juni 29, 2018 Webmaster
Utredardagarna
Anmälan!
Ladda ner broschyr!
Lägg till i kalender 15/09/2016 08:30 16/09/2016 17:00 Europe/Stockholm Utredardagarna Du som arbetar som utredare har många olika delar i ditt arbete. Dels måste du göra en bra problemformulering från början, du måste veta vad det är du vill ta reda på, vilken metod ska du använda, vem som ska ha nytta av rapporten och vad utredningens syfte är? Lokal meddelas senare DD/MM/YYYY

Sköterskans viktiga roll i en stressig vardag

Konferensen är tyvärr inställd!

Allt mer arbete läggs på sköterskorna idag vilket ökar stressen och även vårdkvalitén. CKU har därför valt att sammanstråla alla Sveriges sköterskor för att träffas, diskutera och utbildas den 30–31 oktober! Vi ser ett stort behov av att utbyta erfarenheter och har därför under konferensen skapat utrymme för diskussioner och runda bordssamtal där samtliga får möjlighet att belysa sina utmaningar i sitt yrke – och roll!

Vi kommer under dessa två dagar även att ta upp:

• Rådgivning, samtalsmetodik, prioriteringar och bedömningar på telefon
• Bemötande av svåra eller psykiskt sjuka patienter
• Akuta bedömningar hos den geriatriska patienten
• ASIH och palliativ vård
• Att strukturellt arbeta med vitala parametrar
• Diabetes, KOL och hypertoni

Du får möta några av Sveriges mest framstående talare och praktiker inom området! Bland dessa är Anders Widmark, Eva Styrwoldt, Lena Forsroos, Elisabeth Almgren Eriksson och Lisa Johansson.

Varmt välkommen!
Christine Angerman
Projektledare
Centrum för Kunskapsutveckling
Tfn: 08-587 662 61
E-post: christine.angerman@cku.se

Sköterska i primärvården
30 – 31 oktober 2018
Stockholm, lokal meddelas senare

#skoterska

Program

09:00 Registrering och morgonkaffe
09:30 STRUKTUR & VITALA PARAMETRAR!

Att strukturellt arbeta med vitala parametrar i primärvården som sköterska


• Åtgärda svikt av vitalparametrar inom öppenvården
• Behovet av att övervaka vitalparametrar och
• Rapportera kliniska förändringar med ett övergripande syfte att motverka morbiditet och mortalitet hos våra patienter
10:40Förmiddagskaffe
11:15Identifiera & förebygga – sköterskans viktiga roll

• Hur kan vi identifiera varningstecknen tidigt?
• Att tidigt upptäcka, identifiera förändrade eller försämrade vitalparametrar
• Att bedöma och vidta adekvata åtgärder och genomföra en strukturell rapport till ansvarig läkare

Anders Widmark, universitetsadjunkt och specialistsjuksköterska inom anestesi, intensivvård och akutsjukvård, ordförande i Riksföreningen för Akutsjuksköterskor (SENA)
12:30Lunch och nätverkande

SPÅR 1 • VANLIGA SJUKDOMAR & TILLSTÅND HOS PATIENTEN

13:30Patienter med KOL, diabetes & hypertoni

• Patientfall astma, KOL och hypertoni – vad är vår del att uppmärksamma?
• Sköterskans praktiska handläggning
• Förebyggande råd och rekommendationer, hur då och på vilka grunder?
• Uppföljning
• Att jobba som effektiva team kring patienten
• Patientens ansvar i sin egen behandling
• Hur vet vi att vi jobbar patientsäkert?
• Rapport till läkare
• Diskussion

Anders Widmark, universitetsadjunkt och specialistsjuksköterska inom anestesi, intensivvård och akutsjukvård, ordförande i Riksföreningen för Akutsjuksköterskor (SENA)

Vi bryter för eftermiddagskaffe kl. 15:00

SPÅR 2 • NÄR HEMSJUKVÅRDEN INTE RÄCKER TILL

13:30ASIH – Avancerad sjukvård i hemmet

• Palliativ vård – hur samordnar vi insatserna på bästa sätt?
• ASIHs uppdrag och sköterskans roll
• Diskussion om utmaningar inom ASIH och hur vi bäst hanterar dem

Vi bryter för eftermiddagskaffe kl. 15:00
15:45Palliativ vård i praktiken

• De olika situationerna vi möter – olika behov med den gemensamma nämnaren – svårt sjuk
• Patientfall och sköterskans uppdrag
• Det viktiga bemötandet och det ibland svåra samtalen, att tänka på
• Tidspress och patientsäkerhet, hur får vi det att gå ihop?
• Diskussion

Lisa Johansson är leg sjuksköterska på ASIH Stockholm Södra och magister i omvårdnadsvetenskap med inriktning akutsjukvård. Lisa arbetar kliniskt som sjuksköterska på ASIH och är patientsäkerhets och kvalitetssamordnare för verksamheten./
16:30Första konferensdagen avslutas

SPÅR 1 • TELEFONRÅDGIVNING

09:00 Telefonrådgivning i praktiken

Att genomföra medicinskt säkra samtal i telefonrådgivning är en utmaning. Målet med utbildningen är att ge konkreta tips som stödjer arbetet på telefon.

• Samtalsprocessen, samtalets olika faser – öppnafas, lyssnafas, analysfas, åtgärdsfas och avslutningsfas
• Grundläggande samtalsmetodik
• Så ställer du relevanta frågor för att få fram nödvändig och viktig information
• Fallgropar och svårigheter i samtalet
• Svåra samtal, att hantera olika känslor i samtalet
• Konflikthantering
• Att sätta gränser i samtalet
• Hotsamtal
• Försvarsmekanismen Projektion

Elisabeth Almgren Eriksson, leg. sjuksköterska, omvårdnadshandledare, föreläsare, Uppsala

Vi bryter för förmiddagskaffe kl. 10:15
12:00Lunch och nätverkande

SPÅR 2 • DEN ÄLDRE PATIENTEN

09:00Förmiddagskaffe
09:00Akuta bedömningar hos den geriatriska patienten

• Äldre och vitala parametrar
• Akut buk hos äldre
• Undersökningar vid fall
• Våld mot huvudet fall

Eva Styrwoldt, sjuksköterska och föreläsare, Klarakompetens och SOS International

Vi bryter för förmiddagskaffe kl. 10:15
12:00Lunch och nätverkande

GEMENSAM EFTERMIDDAG – BEMÖTANDE, PSYKISK OHÄLSA & DISKUSSION

13:00Bemötande & samtal – att lyssna in och bemöta det (livs)viktiga

Med tusentals patienter möter du många olika behov. Ett stort mörkertal lider av psykisk ohälsa och din roll som sköterska blir extra viktig i hur du bemöter och samtalar med patienten.

• Psykisk ohälsa eller ”mår bara lite dåligt”? Vad är skillnaden egentligen och hur hanterar du det praktiskt i samtalet?
• Att hinna vara lyssnande under kort tid, praktiska tips?
• Viktiga signaler att fånga upp och hantera hos såväl vanliga patienter såsom med psykisk ohälsa
14:00Eftermiddagskaffe
14:30Psykisk ohälsa och suicid – första linjen där vi verkar!

• Vem blir suicidal? Kan man veta? Signaler
• Verkligheter & myter ” den som pratar om det, gör det inte” osv. Vad vet vi egentligen?
• Vårt sätt att uttrycka oss och använda rätt ord, viktigt för patienten, praktiska exempel
• Sköterskans mindset i svåra samtal- hur ska vi tänka för att ge patienten och oss själva bästa förutsättningar?

Lena Forsroos, föreläsare och chefsjuksköterska Stockholm innerstaden, PRvård, hälsa vård och omsorg
16:00Diskussion och runda bord – vi sköterskor diskuterar, utbyter tips och tar upp viktiga frågor som:

• Hur gör vi själva för att hantera stressen – praktiska tips och utbyte
• Patienten i första rummet, vad innebär det egentligen, är det alltid möjligt?
• Hur vet vi att vi agerar patientsäkert? Vad är säkert nog under vardagen vi verkar i?
• Vår roll nu – och i framtiden?

Och övriga frågor som:

• Utökad förskrivningsrätt – för bästa effektivitet i organisationen eller teamet? Praktiska tips
• Dokumentationsdilemmat, ack så viktigt, ack så lite tid

Leds av Lena Forsroos
16:30Konferensen avslutas

Talare

Anders Widmark
Riksföreningen för Akutsjuksköterskor Läs mer

Elisabeth Almgren Eriksson
Uppsala Läs mer

Eva Styrwoldt
Klarakompetens & SOS International Läs mer

Lena Forsroos
PRvård, hälsa vård och omsorg Läs mer

Lisa Johansson
ASIH Stockholm Södra Läs mer

Sponsorskap / Utställning

Är du intresserad av sponsorskap & utställning för denna konferens?

På våra konferenser har ni möjlighet att personligen möta potentiella kunder och knyta nya affärskontakter samtidigt som ni förstärker ert företags position inom branschen.

Kontakta nedanstående person för mer information:

Sales Manager Roland Behrendt
Tfn: 08 587 662 77
E-post: roland.behrendt@insightevents.se

Ladda ner broschyr

Anmälan!

Konferensen är tyvärr inställd!

Du kan också anmäla dig här:

E-post: info@insightevents.se
Telefon: 08 587 662 00

Lokal

Kontakta oss

Christine Angerman
Projektledare
Centrum för Kunskapsutveckling
Tfn: 08-587 662 61
E-post: christine.angerman@cku.se

Vill du att vi kontaktar dig?