Mattias_FogelgrenRegeringen har tillsatt Tillitsdelegationen med uppdraget att främja idé- och verksamhetsutveckling när det gäller offentlig verksamhet samt för att styrning och uppföljning behöver utvecklas. Mattias Fogelgren på Tillitsdelegationen är aktuell som talare på konferensen Ledning och styrning i framtidens myndighet. Vi passade på att ställa några frågor till honom om hur reformen kan främja arbetet som omfattar hela styrkedjan – styrning från den nationella nivån till genomförandet.

Hur ska chefer tänka kring tillit och öppenhet?

Det börjar med vilka som blir chefer från början. Det handlar om vågar lyfta fram chefer som har en tillåtande diskussion kring ledarskap. Det är viktigt att våga ta emot kritik underifrån och vågar lyssna på dem nerifrån samt att man har en kultur där ”högt i tak” inte bara är en klyscha.

Vilka är vinsterna med tillitsbaserad styrning?

Exakt vad det innebär är såklart beroende av viken verksamhet som berörs men generellt visar den forskning och de försöksverksamheter vi genomfört att det går att få ut mycket mer av de medarbetare och chefer som finns i organisationerna.

Hur minskar man onödig kontroll och detaljstyrning?

Det finns tyvärr inget generiskt sätt att genomföra detta och vad som är att betrakta som onödig styrning i en verksamhet kan vara väldigt viktig i en annan. Men ett framgångsrikt tillvägagångssätt för att komma fram till vad som behövs och inte är att utgå från verksamhetens uppdrag. Vad är det som behövs för att nå uppdraget? Är vi överens om uppdraget? Finns det styrsignaler som hindrar att vi klarar detta uppdrag?

Hur ser situationen ut idag på myndigheterna?

Det är väldigt olika eftersom att statliga myndigheter varierar mycket till sin karaktär och storlek. Samtidigt är det en rad problemområden som är gemensamma, som exempelvis upplevelsen av en kortsiktig och sektoriell styrning, administrativa bördor och IT-problem.

Vad hoppas du deltagarna ska ta med sig efter din föreläsning?

En ökad förståelse kring tillitsbaserad styrning och ledning samt förhoppningsvis en idé kring hur man kan utveckla sin egen verksamhet.