LSS
Anmälan!
Ladda ner broschyr!
Lägg till i kalender 29/01/2019 08:30 30/01/2019 17:00 Europe/Stockholm Utredning och handläggning av LSS och rätten till assistans Vart är LSS påväg? Stockholm MM/DD/YYYY

Vart är LSS påväg?

Frågan om rätten till assistans har aldrig varit så het som nu. Det händer mycket på LSS-området och många väntar dessutom in valets följder och konsekvenser. LSS är komplext och fullt av utmaningar. För att underlätta arbetet för alla parter är det viktigt att ha insikt och kunskap. Konferensen Utredning och handläggning av LSS och rätten till assistans är utformad för att ge dig den metodik och de verktyg du behöver för att handlägga LSS-ärenden. Vi har därför samlat landets experter inom LSS för att belysa:

• Nya LSS-utredningen – ställningstagande av utredningen
• Rättsläget inom personlig assistans, utvecklingen de senaste åren
• Utredningar – vilka ska beviljas och varför?
• Uppdateringar och diskussion med Försäkringskassan
• Rättspraxis inom barnhandläggning – hur rättssäker är din anläggning?
• LSS – en hotad frihetsreform

Inom handläggning av LSS står lagen och det praktiska kunnandet i centrum; vi har därför bjudit in best practise på området – Örebro kommun, Tierps kommun och Karlstads kommun.

Dagarna kommer även att präglas av mycket nätverkande och gruppdiskussion mellan alla kommuner i Sverige. Dela era erfarenheter med varandra och ta med er praktiska verktyg hem!

Varmt välkommen till två viktiga dagar för LSS framtid!

Christine Angerman, Projektledare
CKU – Centrum för Kunskapsutveckling
Tfn: 08-587 662 61
E-post: christine.angerman@cku.se

Utredning och handläggning av LSS och rätten till assistans
29-30 januari samt workshop 31 januari 2019
TCO-huset, Linnégatan 14, Stockholm

Samarbetspartner

Akademikerförbundet SSR

Konferensen arrangeras i samarbete med Akademikerförbundet SSR. Du som medlem erhåller 10% rabatt på konferensen!

Utställare 2019

aoa

Program

08:30 Registrering och morgonkaffe
09:00 Moderatorn inleder den första konferensdagen
09:15 HÖGAKTUELLT

Uppdatering av LSS-utredningen


• Hur LSS-gruppen har arbetat med en parallellutredning
• Ställningstagande av utredningen
• Hur vi har resonerat kring direktivet, LSS förändrade tillämpning och LSS som rättighetslag

Maria Sivall, förbundsjurist, Autism & Aspergerförbundet
10:00 Rättsläget inom personlig assistans, utvecklingen de senaste åren

• Grundläggande behov: särskilt om måltider, kommunikation och annan hjälp som förutsätter ingående kunskap samt koppling mellan egenvård och grundläggande behov
• Bedömning av normalt föräldraansvar, make/maka ansvar
• Vad utgör andra personliga behov (ny lydelse 9 a § LSS)?

Advokat Mathias Blomberg är specialiserad på rättighetslagstiftningen LSS och han har under de senaste 15 åren huvudsakligen ägnat sig åt att driva processer rörande rätt till personlig assistans och assistansersättning.
10:45 Förmiddagskaffe
11:15 Rättsläget inom personlig assistans, utvecklingen de senaste åren forts.

• Insatsen korttidvistelse, vad gäller?
• Insatsen bostad med särskild service för vuxna
• Slopad lagstadgad tvåårsomprövning av rätt till assistansersättning

Mathias Blomberg
12:30 Lunch och nätverkande
13:30 Paneldiskussion: Utredningar – vilka ska beviljas och varför?

Moderator: Maria Persdotter

Paneldeltagare:Mathias Blomberg, Catarina Dahlén Karlsson
14:15 Rättsläget inom personlig assistans, utvecklingen de senaste åren forts

Advokat Mathias Blomberg är specialiserad på rättighetslagstiftningen LSS och han har under de senaste 15 åren huvudsakligen ägnat sig åt att driva processer rörande rätt till personlig assistans och assistansersättning.
15:00 Eftermiddagskaffe
15:30 PRAKTIKFALL

Våga ifrågasätta intyg!


• Örebro kommuns utredningsförfarande
• Hantering av intyg
• Resultat av arbetet

Catarina Dahlén Karlsson, gruppledare, Myndighetsavdelningen Örebro kommun
16:15 Moderatorn avslutar den första konferensdagen
16:30-17:30 Nätverksmingel
08:30 Morgonkaffe
09:00 Moderatorn inleder den andra konferensdagen
09:05 LSS – en hotad frihetsreform

• Personlig assistans blev en av de viktigaste valfrågorna
– varför blev det så och hur gick det till?
• Hur bör personlig assistans utformas?
• Våra tolkningar på olika ärenden

Maria Persdotter, ordförande, RBU
10:00 Förmiddagskaffe
10:30 Gruppdiskussion

Vi diskuterar i grupper olika frågeställningar som är aktuella.

Maila in dina frågor till christine.angerman@cku.se
11:15 PRAKTIKFALL

Ett eget kognitivt stöd i Karlstad


• Digitalt kognitivt stöd från en innovativ upphandling
• Innovativ upphandling – när söker något som inte finns
• Framtagandet av kognitivt stöd – hur skapar vi detta?

Per Calais, kognitionsombud/ stödassistans, Karlstads kommun

PRAKTIKFALL

Omstrukturering inom daglig verksamhet


• Hur förvaltade och utvecklade vi erfarenheterna från inspelningen av Lerins lärlingar?
• Vinn vinndagen

Chatrine Astemo, enhetschef daglig verksamhet, Karlstads kommun
12:00 Lunch och nätverkande
13:00 PRAKTIKFALL

Barns rätt till assistans – en utmaning


• Kort beskrivning av Tierps kommun
• Bakgrund till förändringsarbetet
• Process och resultat

Hanna Fontaeus, Enhetschef myndighetsutövning, Biståndsenheten och Ulrica Stjerngren, Områdeschef Funktionshindradeomsorgen, Tierps kommun. Både Hanna och Ulrica har lång erfarenhet inom LSS verksamhetens olika områden. De gemensamma utmaningarna inom området personlig assistans har lett till förenklade processer kring handläggning och verkställighet i barnärenden.
14:00 Eftermiddagskaffe
14:30 Genomgång av senaste domar och JO-avgöranden för dig som arbetar inom LSS

• Vad säger JO om bedömningen av barnperspektivet?
• Genomgång av senaste lagändringar, rättspraxis och JO-avgöranden som rör handläggning inom LSS
• Vad säger JO om omprövning, handläggningstid och utredning av LSS beslut?
• Hur handlägger du LSS-ärenden så att det harmoniserar med nya förvaltningslagen?

Katarina Lindblad, jurist, Lindblad Juristbyrå AB
16:00 Moderatorn summerar och avslutar konferensen

FÖRDJUPNINGSDAG 31 JANUARI

Uppdatering av senaste rättspraxis inom barnhandläggning – hur rättssäker är din handläggning?

LSS är en lag som ställer stora krav på en rättssäker handläggning. När det handlar om barnhandläggning ökar svårigheterna ytterligare. Under denna fullspäckade dag får du ta del av de senaste nyheterna inom området. Du får verktyg som hjälper dig att tillämpa lagar, förordningar, föreskrifter samt senaste rättspraxis inom området så att handläggningen blir rättssäker och i enlighet med gällande lagstiftning.

LÄR DIG:

Så gör du rättssäkra och korrekta personkretsbedömningar för barn
• Genomgång av de olika personkretsarna och gränsdragning mellan dem – så ska du tänka
• Hur handlägger du kriterierna i personkrets 3?
• Senaste rättspraxis för personkretsbedömningar av barn

Bedömning av personlig assistans för barn – Vilka förutsättningar krävs för att ett barn ska få personlig assistans, och hur bedömer du omfattningen på bästa sätt?
• Personlig assistans i skola och vid sjukt barn
• Personlig assistans för barn gällande grundläggande och övriga behov
• Hur ska du tolka rättspraxis och lagstiftning för att kunna göra rättssäkra bedömningar?

Föräldraansvaret i relation till de olika insatserna – innebörden av »normalt föräldraansvar« och hur långt det sträcker det sig
• Hur bedömer du föräldraansvaret i relation till den personliga assistansen?
• Vilket ansvar har förskolan och skolan?
• Föräldraansvaret i relation till ledsagarservice, avlösarservice och övriga insatser

Familjehem och bostad med särskild service för barn och ungdom – så bedömer du omfattningen av hjälpbehovet för att bostad med särskild service ska beviljas
• Hur bedömer du bostad med särskild service enligt 9 ¨ p. 8
• Hur bedömer du behovet av korttidsboende på bästa sätt?
• Bostad för ungdom – vad gäller exempelvis vid studier på annan ort?
• Vilket behov ska barnet ha för att bostad med särskild service ska komma i fråga?

Bedömning av övriga insatser – vad gäller vid exempelvis avlösarservice, kontaktperson och korttidsvistelse?
• Hur bedömer du behovet för avlösarservice, korttidsboende samt korttidstillsyn?
• Hur bedömer du behovet av kontaktperson och ledsagarservice för barn och unga?
• Hur bedömer du omfattningen av korttidsvistelse utanför det egna hemmet och vad gäller i förhållande till andra insatser?
• Genomgång av senaste rättspraxis och JO-avgöranden

Katarina Lindblad driver sedan flera år tillbaka Lindblad Juristbyrå AB, som främst är inriktad på förvaltningsoch socialrätt. Katarina har en bakgrund som chef och handläggare inom socialtjänsten, och är en uppskattad föreläsare som på ett tydligt och lättförståeligt sätt sammanfogar sina båda professioner.

HÅLLTIDER FÖRDJUPNINGSDAGEN

09:00 Registrering och morgonkaffe
09:30 Fördjupningspasset startar
10:30 Förmiddagsfika
12:00 Lunch
13:00 Fördjupningspasset fortsätter
14:30 Eftermiddagsfika
16:00 Fördjupningspasset avslutas

Talare

Catarina Dahlén Karlsson
Örebro kommun
Läs mer

Hanna Fontaeus
Biståndsenheten
Läs mer

Katarina Lindblad
Lindblad Juristbyrå AB
Läs mer

Maria Persdotter
RBU
Läs mer

Maria Sivall
Autism & Aspergerförbundet
Läs mer

Mathias Blomberg
Advokat
Läs mer

Susanne Lövgren
Försäkringskassan
Läs mer

Ulrica Stjerngren
Tierps kommun
Läs mer

Jenny Wallentin
Utbildare och handledare inom socialt arbete,
kommunikation och delaktighet
Läs mer

Lars-Göran Melin
Karlstads kommun
Läs mer

Per Calais
Karlstads kommun
Läs mer

Chatrine Astemo
Karlstads kommun
Läs mer

Sponsorskap / Utställning

Är du intresserad av sponsorskap & utställning för denna konferens?

På våra konferenser har ni möjlighet att personligen möta potentiella kunder och knyta nya affärskontakter samtidigt som ni förstärker ert företags position inom branschen.

Kontakta nedanstående person för mer information:

Sales Manager Linda Olsson
Tfn: 08 587 662 37
E-post: linda.olsson@insightevents.se

Ladda ner broschyr

Anmäl dig redan idag!

Gå till anmälan! (öppnas i nytt fönster)

Du kan också anmäla dig genom att ringa oss på 08 587 662 00 eller maila oss på info@insightevents.se

Prislista

Boka t.o.m 14/1

Boka fr.o.m 15/1

Konferens7.290 kr7.990 kr
Konferens + Workshop10.390 kr11.190 kr
Workshop4.790 kr4.790 kr

Medlemmar i SSR erhåller 10% rabatt. Vid bokning uppge rabattkod: SSR10

Lokal

Kontakta oss

Projektledare:
Christine Angerman
Tfn: 08-587 662 61
E-post: christine.angerman@cku.se

Deltagarplats:
Magnus Sjölander
Tfn: 08-587 662 14
E-post: Magnus.Sjolander@insightevents.se

Vill du att vi kontaktar dig?