla och göra processerna smidigare. I övrigt måste vi som många andra se över våra riskbedömningar och styrdokument och uppdatera alla nuvarande rutiner. Det är mycket jobb men också väldigt roligt och nyttigt att ta ett nytt helhetsgrepp.

Är det något särskilt ämne som du vill se diskuteras på konferensen?
En kanske liten detalj men som känns spännande om man ser till penningtvättslagstiftningen är hur bolagen skall organisera frågan med att en dedikerad styrelseledamot skall ha ansvar över bolagets arbete på detta område. Det blir ett stort ansvar för en enskild ledamot och intressant hur dennes roll i detta skall se ut. Jag tycker även att det är väldigt intressant med diskussioner kring kopplingen mellan penningtvättsregelverket contra personuppgiftslagen/kommande dataskyddsförordningen och hur man ska tänka samt arbeta med detta.

Finns det någon organisation / företag som du tycker ligger i framkant inom området (penningtvätt, annan finansiell brottslighet?
Inte något jag kan komma att tänka på spontant. De jag kommit i kontakt med verkar brottas med samma problematik och man är väldigt öppen att dela med sig av både sina svårigheter och även lösningar på eventuella problem.

Är det något annat som kan vara av intresse för deltagarna att känna till om dig?
Privat – att jag precis klarat av En Svensk Klassiker.

Läs mer om konferensen Åtgärder mot penningtvätt.