Anna Gårdö arbetar som Director GRC Advisory på FCG och tillsammans med kollegan Pia Thunell är hon aktuell som kursledare på utbildningen Compliance i praktiken. Inför kursen passade vi på att fråga Anna om vad deltagarna kan förvänta sig av kursen, teknikens framtida påverkan på compliancefunktionen och hennes syn på utvecklingen av compliancerollen.

Berätta lite kort vem du är och din bakgrund.

Jag är jurist i botten och har jobbat med regelefterlevnad i finansbranschen från många olika perspektiv i över 15 år nu. Mina erfarenheter från åren som konsult på FCG, men även åren på bl.a. Finansinspektionen, advokatbyrå och storbank, har gett mig många värdefulla insikter. Till exempel vikten av att kunna beskriva komplexa lagar och regler på ett enkelt, relevant och verksamhetsanpassat sätt. Dessutom hur det kan vara att sitta i affärsverksamheten och samarbeta med en compliancefunktion.

Varför tycker du att man ska gå på kursen Compliance i praktiken?

Pia Thunell och jag har tillsammans en stor kunskaps- och erfarenhetsbank att gräva ur och kan ge många konkreta råd och tips – allt från hur man som compliancechef kan stärka sin roll inom företagsledningen till vilka olika typer av metodik man kan använda för att genomföra en compliancekontroll.  Compliancerollen är ju mycket av ett hantverk där man lär sig genom att arbeta med det, så vi kommer att kunna dela med oss av exempel på riktiga situationer som vi stött på och hur vi har hanterat dessa. Sedan tycker vi båda också väldigt mycket om att lära ut och kan därför garantera en engagerande och intressant kurs.

Berätta lite mer vad man kommer få ta del av under de två dagarna?

Utöver det som står i programmet kommer vi arbeta med en del interaktiva delar, till exempel på temat hur man tar fram en riskbaserad årsplan – där fokus ligger på riskanalysen, hur man kan jobba med att förnya sitt arbetssätt i förhållande till traditionella kontroller samt hur man kan utmana sig själv att använda ny teknologi i sitt arbete.

Vilka tror du har störst behov av kursen?

Den som antingen redan arbetat i en complianceroll i några år och vill utvecklas eller den som ska börja eller precis har börjat arbeta i yrket. Mycket av arbetssättet är ju detsamma oavsett om du arbetar inom finansiell sektor eller inte så det ska inte spela någon roll vilken typ av verksamhet som du har att förhålla dig till även om vi utgår ifrån kraven för finansiella bolag.

Vilka mer kan ha nytta av kursen?

Personer som har regelbunden kontakt med en compliacefunktion på något sätt i sitt arbete, t.ex. som vd, verksamhetschef, styrelseledamot eller beställare av compliancetjänster.

Vilken roll spelar teknik in i compliancerollen?

Min bedömning är att teknik kommer spela en större och större roll framöver. Inte minst kommer vi behöva lära oss mer om hur tekniska företeelser – såsom molntjänster – fungerar i praktiken och vi kommer behöva använda oss av digitala verktyg i större utsträckning, till exempel för att hitta avvikande mönster i eller hantera stora mängder data. Compliancefunktionen kommer framöver behöva ha, eller ta hjälp av, teknisk kompetens för att förbli effektiv.

Vilka är de största förändringarna de senaste åren?

I förhållande till compliancerollen skulle jag säga att det är förändringstakten som bara kommer fortsätta öka framöver. En av framgångsfaktorerna för en complianceofficer är därför att ständigt vara lyhörd för förändring, till exempel i form av nya och ändrade regelverk eller innovativa produkter och tjänster.

Om du försöker se in i kristallkulan – vilka är de största förändringarna vi kommer se de kommande åren?

Innovationstakten kommer öka. Den eldas på av företagsledningars krav på att bibehålla eller öka marknadsandel och lönsamhet. Samtidigt som regelverken inte kommer hänga med och de kommer också fortsätta att förändras i hög takt. Därmed blir arbetet för complianceofficers mer krävande. Jag hoppas därför att en förändring vi kommer se är att bolag i större utsträckning bemannar affärsverksamheten (dvs. de som äger bolagets risker och fattar affärsbeslut) med personal som har god kunskap om finansiella regelverk, vi brukar kalla det första linjens compliance.