På konferensen Ledning och styrning i framtidens myndighet 2021 är en av talarna Christian Blackmon från Lantmäteriet. Inför konferensen passar vi på att ställa sju snabba frågor till honom om vad han ska prata om på konferensen – bland annat om verksamhetsuppföljning och hur det kan främja myndigheten. Här kan du läsa Christians svar och se vad han kommer att berätta om under sin föreläsning i november.

Vad kommer du prata om på konferensen Ledning och styrning i framtidens myndighet?

Vikten av att arbeta med verksamhetsuppföljning för att underlätta för myndigheter att genomföra sitt samhällsuppdrag. Uppföljning och resultatredovisning påverkar vilka beteenden vi får i en organisation. Dessa beteenden är sedan avgörande för vilket verksamhetsresultat som levereras. Inom offentlig sektor är detta otroligt viktigt eftersom myndigheterna skall arbeta för samhällets bästa genom ett förtroende som man har fått av de folkvalda.

Hur ska man tänka kring mäta, kontrollera och styra med ett tillits- och agilit arbetssätt?

Genom att acceptera att orsakssamband sällan är tydliga och förstå sambanden mellan önskade effekter, resultat och aktiviteter kan basen för uppföljningsmodeller skapas. I en organisation som arbetar med tillit är det viktigt att syftet med verksamheten är bärande och känt i hela organisationen. Genom att ha ett tydligt syfte kan medarbetare genom tillit bättre agera inom ramen för uppdraget.

Hur minskar man onödig kontroll och detaljstyrning?

Genom att fundera igenom vilken information som behövs för att bilda tillräckliga beslutsunderlag. Det är lätt att fastna i att mäta parametrar bara för att man kan mäta dessa. Jag vill också här poängtera vikten av verksamhetens syfte och att detta är känt bland organisationens ledare och medarbetare.

Vad ska man tänka på när man arbetar med uppföljningsmodeller?

Jag tycker att man skall börja med att fundera igenom vilka effekter som man vill ska uppstå för att bättre verka mot verksamhetens syfte. Sedan kan man fundera på vilka verksamhetsresultat som bidrar till dessa effekter. Först då kan man börja rigga vilka mätningar som behövs. Vad som skall mätas är beroende av vilka parametrar som man bedömer påverkar verksamhetsresultatet.

Det är också bra att i så stor utsträckning som möjligt använda sig av bedömningar av uppföljningen. Det är först då som organisationen kan använda uppföljning till att fatta bättre beslut med sikte på att förbättra verksamheten i framtiden i stället för att nöja sig med om resultatet historiskt var bra eller inte.

Vilka är nyckelordet för chefer att ta till sig i sitt ledarskap?

Förankra, förstärk och led med verksamhetens syfte som ledstjärna.

Hur ska chefer tänka kring tillit och öppenhet?

Om medarbetare är trygga i vad vårt uppdrag är, för vem vi finns till och vilken skillnad vi behöver göra inom offentlig förvaltning, ges de möjligheter att fatta kloka beslut. Ledarskap kan vara en större utmaning i en tillitsbaserad organisation eftersom det inte går att leda och utvärdera sina medarbetare genom endimensionella nyckeltal. Det krävs mod, tydlighet och en klar blick av vad verksamheten skall åstadkomma.

Vad hoppas du deltagarna ska ta med sig efter din föreläsning?

Att det inte behöver vara så svårt att börja bygga uppföljningsmodeller som bidrar till kloka beslut och förbättrar verksamheten i framtiden. Det kräver ofta lite mod och det finns inga snabba lösningar men det går att göra skillnad genom genomtänkt uppföljning.

Läs mer om Ledning & styrning i framtidens myndighet och anmäl dig redan idag!