februari 8, 2019 Webmaster

Talarintervju med Olof König, Advokat, International Commercial & Trade, Baker & McKenzie Advokatbyrå

cash2019_talare5Vi fick chansen att ställa ett par frågor om utmaningar och möjligheter i branschen till Olof König på McKenzie Advokatbyrå som talar på årets Cash & Treasury-konferens.

Vad kommer ditt pass att handla om?

Mitt pass kommer att handla om att den globala politiska utvecklingen går i allt snabbare takt och i en riktning bort från öppen och fri handel. Det skapas fler och fler barriärer som bolag tvingas hantera alltjämt att vinstkraven består. Dessa hinder skapar risker samt situationer där individer tvingas fatta svåra beslut mellan att möta interna målsättningar och samtidigt följa lagar och regler. Vi kommer att tillsammans titta närmare på de nuvarande förutsättningarna för global handel. Vi kommer bl.a. att behandla Brexit, handelskriget mellan USA och Kina, utvecklingen i Iran samt Ryssland.

Vilka är de största utmaningarna för Cash & Treasury att kunna navigera i denna turbulenta omvärld?

De största utmaningarna för Cash & Treasury är att följa med i den snabba utveckling där spelplanen förändras från den ena dagen till nästa. Det är inte längre tillräckligt att följa utvecklingen ur ett svenskt eller europeiskt perspektiv. Svenska bolag påverkas i allt högre utsträckning av beslut och åtgärder som tas av bl.a. USA, Kina och Ryssland. När förändringarna väl sker behöver Cash & Treasury snabbt förstå hur dessa påverkar verksamheten men även indirekta konsekvenser såsom hur leverantörer och kunder påverkas. Huruvida svenska bolag lyckas hantera dessa snabba förändringar beror till stor del på hur väl förberedda bolagen är vad gäller kunskap, flexibilitet och förmåga att handla snabbt.

Året har precis börjat men hur ser du på utvecklingen framöver? – utmaningar och möjligheter

Brexit är utan tvekan den största handelsutmaningen för många svenska bolag. För det fall att EU och UK inte lyckas enas om ett avtal riskerar det att få omfattande konsekvenser vad gäller bolags Supply Chain lösningar. Vi förutser både direkta kostnadsökningar men framförallt förseningar vad gäller komponentsförsörjning vilket i tur kommer leda till följdförseningar och en ökning av tvister. Vi ser även att de multi- och bilaterala relationerna med Kina fortsatt kommer ge upphov till ytterligare utmaningar särskilt vad gäller export av mer avancerade produkter.

Alltjämt som handelsbarriärerna ökar öppnas dock möjligheter i för hållande till de frihandelsavtal som EU slutit med länder såsom Japan, Sydkorea, Kanada etc. Dessa marknader blir allt mer attraktiva för de företag har kunskapen och processerna på plats för att utnyttja dessa möjligheter.