PROGRAM EKONOMIDAGARNA 2021 - DAG 2

VÄLJ MELLAN SPÅR D, E ELLER F PÅ FÖRMIDDAGEN

SPÅR D – LEDNING OCH STYRNING AV OFFENTLIG EKONOMI

Ledarskapets utmaningar – hur planerar och styr vi verksamheten på ett smartare sätt?

Varför blir det som det blir, när vi gör som vi gör? Rätt styrning är en delikat konst. Att styra för hårt och på fel saker kan kväva verksamheten. Brist på ledning och styrning skapar ettineffektivt kaos och till sist också en arbetsmiljö som inte är hälsosam. Myrna vill att föreläsningen ska väcka engagemang och frågor kring bådeeffektivitet, ledarskap och medarbetarskap. Syftet med föreläsningen är att inspirera, utmana eller att väcka tankar kring hur vi leder och styr våra verksamheter för att ge största möjliga "out-put" för dem vi är till för.

• Lednings och styrningsprocessen – ekonomerna har en viktig uppgift!
• Hur kan du som ekonom stödja cheferna på bästa sätt? – alla är inte proffs på siffror och Excel inom verksamheten
• För att bättre förstå förutsättningarna inom kommunen och regionen behöver du komma längre in i verksamheten
• Hur kan man leda och styra verksamheten effektivt på distans?
• Praktiska tips på hur du som ekonom kan planera och styra verksamheten på ett smartare sätt

Myrna Palmgren, ekonomie doktor optimeringslära, Region Östergötland

SPÅR E – DIGITALISERING & NYA ARBETSSÄTT I KÖLVATTNET AV COVID-19 PANDEMIN

Krisstress – att hantera en pandemi, coronaoro och andra långvariga påfrestningar

• Hur länge klarar vi en kris, och vad kan man göra för att må bättre när pandemin pågår under en längre tid?
• Stresspåslaget ökar; rädsla och oro gör det svårt att hantera ovissheten i en osynlig fiende som till exempel covid-19
• Psykisk ohälsa - när vi sätter livet på paus och håller andan tills det äntligen ska vara över ökar risken att vi hamnar i passivitet, ensamhet och stillasittande
• Vad kan du göra som är bra och hjälpsamt för dig själv att hantera din egen stress och oro
– praktiska exempel?
• Omställningen när vi har kommit ur pandemin
– mix av hemarbete, kontor och sociala mötesplatser

Kerstin Jeding, leg. psykolog och fil. dr., och Giorgio Grossi, beteendevetare, leg. psykoterapeut och docent i medicinsk psykologi, Stiftelsen Stressmottagningen

SPÅR F – RUNDA BORDS SAMTAL – LÄRA AV VARANDRA!

Under research inför Ekonomidagarna har vi pratat mer er proffs, om ert arbete och om er verksamhet, och fått veta hur pandemin inneburit förändringar, i strukturen, rollen, verksamheten. Samtidigt som pandemin pågår vet vi att ni är många som ställer om och digitaliserar verksamheten. Detta på ett sätt som var otänkbart bara för ett år sedan med distansarbete och införande av nya tekniska lösningar. Ett önskemål som har kommit upp under research är att ni vill kunna sitta ner med specialister och kollegor på andra kommuner och regioner för att tillsammans kunna diskutera och lära av varandra. Du har möjlighet att innan konferensen skicka in önskemål på teman och frågeställningar som just du vill diskutera och veta mer om under detta spår till projektledare; stefan.broman@insightevents.se

Exempel på frågeställningar;

• Som ekonomer inom den offentliga sektorn förväntas du skapa prognoser och vara långsiktig
– hur gör du detta i en osäker pandemitillvaro.
• Vad kan vi lära av över ett år med arbete på distans och digitala arbetssätt?
• Din roll i teamet som ledare och ekonom på distans – utmaningar och möjligheter
• Hur håller du uppe motivationen efter mer än ett år i en pandemitillvaro?
• Hur kommunicerar du ekonomisk information inom verksamheten på ett effektfullt sätt på distans?
• Hur ser omställningen ut efter pandemin
– arbeta hemifrån, på kontor eller en mix av båda?

GEMENSAM EFTERMIDDAG & AVSLUTNING

11:20Lunch med nätverkande
FRAMTIDENS OFFENTLIGA SEKTOR
12:30Digitalisering inom äldreomsorgen – så lyckas vi med välfärdstekniken i praktiken

Sveriges kommuner och regioner (SKR) har utsett Borås Stad till en av tio modellkommuner för utveckling av välfärdsteknik inom äldreomsorgen. Under tre år ska Borås Stad jobba med att utveckla implementeringen av digital teknik i kommunalt finansierad äldreomsorg och vara med och sprida kunskaper till övriga kommuner i landet.

• Därför ska du inte fokusera på själva tekniken - det räcker inte att bara köpa in och implementera teknik
• Viktigt att fokusera på förändringsarbetet som är nyckeln till att uppnå effekter av digitalisering
• Vad är våra framgångsfaktorer och fallgropar vid arbetet med att digitalisera äldreomsorgen?
• Samarbete mellan Borås stad och förändringsarbete av verksamheten i samspel med projekt för införande av välfärdsteknik inom äldreomsorgen
• Vad händer framöver – vad är nästa steg?

Maria Jonsson, förvaltningschef på Vård- och äldreförvaltningen, Borås Stad
13:10Eftermiddagskaffe med nätverkande
13:40Digitaliseringens påverkan på arbetet – erfarenheter från den stora omställningen till distansarbete under pandemin

Vi som organisationer behöver fundera kring ledarskap, kommunikation, flexibilitet och samverkan. Ett digitalt arbetssätt spänner över företagskultur, teknik och fysiska platser där en organisations gemensamma målbild blir avgörande för verksamhetens resultat. Vad som var omöjligt för drygt ett år sedan har under Covid-19 pandemin blivit verklighet när det gäller digitala arbetssätt. Vad har
fungerat bra och vad kan vi lära av denna utvecklingsresa?

• Det digitala arbetssättet – ett paradigmskifte på arbetsplatsen
• Vilka är de hetaste trenderna inom det nya arbetslivet?
• Hur kommer ny teknik att påverka arbetsplatsen och hur vi tar nästa steg framåt?
• Att skapa en social arbetsmiljö som främjar människors välbefinnande vid distansarbete
• Digitala ledarskapet – skapa arbetssätt som stödjer distansarbete
• Hur kan du leda och styra verksamheten på ett effektivt sätt i det digitala arbetssättet?

Mille Beckman, Digitalization & Change Management, Telia
14:20AVSLUTNINGSTALARE

Livet efter pandemin – Att uppfinna världen på nytt!


Katrine Marçal, författare och ekonomijournalist. Katrine Marçal är välkänd journalist i Dagens Nyheter och har bland annat skrivit den uppmärksammade boken Att uppfinna världen. I boken ställs samtidens dominerande idéer om ekonomi och teknik på ända.

Digital föreläsning från England.
15:00Moderatorn avslutar Ekonomidagarna 2021