HUR BLI EN DEL AV FRAMTIDENS MYNDIGHETER?

Allt högre krav och förväntningar ställs på de svenska myndigheterna – både inre som yttre förändringar, kostnadsbesparingar och krav från samhället och medborgarna påverkar Sveriges myndigheter. För att möta dessas krav måste morgondagens myndigheter styras effektivare och mer agilt och modernt. En mycket viktig byggsten för förändringsarbetet och verksamhetsutvecklingen är effektiva och nöjda medarbetare. Det är viktigt att komma ihåg att en organisation inte är bättre än sina medarbetare, värderingar och sin kultur. För att utforma framtidens myndighet och transformation till ett mer tillitsbaserad och agilt arbetssätt ställs följaktligen krav på ledarskapet.

Att förebygga eventuella motstånd som uppstår och uppnå organiskt lärande är ofta något som underskattas. Att styra mer mot kvalitet och mindre mot kostnader är önskvärt för att uppnå resultat.

Här får du chansen att lyssna till hur andra chefer och organisationer arbetar med att utforma framtidens myndighet. Kom och lyssna på hur Skatteverket, Försäkringskassan, Jordbruksverket, Bolagsverket, Lantmäteriet, Kronofogden arbetar för att bli effektivare och bli morgondagens myndighet. Dessutom kommer forskare och experter och delger sin syn på hur man kan arbetar mer modernt och agilt samt vilka krav som ställs på organisationen och dess medarbetare.

Hur styr och leder man en organisation för att uppfylla alla dessa krav? Passa på att boka din plats på årets viktigaste event redan nu där du har möjlighet att umgås med kollegor i branschen och ledande experter.

Varmt välkommen!

Jonas Karström, projektledare
Centrum för Kunskapsutveckling
Tfn: 08-587 662 66
E-post: jonas.karstrom@insightevents.se

22-23 november 2021

Stockholm, lokal meddelas senare

Sagt av tidigare deltagare

”Givande och intressant med flera guldkorn som jag tar med mig”

”Bra och informativ med många möjligheter att knyta nya kontakter”

”En inspirerande konferens med en tydlig röd tråd och samtidigt många stimulerande och varierande perspektiv”

”Väl avvägt innehåll, bra inramning och givande”

”Mycket tänkvärt som jag tar med mig”

 Nyheter

Program 2021

09:00 Registrering och morgonkaffe
09:30 Moderator Niklas Post öppnar konferensen
09:40 Bolagsverkets digitala förnyelse

• Hantera långsiktig planering och styrning under förändrade former
• Hantera kulturell förflyttning från projektstyrning till agila arbetssätt
• Vägledande beskrivningar som ledstång

Marino Gulliksson, Digital strateg, Bolagsverket
10:20PRAKTIKFALL

Organisationer med fokus på flexibilitet, självstyrande team och agila arbetssätt


• Att gå från ord till handling – att värdesätta sin kultur
• Tydlighet och långsiktighet i ansvarsfrågan
• Kultur med öppenhet och dialog

Programpunkt kan komma att uppdateras

Andreas Sjöblom, senior Manager, Cordial
11:00Förmiddagskaffe och nätverkande
11:30PRAKTIKFALL

Skatteverkets digitaliseringsresa - en digital agenda


• Hur utvecklar man och leder via effektiv styrning?
• Lärdomar från digitaliseringsprocessen - hur tar du dig an digitaliseringen?
• Ökad automation och AI kräver ett agilt arbetssätt för att nå framtidens effektiva myndig-het

Peder Sjölander, it-direktör, Skatteverket
12:10PANELDEBATT

Digitalisering vart är vi idag? Och hur ser morgondagen ut för framtidens chefer?


• Vilka drivkrafter och värde samt effektivitet
• Vilka mätetal och strategiska val?
• Kommunikation och styrmedel

Andreas Sjöblom, Cordial

Marino Guliksson, Bolagsverket

Peder Sjölander, Skatteverket
12:40Lunch med nätverkande
13:40PRAKTIKFALL

Verksamhetsuppföljning bortom NPM


• Hur offentlig sektor kan bryta sig loss från målstyrning
• Mätning, analys och uppföljning i den moderna myndigheten
• Vikten av att koppla uppföljning till verksamhetens syfte
• Exempel från Lantmäteriets arbete med utveckling av uppföljningsmodeller

Christian Blackmon, Sektionschef, Lantmäteriet
14:20Eftermiddagskaffe med nätverkande
14:50Verksamhetsutveckling genom systematiskt arbetsmiljöarbete

• Medarbetardriven verksamhetsutveckling
• Vad händer när medarbetarna inkluderas?
• Effekter av fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete
• Hur hantera behovet av kontroll och samtidigt ge ansvar till medarbetarna?

Fredrik Molin, forskare, Uppsala universitet
15:30PRAKTIKFALL

AI/digitalisering för att möjliggöra vad samhället kräver


• Hur ser förutsättningarna ut för AI
• Att tänka nytt och hantera framtidens utmaningar

Patrick Eckemo, ansvarig chef för regeringsuppdraget på Digg
16:00PANELDEBATT

Verksamhetsutveckling och systematiskt uppföljningsarbete


Christian Blackmon, Lantmäteriet

Fredrik Molin, Uppsala universitet

Patrick Eckemo, Digg

Fredrik Mannheimer, Handelshögskolan i Stockholm,
16:40Moderatorn avslutar den första konferensdagen
08:30Morgonkaffe och nätverkande
09:00Moderatorn inleder konferensens andra dag
09:10Trendspaning – vad sker inom HR

• Distansarbete – kontorets betydelse minskar – se efter behov och önskemål från persona-len
• Att leda och styra från distans: Fokus på produktivitet och agila arbetssätt
• Kultur och medarbetarengagemang – att få medarbetare nöjda och motiverade
• Flexibla och innovativa arbetssätt även efter pandemin

Stefan Tengblad, professor i Human Resource Management, Centrum för Global HRM, Göte-borgs universitet
09:50PRAKTIKFALL

Trafikverkets HR-strategi-arbete - så fungerar det i praktiken


• Vikten av ett värdegrundat arbete
• Kultur, bygga relationer i kombination med chefers ledarskap
• Arbeta modernt och ha ett agilt ledarskap

Niclas Lamberg, HR-direktör, Trafikverket
10:30Förmiddagskaffe och nätverkande
11:00PRAKTIKFALL

Hur kan HR både styra och stödja verksamheten


• Att attrahera och rekrytera rätt kompetens
• Att utifrån verksamhetens behov ge proaktivt och enhetligt stöd till chefer
• Hur kan man arbeta modernt, agilt och effektivt

Programpunkt kan komma att uppdateras

Maria Johansson, HR-direktör, Kronofogden
11:40PANELDEBATT

HR och medarbetarengagemangets betydelse för att nå en modern myndighet


Stefan Tengblad, Göteborgs universitet

Niclas Lamberg, Trafikverket

Maria Johansson, Kronofogden
12:10Lunch med nätverkande
13:10Vår agila resa och dess utmaningar

Inom avdelningen Barn och Familj på Försäkringskassan önskade vi få till ett närmare samarbete mellan verksamheten och IT – inte bara ett samarbete i olika projekt utan vi ville skapa ett part-nerskap där vi kontinuerligt samarbetar kring utvecklingsarbetet. Hösten 2017 tog vi stöd utifrån ramverket SAFe (Scaled Agile Framework) och organiserade oss i så kallade leveranståg och eta-blerade en virtuell organisation tillsammans. Utmaningarna och lärdomarna har varit många och vår resa är ett pågående förändringsarbete.

Pia Rydqvist, områdeschef, Försäkringskassan
13:50PRAKTIKFALL

Att leda en myndighet med ett modernt och agilt arbetssätt


• Driva och leda förändringar – att få med medarbetare på tåget och få dem att känna delaktighet
• Chefens roll i en modern myndighet – att leda agilt men ändå ha kontroll och få en helhetssyn
• Utveckling och förändringsarbete i en modern myndighet och skapa en kultur och arbetssätt för morgondagens myndighet

Sandra Brolin, Bitr. avdelningschef, utvecklings- och digitaliseringsavdelningen, Jordbruksverket
14:30Eftermiddagskaffe med nätverkande
15:00Kraften i ett starkt medarbetarengagemang

Hur hänger engagemang, välmående och hållbara resultat samman, allt utifrån vad arbetspsyko-logiforskningen säger i denna viktiga fråga. Även ett nedstamp i hur du skapar ännu bättre förut-sättningar för att du oftare själv försätter dig i ett engagerat tillstånd. Då kommer du också en-klare kunna försätta andra i ett engagerat tillstånd och när det händer, ja, då är du också med och bidrar till ett mer engagerat och välmående Sverige.

Niklas Delmar, Co-Founder, Hej Engagemang!
16:00Moderatorn avslutar konferensen

Talare 2021

Andreas Sjöblom
Andreas SjöblomCordial
Christian Blackmon
Christian BlackmonLantmäteriet
Fredrik Molin
Fredrik MolinUppsala universitet
Fredrik Mannheimer
Fredrik MannheimerHandelshögskolan i Stockholm
Maria Johansson
Maria JohanssonKronofogden
Marino Gulliksson
Marino GullikssonBolagsverket
Nicklas Lamberg
Nicklas LambergTrafikverket
Niklas Delmar
Niklas DelmarHej Engagemang!
Niklas Post
Niklas PostForskare kring styrning och ledning i offentlig verksamhet
Patrick Eckemo
Patrick EckemoDigg
Peder Sjölander
Peder SjölanderSkatteverket
Pia Rydqvist
Pia RydqvistFörsäkringskassan
Sandra Brolin
Sandra BrolinJordbruksverket
Stefan Tengblad
Stefan TengbladGöteborgs universitet

Ladda ner broschyren

Anmälan

Anmälan är öppen! Gå vidare men knappen nedan.

Du kan också anmäla dig här:
E-post: info@insightevents.se
Telefon: 08 587 662 00

TILL ANMÄLAN

PRISER
Boka t.o.m 1/10:
6.990 kr
Boka t.o.m 5/11: 7.990 kr
Boka fr.o.m 6/11: 8.990 kr

Lokal

Kontakta oss

Projektledare Jonas Karström
E-post: jonas.karstrom@insightevents.se

Deltagarplats Magnus Sjölander
Tfn: 08-587 662 14
E-post: Magnus.Sjolander@insightevents.se

Vill du att vi kontaktar dig?