oktober 10, 2016 Webmaster
LSS
Anmälan!
Ladda ner broschyr!

#CKUlss

Lägg till i kalender 29/01/2019 08:30 30/01/2019 17:00 Europe/Stockholm Utredning och handläggning av LSS och rätten till assistans Vart är LSS påväg? Stockholm MM/DD/YYYY

Vart är LSS påväg?

OBS! Konferensen är tyvärr inställd. Maila info@cku.se för mer information.

Frågan om rätten till assistans har aldrig varit så het som nu. Det händer mycket på LSS-området och senaste LSS-utredningen har fått en hel del kritik. LSS är komplext och fullt av utmaningar. För att underlätta arbetet för alla parter är det viktigt att ha insikt och kunskap. Konferensen Utredning och handläggning av LSS och rätten till assistans är utformad för att ge dig den metodik och de verktyg du behöver för att handlägga LSS-ärenden. Vi har därför samlat landets experter inom LSS för att belysa:

• LSS-utredningen och den politiska utvecklingen i assistansfrågan
• Rättsläget inom personlig assistans, utvecklingen de senaste åren
• Uppdateringar och diskussion med Försäkringskassan
• Rättspraxis inom barnhandläggning – hur rättssäker är din anläggning?
• Delaktighetens trassliga nystan – vad, när, hur och varför delaktighet

Inom handläggning av LSS står lagen och det praktiska kunnandet i centrum; vi har därför bjudit in best practise på området – Göteborgs stad och Eskilstuna kommun. Dagarna kommer även att präglas av mycket nätverkande och gruppdiskussion mellan alla kommuner i Sverige. Dela era erfarenheter med varandra och ta med er praktiska verktyg hem!

Varmt välkommen till två viktiga dagar för LSS framtid!

Christine Angerman, Projektledare
CKU – Centrum för Kunskapsutveckling
Tfn: 08-587 662 61
E-post: christine.angerman@cku.se

Utredning och handläggning av LSS och rätten till assistans
30-31 oktober samt fördjupningspass 1 november 2019
Stockholm, lokal meddelas senare

Samarbetspartner

Akademikerförbundet SSR

Konferensen arrangeras i samarbete med Akademikerförbundet SSR. Du som medlem erhåller 10% rabatt på konferensen!

Program

08:30 Registrering och morgonkaffe
09:00 Moderatorn inleder den första konferensdagen

Jenny Wallentin är utbildare och handledare inom socialt arbete, kommunikation och delaktighet. Jenny är utbildad Socialpedagog (Fil.kand. i Socialt arbete) och har en Fil.mag. i Barn och ungdomsvetenskap. I över 20 har Jenny mött barn, unga och vuxna med en funktionsnedsättning inom olika yrkesområden, så som skola, arbetsmarknad och LSS.
09:15 LSS-utredningen och den politiska utvecklingen i assistansfrågan – var står vi nu och vad är att vänta?

Det händer mycket hela tiden med LSS-frågorna och den politiska utvecklingen. Henrik går igenom hur rättsläget har förändrats hittills, det politiska skeendet och och vad som händer med LSS-utredningen framöver.

Henrik Petrén, branschansvarig personlig assistans, Arbetsgivarföreningen KFO
10:00 Högaktuella bedömningskriterier för rätten till personlig assistans

• Undre tidsgränsen för grundläggande behov och rätten till personlig assistans - vilka förändringar har
skett sedan HFD 2018 ref 13?
• Nyheter kring retroaktiv ersättning för personlig assistans

Finn Kronsporre har lång erfarenhet av LSS och framförallt personlig assistans. Han har också under lång tid bistått såväl enskilda som kommuner och har regelbundet handledning kring LSS för ett flertal kommuner.
10:45 Förmiddagskaffe
11:15 Högaktuella bedömningskriterier för rätten till personlig assistans forts.

• Hur bedöms integritetskänsligheten i påstått grundläggande behov i praktiken? Vi går igenom hur kammarrätterna ser på saken
• En rättsfigur i vardande - familjegemenskap som grund för att behov av tillsyn ibland anses tillgodosett på annat sätt

Finn Kronsporre
12:30 Lunch och nätverkande
13:30 PRAKTIKFALL

Brukarrevisioner – ett förbättringsarbete i Göteborgs stad


Brukarrevisioner gjorda inom 40 stöd- och serviceboenden och 22 dagliga verksamheter i Göteborgs stad

• Översikt över resultaten när det gäller bemötande, delaktighet och inflytande utifrån brukarens perspektiv
• Brukarrevisionsmodellen – den omarbetade modellen som passar för personer som använder sig av AKK (Alternativ kompletterande Kommunikation)
• Omarbetning av Göteborgs brukarenkät till en modell med AKK för de som använder andra kommunikationssätt än tal

Christina Norman, Göteborgs stad, har arbetat med brukarrevision utifrån Göteborgs stads modell sedan start 2018. Under åren har cirka 150 rapporter publicerats. Samordnare i brukarrevision, socionom, Master i Folkhälsovetenskap (MScPH) och social antropologi, KBT basutbildning och psykoterapi steg 1. Tidigare handledare i ett socialt arbetskooperativ under 10 år och
delaktig i uppbyggnad av den arbetskooperativa rörelsen i Sverige 2001–2008.

Emily Muthén, Göteborgs stad, erfarenhet LSS stödoch serviceboende och daglig verksamhet, fritidspolitiker, erfarenhet av Grunden och riksgrunden. Kunnig inom LSS och en god talare.

Cathrine Bramfors, Göteborgs stad, egenerfarenhet av boendestöd samt närstående till pojkar inom LSS verksamhet.
14:30 Aktuellt från Försäkringskassan – assistansersättning m.m

Hör de senaste nyheter inom funktionshinderområdet samt vad som är på gång inom assistansersättningen och hur du som handläggare påverkas. Deltagarna har i slutet möjlighet att ställa frågor.

Susanne Lövgren, partnerstrateg inom avdelningen för funktionsnedsättning, Försäkringskassan
15:30 Eftermiddagskaffe
16:00 BARNPERSPEKTIVET

Barnens framtida rättigheter utan personlig assistans – konsekvenser av LSS-utredningen samt kort om IBIC I LSS


• Barnkonventionen och barnperspektivet i LSS
• Hur påverkas den kommunala LSS handläggningen om utredningsförslaget gällande personlig assistans för barn under 16 år upphör?
• Utredningen om LSS och dess konsekvenser
• IBIC i LSS

Maria Pålhammar har praktisk erfarenhet från LSS sedan 1994. Som längst har hon jobbat som biståndshandläggare, främst inom LSS, samt som enhetschef inom både kommunala och privata verksamheter. Idag är Maria konsult inom LSS-området och jobbar med rådgivning, ärendehandledning, utbildning och som inhyrd LSShandläggare i olika kommuner.
16:45 Moderatorn avslutar den första konferensdagen
08:30 Morgonkaffe
09:00 Moderatorn inleder den andra konferensdagen
09:05 Delaktighetens trassliga nystan – vad, när, hur och varför delaktighet

• Vad är delaktighet – teoretiska perspektiv på begreppet
• Hur kan vi förstå delaktighet – vad innebär delaktighet i praktiken
• Vilken grad av delaktighet har vi i våra verksamheter?
– analysmodell för att reflektera kring verksamhetens skapande av ökad delaktighet för individerna som söker/har insatser enligt LSS
• Praktikfall – organisering av en daglig verksamhet utifrån tanken om ett ökat inflytande och ökad grad av delaktighet – framgångsfaktorer och organisatoriska svårigheter

Jenny Wallentin, utbildare och handledare inom socialt arbete, kommunikation och delaktighet. Jenny är utbildad Socialpedagog (Fil.kand. i Socialt arbete) och har en Fil.mag. i Barn och ungdomsvetenskap.
10:15 Förmiddagskaffe
10:45 Mina rättigheter och möjligheten att bli lyssnad på

• Att forma sitt liv utifrån ”insatser” eller forma ”insatserna” utifrån sitt liv?
• Empowerment – möjligheter och hinder för inflytande
• Evidensbaserad uppföljning av insatsbeslut – att involvera brukarna

Ann-Christine Gullacksen, är socionom, docent i socialt arbete, tidigare lektor vid Malmö universitet och varit forskare vid Kommunförbundet Skåne. Ingår idag i Skåneteamet för Delaktighetsmodellen. Hennes forskningsområde är livssituationen för personer med olika funktionsnedsättningar eller långvarig sjukdom.
11:30 Gruppdiskussion

• De lagstadgade kraven på handläggare ökar men inte resurserna – hur hanterar vi detta?
• LSS-utredningen och dess konsekvenser

Vi diskuterar i grupper olika frågeställningar som är aktuella. Maila in dina förslag till christine.angerman@cku.se
12:00 Lunch och nätverkande
13:00 PRAKTIKFALL

PFA (Pedagogiskt Förhållnings- och Arbetssätt) – hur man kan kompensera en kognitiv nedsättning i vardagen


• Hur man praktiskt kan arbeta för att tillgodose rättigheter utifrån LSS
• Vilken kunskap kan du som stödjare behöva prioritera i din yrkesroll?
• Varför är ett pedagogiskt arbetssätt viktigt och vilka problem kan det lösa?

Anders Lindström, utvecklare, Eskilstuna kommun.
14:30 RÄTTSPRAXIS & DOMAR

Genomgång av senaste domar och JO-avgöranden för dig som arbetar inom LSS


• Vad säger JO om bedömningen av barnperspektivet?
• Genomgång av senaste lagändringarna, nyheterna samt senaste rättspraxis inom LSS-området
• Genomgång kring senaste JO – beslut som berör ärendehandläggning, handläggningstid samt hantering utifrån förvaltningslagens bestämmelser

Katarina Lindblad, jurist, Lindblad Juristbyrå AB

Vi bryter för eftermiddagskaffe kl. 15.00
16:30 Moderatorn summerar och avslutar konferensen

FÖRDJUPNINGSDAG 1 NOVEMBER

Uppdatering av senaste rättspraxis inom barnhandläggning – hur rättssäker är din handläggning?

LSS är en lag som ställer stora krav på en rättssäker handläggning. När det handlar om barnhandläggning ökar svårigheterna ytterligare. Under den fullspäckade dagen får du nyheter, förklaringar och handledning i hur du tillämpar och förhåller dig till olika lagar och förordningar som gör barnhandläggningen säkrare.

LÄR DIG:

Så gör du rättssäkra och korrekta personkretsbedömningar för barn
• Genomgång av de olika personkretsarna och gränsdragning mellan dem – så ska du tänka
• Hur handlägger du kriterierna i personkrets 3?
• Senaste rättspraxis för personkretsbedömningar av barn

Bedömning av personlig assistans för barn – Vilka förutsättningar krävs för att ett barn ska få personlig assistans, och hur bedömer du omfattningen på bästa sätt?
• Personlig assistans i skola och vid sjukt barn
• Personlig assistans för barn gällande grundläggande och övriga behov
• Hur ska du tolka rättspraxis och lagstiftning för att kunna göra rättssäkra bedömningar?

Föräldraansvaret i relation till de olika insatserna – innebörden av »normalt föräldraansvar« och hur långt det sträcker det sig
• Hur bedömer du föräldraansvaret i relation till den personliga assistansen?
• Vad är förskolans och skolans ansvar?
• Föräldraansvaret i relation till ledsagarservice, avlösarservice och övriga insatser

Familjehem och bostad med särskild service för barn och ungdom – så bedömer du omfattningen av hjälpbehovet för att bostad med särskild service ska beviljas
• Hur bedömer du bostad med särskild service enligt 9 ¨ p. 8
• Hur bedömer du behovet av korttidsboende på bästa sätt?
• Bostad för ungdom – vad gäller exempelvis vid studier på annan ort?
• Vilket behov ska barnet ha för att bostad med särskild service ska komma i fråga?

Bedömning av övriga insatser – vad gäller vid exempelvis avlösarservice, kontaktperson och korttidsvistelse?
• Hur bedömer du behovet för avlösarservice, korttidsboende samt korttidstillsyn?
• Hur bedömer du behovet av kontaktperson och ledsagarservice för barn och unga?
• Hur bedömer du omfattningen av korttidsvistelse utanför det egna hemmet och vad gäller i förhållande till andra insatser?
• Genomgång av senaste rättspraxis och JO-avgöranden

Katarina Lindblad driver sedan flera år tillbaka Lindblad Juristbyrå AB, som främst är inriktad på förvaltningsoch socialrätt. Katarina har en bakgrund som chef och handläggare inom socialtjänsten, och är en uppskattad föreläsare som på ett tydligt och lättförståeligt sätt sammanfogar sina båda professioner.

HÅLLTIDER FÖRDJUPNINGSDAGEN

09:30 Registrering och kaffe
10:00 Fördjupningspasset startar
10:45 15 min kaffepaus
11:45 Lunch
12:45 Fördjupningspasset fortsätter
13:50 20 min fikapaus
15:00 Fördjupningspasset avslutas

Talare

Henrik Petrén
Arbetsgivarföreningen KFO

Finn Kronsporre

Katarina Lindblad
Lindblad Juristbyrå AB

Christina Norman
Göteborgs stad

Emily Muthén
Göteborgs stad

Cathrine Bramfors
Göteborgs stad

Susanne Lövgren
Försäkringskassan

Maria Pålhammar
LSS konsult

Jenny Wallentin
Utbildare och handledare inom socialt arbete,
kommunikation och delaktighet

Ann-Christine Gullacksen
Socionom, docent och forskare

Anders Lindström
Eskilstuna kommun

Sponsorskap / Utställning

Är du intresserad av sponsorskap & utställning för denna konferens?

På våra konferenser har ni möjlighet att personligen möta potentiella kunder och knyta nya affärskontakter samtidigt som ni förstärker ert företags position inom branschen.

Kontakta nedanstående person för mer information:

Sales Manager Linda Forsberg
Tfn: 08 587 662 37
E-post: linda.forsberg@insightevents.se

Ladda ner broschyr

Anmäl dig redan idag!

OBS! Konferensen är tyvärr inställd. Maila info@cku.se för mer information.

Lokal

Kontakta oss

Projektledare:
Christine Angerman
Tfn: 08-587 662 61
E-post: christine.angerman@cku.se

Deltagarplats:
Magnus Sjölander
Tfn: 08-587 662 14
E-post: Magnus.Sjolander@insightevents.se

Vill du att vi kontaktar dig?