februari 9, 2023 Webmaster

Utredning och handläggning av LSS
och rätten till assistans

Konferens | Åter 2024 | Stockholm

Vad innebär de nya lagarna inom rätten till stärkt assistans?

Frågan om rätten till assistans har aldrig varit så het som nu. Det händer mycket på LSS-området, bl.a lagändringar för stärkt rätt till personlig assistans från och med 1 januari 2023 samt ett schablonavdrag för föräldraansvaret. Fokus kommer även vara på barnkonventionen och funktionshindrade barns rättigheter.

LSS är komplext och fullt av utmaningar. För att underlätta arbetet för alla parter är det viktigt att ha insikt och kunskap. Konferensen Utredning och handläggning av LSS och rätten till assistans är utformad för att ge dig den metodik och de verktyg du behöver för att handlägga LSS-ärenden. Vi har därför samlat landets experter inom LSS för att belysa:

• Aktuellt från Försäkringskassan
• Lagändringar för stärkt rätt till personlig assistans från och med 1 januari 2023
• Ny lagstiftning och rättspraxis inom LSS
• Rättsläget inom personlig assistans, utvecklingen de senaste åren
• Uppdateringar och diskussion med Försäkringskassan
• Rättspraxis inom barnhandläggning – hur rättssäker är din anläggning?
• Praktikfall: Hur leda handläggare i det komplexa arbetet som de utför.
• Workshop: Bemötande och kommunikation inom handläggning av personer med NPF och IF
• Vad är NPF – vad behöver du tänka på som handläggare?

Stort fokus kommer på årets konferens läggas på kommunens, Försäkringskassan samt brukare och assistansanordnarnas perspektiv på de nya lagarna inom rätten till stärkt assistans.

Inom handläggning av LSS står lagen och det praktiska kunnandet i centrum. Därför har vi bjudit in Katarina Lindblad som går igenom rättspraxis inom LSS på huvudkonferensen, samtidigt som hon håller en mycket efterfrågad fördjupningsdag den 29 maj; Uppdatering av senaste rättspraxis inom barnhandläggning – hur rättssäker är din handläggning?

Dagarna kommer även att präglas av mycket nätverkande och gruppdiskussion mellan kommuner och andra intressenter. Dela era erfarenheter med varandra och ta med er praktiska verktyg hem!

Varmt välkommen till viktiga dagar för LSS framtid!

Sara Hjertstedt, projektledare
Centrum för Kunskapsutveckling
Tfn: 08–587 662 61
E-post: sara.hjertstedt@insightevents.se

Sponsorskap / Utställning

Är du intresserad av sponsorskap & utställning för denna konferens?

På våra konferenser har ni möjlighet att personligen möta potentiella kunder och knyta nya affärskontakter samtidigt som ni förstärker ert företags position inom branschen.

Kontakta oss för mer information:

Sales Manager Linda Forsberg
Tfn: 08 587 662 37
E-post: linda.forsberg@insightevents.se

Program 2023

08:00Registrering och morgonkaffe
08:20 Moderatorn inleder den första konferensdagen
08:30 En snabb tillbakablick vad som lett fram till de nya lagarna inom personlig assistans

• En tillbakablick – hur har utvecklingen av insatsen personlig assistans sett ut de senaste åren? Vi går igenom aktuella rättsfall och myndigheternas tolkning av dessa
• LSS-utredningen påbörjades i maj 2016 och presenterades i januari 2019 – vad hände med den?
• Utredningen stärkt assistans
• En framåtblick - Vad står på den politiska agendan idag? Hur ska vi förbereda oss för branschens framtid?

Linda Bergstrand, arbetar som jurist på juristbyrån God Juridik och assistansbolaget God Assistans. Har sedan 2001 arbetat med sakfrågor inom personlig assistans och har erfarenhet från arbete på såväl Försäkringskassan som den privata sektorn
Maria Sjöblom, arbetar som jurist på juristbyrån God Juridik och assistansbolaget God Assistans. Har arbetat som assistansjurist sedan 2018 och innan dess 10 år på förvaltningsrätt med främst socialförsäkringsmål
09:20 Aktuellt från Försäkringskassan

Hör de senaste nyheter inom funktionshinderområdet samt vad som är på gång inom assistansersättningen och hur du som handläggare påverkas.

• Försäkringskassan informerar om hur de ser på lagändringen Stärkt rätt till personlig assistans

Therese Hedström, verksamhetsutvecklare med ansvar för nationell samverkan, Försäkringskassan
10:10 Förmiddagskaffe och nätverkande
10:40Lagändringar för stärkt rätt till personlig assistans från och med 1 januari 2023

• Stärkt rätt till personlig assistans – grundläggande behov för personer som har en psykisk funktionsnedsättning och ökad rättssäkerhet för barn
• Stärkt rätt till personlig assistans vid egenvård
• Huvudmannaskapsutredningen 1 januari 2023 togs det grundläggande behovet ”annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade” bort. I stället infördes följande:

– Stöd som den enskilde behöver löpande under större delen av dygnet på grund av ett medicinskt tillstånd som innebär att det finns fara för den enskildes liv eller att det annars finns en överhängande och allvarlig risk för hans eller hennes fysiska hälsa
– Stöd som den enskilde behöver på grund av en psykisk funktionsnedsättning för att förebygga att han eller hon fysiskt skadar sig själv, någon annan eller egendom
– Kvalificerade aktiverings- och motiveringsinsatser ska räknas in i de grundläggande behoven som de avser att tillgodose
– Ett föräldraavdrag infördes, d v s ett schablonavdrag för föräldraansvaret, både avseende grundläggande och andra personliga behov

Linda Bergstrand, arbetar som jurist på juristbyrån God Juridik och assistansbolaget God Assistans
Maria Sjöblom, arbetar som jurist på juristbyrån God Juridik och assistansbolaget God Assistans
12:10 Lunch och nätverksmingel
13:10 GRUPPDISKUSSIONER:
Hur säkerställer vi våra beslut som handläggare?


• Hur kommer den nya lagen påverka LSS handläggning och brukare?
• Hur säkerställer vi rättssäkerheten i våra beslut?
14:00 PRAKTIKFALL:
Hur leder du handläggare i det komplexa arbetet som de utför?


• Närvarande chef leder till trygga handläggare
• Engagerade handläggare utvecklar arbetet
• Upplägg för rättssäker handläggning
• Sammanfattning och frågor

Marie Tyglare, gruppchef, Nynäshamn kommun är utbildad socionom sedan 2007 och har sedan dess arbetat inom myndighetsutövning inom LSS. Hon har arbetat som handläggare men arbetar nu, sedan 2015, som gruppchef mot LSS och socialpsykiatri på Nynäshamns kommun
15:00 Eftermiddagskaffe och nätverkande
15:30Stärkt assistans – erfarenheter, konsekvenser och möjligheter

Beskrivning av tillämpningen av lagändringen inom LSS efter sex månader, ur assistansanordnarens- och en assistansanvändares perspektiv.

• Vad innebär lagändringen för assistansanordnaren?
Vilka nya krav möter vi? Vad ser vi för oväntade hinder eller nya möjligheter?
• Vad innebär lagändringen för barn respektive vuxna?
Vilka personkretsar berörs mest? Vågar den ansöka om fler timmar efter lagändringen?
• Independent living för fler – varför är lagändringen så betydelsefull ur ett mänskliga rättigheterperspektiv?
Vilken utveckling vill vi se och hur ser trenden ut så här långt?

Cecilia Wiestål, jurist & rådgivare på Brukarkooperativet JAG personlig assistans
16:30Moderatorn avslutar den första konferensdagen
16:45-18:00Mingel och nätverkande
08:00Morgonkaffe och nätverkande
08:15Moderatorn inleder den andra konferensdagen
08:20 LSS i ljuset av barnkonventionen

Vad säger lagstiftningen om funktionshindrade barnets rättigheter?

• Hur förhåller sig LSS gentemot barnkonventionen?
• Vad bör vi tänka på när vi ger information till barnet?
• Vad säger lagstiftningen om funktionshindrade barns rättigheter?

Katarina Lindblad, arbetar som jurist vid Lindblad Juristbyrå. Katarina har även egen erfarenhet av arbete i socialtjänsten och då som handläggare och chef. Katarina undervisar i socialrätt på universitet
09:10 Så handlägger du med IBIC och social dokumentation

Handläggare, enhetschef och kvalitetsutvecklare från vård- och omsorgsförvaltningen i Lunds kommun berättar om deras arbete med Individens behov i centrum (IBIC)

• Individuppföljning
• Social dokumentation

Rebecka Jern, LSS/SoL-handläggare, vård- och omsorgsförvaltningen i Lund
Sanna Snaula Storm, enhetschef, vård- och omsorgsförvaltningen i Lund
Hanna Nykvist, kvalitetsutvecklare, vård- och omsorgsförvaltningen i Lund
10:00Förmiddagskaffe och nätverkande
10:30Ny lagstiftning och rättspraxis inom LSS – del 1

Så här handlägger du i praktiken och tar ändringarna och nyheterna i beaktande
• Genomgång av egenvårdslag som trädde i kraft 1 januari 2023
• Analys av Högsta Förvaltningsdomstolens avgörande om egenvårdsbedömningar inom LSS
• Ny bestämmelse i 9 g LSS om hälso- och sjukvård
• Analys av rättspraxis och personkretsarna
• Var ligger goda levnadsvillkor – vad säger domstolarna?
• Diskussioner i bikupor

Katarina Lindblad, jurist, Lindblad Juristbyrå
11:45Lunch och nätverkande
12:45Ny lagstiftning och rättspraxis inom LSS – del 2

Så här handlägger du i praktiken och tar ändringarna och nyheterna i beaktande fortsättning
• Genomgång av egenvårdslag som trädde i kraft 1 januari 2023
• Analys av Högsta Förvaltningsdomstolens avgörande om egenvårdsbedömningar inom LSS
• Ny bestämmelse i 9 g LSS om hälso- och sjukvård
• Analys av rättspraxis och personkretsarna
• Var ligger goda levnadsvillkor – vad säger domstolarna?
• Diskussioner i bikupor

Katarina Lindblad, jurist, Lindblad Juristbyrå
14:00 Eftermiddagskaffe och nätverkande
14:30 WORKSHOP:
Bemötande och kommunikation inom handläggning av personer med NPF och IF


• Samtal och strategi – förhållningssätt och bemötandemodeller ex. lågaffektivt bemötande – socialt samspel
• Vad innebär det för brukaren att ha en NPF eller IF diagnos?
• Vad ska man tänka på i kommunikationen och bemötande utav en klient med NPF?
• Praktiska tips på hur du lättare når barn och ungdomar med NPF

George Rein, legitimerad psykolog med KBT-inriktning och har mångårig erfarenhet av LSS och psykiatri. Nu arbetar han som handledare för bla LSS handläggare, föreläsare och moderator. Han arbetade i över 10 år i ett specialistteam för svåra ärenden, ex. vis utåtagerande, självskadande och passivt beteende
15:45Vad är NPF och hur funkar det?

• Översiktligt om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som ADHD och ADD
• Funktionsnedsättningskunskap om autism
• Kontinuitet, kommunikation och struktur vid NPF

George Rein, legitimerad psykolog med KBT-inriktning
17:00Moderatorn summerar och avslutar konferensen
FÖRDJUPNINGSDAG 29 MAJ

Uppdatering av senaste rättspraxis inom barnhandläggning – hur rättssäker är din handläggning?

LSS är en lag som ställer stora krav på en rättssäker handläggning. När det handlar om barnhandläggning ökar svårigheterna ytterligare.
Under den fullspäckade dagen får du nyheter, förklaringar och handledning i hur du tillämpar och förhåller dig till olika lagar och
förordningar som gör barnhandläggningen säkrare.

LÄR DIG:

Så gör du rättssäkra och korrekta personkretsbedömningar för barn
• Genomgång av de olika personkretsarna och gränsdragning mellan dem – så ska du tänka
• Hur handlägger du kriterierna i personkrets 3?
• Senaste rättspraxis för personkretsbedömningar av barn

Bedömning av personlig assistans för barn – Vilka förutsättningar krävs för att ett barn ska få personlig assistans,
och hur bedömer du omfattningen på bästa sätt?
• Personlig assistans i skola och vid sjukt barn
• Personlig assistans för barn gällande grundläggande och övriga behov
• Hur ska du tolka rättspraxis och lagstiftning för att kunna göra rättssäkra bedömningar?

Föräldraansvaret i relation till de olika insatserna – innebörden av »normalt föräldraansvar« och hur långt det
sträcker det sig
• Översiktlig genomgång av det nya schabloniserade föräldraavdraget i personliga assistans
• Vad är förskolans och skolans ansvar?
• Föräldraansvar i relation till ledsagarservice, avlösarservice och övriga insatser

Familjehem och bostad med särskild service för barn och ungdom – så bedömer du omfattningen av hjälpbehovet
för att bostads med särskild service ska beviljas
• Boende enligt 9 ¨ p. 8
• Hur bedömer du behovet av korttidsboende p. bästa sätt?
• Bostad för ungdom – vad gäller exempelvis vid studier på annan ort?
• Vilket behov ska barnet ha för att bostad ska komma i fråga?

Bedömning av övriga insatser – vad gäller vid exempelvis avlösarservice, kontaktperson och korttidsvistelse?
• Hur bedömer du behovet för avlösarservice, korttidsboende, korttidstillsyn?
• Hur bedömer du behovet av kontaktperson och ledsagarservice för barn och unga?
• Hur bedömer du av omfattningen av korttidsvistelse utanför det egna hemmet och vad gäller i förhållande till andra insatser?
• Senaste rättspraxis och JO-avgöranden

Katarina Lindblad, arbetar som jurist vid Lindblad Juristbyrå. Katarina har även egen erfarenhet av arbete i
socialtjänsten och då som handläggare och chef. Katarina undervisar i socialrätt på universitet.

HÅLLTIDER

09:30 Registrering
10:00 Fördjupningsdagen startar
12:00 Lunch
13:00 Fördjupningsdagen fortsätter
15:00 Fördjupningsdagen avslutas

Talare 2023

Cecilia Wiestål
Brukarkooperativet JAG personlig assistans

George Rein
Privat konsult

Hanna Nykvist
Vård- och omsorgsförvaltningen i Lund

Katarina Lindblad
Lindblad Juristbyrå

Linda Bergstrand
God juridik

Maria Sjöblom
God juridik

Marie Tyglare
Nynäshamn kommun

Rebecka Jern
Vård- och omsorgsförvaltningen i Lund

Sanna Snaula Storm
Vård- och omsorgsförvaltningen i Lund

Therese Hedström
Försäkringskassan

Ladda ner broschyr 2023

Lokal

Kontakta oss

Sara Hjertstedt
Projektledare
Tfn: 08–587 662 61
E-post: sara.hjertstedt@insightevents.se

Magnus Sjölander
Deltagarplats
+46 (0)8 58766214
magnus.sjolander@insightevents.se

Linda Forsberg
Sales Manager
Tfn: 08 587 662 37
E-post: linda.forsberg@insightevents.se

Vill du att vi kontaktar dig?