oktober 17, 2017 Webmaster

Registratordagarna

Konferens | 3 - 4 oktober 2023 | Stockholm

Förvandlingen av yrkesrollen

Förädla din viktiga roll som registrator i organisationen

Registratoryrket genomgår stora förändringar, bland annat till följd av digitaliseringen, och som registrator har du stort ansvar. Under konferensen kommer flera praktikfall, bland andra Svenska kraftnät samt Myndigheten för yrkeshögskolan att belysa hur de arbetar med olika delar i registratorns roll och ansvar. Hit hör samarbete med säkerhetsavdelningar, E-arkiv och arbetsflöden på informationstunga myndigheter. Vi får också lyssna till hur registratorn kan arbeta med kontrollfunktioner och med säkerhet, samt hur huvudregistratorn kan leda andra utan att vara chef. Dessutom får vi ta del av hur hållbara e-arkiv skapas.

Ledande experter inom området som Caspar Alamander från SKR kommer berätta om ärende och dokumenthantering vid kris. Christian Arnbom, från Advokaterna Gustafsson, Arnbom & Hedberg föreläser om hur utlämnade av offentliga handlingar kopplat till sekretess och GDPR påverkar dig som registrator samt registratorns roll ur ett ansvars- och juridiskt perspektiv. Monika Wendleby ger dig verktyg för att hantera GDPR i registratorrollen.

Lyssna även på ett spännande och roligt pass från Riksarkivet om hur de har utvecklat en podcast av arkivmaterial under pandemin.

På Registratordagarna nätverkar du med kollegor från hela Sverige som har registratorrollen gemensamt.

Varmt välkommen till två intensiva och inspirerande konferensdagar!

Sara Hjertstedt
Projektledare
Centrum för Kunskapsutveckling
E-post: sara.hjertstedt@insightevents.se

3-4 oktober 2023

Garnisonen konferens, Karlavägen 100

Sagt av tidigare deltagare

”Bra mix, bra föreläsare”

”Jag är nöjd och kan rekommendera den till andra”

”Bra och informativ”

Nyheter

Program

08:30 Registrering och morgonkaffe
09:00 Moderator Caspar Almalander inleder konferensen
09:15PRAKTIKFALL
Säker informationshantering – registraturen i samarbete med juridik- och säkerhetsfunktionen


• Hur kopplar vi omvärldsbevakningen till registratorns viktiga roll ur ett säkerhetsperspektiv?
• Registratorns ansvar och gränsdragningar för säker informationshantering
• Hur anpassar vi oss till olika typer av verksamheter och vad är registratorns roll i dessa olika sammanhang?

Agata Lundberg, utredare, enheten Strategi och omvärld inom avdelningen Strategisk utveckling, Svenska kraftnät
Alexandra Svensson Thorsman, informationssäkerhetsspecialist, Svenska kraftnät
10:15Förmiddagskaffe och nätverkande
10:45GDPR för registratorer – förstå och tillämpa i praktiken

Nyheter och praktiska tips kopplade till följande frågor:
• Den logiska trappan – ändamål och laglig grund för behandling. Hur har principerna tillämpats av domstolar och tillsynsmyndigheter?
• Krav kopplade till registerutdrag och hur de förhåller sig till allmänna handlingar
• Vad gäller för särskilda kategorier av personuppgifter bland annat känsliga personuppgifter, personuppgifter om lagöverträdelser och personnummer
• Användande av molntjänster efter Schrems II – kommer vi få ett nytt avtal med USA och vad innebär det i så fall?
• Krav på säkerhet, lösenord, kryptering osv. – vilka krav måste iakttas i dagliga arbetet?
• Hur förhåller sig krav på bevarande mot skyldigheten att radera?
• Andra aktuella frågor från rättspraxis eller tillsynsbeslut

Monika Wendleby, jurist, managementkonsult. Hon är författare till böckerna Dataskyddsförordningen GDPR: Förstå och tillämpa i praktiken, “GDPR Dataskyddsförordningen: För dataskyddsombud och andra ansvariga” samt Dataskyddsförordningen GDPR: Hantera registrerades rättigheter (en huvudbok och en arbetsbok med pedagogiska arbetsgångar för alla rättigheter)
12:15Lunch och nätverkande
13:10Utlämning av offentliga handlingar kopplat till sekretess och GDPR

• Allmänna handlingars offentlighet
• Förvarad, inkommen och upprättad. Vad som är allmän handling?
• Minnesanteckningar, utkast och koncept
• Rätten att ta del av allmänna handlingar
• Begränsningar av handlingsoffentligheten; Vilka handlingar får man lämna ut till allmänheten och vilka handlingar skyddas av sekretess?
• Inskränker GDPR handlingsoffentligheten?
• Sekretess för personuppgift som kan behandlas i strid med GDPR
• Vad kan bli fel när felaktiga handlingar lämnas ut?

Christian Arnbom, advokat, Advokaterna Gustafsson, Arnbom & Hedberg KB
14:10 Registratorns roll i organisationen – ansvaret ur ett juridiskt perspektiv

• Registratorns roll i organisationen ur ett juridiskt perspektiv
• Ansvaret för att registraturen fungerar; registratorns ansvar?
• Vilka gränser kan jag sätta mot övriga verksamheter som registrator?
• Konsekvenserna av en icke fungerande registratur
• Vad händer vid ”brott” mot tryckfrihetsförordningen
• Tjänstefel och skadestånd kopplade till registratorns roll

Christian Arnbom, advokat, Advokaterna Gustafsson, Arnbom & Hedberg KB
14:55 Eftermiddagskaffe och nätverkande
15:25 Säkerhetsperspektivet! Ärende- och dokumenthantering vid kris

• Registratorns viktiga och komplexa roll mot omvärlden och medborgarna ur ett informationsflöde – och säkerhetsperspektiv
• Planera, organisera och förbereda för när det oväntade händer, viktigt att tänka på
• Hur ser informationsflöden ut i en kris och hur ska de regleras?
• Den nya visselblåsarlagen, vilka handlingar förekommer och hur ska de hanteras?
• Dokumenthantering kring visselblåsarlagen

Caspar Almalander, informationshanteringsstrateg, SKR – avdelning för ledningsstöd
16:25Gruppdiskussion
16:45Nätverksmingel
18:30Konferensmiddag
OBS! Anmälan krävs. Vi reserverar oss för att middagen kan bli fullbokad.
08:30 Morgonkaffe
09:00 När Riksarkivet kastade sig in i podd-trenden

• Hur går man till väga och hur får man arkivmaterial att bli intressant genom babbel och prat?
• Är det ett problem att den ena månadens tema är filmcensur och videovåld när nästa avsnitt handlar om syfilissjuka i 1800-talets Östersund?
• Tankarna bakom satsningen och lärdomar under resans gång

Jens Kling, Håkan Malmberg och Joakim Andersson arkivarier, enhet för Ljud-, bild och elektroniska arkiv, Riksarkivet
10:00 Förmiddagskaffe och nätverkande
10:30 Förhöjt säkerhetsläge – samhället måste möta en ökad hotbild med högre säkerhet

• Informationshantering – att skapa bra strukturer och arbetssätt, gemensam klassificering
• Informationssäkerhet – hela samhället, men framför allt det offentliga behöver se över och öka sin säkerhet
• Informationslagring – att få förståelse kring vilken IT- och Informationssäkerhet som krävs för de olika informationsklasserna
• Riktighet – hur vet vi att digital information kommer från rätt källa?
• Hur man ska tänka runt e-signaturer och e-arkiv och säkerhet?
• Hur ser vårt samhälles säkerhet ut när mycket av vår personliga info finns på servrar som finns i utlandet, har vi kontroll på vår information?
• Skillnaden mellan IT-säkerhet och Informationssäkerhet

Roger Broberg, senior konsult inom informationssäkerhet och dataskydd, ArkivIT
11:20 Går det att bygga ett hållbart digitalt arkiv och vad innebär ”hållbart” egentligen?

Användandet av IT-tjänster för lagring av arkiv ökar i takt med den ökande digitaliseringen. De flesta lagringsalternativ och e-arkiv på marknaden använder hårddiskar som kräver konstant strömförsörjning och anslutning till ett nätverk eller en dator. Att på det här sättet lagra stora mängder digital information som sällan eftersöks är inte energieffektivt. Går det att bygga ett hållbart digitalt arkiv? Svaret är ja, vi berättar hur man gör och vad man bör tänka på.

Matias Vangsnes, grundare och vd, Arkivbyrån Archiwwwe
12:10 Lunch och nätverkande
13:10 Den nya arkivlagstiftningen

• Viktig information hanteras olika i olika sektorer och information utanför den offentliga sektorn saknar nödvändig reglering och skydd, till följd av privatiseringen.
• Ska samhällsviktig information identifieras, värderas och hanteras enhetligt för att kunna bevaras med bibehållen autenticitet och tillförlitlighet, även om informationen inte finns i allmänna handlingar?
• Hur ska informationsklassning, informationssäkerhet och dataskydd regleras enhetlig framöver?
• Under anförandet går vi igenom de förslag som Arkivutredningen har lämnat och det som har diskuterats efter utredningen. Kommer vi att få en enhetlig och långsiktig reglering i framtiden?"

Sofia Donner, föreläsare och senior bolagsjurist
14:40 Eftermiddagskaffe och nätverkande
15:10 PRAKTIKFALL
När behövs kontrollfunktioner för att ge och bevara äkthet? Elektroniska handlingar ställer nya krav!


• Olika typer av kontrollfunktioner, när behövs de?
• Vad krävs för att bevara och gallra dem?

Benjamin Yousefi, jurist, teknisk utredare och rådgivare, Riksarkivet
16:00 Konferensen avslutas

Talare

Agata Lundberg
Svenska kraftnät

Agata Lundberg, utredare, enheten Strategi och omvärld inom avdelningen Strategisk utveckling, Svenska kraftnät

Alexandra Svensson Thorsman
Svenska kraftnät

Alexandra Svensson Thorsman, informationssäkerhetsspecialist, Svenska kraftnät

Benjamin Yousefi
Riksarkivet

Benjamin Yousefi, jurist, teknisk utredare och rådgivare, Riksarkivet

Caspar Almalander
SKR – avdelning för ledningsstöd

Caspar Almalander, informationshanteringsstrateg, SKR – avdelning för ledningsstöd

Christian Arnbom
Advokaterna Gustafsson, Arnbom & Hedberg KB

Christian Arnbom, advokat, Advokaterna Gustafsson, Arnbom & Hedberg KB

Håkan Malmberg
Riksarkivet

Håkan Malmberg, arkivarie, enhet för Ljud-, bild och elektroniska arkiv, Riksarkivet

Jens Kling
Riksarkivet

Jens Kling, arkivarie, enhet för Ljud-, bild och elektroniska arkiv, Riksarkivet

Joakim Andersson
Riksarkivet

Joakim Andersson, arkivarie, enhet för Ljud-, bild och elektroniska arkiv, Riksarkivet

Marie Stålhammar
Offentlig och kommunal sektor

Marie Stålhammar, beteendeveterare, HR-strateg inom ledarskap, offentlig och kommunal sektor

Matias Vangsnes
Arkivbyrån Archiwwwe

Matias Vangsnes, grundare och vd, Arkivbyrån Archiwwwe

Monika Wendleby
Jurist, managementkonsult samt författare

Monika Wendleby, jurist, managementkonsult. Hon är författare till böckerna Dataskyddsförordningen GDPR: Förstå och tillämpa i praktiken, “GDPR Dataskyddsförordningen: För dataskyddsombud och andra ansvariga” samt Dataskyddsförordningen GDPR: Hantera registrerades rättigheter (en huvudbok och en arbetsbok med pedagogiska arbetsgångar för alla rättigheter)

Roger Broberg
ArkivIT

Roger Broberg, senior konsult inom informationssäkerhet och dataskydd, ArkivIT

Sofia Donner

Sofia Donner, föreläsare och senior bolagsjurist

Sponsorskap / Utställning

Är du intresserad av sponsorskap & utställning för denna konferens?

På våra konferenser har ni möjlighet att personligen möta potentiella kunder och knyta nya affärskontakter samtidigt som ni förstärker ert företags position inom branschen. Kontakta oss för mer information:

Roland Behrendt | Sales Manager
Tel: 08-587 662 77 | Email: roland.Behrendt@insightevents.se

Ladda ner broschyr

Anmälan

Prislista

Boka fr.o.m 23/9

Konferens8.990 kr
Middag875 kr

Du kan också anmäla dig genom att ringa oss på 08 587 662 00 eller maila oss på info@insightevents.se

Lokal

Garnisonen konferens, Karlavägen 100

Kontakta oss

Projektledare Sara Hjertstedt
Tel: 08–587 662 61
E-post: sara.hjertstedt@insightevents.se

Sponsring- och utställning Roland Behrendt
Tel: 08-587 662 77
Email: roland.behrendt@insightevents.se

Deltagarplats Magnus Sjölander
Tel: 08-587 662 14
Email: magnus.sjolander@insightevents.se

Vill du att vi kontaktar dig?