februari 18, 2019 Webmaster

Ledning & styrning i framtidens myndighet – Talarintervju med Åsa Rönnbäck, Förbättringsakademin

talare_ledningstyrning2Hur förbättrar vi medarbetarnas engagemang och verksamhetens resultat? Åsa Rönnbäck från Förbättringsakademin kommer under sitt pass, Sluta styra – börja leda! belysa hur vi kan förbättra dagens sätt att leda och lyfter fram relevant forskning inom området. Dessutom hur självbestämmande och motiverad personal är en framgångsfaktor och ger ett bättre resultat. Vi passade på att ställa några frågor till henne inför konferensen.

Hur tror du att myndighetsstyrning kommer att utvecklas framöver?

Det är tydligt att dagens sätt att leda genom styrning inte skapar ett ökat engagemang hos medarbetarna och bra resultat för verksamheten. Utmaningarna som organisationer står inför idag och i framtiden ställer krav på att organisera och leda på ett annat sätt med mindre styrning. Fokus bör vara att leda mer utifrån verksamhetens syfte och värdeskapandet för dem verksamheten är till för. Mer fokus på ledning genom kultur för att skapa ett ökat engagemang och motivation hos medarbetarna.

Vad gör dagens ledare på myndigheter för misstag? Vad behöver ändras för att chefer ska förbättra engagemanget på jobbet?

Dagens ledare leder genom struktur och detaljstyrning, inte genom de faktorer som tydligt visas i forskningen driver motivation hos medarbetarna. Fokus blir att följa givna instruktioner som tagits fram av lednings- och stabspersoner, inte av medarbetarna själva. Konsekvensen blir en minskad motivation och medarbetarna riktar sin uppmärksamhet åt att göra på rätt sätt, inte åt att göra rätt saker för dem verksamheten är till för. Verksamheten blir inåtvänd och tappar sitt fokus på syftet och värdeskapandet med kunden.

Vilka är nyckelordet för chefer att ta till sig i sitt ledarskap?

Självbestämmande.

Vad kommer ditt pass på Ledning och styrning i framtidens myndighet 2019 att handla om?

Jag kommer att prata om hur vi bör leda en verksamhet för att åstadkomma bra resultat som ständigt förbättras. Jag kommer belysa problematiken med dagens sätt att leda och lyfta fram relevant forskning inom detta område.

Vad hoppas du deltagarna ska ta med sig efter din föreläsning?

Jag hoppas att föreläsningen väcker tankar om den omställning kring ledning som behöver göras för att skapa ökat engagemang och förbättrade resultat. Jag hoppas att de konkreta områden och tips jag lyfter fram att fokusera på börjar tillämpas i praktiken.

Är det någon annan talare på konferensen som du är nyfiken på?

Jag tycker att det är spännande att ta del av erfarenheter kring stora förändringsprojekt och höra om tankarna kring just organisationsförändringar och hur dessa utvärderas. Här får vi ta del av ett sådant exempel inom Polisen. Det ska bli intressant att lyssna på.