september 7, 2023 Webmaster

Compliance 2.0

Compliance 2.0

- undvik skandaler inom verksamheten

KURS | 28 MAJ 2024 | STOCKHOLM

Vill du säkerställa att din verksamhet är förankrad i etik och regelverk, och samtidigt undvika skandaler?

Då är det dags att ta steget mot Compliance 2.0! Den här kursen ger dig verktygen för att inte bara införa en funktion, utan en kultur i hela verksamheten. Compliance är mer än bara en funktion, för att få framgång behöver det vara en del av företagskulturen och alla i verksamheten ska känna och veta sitt ansvar. Hela verksamheten och verksamhetsstyrningen behöver omges av lagar och regler, inte endast några avgränsade områden. Det är annars en risk att väsentliga delar/områden missas eftersom ingen tar ansvar för dem.

Compliance 2.0 handlar om att alla ansvarar för Compliance och hur man får alla ta och känna sitt ansvar. Vad behöver olika funktioner och personer på olika nivåer göra? Ledning och ytterst styrelsen är ansvarig även inom detta område. Hur kan ledning och styrelse kravställa och utmana kontrollfunktionerna, vad behöver finnas på plats i verksamheten för att uppfylla de krav som ställs eller för att kunna sova gott om natten och för att kunna fokusera på det framåtriktade arbetet i vid bemärkelse? Vad behöver styrelse och ledning ta ansvar för?

• Hur kan etik och regler integreras i hela organisationen för att skapa en kultur av efterlevnad?
• Så skapar du en compliancekultur med fokus på etik inom verksamheten
• Analysera hur hela organisationen påverkas i positiv bemärkelse när alla är en del av compliance
• Definiera och stärk styrelsens ansvar och roll i efterlevnadsprocessen
• Lär er att utveckla strategier för att sätta och övervaka efterlevnadsmål
• Utforska hur ledningsteamet driver och främjar efterlevnad genom hela organisationen
• Lär er att integrera efterlevnad i beslutsprocesser och operativ verksamhet

Denna kurs ger dig praktiska verktyg och metoder som hjälper dig att förstå och anpassa sig i den snabbt föränderliga omvärlden. Vi kommer ta upp och diskutera utmaningar du kommer ställas inför, eller står inför nu.

Varmt välkommen!

Stefan Broman, Team Leader & Senior Project Manager, Insight Events Sweden
Sara Nordler, Advokat & Founding Partner, Nordler Advokatbyrå AB

KURSLEDARE

Sara Nordler har mer än 20 års erfarenhet från den finansiella sektorn hos myndigheter och finansiella företag samt har arbetat med både startupbolag och etablerade bolag. Sedan 2022 är Sara verksam som Advokat vid Nordler Advokatbyrå AB. Sara arbetar med compliance, riskhantering, företagsstyrning, tillståndsansökningar, avtalshantering, förhandlingar och allmän juridik. Hon håller även utbildningar och är anlitad som moderator vid nätverksträffar. Uppdragsgivare är företrädelsevis verksamheter inom finansbranschen, exempelvis: banker och kreditinstitut, betaltjänstföretag, försäkringsbolag, försäkringsförmedlare, konsumentkreditföretag, fondbolag, myndigheter och riskkapitalbolag.

PROGRAM

ÖVERGRIPANDE HELIKOPTERPERSPEKTIV
• Intern kontroll, företagsstyrning
• Ledningssystem och hållbara bolag
• Vad har verksamheten inklusive ledning och styrelse för ansvar?
• Etik och moral, varför är det så viktigt?
• Riskkultur, vad är det egentligen och hur kan man arbeta med det?
• Är ansvarsfördelningen tydlig i verksamheten?
• Scenariobaserade exempel och diskussioner

METODEN OCH MODELLEN REGULATORY GOVERNANCE
• Praktisk användning av Regulatory Governance
• Genomgång av hur modellen kan användas på olika nivåer i verksamheten och för olika områden såsom i det egna bolaget, vid uppköp av portföljbolag, vid utläggning av verksamhet och vid uppbyggnad av ett bolag
• Modellen går även att applicera på fokusområden som hållbarhet, korruption och integritet

CHECKLISTA, KONKRETA TIPS, MALLAR OCH ÖVNINGAR
• Frågor som bör ställas och kravställning till kontrollfunktionerna med fokus på compliance
• Hjälpsamma mallar och tips för att få kontroll
• Övningar inom området

MISSTAG BOLAGET INTE FÅR GÖRA OCH SYMPTOM PÅ ATT FÖRETAGSSTYRNINGEN INTE FUNGERAR
• Genomgång av symptom på att verksamhetsstyrningen inte fungerar och diskussion kring dessa

EXEMPEL PÅ NÄR BOLAG SANKTIONERATS FÖR FELAKTIGT AGERANDE
• Presentation av några konkreta fall när bolag sanktionerats och diskussion kring dessa

FRAMTIDSSPANING
• Hur ser kraven ut framöver kring verksamhetsstyrning och regelefterlevnad?

Hålltider

08:30 Registrering med morgonkaffe
09:00 Kursdagen inleds
10:30 Förmiddagskaffe
12:30 Lunch
15:00 Eftermiddagskaffe
16:30 Kursdagen avslutas

HÄMTA BROSCHYR

ANMÄLAN

PRISER

Kurs 1 dag 12.480 kr

LOKAL

KONTAKT

Senior projektledare
Stefan Broman
E-post: stefan.broman@insightevents.se