På konferensen Mutor, korruption och otillåten påverkan kommer Skanskas Helena Sundén, som är Vice President Ethics, att medverka som en av talarna. Tidigare har hon bland annat varit generalsekreterare på Institutet mot mutor. På konferensen kommer hon att prata om Skanskas etik och regelefterlevnad och hur bolaget arbetar med att skapa interna riktlinjer samt upprättar risk- och sårbarhetsanalyser. Vi har ställt några frågor inför konferensen för att höra hur hon ser på anti-korruptionsarbetet.

Kan du kort berätta om vad din föreläsning kommer handla om?

Jag kommer att berätta om det systematiska etikarbetet som bedrivs inom Skanska-koncernen och berätta om hur etik genomsyrar vårt sätt att arbeta och göra affärer.

Hur skapar man rätt förutsättningar och strategi för att etik och moral ska genomsyra en organisation och dess medarbetare?

Arbetet börjar alltid i toppen av organisationen som sätter upp tydliga regler för hur arbetet ska bedrivas inom hela verksamheten. Arbetet måste genomsyras av klar och tydlig kommunikation och verkliga exempel på hur reglerna ska tillämpas inom alla delar av verksamheten i det dagliga arbetet. Det måste också vara kommunicerat till de personer som omfattas av reglerna att uppföljning av regelefterlevnad genomförs och att det finns konsekvenser för de som inte följer reglerna.

Hur arbetar man med en förändringsprocess för att öka medvetenheten om dessa frågor?

Etikarbetet tar aldrig slut. Allt handlar om människor och hur vi på bästa sätt kan hjälpa våra kollegor och de externa parter som vi träffar i våra dagliga arbeten att leva efter de värderingar vi har inom Skanska.

Vilken betydelse har ledningen för att motverka mutor och korruption?

Ledningen engagemang är avgörande för bolagets förebyggande av oegentligheter. Det är från toppen av organisationen som arbetet måste vara förankrat och de tydliga exempel som ledningen delar med sig av internt hjälper och stärker medarbetarna i hur de ska leva efter reglerna i praktiken.

Du har en bakgrund som generalsekreterare på Institutet mot mutor och är nu på Skanska. I en nyligen gjord undersökning av Konkurrensverket, svarade 71 procent i branschen att de tror att det finns korruption på byggen – hur var det att börja i byggbranschen?

Det är riktigt roligt att arbeta i ett företag som Skanska där etik ständigt är högt uppe på agendan. Att ”agera etiskt och öppet” är en av Skanskas grundvärderingar som vi tydligt möter inte bara i våra styrande dokument och i vår kommunikation utan även i inredningen på våra kontor i alla de länder där vi har verksamhet.

Även om det i mätningar finns uppfattning om att byggbranschen kan vara drabbat av oegentligheter är min bild att detta också kan kopplas till en hög medvetenhet inom branschen kring risker, vilket kan ha en inverkan på hur svar kan se ut i mätningar.

Vad kan andra branscher lära av byggbranschen och anti-korruptionsarbetet för att förbättra situationen?

Oavsett bransch handlar arbetet mot korruption och oegentligheter om att hela tiden vara medveten om de nya risker som verksamheter ställs inför och ha ett proaktivt tänk. Att fundera på vilka andra bolag som finns inom branschen som går att kroka arm med i etikarbetet. Att de aktörer som finns delar värderingar och ser vikten i att agera ärligt och öppet. Etikarbetet stannar inte vid ett företag eller en bransch utan är en möjlighet för företag att bidra till ett bättre samhälle också genom att ställa krav på affärspartners genom tydliga avtal och leverantörsuppförandekoder.

Vad hoppas du deltagare ska ta med sig efter att ha lyssnat på din föreläsning?

Praktiska exempel på hur de själva kan tackla utmaningar inom etikområdet inom sina egna organisationer och framför allt att arbetet med att förebygga korruption och oegentligheter är riktigt ”bra för business” oavsett vilket företag det rör sig om.