september 30, 2021 Webmaster

SvD Energy Summit 2021 – Utmaningar som energimarknaderna i Sverige och Europa står inför

Nyhet – SvD Energy Summit 2021 – 2021-09-30

Samhället och energibranschen står idag som vi alla vet inför många stora utmaningar i omställningen till ett klimatsmart samhälle. Viktiga frågor som också ligger högt på agendan är hur vi kan hantera frågor som flexibilitet, kapacitet och elektrifiering. På SvD Energy Summit kommer Therese Hindman Persson, chefsekonom på Energimarknadsinspektionen, bla att prata om marknadsdesign, efterfrågeflexibilitet samt effekt- och kapacitetsbristutmaningen. Vi tog ett snack med henne inför konferensen där hon berättar om vilka projekt som är prioriterade från Ei samt deras nya regeringsuppdrag.

Vilka projekt är prioriterade från Energimarknadsinspektionen just nu?

Ei jobbar med ett antal prioriterade projekt och har dessutom precis fått ett nytt regeringsuppdrag. Viktiga projekt som behandlas just nu är exempelvis EFFEKT-dialogen, som syftar till att underlätta informationsutbyte, främja dialogen mellan olika aktörer på energiområdet och att hitta lösningar som bidrar till ökad efterfrågeflexibilitet och förbättrad kapacitet i elnäten.

Ett annat fokusområde är tariffutformning för ett effektivt utnyttjande av elnätet. Projektet syftar till att ta fram föreskrifter om hur nättariffer ska utformas för att främja ett effektivt utnyttjande av elnätet. De färdiga föreskrifterna ska omfatta alla spänningsnivåer det vill säga lokal-, region- och stamnätsnivå. Däremot omfattar detta projekt inte anslutningsavgifter utan endast tariffer för överföring av el.

Sedan prioriterar vi även oschysst elhandel – regelutveckling och tillsyn. Oschysst elhandel är ett samlingsbegrepp som används både som en beskrivning av oschyssta affärsmetoder inom elhandeln, men också som begrepp för företag som använder dessa metoder. Det kan till exempel handla om företag som gör allvarliga överträdelser i ellagen eller som använder sig av vilseledande försäljning eller marknadsföring. Ei får många frågor och klagomål både från konsumenter och näringsidkare om problem med uppsökande försäljning, leverantörsbyten som genomförs med oschyssta metoder och följdproblem när elavtal har ingåtts. Vi upplever att problematiken och utvecklingen med oschysst elhandel är mycket allvarlig och arbetar både med regelutveckling och tillsyn för att motverka problemen.

Avslutningsvis har Ei precis fått ett nytt regeringsuppdrag: Elnätsutbyggnad ska effektiviseras – Regeringen.se. Ei har fått i uppdrag att tillsammans med Lantmäteriet och länsstyrelserna utveckla och testa nya arbetssätt för hantering av de tillstånd och rättigheter som krävs för att bygga ut eller förstärka det svenska elnätet.

Vilka är nycklarna för att få till en väl fungerande energidistribution i Sverige idag?

I den rapport om Kapacitetsutmaningen i elnäten som vi lämnade till regeringen i oktober 2020 lyfter vi framförallt fem områden:

  • Förbättrad planering och koordinering i samband med nätutveckling (alla nivåer och på tvärs av aktörer)
  • Förbättrade anslutningsprocesser
  • En mer kostnadseffektiv driftsäkerhet
  • Ökad användning av flexibilitetstjänster för ett mer effektivt nätutnyttjande
  • Effektiv prissättning (exempelvis för att motverka luftbokningar mm)

I tillägg tror vi på nya arbetsmetoder. Detta kommer vi att analysera vidare inom ramen för vårt nya regeringsuppdrag.

Vilka potentiella hinder ser du för efterfrågeflexibilitet?

Ett hinder för efterfrågeflexibilitet som vi även identifierat tidigare är att det ännu inte är tillräckligt attraktivt kunder att delta med efterfrågeflexibilitet i marknaden. Automationslösningar, styrutrustning, aggregatorer, informationsspridning och ökad kunskap, prissignaler är alla faktorer som idag påverkar mängden efterfrågeflexibilitet. Här går det att göra mer.

Anmäl dig och lyssna på Therese och en mängd andra spännande talare på SvD Energy Summit 2021!