Registratorsdagarna
Anmälan!
Ladda ner broschyr!
Lägg till i kalender 05/27/2019 08:30 05/28/2019 17:00 Europe/Stockholm Registratorsdagarna 2019 Förädla din viktiga roll som registrator i organisationen Lokal meddelas senare MM/DD/YYYY

Förädla din viktiga roll som registrator i organisationen

Välkommen till en tvådagarskonferens som ger dig de mest väsentliga delarna i de lagar som du som registrator har att förhålla dig till; Offentlighets- och sekretesslagstiftningen, Etikprövningslagen, Förvaltningslagen, Kommunallagen och GDPR.

Som registrator har du ett stort och betydande ansvar i din organisation. Under Registratordagarna 2019 får du viktig kunskap för att bli än mer professionell i ditt yrke. Utöver nya viktiga uppdateringar inom lagar, förordningar, direktiv och riktlinjer fokuserar vi på dina viktigaste arbetsområden, givet din förändrade roll; diarieföring, juridik, processer – och informationsförmedling externt och internt. Hur bemöter och hanterar man allmänheten på ett värdigt sätt? Du får verktygen och metoderna hur du bemöter och handskas med alla personligheter.

Du får lyssna till talare som:

• Monika Wendleby
• Caspar Almalander
• Göran Rydeberg
• Linda Sjödin

Dagarna är fyllda med praktikfall och best practice. Du kommer att lära dig mycket och träffa kollegor från hela Sverige som har registratorrollen, i förändring, gemensamt.

Varmt välkommen till två intensiva och inspirerande konferensdagar! Vi har laddat dagarna med angelägna nyheter, där du som registrator stärks i din viktiga roll!

Varmt välkommen!

Christine Angerman
Projektledare
Centrum för Kunskapsutveckling
Tfn: 08-587 662 61
E-post: christine.angerman@cku.se

Läs talarintervjun med Sandra Höglund, Energimyndigheten

Registratorsdagarna
Konferens 27-28 maj 2019
Alvik Strand Konferens

Gustavslundsvägen 141, 167 51 Bromma

#REGISTRATOR

Lyssna till högaktuella praktikfall från

• Sjöfartsverket
• Energimyndigheten
• Botkyrka kommun
• The Absolut Company
• Svea Hovrätt

Program

08:30 Registrering och morgonkaffe

Ida Grönroos är dokumentcontroller/arkivarie på Kungliga biblioteket och har tidigare arbetat på Regeringskansliet och Region Uppsala. Hon har jobbat en del med processkartläggningar och klassificeringsstrukturer.
09:00 Att hantera offentlighet och sekretess i dagens alltmer digitala samhälle

• Hantering av allmänna handlingar
• Övrigt regelverk och dess betydelse för dokumenthantering, bl.a. Förvaltningslagen, Kommunallagen, OSL, Etikprövningslagen
• Vad ska myndigheterna tänka på? Förslag och verktygslåda för dokumenthanteringen

Göran Rydeberg är disputerad historiker och arkivarie samt avdelningschef vid Stockholms universitet. Göran har lång erfarenhet från offentlig arkivverksamhet.
10:00 Förmiddagskaffe
10:30 Att hantera offentlighet och sekretess i dagens alltmer digitala samhälle forts.

Göran Rydeberg
12:00 Lunch
13:00 PRAKTIKFALL

Svea hovrätt – utvecklingsfrågor och leverans


• Vårt system VERA för Sveriges domstolar
• Utvecklingsfrågor kring systemet – hur vi kan arbeta fram en mer effektiv process, t. ex. brottmålsprocessen och ett digitalt flöde mellan domstolarna
• Pilot för e-arkiv – iipax archive
• Hur vårt verksamhetssystem är utvecklat för att underlätta utlämnade
• Klassning, registrering och uppmärkning – hög kvalité på leveransen till avdelningarna

Linda Sjödin, chef för arkiv och registratur, Svea hovrätt

Beata Leonton, handläggare på sektionen för arkiv och registratur, Svea hovrätt

Euridiki (Evvi) Granouzis Larsson, handläggare på sektionen för arkiv och registratur, Svea hovrätt
14:00 Bensträckare
14:10 Hur vi bemöter och hanterar allmänheten

• Kommunens serviceskyldighet
• Hantering av rättshaverister
• Tjänstefel, mutbrott, skadestånd och Justitieombudsmannens roll

Christian Arnbom, advokat, Advokaterna Gustafsson, Arnbom & Hedberg
15:00 Eftermiddagskaffe
15:30 Hur vi bemöter och hanterar allmänheten forts.

Christian Arnbom
16:30 Vad tar vi med oss från idag?

Paneldiskussion, mentometer och diskussion
17:00 Nätverksmingel
08:30 Morgonkaffe
09:00 GDPR för registratorer – förstå och tillämpa i praktiken

• Vad omfattas av begrepp som personuppgifter och behandling i registratorns arbete?
• Den logiska trappan – ändamål och laglig grund för behandling
• Vad gäller för känsliga personuppgifter? Personuppgifter om lagöverträdelser? Personnummer?
• Särskilt om GDPR i förhållande till offentlighetsprincipen
• Sanktioner och hantering av personuppgiftsincidenter

Monika Wendleby är jurist och managementkonsult. Hon har tillsammans med Dag Wetterberg skrivit boken ”Dataskyddsförordningen GDPR: Förstå och tillämpa i praktiken”. Monika har en gedigen juristbakgrund och har större delen av sitt yrkesliv arbetat inom offentlig sektor. Hon har där i många år arbetat som domare i förvaltningsdomstolar. Hon har också arbetat på både stora och små statliga myndigheter och varit sekreterare i en statlig utredning som bland annat tog fram en registerlag.
10:00 Förmiddagskaffe
10:30 Sjöfartsverket – vår digitala resa från ledningssystem ända ner till arkivet

• Sjöfartsverkets klassificeringsstruktur
• Rollen som gruppchef för GSF Registratur
– förberedelserna och utmaningarna med införandet
• LFV och Sjöfartsverkets Gemensamma ServiceFunktion, GSF

Carolina Beltramo, gruppchef GSF Registratur, Sjöfartsverket
11:30 Lunch
12:30 PRAKTIKFALL

Vägen mot en digital helhet - att skapa en organisation för framtidens digitala informationshantering


• Nytt arbetssätt i ett aktivitetsbaserat kontor
• Digital posthantering och e-arkiv
• OneDrive, nytt intranät och nytt ärendehanteringssystemet

Sandra Höglund, huvudregistrator, Energimyndigheten

Nils Mossberg, arkivarie, Energimyndigheten
13:20 PRAKTIKFALL

Vart är vi på väg med registatoryrket i det digitala informationssamhället


• Status idag, var befinner vi oss
• Förväntningar hos allmänheten
• Trender och utvecklingar inom den offentliga verksamheten
• Hur gör Botkyrka kommun?
• Vart är vi på väg, framtidens registratur och arkiv

Caspar Almalander, Informationshanteringsstrateg och arbetar med långsiktig digital informationshantering, Sveriges Kommuner och Landsting
14:00 Eftermiddagskaffe
14:30 Vart är vi på väg med registatoryrket i det digitala informationssamhället forts.

Caspar Almalander
15:50 PRAKTIKFALL

Konkreta tips på hur du kan få nya arbetsuppgifter genom storytelling


• Vikten av att ha en översikt i sitt arkiv
• Koppling mellan registratur, kommunikation och arkiv
• Tips och inspirerande exempel på hur The Absolut Company har jobbat

Lovisa Kragerud, arkivarie och Chief Storyteller, The Absolut Company
16:30 Konferensdagen avslutas

Talare

talare_registratorsdagarnaCarolina Beltramo
Sjöfartsverket

talare_registratorsdagarna2Caspar Almalander
Sveriges Kommuner och Landsting

talare_registratorsdagarna3Christian Arnbom
Advokaterna Gustafsson Arnbom & Hedberg

talare_registratorsdagarna4Göran Rydeberg
Stockholms universitet

talare_registratorsdagarna5Linda Sjödin
Svea hovrätt

talare_registratorsdagarna6Lovisa Kragerud
The Absolut Company

talare_registratorsdagarna7Monika Wendleby

talare_registratorsdagarna8Sandra Höglund
Energimyndigheten

talare_registratorsdagarna9Nils Mossberg
Energimyndigheten

Ida Grönroos
Kungliga biblioteket

Sponsorskap / Utställning

Är du intresserad av sponsorskap & utställning för denna konferens?

På våra konferenser har ni möjlighet att personligen möta potentiella kunder och knyta nya affärskontakter samtidigt som ni förstärker ert företags position inom branschen.

Kontakta nedanstående person för mer information:

Roland Behrendt
Sales Manager
Tel: 08-587 662 77
Email: roland.Behrendt@insightevents.se

Ladda ner broschyr

Anmälan

Vidare till anmälan!

Priser:
Boka t.o.m 17/5: 7.990 kr
Boka fr.o.m 18/5: 8.990 kr

Du kan också anmäla dig här:
E-post: info@insightevents.se
Telefon: 08 587 662 00

Lokal

Kontakta oss

Projektledare Christine Angerman
Tfn: 08-587 662 61
E-post: christine.angerman@insightevents.se

Sponsring- och utställning Roland Behrendt
Tel: 08-587 662 77
Email: roland.behrendt@insightevents.se

Deltagarplats Magnus Sjölander
Tel: 08-587 662 14
Email: magnus.sjolander@insightevents.se

Vill du att vi kontaktar dig?