november 24, 2015 Webmaster
Ekonomiskt bistånd
Anmälan!
Ladda ner broschyr!

#CKUekbistånd

Lägg till i kalender 12/07/2015 08:30 12/08/2015 17:00 Europe/Stockholm Ekonomiskt bistånd Lågkonjunktur i kombination med de skärpta reglerna för sjukskrivning och arbetslöshetsersättning medför att olyckligt många hamnar utanför arbetslivet och befinner sig långt ifrån arbetsmarkanden och blir beroende av ekonomiskt bistånd för att klara sin försörjning. Kista Science Tower - Färögatan 33 MM/DD/YYYY

Skaffa dig effektiva verktyg som möjliggör rätt bedömning och effektiv hantering

Lågkonjunktur i kombination med de skärpta reglerna för sjukskrivningar och arbetslöshetsersättning medför att olyckligt många hamnar utanför arbetslivet och befinner sig långt ifrån arbetsmarkanden samt blir beroende av ekonomiskt bistånd för att klara sin försörjning. Många av dessa blir förr eller senare dina klienter. Den ekonomiska krisen har lett till att antalet med försörjningsstöd har skenat i höjden, något som både är kostsamt och som kräver anpassning.

Kraven på socialtjänsten att arbeta på ett rättssäkert och evidensbaserat sätt är höga, men också att ha hög effektivitet. Även ständigt förbättrings- och utvecklingsarbete gör rollen som chef utmanande och svårt. Du förväntas ge varje klient kraftfulla och högkvalitativa stödinsatser, en svår nöt att knäcka när arbetsbelastningen emellanåt är orealistisk hög och arbetsmarknaden begränsad.

Till årets konferens har vi samlat de mest avgörande nyheterna och förändringarna som påverkar ditt dagliga arbete och för att du ska känna trygghet i att du arbetar rättssäkert och effektivt. Du kommer även få ta del av den senaste forskningen, konkreta råd hur du kan motivera och lyckas få klienter självförsörjande samt ta del av flera framgångsrika praktikfall och lyssna till sakkunniga som delar med sig av sina erfarenheter och ger konkreta verktyg som faktiskt fungerar.

Konferensen behandlar:

 • Ta del av de senaste uppdateringarna i socialtjänstlagen och socialförsäkringslagen
 • På vilket sätt kan e-tjänster underlätta för sökande och handläggare?
 • Så uppnår du rättssäker handläggning med god kvalitet!
 • EU-migranter – förväntningar och verklighet
 • Ta del av konkreta verktyg och metoder som fungerar!
 • Samverkan som leder till resultat

Varmt välkommen på vinterns kanske mest fullspäckade konferens för dig som arbetar med och ekonomiskt bistånd och försörjningsstöd!

Ekonomiskt bistånd
7-8 december 2015
Kista Science Tower – Färögatan 33

Samarbetspartner

Akademikerförbundet SSR

Konferensen arrangeras i samarbete med Akademikerförbundet SSR.
Du som medlem erhåller 15% rabatt på konferensen!

Program

08:30
Morgonkaffe och registrering
09:00
Moderator Cecilia Teir inleder konferensen

Cecilia Teir, socionom och verksam i Stockholms stad, Bromma stadsdelsförvaltning.

09:15
Bedömningsinstrument och behovskategorisering inom ekonomiskt bistånd

 • Varför gemensamma bedömningsinstrument?
 • Erfarenheter av olika instrument och arbetssätt – Instrument X och Initial bedömning
 • Handläggares och klienters roll i utveckling och användande
 • Möjligheter och svårigheter med behovskategoriseringCecilia Teir
10:15
Förmiddagskaffe
10:35
Påtvingade avflyttningar och socialtjänstens roll

Socialtjänsten har ett vräkningsförebyggande uppdrag som inbegriper ekonomiskt bistånd i vissa fall. Påtvingade avflyttningar från bostäder på grund av ekonomiska svårigheter kan emellertid ske på ett flertal sätt. I många av dessa fall har socialtjänsten rättsliga möjligheter att förhindra avflyttningen. Pia Kjellbom har i sin avhandling från år 2014 granskat socialtjänstens roll i teori och praktik vid påtvingade avflyttningar från bostad.

Pia Kjellbom disputerade år 2014 med avhandlingen ”Påtvingad avflyttning från bostad. En rättssociologisk studie av socialtjänstens roll i teori och praktik”. Hon har lång erfarenhet av praktiskt socialt arbete framförallt från socialjouren och har undervisat på Socialhögskolan i Stockholm sedan år 2001.

11:30
Lunch
12:30
Dokumentation – viktigt för god kvalitet i socialtjänsten!

 • Nya dokumentationsföreskrifter från 1 januari 2015 – så påverkas socialtjänsten och LSS
 • Föreskrifterna följer socialtjänstens process
 • Påverkar dokumentation möjligheten till ett systematiskt förbättringsarbete?Ylva Ehn arbetar som jurist på Socialstyrelsen.
13:20
Bensträckare
13:30
Pengar, skuld och socialt arbete

Socialtjänstens uppdrag är bland annat att stärka enskildas möjligheter att leva ett självständigt liv. Det är inte ovanligt att socialtjänstens klienter har olika typer av skulder. Även mycket små skulder kan få långtgående konsekvenser för enskildas möjligheter till självständighet. Under föreläsningen behandlas betydelsen av kreditvärdighet, kronofogdens och socialtjänstens roll i förhållande till pengar och skulder.

Pia Kjellbom

14:40
Eftermiddagskaffe
15:00
Hantera hot, våld och konflikter i socialtjänsten

Konflikter, hot och våld är en del av vardagen för en mängd människor som möter hjälpsökande, människor i kris och i verksamheter där avslag och beslut kan skapa starka reaktioner. Aktuell forskning visar också att fientlighet, hot och våld påverkar människor mycket starkt och över tid kan förändra den utsattes syn på sig själv och andra.

Under föreläsningen kommer följande områden beröras:

 • Att bemöta aggressiva och hotfulla beteenden
 • Att sätta gränser utan onödig upptrappning
 • Att ge stöd och att arbeta förebyggande

Alexander Tilly har arbetat med konflikter och hot i form av föreläsningar, seminarier och rådgivning de senaste 15 åren för kommuner, landsting, socialtjänst, sjukhus, vårdinrättningar, äldreomsorg, hemtjänst, bevakningsbransch, landsting och myndigheter som Domstolsverket, Rikspolisstyrelsen, Läkemedelsverket, Stockholmspolisen, SCB, m.fl.

16:10
Första konferensdagen avslutas med en kort diskussions- och frågestund
19:00
Fortsätt nätverka och diskutera med kollegor från hela landet under resten av kvällen. Avnjut årets julbord och gott sällskap på Eriks Gondolen vid Slussen. (MIDDAGEN ÄR TYVÄRR INSTÄLLD)

Begränsat antal platser

08:00
Morgonkaffe
08:15
Projektet Hasky i Gävle

Socialtjänsten i Gävle har i projektet koncentrerat sig på att under ett första år försöka hjäpla drygt hundratalet särskilt utsatta kommuninvånare exempelvis psykiskt sjuka eller personer med missbruksproblem

Arbeta smartare – öka vinsten!

 • Hanterbar arbetsbelastning inom försörjningsstöd
 • Ökad direkt klienttid
 • Samverkan med andra aktörer
 • Hushållning med kommunens resurser

Annah Larsson är beteendevetare och teamledare som arbetat 11 år med försörjningsstöd hos Socialtjänsten i Gävle.
Stefan Bakken
är teamledare med över 15 års erfarenhet av försörjningsstöd.

09:20
Förmiddagskaffe
09:40
Rättssäker handläggning – EU-medborgare

 • Vilken rätt till ekonomiskt bistånd har olika grupper av EU-medborgare?
 • Socialtjänstens bedömning av uppehållsrätten när det gäller arbetslösa
 • Utredningar av rätten till bistånd till ekonomiskt icke aktiva EU-medborgare
 • Likabehandling och rättssäker handläggning gällande EU-medborgare

Solbritt Höglund har arbetat 35 år inom socialtjänsten.

10:40
Bensträckare
10:50
Rundabordssamtal

 • Hur tycker du att din yrkesroll har förändrats?
 • Vilka samhällförändringar har påverkat arbetet?
 • Hur kan du effektivisera ditt dagliga arbete?
 • Hur utför du en rättssäker handläggning?
11:30
Lunch
12:30
Presentation och diskussion kring resonemang från rundabordssamtalen
12:50
Hur motiverar man erfarna socialsekreterare att stanna kvar i yrket?

 • Systematisk introduktion i yrket
 • Goda arbetsvillkor – Rimlig arbetsbelastning
 • Utvecklingsmöjligheter – Specialistsocionomer
 • Lön – Motsvarar ansvar och kompetens
 • Kontinuerlig arbetsledning och handledningTitti Fränkel är utvecklingschef på Akademikerförbundet SSR.
13:40
Bensträckare
13:50
Att organisera för en evidensbaserad praktik i socialtjänsten – från personbundet till organisationsburet

 • Presentation av en modell som illustrerar kunskap från forskning och praktisk erfarenhet för hur organisationen kan stödja och vidareutveckla EBP i praktiken
 • Konkreta exempel ges på hur modellen kan användas som stöd för analys och utvecklingAnna Gärdegård arbetar som metodutvecklare på Södermalm stadsdelsförvaltning i Stockholm.
14:50
Eftermiddagskaffe
15:10
Självbetjäning i Socialtjänsten – att ge medborgaren direkt åtkomst till sin ekonomiska information och eliminera den administrativa handläggningstiden för ekonomiskt bistånd

På fjolårets konferens presenterades projektet ’Självbetjäning i Socialtjänsten’ – detta var då i sin linda och under hösten 2015 realiseras e-tjänsten. Nu kan vi visa både hur tjänsten fungerar i praktiken, samt reaktioner från de sökande och effekterna i handläggningsprocessen, dvs inom Socialtjänsten.

Utöver de praktiska erfarenheterna beskrivs också den juridiska utmaningen – att lotsa sig igenom PUL, offentlighetsprincipen för handlingar, samt sekretess och säkerhet, när man sätter upp en helt ny tjänst där medborgare får tillgång till information om sig själv elektroniskt. Detta har varit en självklarhet i det offentliga Sverige när det gäller pappersbaserad information – inte lika enkelt när man erbjuder en elektronisk motsvarighet.

Claes-Olof Olsson, Föreningen Sambruk, har en bakgrund som IT-direktör i Malmö stad och har dessförinnan verkat som IT-chef inom Stena Line/UK, samt som konsult/konsultchef i internationellt IT-konsultföretag.

16:10
Moderatorn leder en avslutande diskussionsstund och avslutar konferensen
Praktiskt framgångsrikt arbete med långvarigt bidragsberoende
– Realistiska tips och idéer

Socialsekreterare som arbetar med ekonomiskt bistånd har generellt sett en tung ärendemängd, med svåra beslut som ska fattas. Många socionomer drunknar i arbete och väljer därför att sluta. Avdelningar eller enheter väljer allt oftare att ta in konsulter utifrån, utan kunskap om försörjningsstöd, som effektiviserar och skär ner – men man kan inte skära när det gäller människor!

Under fördjupningspasset får du tillfälle att öva och utveckla dina kunskaper inom socialt arbete på ekonomiskt bistånd. Du får inspiration till det sociala arbete som i sin tur leder till att människor blir självförsörjande igen. För det krävs extra kunskap när människor har varit långvarigt bidragsberoende. Under en del av workshopen går vi igenom ett komplext ärende från början till dagens aktuella situation. Tillsammans lyfter vi upp informationen och dokumentationen, för att se mönster som är av vikt – den röda tråden i hanteringen. Genom att sammanfatta dessa mönster, analyserar vi tillsammans och får en större förståelse för varför det ser ut som det gör. Detta förtydligar och bidrar till att se människors verkliga behov och ger mer adekvata klientmöten vilket för människor snabbare framåt till självförsörjning. Ett helhetsperspektiv bidrar starkt till framgångsrikt socialt arbete, med människor som varit aktuella på ekonomiskt bistånd under en lång tid.

Under dagen går vi bland annat igenom:

 • Vilka är utmaningarna i arbetet på ekonomiskt bistånd med målgruppen långvarigt bidragsberoende?
 • Genomgång av ett komplext ärende från början till dagens aktuella situation
 • Hur jobbar vi praktiskt?
 • Vad anser klienter har hjälpt dem att bli självförsörjande

Petra Ståhlgren och Maria Willis är socionomer och har lång erfarenhet av framgångsrikt arbete inom ekonomiskt bistånd. De har specialiserat sig på det komplexa arbetet med människor som har ett långvarigt bidragsberoende. Deras syn på effektivt socialt arbete handlar om bemötande, goda relationer och samtal för att kunna snabba på vägen till självförsörjning. De anser att vem man är och vilken kunskap man har är av vikt i det sociala arbetet. Petra och Maria driver företaget Ståhlgren & Willis AB.

Talare

Cecilia Teir, socionom och verksam i Stockholms stad, Bromma stadsdelsförvaltning. Cecilia har erfarenhet av arbete med ekonomiskt bistånd, mottagning och våld i nära relationer. Medutvecklare av Sveriges första bedömningsinstrument för ekonomiskt bistånd – Instrument X.

Pia Kjellbom disputerade år 2014 med avhandlingen ”Påtvingad avflyttning från bostad. En rättssociologisk studie av socialtjänstens roll i teori och praktik”. Hon har lång erfarenhet av praktiskt socialt arbete framförallt från socialjouren och har undervisat på Socialhögskolan i Stockholm sedan år 2001. År 2010 ingick hon i en arbetsgrupp utsedd av regeringen med uppdrag att undersöka varför barn fortfarande vräks i Sverige.

Ylva Ehn arbetar som jurist på Socialstyrelsen.

Alexander Tilly har arbetat med konflikter och hot i form av föreläsningar, seminarier och rådgivning de senaste 15 åren för kommuner, landsting, socialtjänst, sjukhus, vårdinrättningar, äldreomsorg, hemtjänst, bevakningsbransch, landsting och myndigheter som Domstolsverket, Rikspolisstyrelsen, Läkemedelsverket, Stockholmspolisen, SCB, m.fl. Med sin långa erfarenhet som dörrvakt förenar Alexander praktisk erfarenhet med sina akademiska perspektiv som leg. psykolog och fil. kand i filosofi.

Annah Larsson är beteendevetare och teamledare som arbetat 11 år med försörjningsstöd hos Socialtjänsten i Gävle

Stefan Bakken är teamledare med över 15 års erfarenhet av försörjningsstöd.

Solbritt Höglund har arbetat 35 år inom socialtjänsten. Under 22 år har hon arbetat som enhetschef inom Ekonomiskt bistånd i Härnösands kommun samt varit handledare och föreläsare inom området.

Titti Fränkel är utvecklingschef på Akademiker-förbundet SSR. Titti är socionom med mångårig erfarenhet av kommunalt socialt arbete på olika nivåer. Hon har under de senaste 15 åren arbetat med över-gripande och utvecklingsfrågor inom socialt arbete.

Anna Gärdegård arbetar som metodutvecklare på Södermalm stadsdelsförvaltning i Stockholm. Anna presenterar resultat av ett treårigt samarbetsprojekt med Ersta Sköndal Högskola där syftet var att inhämta kunskap från forskning och praktisk erfarenhet om organisatoriska förutsättningar för etablering av EBP inom socialtjänsten.

Claes-Olof Olsson, Föreningen Sambruk, har en bakgrund som IT-direktör i Malmö stad och har dessförinnan verkat som IT-chef inom Stena Line/UK, samt som konsult/konsultchef i internationellt IT-konsultföretag.

Petra Ståhlgren och Maria Willis är socionomer och har lång erfarenhet av framgångsrikt arbete inom ekonomiskt bistånd. De har specialiserat sig på det komplexa arbetet med människor som har ett långvarigt bidragsberoende. Deras syn på effektivt socialt arbete handlar om bemötande, goda relationer och samtal för att kunna snabba på vägen till självförsörjning. De anser att vem man är och vilken kunskap man har är av vikt i det sociala arbetet. Petra och Maria driver företaget Ståhlgren & Willis AB.

Sponsorskap / Utställning

Är du intresserad av sponsorskap & utställning för denna konferens?

På våra konferenser har ni möjlighet att personligen möta potentiella kunder och knyta nya affärskontakter samtidigt som ni förstärker ert företags position inom branschen.

Kontakta nedanstående person för mer information:

Head of Sales Anna Hellergård
Tfn: 08 587 662 69
E-post: anna.hellergard@insightevents.se

Ladda ner broschyr

Anmäl dig redan idag!

Gå till anmälan! (öppnas i nytt fönster)

Du kan också anmäla dig genom att ringa oss på 08 587 662 00 eller maila oss på info@insightevents.se

Prisinformation
Kurs: 7.490 kr

Lokal

Kontakta oss

Projektledare Annika Gritti
Tfn: 08 598 870 00
E-post: annika.gritti(a)insightevents.se

Marknadsförare Josefine Lindblad
Tfn: 08 587 870 00
E-post: jessica.lindstrom(a)insightevents.se

Sponsrings- & utställningsansvarig Anna Hellergård
Tfn: 08 587 662 79
E-post: anna.hellergard(a)insightevents.se

Vill du att vi kontaktar dig?