Lennart Wittberg har över 30 års erfarenhet och är en erfaren strateg som arbetat med utveckling på bland annat Skatteverket där han haft en viktig roll till att myndigheten blivit en av de mest framgångsrika myndigheterna. Han har också kommit ut med en bok i ämnet som heter Strategiskt tänkande: Konsten att förstå och förändra. I mars kommer han att medverka på konferensen Ledning och styrning i framtidens myndighet och tala om lärdomar och erfarenheter kring styrning i en ny tid, där bland annat digitalisering och ökad medborgarnytta är viktiga parametrar.

Vad är viktigast för myndigheter att tänka på när de utformar sin styrning?

Att utgå från syftet med verksamheten och att fundera på vilka grundläggande antaganden som styrningen baseras på. Allt för ofta blir hög resurseffektivitet syftet i praktiken, istället för de samhällseffekter man ska bidra till att uppnå. Många styrmodeller bygger också på idén om att en optimering av delarna automatiskt leder till en optimering av helheten eller andra antaganden som kanske inte är uttalade men som funnits med sedan länge. Vilken syn finns egentligen på människor och organisationer? Sådana grundläggande antaganden behöver synliggöras och diskuteras.

Vad gör dagens ledare på myndigheter för misstag? Vad behöver ändras för att chefer ska förbättra engagemanget på jobbet?

Styrningen är ofta allt för instrumentell och modellstyrd. Det går inte att styra fram engagemang. Engagemanget blir en konsekvens. Chefer ska försöka skapa goda förutsättningar för medarbetare att göra ett bra jobb tillsammans med andra, då kommer engagemanget och de goda resultaten. Det kräver lyhördhet samt en förståelse för verksamheten och kontexten.

Hur ser situationen ut idag hos myndigheterna – är kunskapen tillräcklig?

Dagens styrning bygger på ett hopkok av idéer som utvecklats under lång tid. Det finns till exempel inslag från industrialismens barndom. Olika styrprinciper tenderar att staplas på varandra, det är sällan något tas bort. Nu tillkommer tillitsbaserad styrning. Myndigheter är ofta bra på att följa trender men har svårare för att ifrågasätta befintligt tänkande och tänka i helt nya banor. Offentlig verksamhet handlar om tjänster men styrs ofta som om de vore fabriker. Kunskapen om tjänstelogik och vad det innebär är bristfällig. Alla arbetar med digitalisering men man lyfter inte blicken tillräckligt och ser samhällsförändringarna.

Kortfattat, vad kommer ditt pass handla om på Ledning och styrning i framtidens myndighet?

Det kommer att handla om hur styrning och ledning kan utvecklas på ett sätt som bidrar till väl fungerande offentliga tjänster som lever upp till medborgarnas krav och behov på ett sätt som är värdigt, respektfullt och kostnadseffektivt. Det handlar om att anpassa sig till omvärlden och om att ändra sitt sätt att tänka.

Vad hoppas du deltagarna ska ta med sig efter din föreläsning?

Jag hoppas att de får inspiration och känner sig stärkta i att driva en förändring av styrningen. Det finns en stor potential i offentlig sektor i Sverige genom alla kompetenta och ambitiösa medarbetare. Jag vill att deltagarna ser att det är möjligt att förändra.

Är det någon annan talare på konferensen som du är nyfiken på?

Alla verkar väldigt intressanta men jag vet att Polisen jobbar med spännande förändringar och vill gärna lyssna till Fredrik Modigh.