talare_offentligekonomi6Laura Hartman, docent i nationalekonomi, föreläsare och ordförande i Tillitsdelegationen är en av talarna på konferensen Framtidens offentliga ekonomi.

Laura brinner för att skapa samhällsnytta av forskning. Med närmare 20 års erfarenhet från kunskapsintensiva organisationer har hon sett hur gapet mellan å ena sidan forskning och analys och å andra sidan praktik och verksamhetsutveckling ofta är alldeles för stort. Under sin föreläsning kommer hon prata om hur tillitsbaserad styrning och ledarskap kan skapa en effektivare verksamhet med ökad nytta och kvalitet för medborgarna. Vi passade på att ställa några frågor till Laura inför hennes medverkan.

Vilka är de stora utmaningarna för välfärdssamhället de närmsta åren tycker du?
Kompetensförsörjningen och brukardelaktigheten. Dessa hänger dessutom ihop – en otroligt viktig kompetens som alla som arbetar i välfärdssektorn måste både ha och ständigt utveckla är just förmågan att ”ta på dig brukarens glasögon” eller gå i dess skor. Alltså att kunna ta in kunskap och erfarenhet från dem som verksamheten finns till för, och föra dessa insikter vidare i systemet så att hela styrningen och ledningen kan utvecklas på rätt sätt. Vad gäller kompetensförsörjningen i övrigt så är jag övertygad att vi genom en mer tillitsbaserad styrning och ledarskap kan bli mer attraktiva arbetsgivare och skapa bättre arbetsvillkor.

Är samhällsutvecklingen på väg mot en mörkare framtid eller ser du ljusglimtar?
Mycket ser ju dessvärre mörkare ut, framför allt internationellt ser vi skrämmande exempel. Kunskapssamhället och demokratiska värden står på spel. Men jag i grunden optimist och tror att dessa hot också kan användas till något positivt. Jag ser konkreta ljusglimtar hos våra ungdomar – mina egna tonåringar och deras vänner visar ett större intresse för politik och samhällsfrågor än min generation.

Finns det för mycket regler och detaljer inom den offentliga ekonomin idag tycker du?
Ja, det tycker jag. Många organisationer har fler interna riktlinjer, policys, planeringsanvisningar och mätningar än de kan räkna till. Detta skapar lätt en försiktig, i värsta fall en rädd organisation, där man inte vågar prova gå utanför boxen eftersom ”det säkert finns en regel någonstans som förbjuder det”. Samtidigt blir det en ineffektiv styrning, ingen kan hålla reda på alla styrdokument och då följer alla ändå inte allt. För mycket styrning blir ingen styrning.

Vad är det viktigaste åhörarna ska ta med sig från din presentation på konferensen i november?
Det allra viktigaste som jag vill förmedla är insikten att var och en kan påverka. Frågan om styrning och ledning av hela offentlig sektor är förstås komplex och många aktörer berörs. Då kan det hända att man tänker ”det där måste någon annan lösa”. Och visst är det så att vi får full effekt av en ändrad styrning först när alla aktörer på alla nivåer – från nationell politik till enhetschefen i kommunen – gör sitt. Men mycket kan åstadkommas bara genom att vi som enskilda ledare och medarbetare ändrar vårt förhållningssätt och bidrar till en annan kultur i verksamheterna.  Därför kommer jag att fokusera just på ledarskap och medledarskap!

Läs mer om konferensen och boka din plats här!