magnusHur kommer framtidens regelverk och rekommendationer se ut kring en hållbar finansmarknad? Magnus Emfel på WWF kommer på Investor Summit den 8 maj berätta om ”Reglering och verktygsmodeller för att styra de finansiella portföljerna” Vi har passat på att ställa några frågor till honom kring vad som driver utvecklingen inom hållbarhetsfrågor och om dagens verktyg är tillräckliga?

Vad är att vänta gällande regelverk och frivilliga rekommendationer inom hållbar finansmarknad?

En hel del! Både från lagstiftare, t ex EU och nationella tillsynsmyndigheter, som framför allt vill veta vilka risker drivna av en ohållbar utveckling som finansiella institutioner är exponerade för och hur man hanterar dem. Men det utvecklas även en rad frivilliga riktlinjer och standarder som det finns en växande förväntan på att man tillämpar för att vara trovärdig och konkurrenskraftig i en global ekonomi som alltmer känner av planetens begränsningar.

Vad driver utvecklingen mot att hållbarhetsaspekterna i placeringsstrategier och kapitalförvaltning får större utrymme?

Det finns två huvudsakliga drivkrafter: hanteringen av risker och möjligheter för att bevara en portföljs värde över tid, och möjligheten att kunna redovisa portföljens bidrag till globala hållbarhetsmål för sina intressenter, såsom regeringar och kunder.

Är dagens metoder och verktyg tillräckliga för att aktörer inom finanssektorn ska kunna kan göra tillförlitliga bedömningar kring hållbara investeringar?

Ja och nej: det finns redan metoder och verktyg som kan hjälpa finansiella institutioner att förstå sin påverkan från respektive på olika hållbarhetsfaktorer. Dessa verktyg är dock ofta begränsade till att göra relativa jämförelser mellan till exempel bolag i en viss sektor och som regel med ett tillbakablickande perspektiv. Det såväl investerare som centralbanker och tillsynsmyndigheter nu insett saknas är metoder som gör framåtblickande analyser och jämför bolags strategier med vetenskapliga scenarier för till exempel klimatförändringar. En sådan utveckling pågår nu och det är den jag vill ge några exempel på.

Berätta mer vad ditt pass kommer beröra på Investor Summit?

Jag kommer beskriva några av de metoder och verktyg som just nu utvecklas för att styra finansiella flöden så att vi uppnår de globala målen för hållbar utveckling.

Vad hoppas du åhörarna ska ta med sig efter de lyssna på dig?

Jag hoppas de ska se skillnaden mellan att jämföra hållbarhetspåverkan relativt inom till exempel en bransch och med vetenskapliga scenarier, det vill säga att en relativt bra hållbarhetsranking inte nödvändigtvis innebär att man har en strategi som leder till en tillfredsställande hantering av materiella risker och möjligheter.

Läs mer om SvD Investor Summit