november 23, 2016 Webmaster

Ledning & styrning i
framtidens myndighet

Konferens | 13-14 mars 2024 | Stockholm

HUR BLIR NI DEL AV FRAMTIDENS MYNDIGHET?

Allt högre krav och förväntningar ställs på de svenska myndigheterna – både inre som yttre förändringar, kostnadsbesparingar, krav från samhället, vilket påverkar myndigheterna. Dessutom pågår ett stort skifte mot mer digitala arbetssätt och medborgare förväntar sig att kunna interagera digitalt. För att möta dessa krav måste morgondagens myndigheter styras effektivare, mer agilt och modernt.

Viktiga byggstenar för att nå framtidens myndighet är ett effektivt förändringsarbete och verksamhetsutveckling. Men också att det i framtiden kommer ställas större krav på samarbete och nöjda medarbetare. Det är viktigt att komma ihåg att en organisation inte är bättre än sina medarbetare, värderingar och sin kultur. Det är därför viktigt att satsa på medarbetare och styrning med en transformation mot ett mer tillitsbaserad och agilt arbetssätt. Det innebär följaktligen också att andra krav på ledarskapet ställs.

Att förebygga eventuella motstånd som uppstår och uppnå organiskt lärande är ofta något som underskattas. Att styra mer mot kvalitet och mindre mot kostnader är önskvärt för att uppnå resultat. Här får du chansen att lyssna till hur andra chefer och organisationer arbetar med att utforma framtidens myndighet. Kom och lyssna på hur Skatteverket, Försäkringskassan, Upphandlingsmyndigheten och Trafikverket arbetar och tänker kring dessa frågor.

Dessutom kan du lyssna till forskare och experter som delger sin syn på hur man kan arbetar mer modernt och vilka krav som ställs på organisationen och dess medarbetare. Passa på att boka din plats till årets viktigaste event redan nu – där du får möjlighet att umgås med kollegor i branschen och ledande experter.

Varmt välkommen!
Jonas Karström, projektledare
Centrum för Kunskapsutveckling
Tfn: 08-587 662 66
E-post: jonas.karstrom@insightevents.se

13-14 mars 2024

Garnisonen konferens, Karlavägen 100

Sagt av tidigare deltagare

”Givande och intressant med flera guldkorn som jag tar med mig”

”Bra och informativ med många möjligheter att knyta nya kontakter”

”En inspirerande konferens med en tydlig röd tråd och samtidigt många stimulerande och varierande perspektiv”

”Väl avvägt innehåll, bra inramning och givande”

”Mycket tänkvärt som jag tar med mig”

 Nyheter

Program 2024

09:00 Registrering och morgonkaffe
09:30 Moderator Niklas Post, konsult, IPF, Institutet för personal och
företagsutveckling, öppnar konferensen
09:40 Vilka och varför vissa myndigheter har högre anseende än andra

• Anseendeindex för svenska myndigheter – senaste undersökningen och historisk tillbakablick
• Vilka faktorer driver anseendet mer än andra?
• Skillnaden mellan faktisk mediebild och hur allmänheten upplever mediebilden – sambandet mellan upplevd mediebild och anseende
• Myndigheternas arbetsgivarvarumärke – vilka sticker ut positivt respektive negativt?

Erik Lundbom, Client Director, Verian
10:10Tillitsbaserad styrning och agilt arbetsätt med uppdraget i fokus

• Hur skapar man förutsättningar för tillit och agilt arbetssätt?
• Vilka krav ställs på chefer när ett tillitsbaserat och agilt arbetsätt används?
• Behovet av kontroll och detaljstyrning? Hur anpassar man behovet?
• Att göra det enkelt och lättillgängligt för medarbetare

Fredrik Mannheimer, programansvarig, Handelshögskolan i Stockholm, SSE Executive Education (tidigare IFL) strategisk styrning
11:00Förmiddagskaffe och nätverkande
11:30Att effektivisera digitaliseringen hos myndigheter

• Hur AI och den digitala medarbetaren Skattis ökar tillgänglighet och möter medborgarnas olika behov
• Trender och digitala tjänster samt transformation för att skapa nyttiga tjänster
• Ledning och styrning – att agera och ta beslut
• Samarbeta för effektiva beslut och resultat

Peter M Nordström, strateg, Skatteverket
12:20Lunch
13:20Vad behövs för att få en fungerande samverkan?

Vi hör ofta att samverkan är lösningen på olika samhällsproblem. Men hur får vi det att fungera i praktiken? Det verkar väldigt svårt. Vi går till botten med varför det är svårt och vilka förutsättningar som behövs för att få en fungerande samverkan

Siv Liedholm, senior verksamhetskonsult, Effektiv styrning
14:20Styrning och organisering av offentliga inköp

• Varför är styrning och organisering viktigt för de offentliga inköpen?
• Konkreta tips på hur offentliga organisationer kan stärka sin styrning av inköpsverksamheten
• Vem är bäst i klassen och varför?

Fredrik Flodin, strateg, Upphandlingsmyndigheten
15:10Eftermiddagskaffe med nätverkande
15:40Kundvärde genom affären i centrum

• Affären i allt, från strategiska mål till vardag
• En sund marknad som väljer; Trafikverket – leverantörernas förstahandsval
• Systemperspektiv och förståelse för affären och dess drivkrafter

Daniel Ljunglund, inköpsdirektör, Inköp och logistik, Trafikverket
16:30Moderatorn avslutar den första konferensdagen
08:30Morgonkaffe och nätverkande
09:00Moderator Fredrik Mannheimer, programansvarig, Handelshögskolan i Stockholm, SSE Executive Education (tidigare IFL) strategisk styrning inleder dag 2
09:10Motverkande av korruption i offentlig sektor – nu och i framtiden

• Vad är kriminaliserad korruption; dvs i vilka situationer blir förmåner mutor?
• Vad vill lagstiftningen skydda?
• Hur avslöjas korruption? Vilka är varningstecknen?
• Hur kan korruptionen motverkas?
• Var finns de största riskerna och vilka förändringar kan vi se framför oss?
• Vad kommer förändringarna att innebära för myndigheternas ledning och styrning?
• Vilket straffrättsligt ansvar har ledningen att motverka, avslöja samt anmäla korruption?

Alf Johansson, tidigare chefsåklagare vid Riksenheten mot korruption
10:10Förmiddagskaffe och nätverkande
10:40Rättsligt stöd som möjliggörare för effektiv och verksamhetsnära styrning

Vår omvärld förändras allt fortare, våra uppdrag blir alltmer komplexa och vår vardag präglas mer och mer av målkonflikter. De juridiska frågorna och de sammanvägda bedömningarna verkar ständigt öka. För att kunna nå bästa möjliga resultat och utveckling måste det rättsliga stödet ges rätt förutsättningar för att bli en möjliggörare för effektiv och verksamhetsnära styrning.

Claire Melin, rättschef, Länsstyrelsen i Västra Götaland
11:30Lunch
12:30Styrning ur ett systemperspektiv

• Lärdomar från digitalisering, tillit, verksamhetsförändring och förändringsledning
• Styrning av offentlig verksamhet

Niklas Post, konsult, IPF, Institutet för personal och företagsutveckling
13:10Försäkringskassans nyetablerade interna tillsynsfunktion

• Hur skapar vi snabbare och mer verksamhetsnära förståelse för hur uppdraget utförs
• Hur skapar vi lärande mellan verksamhetens olika delar genom uppföljning för att stärka förmågan att genomföra och utveckla verksamheten
• Hur förbättrar vi ledares möjligheter att styra och ta ansvar för verksamheten

Kennerth Eriksson, chef för interna Tillsynsfunktionen, Försäkringskassan
13:50Eftermiddagskaffe och nätverkande
14:20Hybridarbete – om att leda och styra i en platsoberoende tillvaro

Det talas alltmer om morgondagens hybrida arbetsliv och om hur vi ska jobba i mer distribuerade team, frågor som rör både kontorets roll och ett digitalt arbetssätt. Handlar det om 2 - 3 dagar hemma i veckan? Vad krävs för att kunna vara kreativ och samarbeta när vi sitter på olika platser? Att leda i ett alltmer digitalt arbetssätt innebär utmaningar för chefer, inte minst när det gäller att skapa en arbetskultur som får alla medarbetare att känna sig inkluderade.

• Det digitala arbetssättet – mer än hybridmöten
• Hur ”digitala” är vi egentligen?
• Vilka förmågor behöver vi utveckla för ett effektfullt hybridarbete?
• Att leda distribuerade team – hur främjar vi en social arbetsmiljö när vi inte sitter på samma plats?

Mille Beckman, digital strateg
15:10Förändringsarbete och organisationskultur i dagens verksamheter

• Vad är självledarskap?
• Hur formas organisationskulturen att stödja självledarskap?
• Visionärt ledarskap – praktiska verktyg för morgondagens ledare

Karin Winroth, docent och lektor i företagsekonomi vid Institutionen för Samhällsvetenskaper, Södertörns högskola
16:00Moderator summerar konferensen
16:10Konferensen avslutas

Talare 2024

Alf Johansson

Tidigare chefsåklagare vid Riksenheten mot korruption

Claire Melin
Länsstyrelsen i Västra Götaland

Enhetschef/chefsjurist, Rättsenheten, IAF, Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Daniel Ljunglund
Trafikverket

Inköpsdirektör, Inköp och logistik, Trafikverket

Erik Lundbom
Verian

Client Director, Verian

Fredrik Flodin
Upphandlingsmyndigheten

Strateg, Upphandlingsmyndigheten

Fredrik Mannheimer
Handelshögskolan i Stockholm

Programansvarig, Handelshögskolan i Stockholm, SSE Executive Education (tidigare IFL) strategisk styrning

Kennerth Eriksson
Försäkringskassan

Chef för interna Tillsynsfunktionen, Försäkringskassan

Mille Beckman
Afa Försäkring

Tjänsteägare IT-arbetsplats, Afa Försäkring

Niklas Post
Institutet för personal och företagsutveckling

Konsult, IPF, Institutet för personal och företagsutveckling

Peter M Nordström
Skatteverket

Strateg, Skatteverket

Siv Liedholm
Effektiv styrning

Senior verksamhetskonsult, Effektiv styrning

Karin Winroth
Södertörns högskola

Docent och lektor i företagsekonomi vid Institutionen för Samhällsvetenskaper, Södertörns högskola

Ladda ner broschyr

Anmälan

Prislista

Alternativ

Boka t.o.m 23/2

Boka fr.o.m 24/2

Konferens7 990 kr8 990 kr

Du kan också anmäla dig genom att ringa oss på 08 587 662 00 eller maila oss på info@insightevents.se

Lokal

Garnisonen konferens, Karlavägen 100, Stockholm.
Vi reserveras oss för att konferensen kan flyttas till en annan lokal i Stockholm. Lokal bekräftas senast en månad innan konferensen.

Kontakta oss

Projektledare Jonas Karström
E-post: jonas.karstrom@insightevents.se

Deltagarplats Magnus Sjölander
Tfn: 08-587 662 14
E-post: Magnus.Sjolander@insightevents.se

Vill du att vi kontaktar dig?