oktober 17, 2017 Webmaster

Förvandlingen av yrkesrollen

Förädla din viktiga roll som registrator i organisationen

I takt med digitaliseringens framfart utvecklas registratur och arkiv i snabb fart. Här är konferensen för dig som arbetar som registrator och som vill lyssna till hur andra organisationer arbetar med dessa viktiga frågor samt lyssna till vad experterna säger. Som registrator och arkivarie har du stort ansvar och här får du under två dagar möjlighet att ta till dig ny och viktig kunskap.

Under konferensen kommer flera praktikfall från Arbetsförmedlingen, Sjöfartsverket, Högskolan Väst, Folkhälsomyndigheten, Länsstyrelsen Östergötland, Polismyndigheten och Riksantikvarieämbetet ta upp hur de agerar och arbetar under de nya förutsättningarna. Bland annat hur samarbeten kan utvecklas och hur arkiv och registratur kan arbeta mot ett gemensamt mål samt vilka fördelarna är med en gemensam enhet. Dessutom hur betydelsefull en informationshanteringsplan och informationssäkerhetsklassning är för organisationen. Under de två dagarna får vi lyssna till var gränserna går och vem som ska ansvara för vad. Utvecklingen går mot att registratorns roll mer och mer blir som en ”spindeln i nätet”.

Vi har bjudit in Monika Wendleby som kommer för att berätta om nyheter och rättspraxis inom GDPR som påverkar registratorer och arkivarie. Malin Björnholdt, projektledare, Frontit kommer också för att berätta om sina erfarenheterna inom digitalisering och elektroniska underskrifter
– främst från Örebro kommuns projekt att gå från analoga underskrifter till e-underskrifter.

Moderator Caspar Almalander kommer att guida oss genom två intensiva dagar så passa på att anmäla dig redan i dag till denna inspirerande mötesplats och få chansen att träffa samt nätverka med kollegor ifrån hela Sverige som har registratorsrollen gemensamt.

Varmt välkommen till två intensiva och inspirerande konferensdagar!

Jonas Karström
Projektledare
Centrum för Kunskapsutveckling
Tfn: 08-587 662 66
E-post: jonas.karstrom@insightevents.se

5-6 oktober 2022

Bonnierhuset, Torsgatan 21, Stockholm

Sagt av tidigare deltagare

”Bra mix, bra föreläsare”

”Jag är nöjd och kan rekommendera den till andra”

”Bra och informativ”

Program

09:00 Registrering och morgonkaffe
09:30 Moderator Caspar Almalander inleder konferensen
09:40 Att få samarbeten att fungera och hur det utvecklar registratorsrollen

• Effektivisera samarbetet mellan arkivet och registraturen
• Fördelarna med en gemensam enhet
• Att samarbeta med Luftfartsverket

Sara Salkvist, enhetschef arkiv och registratur, Sjöfartsverket
10:30 Förmiddagskaffe och nätverkande
11:00 Hur vi bemöter och hanterar allmänheten

• Kommunens serviceskyldighet
• Hantering av rättshaverister
• Tjänstefel, mutbrott, skadestånd och Justitieombudsmannens roll

Christian Arnbom, Advokaterna Gustafsson, Arnbom & Hedberg
11:40 Registratur och arkiv – var går gränserna och vem ska ansvara för vad?

• Att styra och stötta inom informationshantering med begränsade resurser
• Digitaliseringens påverkan på våra roller
• Samarbete mellan olika roller i organisationen
• Registratorns roll som ”spindeln i nätet”

Magdalena Sjödahl, arkivarie och registrator, konsult, ArkivIT
12:20 Lunch och nätverkande
13:20 Att hantera arbetet med JK-listan och kvalitetsgranskning av myndighetens diarieföring

• Att stärka insyn och upprätthålla hög rättssäkerhet
• Vad innebär arbetet med JK-listan?
• Arbetsförmedlingens arbete med JK-listan och kvalitetsgranskningar av diarieföring

Therése Winqvist, huvudregistrator Informationsservice, Enheten Informationsförvaltning, Rättsavdelningen, Arbetsförmedlingen
14:00 Processtyrning av diarieföringen med ett nationellt perspektiv

• Förutsättningar och framgångsfaktorer inom processledning av diarieföring
• Samordning av diarieföringsfrågor i en stor och komplex organisation
• Utveckling av en effektiv och modern informationshantering som uppfyller krav på rättssäkerhet och skyndsamhet

Elisabeth Svennung, Processledare diarieföring, Rättsavdelningen, Polismyndigheten
14:40 Eftermiddagskaffe och nätverkande
15:10GDPR för registratorer – nyheter som påverkar registratorer

• Nyheter och praktiska tips
• Den logiska trappan – ändamål och laglig grund för behandling – hur har principerna tillämpats av domstolar och tillsynsmyndigheter?
• Skillnad mellan allmänna handlingar och registerutdrag (nya krav från Europeiska dataskyddsstyrelsen) – vilka krav behöver man klara?
• Vad gäller för särskilda kategorier av personuppgifter bland annat känsliga personuppgifter, personuppgifter om lagöverträdelser (utifrån en ny vägledning från Integritetsskyddsmyndigheten) och personnummer
• Användande av molntjänster efter Schrems II (kommer vi få ett nytt avtal med USA och vad innebär det i så fall?)
• Krav på säkerhet (lösenord, kryptering etcetera) – vilka krav måste iakttas i dagliga arbetet?
• Hur förhåller sig krav på bevarande mot skyldigheten att radera?
• Andra aktuella frågor från rättspraxis eller tillsynsbeslut

Monika Wendleby är jurist och managementkonsult. Hon är författare till böckerna ”Dataskyddsförordningen GDPR: Förstå och tillämpa i praktiken, “GDPR Dataskyddsförordningen: För dataskyddsombud och andra ansvariga” samt Dataskyddsförordningen GDPR: Hantera registrerades rättigheter (en huvudbok och en arbetsbok med pedagogiska arbetsgångar för alla rättigheter). Hon har även skrivit ett stort antal analyser och två digitala lagkommentarer. Monika har i många år arbetat som domare i förvaltningsdomstolar, och varit sekreterare i en statlig utredning som bland annat tog fram en registerlag. Som konsult har hon hjälpt kunder i offentlig, privat och ideell sektor att lösa GDPR-problem i praktiken.
16:40Nätverksmingel
17:30Konferensen första dag avslutas
08:40 Morgonkaffe
09:10 Erfarenheter inom digitalisering och elektroniska underskrifter – främst från Örebro kommuns projekt att gå från analoga underskrifter till e-underskrifter

• Helhetsgrepp av genomförandet från förstudie, pilot till själva genomförandet när Örebro kommun införde elektroniska underskrifter – lärdomar, fallgropar, erfarenheter
• Att tänka på för organisationer vid införandet och framtiden med e-underskrifter även kopplat till informationssäkerhet, arkivering, registratur och ärendehantering
• Effekterna av införande av e-underskrifter
• Vad vill och efterfrågar medborgare och medarbetare för digitala lösningar – för- och nackdelar

Malin Björnholdt, projektledare, Frontit
10:00 Förmiddagskaffe och nätverkande
10:30 Från bläck till bits – om underskrifter och inskanning

• Analoga vs digitala principer – tillämpning av lagar och regelverk
• Tillgänglighet av signeringsfunktionen – värd att tänka på
• Vad händer när en underskrift ändras
• Bevarande av underskrifter och vad du ska tänka på vid konvertering till långtidsbevarande
• Från pappershandling till digital handling – inskanningens tricks och viktiga tips

Caspar Almalander, informationshanteringsstrateg, SKR – Avdelning för digitalisering
11:20 Berättelser ur arkiven – så jobbar verksamheter med sakbaserad storytelling

• Aktivt historiebruk hos företag och organisationer – så kan det se ut
• Så försäkrar man sig om ett sakligt korrekt men samtidigt medryckande berättande
• Så blir arkivet den bästa resursen när verksamheter ska stärkas och utvidgas

Anders Sjöman, kommunikationshistoria, Centrum för Näringslivshistoria
12:00 Lunch och nätverkande
13:10 Centraliserad diarieföring – styrkan i att vara ett centraldiarium

• Att äga frågorna – hur enheten styr i diarie- och arkivfrågor
• Att jobba heltid med registratorsfrågorna – hur vi blir ett team av experter
• Att leva förändringar, alla dagar, hela tiden – hur vår förbättringskultur blev vår framgång

Annika Hallgren, enhetschef, enheten Centraldiariet, Länsstyrelsen Östergötland
14:00 Eftermiddagskaffe och nätverkande
14:30 Diarieföring och arkivering på Riksantikvarieämbetet – det långsiktiga perspektivet

• Ny informationshanteringsplan och guider till diarieföring av olika typer av ärenden
• Hur söker vi i de äldre diarierna?
• Massdigitalisering av topografiska serien
• Integration mellan diarieföringssystemet och e-arkivet

Anders Gidlöf, e-arkivare, Riksantikvarieämbetet
15:20 Standarder i vardagen

• Information i en verksamhet ska vara användbar, tillförlitlig och tillgänglig för dem som behöver den under den tid den behövs – men hur säkerställer man det?
• Hur kan standarder hjälpa dig i din vardag och leverera nytta i verksamheten?
• Att inte behöva tänka alla tankar själv utan nyttja det andra tänkt

Petra Fogelberg, projektledare standardisering, Svenska institutet för standarder, SIS
16:00 Konferensen avslutas

Talare

Anders Gidlöf
E-arkivare, Riksantikvarieämbetet

Annika Hallgren
Enhetschef, enheten Centraldiariet, Länsstyrelsen Östergötland

Caspar Almalander
SKR

Elisabeth Svennung
Processledare diarieföring, Rättsavdelningen, Polismyndigheten

Christian Arnbom
Advokat, Advokaterna Gustafsson, Arnbom & Hedberg

Magdalena Sjödahl
ArkivIT

Malin Björnholdt
Projektledare, Frontit

Monika Wendleby

Petra Fogelberg
Projektledare standardisering, Svenska institutet för standarder, SIS

Sara Salkvist
Enhetschef arkiv och registratur, Sjöfartsverket

Anders Sjöman

Kommunikationshistoria, Centrum för Näringslivshistoria

Therése Winqvist

Huvudregistrator Informationsservice, Enheten Informationsförvaltning, Rättsavdelningen, Arbetsförmedlingen

Sponsorskap / Utställning

Är du intresserad av sponsorskap & utställning för denna konferens?

På våra konferenser har ni möjlighet att personligen möta potentiella kunder och knyta nya affärskontakter samtidigt som ni förstärker ert företags position inom branschen. Kontakta oss för mer information:

Roland Behrendt | Sales Manager
Tel: 08-587 662 77 | Email: roland.Behrendt@insightevents.se

Ladda ner broschyr

Prislista

Boka fr.o.m 17/9

Konferens8.990 kr

Lokal

Kontakta oss

Projektledare Jonas Karström
Tfn: 08-587 662 66
E-post: jonas.karstrom@insightevents.se

Sponsring- och utställning Roland Behrendt
Tel: 08-587 662 77
Email: roland.behrendt@insightevents.se

Deltagarplats Magnus Sjölander
Tel: 08-587 662 14
Email: magnus.sjolander@insightevents.se

Vill du att vi kontaktar dig?