Ledning & styrning
Anmälan!
Ladda ner broschyr!

#framtidensmyndighet

NU FORMAS NYA TIDENS MYNDIGHET!

Sveriges myndigheter får allt fler krav och förväntningar som ska uppfyllas. Bland annat att bli effektivare organisationer som ska införa digitaliseringsprojekt där det är möjligt samt arbeta tillitsbaserat och evidensbaserat. Dessutom har myndigheter många olika krav som ska uppfyllas som jämnställhetsplaner, hållbarhetsmål, samarbete myndigheter emellan samtidigt som medarbetare, medborgare och externa intressenter upplever hög och jämn kvalitet.

Myndigheter har också andra krav än den privata sektorn. Alla medborgare ska kunna ta till sig tjänster och information – ingen får lämnas kvar och hamna utanför. Hur styr och leder man en organisation för att uppfylla alla dessa krav?

Här är konferensen där du får ta del av experter och forskning inom området samtidigt som praktiker berättar hur de arbetar för att bli framtidens myndighet. Bland annat kommer Tillitsdelegation och berättar om deras arbete och nya myndigheten DIGG kommer att tala om hur man kan främja och stödja digitaliseringen av svenska myndigheter. Experter och forskare som Niklas Post, Gustav Rönne och Philip Runsten kommer delge vad vi har att förvänta oss i framtiden och vad senaste forskningen säger.

Myndigheter som Bolagsverket, Migrationsverket och Skatteverket berättar om sin resa mot bättre myndighetsstyrning och sina erfarenheter. Statskontorets utredare Erik Axelsson kommer också för att berätta om Polisens omorganisation och vad vi kan lära oss kring ledning och styrning i en av de största omorganisationerna som skett i Sverige och vilka svårigheterna är att leda och styra en så stor organisation där så stora förändringar pågår.

Så boka din plats på årets viktigaste event redan nu där du har möjlighet att umgås med kollegor i branschen och ledande experter.

Varmt välkommen!

Jonas Karström, projektledare
Centrum för Kunskapsutveckling
Tfn: 08-587 662 66
E-post: jonas.karstrom@insightevents.se

Ledning och styrning i framtidens myndighet
10-11 april 2019
Folkungagatan 90, Stockholm

Sagt av tidigare deltagare

”Givande och intressant med flera guldkorn som jag tar med mig”

”Bra och informativ med många möjligheter att knyta nya kontakter”

”En inspirerande konferens med en tydlig röd tråd och samtidigt många stimulerande och varierande perspektiv”

”Väl avvägt innehåll, bra inramning och givande”

”Mycket tänkvärt som jag tar med mig”

Nyheter

Program 2019

08:45 Registrering och morgonkaffe
09:15 Moderator Niklas Post öppnar konferensen
09:25 Tillitsbaserad styrning och ledning i statliga myndigheter – vad har vi att vinna?

• Uppdrag att stödja statliga myndigheter att utveckla en mer tillitsbaserad styrning och ledning
• Intentionen är att minska onödig kontroll och detaljstyrning i offentligt finansierad verksamhet och att bättre ta tillvara medarbetarnas kompetens för att på så sätt skapa mer kvalitet i tjänsterna till medborgaren
• Aktiviteter under 2019 och de slutsatser som så här långt framkommit i arbetet – fokus på vilka vinster tillitsbaserad styrning och ledning av den statliga förvaltningen kan ge

Mattias Fogelgren, utredningssekreterare, Tillitsdelegationen
10:00Behövs en svensk School of Governance?

A Swedish School of Governance – med fokus på tvärsektoriellt ledarskap och styrning med en såväl nationell som internationell profil är föremål för en Vinnova-finansierad utredning. Utredningen pågår under hösten 2018 och våren 2019. Lyssna till resultatet av utredningen.

• Varför Sverige och världen behöver en svensk School of Governance
• Vilket utbildningsprogram/innehåll respektive forskningsinriktning skolan bör ha
• Hur kan den juridiska och fysiska formen för skolan se ut?

Jonas Törnblom, initiativtagare till projektet och del av utredningsgruppen och vd, Envito
10:40Förmiddagskaffe och nätverkande
11:10Resultat från forskningsprojektet styrning i modern myndighet

• Varför tillämpas inte styrningen på det sätt som det är tänkt och varför får vi inte de tänkta konsekvenserna av våra åtgärder?
• Erfarenheter, exempel och reflektioner från ett 3-årigt forskningsprojekt

Niklas Post, forskare kring styrning och ledning i offentlig verksamhet, Fidet
11:40En arkitektur för kollektivt intelligenta organisationer

Fler mål och krav på organisationer ökar behovet av kontroll, men i praktiken också att de blir stelare, och har svårt att anpassa sig dynamiskt. Fokus blir på att inte göra fel, snarare än att göra rätt.

• Intelligenta organisationer måste i högre grad vara självorganiserande. Nyckeln till detta kommer till stor del ligga i alla de mikrosystem som dagligen ”förverkligar” organisationen
• Diskussion kring vilka faktorer som påverkar om dessa mikrosystem kommer att uppträda kollektiv intelligens
• Resultat från en studie; hur mikrosystem kan stödjas med en digital arkitektur och plattform

Philip Runsten, PhD Handelshögskolan, Influence
12:20Lunch med nätverkande
13:20Elsäkerhetsverkets utvecklingsresa mot att bli Sveriges modernaste myndighet

• Att våga utmana gamla arbetssätt för att bli effektivare och få ett större fokus på samhällsnyttan
• Att utveckla statstjänstemannarollen för attmedarbetare ska se sig och agera som ambassörer för myndigheten och uppdraget
• Så har myndigheten arbetat strategiskt för att bli Sverige modernaste myndighet

Kim Reenaas, avdelningschef, Elsäkerhetsverket
14:00Intern styrning och myndighetsledningens:

• Styrning av och kontroll över myndighet och verksamhet
• Förtroende för och tillit till allmänhet och medarbetare
• Ansvar och befogenhet - delegerad beslutanderätt
• Riskhantering och internrevision – försäkran

Tomas Kjerf, utredare, Ekonomistyrningsverket (ESV)
14:40Eftermiddagskaffe med nätverkande
15:10PRAKTIKFALL

Bolagsverkets resa mot en ökad digitalisering


• En verksamhetsstrategi som skapar tydlighet och gemensam riktning
• En agil och värdedriven verksamhetsutveckling
• En kultur som stödjer den önskade förflyttningen
• Ett enklare sätt att styra

Jonas Lindström, enhetschef styrning och uppföljning, Bolagsverket
15:50Förändringsledning av ledning och styrning – är detta ”vanlig” förändringsledning eller innebär detta något annat?

• Olika perspektiv på förändringsledning – att leda förändring där problemrymden är okänd vs. där lösningen är känd. Exempel ifrån både forskning och praktik
• Olika perspektiv på ledning och styrning – att leda och styra med förståelsefokus vs. åtgärdsfokus. Exempel ifrån både forskning och praktik
• Hänger de två perspektiven ovan ihop och vad får detta i så fall för praktiska konsekvenser?

Gustav Rönne, forskare, managementkonsult och förändringsledare, Grandezza
16:15Paneldiskussion – om framgångsrik förändringsledning styrresor?

Tomas Kjerf, Ekonomistyrningsverket

Jonas Lindström, Bolagsverket

Kim Reenaas, Elsäkerhetsverket
16:40Moderatorn avslutar den första konferensdagen
08:30Morgonkaffe och nätverkande
09:00Moderatorn inleder konferensens andra dag
09:10PRAKTIKFALL

DIGG – Myndigheten för digital förvaltning och arbetet med att samordna och stödja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen


• Vem är vi till för och hur ser uppdraget ut?
• Vad har vi gjort hittills och vad händer framåt?
• Resan från organisationskommitté till verkligheten – arbetet med kompetensförsörjning, skapandet av kultur & värdegrund samt ledning & styrning för att nå en samspelt och effektiv myndighet

Chanett Edlund, chef lednings- och verksamhetsstöd, DIGG

Mats Åkerlund, chef medarbetare och kultur, DIGG
09:50PRAKTIKFALL

Kundupplevelse i framtidens myndighet


• Att förstå kundupplevelsen och utgå från kundens situation och behov
• Från tjänstedesign i projekt till nya arbetssätt som kunddriven organisation
• Behov av ledning och styrning i en kundbehovsdriven organisation

Sofia Savander, digital strateg, Arbetsförmedlingen
10:30Förmiddagskaffe och nätverkande
11:00PRAKTIKFALL

Trygghetsskapande och brottsutredning på distans


• Framtida distansutredningscenter som klarar hastighetsförändring av en förändrad omvärld och terrorismens särskilda krav
• Integrationen mellan akut och icke akut verksamhet
• Framtida medborgar- och verksamhetskrav för att på ett effektivt och kvalitetsrikt sätt lösa uppgifter på distans

Peter Allheim, poliskommissarie NOA/NKE och nationell processledare för Polisens kontaktcenter (PKC), Polisen
11:40Ett migrationsverk i takt med omvärlden

• Hur skalar man upp och ner i en utredningskrävande verksamhet?
• Hur utvecklar man och leder via effektiv styrning?
• Hur jobbar du med kultur och Vi-känsla mot gemensamma mål?
• Hur tar du dig an digitaliseringen?

Anna Surén, Sektionschef Digitalisering och utvecklingsavdelningen, Migrationsverket
12:20Lunch med nätverkande
13:20Sluta styra – börja leda!

Hur en verksamhet leds har en stor påverkan på medarbetarnas engagemang och verksamhetens resultat. Idag är majoriteten av svenskar oengagerade på jobbet. Vad beror det på? Kan sättet att leda som utgår från principen om styrning och kontroll vara orsaken till det bristande engagemanget? Med nya utmaningar som påverkar organisationer idag och i framtiden är det viktigare än någonsin att förändra dagens sätt att leda. Vilka vägval behöver då ledare göra?

Åsa Rönnbäck, PhD, Förbättringsakademin
14:00PRAKTIKFALL

Statskontorets utredning av omorganisationen av Polisen


• Ledning, styrning och resurser – möjligheter och begränsningar i att bygga en ny organisation
• Utmaningarna i att styra en organisation som Polisen
• Förutsättningar att arbeta med ledning och styrning när en stor omorganisation pågår. Vilka påfrestningar innebär det?
• Hur kan man utvärdera omorganisering? Statskontorets arbetssätt med utgångspunkt i utredningen om Polisen

Erik Axelsson, utredare, Statskontoret
14:40Eftermiddagskaffe med nätverkande
15:10Digitalisering och arbetslivet – så påverkas människan

• För- och nackdelar av digitalisering på arbetet
• Få med sig alla – myndigheter måste arbeta för att alla ska kunna ta till sig service
• Få med sig användare/personal att använda ny teknik?
• Digitalisering, förändringsbenägenhet och ledarskap – ny teknik ska innebära enkelhet och användbarhet

Anna Ståhlbröst, professor i informationssystem, Luleå tekniska universitet och Vice President, European Network of Living Labs
15:50Moderator Niklas Post sammanfattar de två dagarna och håller en kortare frågestund
16:15Moderatorn avslutar konferensen

Talare 2019

<strong>Anna Ståhlbröst</strong>
Anna StåhlbröstProfessor i informationssystem, Luleå tekniska universitet och Vice President, European Network of Living Labs
<strong>Åsa Rönnbäck</strong>
Åsa RönnbäckPhD, Förbättringsakademin
<strong>Chanett Edlund</strong>
Chanett EdlundChef lednings- och verksamhetsstöd, DIGG
<strong>Mats Åkerlund</strong>
Mats ÅkerlundChef medarbetare och kultur, DIGG
<strong>Erik Axelsson</strong>
Erik AxelssonUtredare, Statskontoret
<strong>Gustav Rönne</strong>
Gustav RönneForskare, managementkonsult och förändringsledare, Grandezza
<strong>Jonas Lindström</strong>
Jonas LindströmEnhetschef styrning och uppföljning, Bolagsverket
<strong>Kim Reenaas</strong>
Kim ReenaasAvdelningschef, Elsäkerhetsverket
<strong>Mattias Fogelgren</strong>
Mattias FogelgrenUtredningssekreterare, Tillitsdelegationen
<strong>Niklas Post</strong>
Niklas PostForskare kring styrning och ledning i offentlig verksamhet, Fidet
<strong>Anna Surén</strong>
Anna SurénSektionschef Digitalisering och utvecklingsavdelningen, Migrationsverket
<strong>Peter Allheim</strong>
Peter AllheimPoliskommissarie NOA/NKE och nationell processledare för Polisens kontaktcenter (PKC), Polisen
<strong>Philip Runsten</strong>
Philip RunstenPhD Handelshögskolan, Influence
<strong>Sofia Savander</strong>
Sofia SavanderDigital strateg, Arbetsförmedlingen
<strong>Tomas Kjerf</strong>
Tomas KjerfUtredare, Ekonomistyrningsverket (ESV)

Ladda ner broschyren

Anmälan

Vidare till anmälan!

Du kan också anmäla dig genom att ringa oss på 08 587 662 00 eller maila oss på info@insightevents.se

Pris:
Boka t.o.m 29/3: 7.990 kr
Boka fr.o.m 30/3: 8.990 kr

Lokal

Kontakta oss

Projektledare Jonas Karström
E-post: jonas.karstrom@insightevents.se

Deltagarplats Magnus Sjölander
Tfn: 08-587 662 14
E-post: Magnus.Sjolander@insightevents.se

Vill du att vi kontaktar dig?