Insight_legal_Straight

Anmäl dig idag!

Morgondagens utmaningar inom compliancefunktionen

I dagens företag är det viktigt att compliance genomsyrar hela organisationen. Ansvaret ligger inte bara på en person. Compliancerollen är mycket komplex och gränsdragningarna är svåra att dra. Det är därför mycket viktigt att hålla sig ajour med de mest effektiva verktygen för att ligga i framkant.

Vad är förväntningarna och vilka är de vanliga misstagen för regelefterlevnad? Vad är digitaliseringens risk i compliance? Det och mycket mer kommer att tas upp under konferensen Compliance & risk i finansiell sektor den 11–12 december. Du får bland annat lyssna på praktikfall om:

  • Utmaning: Compliance & FinTech – Klarna
  • Att hantera intressekonflikter – Nordea
  • Compliance monitorering – MAD II/MAR och MiFID II i praktiken – Handelsbanken
  • Compliance – en funktion i förändring – SEB

Missa inte detta tillfälle att lyssna till flera olika företag och deras kunskaper inom compliance och risk!

Varmt välkommen!

Christine Angerman
Projektledare
Insight Events Sweden
Tfn: 08-587 662 61
E-post: christine.angerman@insightevents.se

PARTNERMÖJLIGHETER

Compliance & risk i finansiell sektor samlar branschens experter! Detta event kommer att ge dig chansen att nätverka med beslutsfattare och etablera relationer för framtida affärer.

sponsorship3

Compliance & risk i finansiell sektor erbjuder ett unikt tillfälle för deltagare och samarbetspartners att uppdatera sig på de senaste nyheterna, nätverka och diskutera utmaningar och möjligheter för Compliance & risk i finansiell sektor. Hör praktikfall, expertföreläsningar, få svar på frågor och en möjlighet att knyta de rätta kontakterna inför framtiden. Programmet utvecklas efter djupintervjuer med målgruppen. Agendan och talaruppställningen baseras på målgruppens frågor och önskemål.

Var med från start! Som samarbetspartner har du möjlighet att påverka agendan som är under produktion. Vilka frågeställningar är viktigast för dina kunder?

Kontakta oss för mer information:

Christian Sjöström, Sales Manager
Tel: 08 587 662 68 | Mobil: 073-501 63 99
Email: christian.sjostrom@insightevents.se

PROGRAM

08:30 Registrering och morgonkaffe
09:00 Moderatorn Niklas Vangstad öppnar konferensen
09:05Utmaningar, compliancerisker och kontrollarbetet

• Vilka är dagens utmaningar med compliancerollen - har de förändrats?
• Hur hanterar vi bäst bolagets compliancerisker - vem gör vad?
• Ett effektivt kontrollarbete - hur når vi dit?

Carina Heinlo arbetar idag med compliancefrågor i egen konsultverksamhet i rollen som senior konsult och rådgivare och har en mångårig erfarenhet av compliancearbete. Hon kommer närmast från rollen som Compliancechef i Skandiabanken och har varit Compliancechef och Senior Compliance Officer på bland annat Swedbank och ICA-banken. Jag har även arbetat med regelfrågor hos både Finansdepartementet och Finansinspektionen samt inom EU.
09:50 Nätverks och kunskapsutbyte i plenum. Vad kan vi lära av varandra?

Leds av moderatorn Niklas Vangstad
10:10 Regleringen ställer högre krav på alla - resultat och slutsatser av tre års undersökningar bland svenska banker

• Har den ökade regleringen landat hos bankerna? Är spelreglerna tydliga?
• Hur påverkas konkurrensen, är FinTech ett hot eller möjlighet?
• Vilka är utmaningarna av den ökade regleringen enligt bankerna?
• Påverkas kraven på bankernas chefer och ledare?

Torbjörn Jacobsson är Chief Risk Officer på Avida, tidigare på Marginalen Bank. Han har i över 20 år utvecklat mindre institut i kraftiga tillväxtresor utifrån risk, ekonomi och IT perspektiv. Han har även varit aktiv medlem i flera av Bankföreningens kommittéer och dess remisshantering.
10:45Förmiddagskaffe och nätverkande
11:15 PRAKTIKFALL

Compliance monitorering - MAD II/MAR och MiFID II i praktiken


• Vad behöver övervakas enligt de nya reglerna och hur?
• Marknadsövervakning - alla instrument, alla order?
• Best execution - kundorder och exekveringskvalitet (SI)
• Transparens - offentliggörande och förskjutet offentliggörande
• Investeringsrådgivning och portföljförvaltning
• Tredjepartsersättningar (+ hanteringen av analys)
• Tillstånd, anmälningar, undantag - vem gör vad?

Johan Lycke har varit sekreterare i de statliga utredningar som lämnat förslag till lagstiftning avseende det svenska genomförandet av MiFID (I och III) och MAD/MAR (I och II) och arbetar som Compliance officer på Handelsbanken.
12:30 Lunch med nätverkande
13:30 PRAKTIKFALL

SEB - Lagar o regelverk i praktiken


• MAD II/MAR och MiFID II – det praktiska arbetet och compliance av compliance internt för att få det på plats
• Bärande delar och lagarnas praktiska betydelse i SEB’s compliance hantering

Gent Jansson, Head of Group Compliance, SEB
14:30 Krav och tillvägagångssätt för stärkt kontinuitetshantering

• Krav och utmaningar gällande kontinuitethantering
• Praktiskt tillvägagångssätt för att arbeta med affärs och IT-kontinuitet
• Upprätthålla kontinuitetshantering genom övning och test

Niklas Vangstad Principal Consultant och Malin Björklund, Consultant, Business Area Finance, 4C Strategies
15:30 Eftermiddagskaffe med nätverkande
16:00 GDPR – Hur påverkar det riskbedömning för en verksamhet

• Vad innebär de nya personuppgiftsreglerna?
• Vilken risk kan de medföra?
• Hur kan riskerna begränsas och hanteras?

Ida Häggström är advokat på Synch Advokat och är specialiserad bland annat på och personuppgiftsfrågor.
17:00 Moderatorn sammanfattar och avslutar konferensens första dag
08:00 Morgonkaffe
08:30 PRAKTIKFALL

Att hantera intressekonflikter på Nordea


• Vad utgör en intressekonflikt och var i företaget kan de uppstå?
• Vems ansvar är det att identifiera och hantera intressekonflikter?
• Vilken roll har Compliance Officer?
• Vilka praktiska metoder kan Compliance Officer använda?
• Nya regler om intressekonflikter

Helena Sundin, Director, Head of Markets Compliance Finland & Sweden, Nordea Bank.
09:25Nätverks och kunskapsutbyte

Leds av moderatorn Niklas Vangstad
09:45 Praktiska verktyg för hantering av problem

• Hur får man verksamheten i sitt dagliga arbete att fokusera på compliance?
• Förslag på upplägg och etablering av grupp för regelverksbevakning m.m. med regelbundna möten med utsedda ansvariga personer från verksamheten.
• Hantering av problem och svåra situationer

Sara Nordler, jurist, Nordler Consulting. Genom Saras långa erfarenhet av compliancearbete har hon stött på ett antal utmaningar.
10:45Förmiddagskaffe och nätverkande
11:15 Så gör Resurs Bank – tre praktiska exempel

• Riskanalysarbete inför granskningsplan
• Uppföljning av kontrollfunktionens iakttagelser
• Utbildningar – Vad behöver anställda veta?

Kristina Alling, Head of Compliance, Resurs Bank
12:00 Lunch med nätverkande
13:00 Digitaliseringens risk i compliance

• Risker är färskvara - var finns riskerna inom digitalisering, integritet, Big Data och cyber security?
• Vad händer om kunderna inte litar på oss?
• Hur kvantifierar man ryktesrisker och varumärkespåverkan?

Ulf Rönndahl har en Executive MBA och examen i Corporate Governance från Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Han har också bl.a. examen i Finance, Global Strategi, Strategisk Marknadsföring, CSR, Big Data & Business Analytics och Risk Management från Harvard Business School i USA. Han har jobbat med riskhantering inom Skandia, If Skadeförsäkring, Telenor och Uninor (Telenors bolag i Indien) i 20 år. Ulf Rönndahl utsågs till ”Årets Risk Manager i Sverige 2010” och har fått flera internationella erkännanden för sitt arbete med riskhantering.
14:30 Eftermiddagskaffe med nätverkande
15:00 PRAKTIKFALL

Klarna: Och så blev vi bank!


• Vår nya utmaning: Compliance & FinTech
• Nya strukturer och regler att överleva och efterleva
• Spaningar in i framtiden

Tanya Forsstedt, Compliance Officer på Klarna, har innan Klarna en bakgrund inom vp-compliance på Avanza Bank och Nordnet Bank.
Camilla Wahlstedt, Senior Compliance Officer på Klarna, har jobbat i finansbranschen i drygt 20 år varav tre på Klarna. Dessförinnan har hon haft olika positioner inom juristorganisationen på Nordea.
16:00 Moderatorn avslutar konferensen

Workshop 14 december

OBS! Fördjupningspasset är tyvärr inställt.

Ledningsprövningar och lämplighetsbedömningar av styrelse och ledande befattningshavare!

När ledningen utses eller ändras i företag som står under Finansinspektionens tillsyn krävs att en ledningsprövning genomförs. Syftet är att säkerställa att den eller de föreslagna personerna lever upp till de krav som regelverket ställer på ledningen i ett finansiellt företag. Ledningsprövningen består både av en intern lämplighetsprövning där företag ska säkerställa att personen har den kunskap och kompetens som krävs samt en extern som genomförs av Finansinspektionen. Den lämplighetsprövning som Finansinspektionen utför baseras bland annat på uppgifter som hämtas från Polismyndigheten, Upplysningscentralen och Skatteverket.

Under dagens workshop kommer vi att gå igenom kraven på ledningsprövningar och lämplighetsbedömningar av styrelse och ledande befattningshavare. Vi kommer bland annat att diskutera och beröra följande ämnen:

  • Gällande och kommande regelverk
  • Skillnader i regelverken mellan områdena bank/vp och försäkring
  • Compliancefunktionens ansvar och roll vad gäller ledningsprövningar och lämplighetsbedömningar
  • Beställaransvar
  • Intressekonflikter

Workshopen leds av:

Sara Björkman är Senior Manager och Head of Compliance Services Bank på zeb Nordics. Hon är utbildad jurist och en erfaren Compliance Manager med mer än 15 års relevant erfarenhet från olika positioner i finansbranschen. Innan Sara började på zeb var hon bland annat chef på Bankrättsenheten på Finansinspektionen och innan dess chef över avdelningen för företagskrediter och juridik på ett stort internationellt kreditkortsföretag. Sara har erfarenhet av att ansvara för compliancefunktionen för reglerade bolag, sköta tillståndsansökningar, att utbilda och arbeta med styrelser i finansiella bolag samt att implementera nya regelverk.

Charlotte Rørdam är Senior Manager och Head of Compliance Services Insurance på zeb Nordics, har en jur kand från Köpenhamns universitet och har sedan sin examen arbetat som jurist i Stockholm. Charlotte har arbetat med legala frågor och compliancefrågor sedan mitten av 2000-talet och har bl.a. arbetat som bolagsjurist, compliance officer och senare administrativ chef för pensionsbolaget inom Nordnetkoncernen, där hon ingick i pensionsbolagets ledningsgrupp. Charlotte kommer senast från Finansinspektionen, där hon var chef för bl.a. enheten Försäkringsrätt stora försäkringsbolag. Hos zeb har Charlotte bl.a. uppdrag för compliancefunktionen i ett större försäkringsbolag och som ansvarig för compliancefunktionen i ett mindre försäkringsbolag och i ett värdepappersbolag.

Hålltider:
08:00 Registrering och morgonkaffe
08:30 Workshopen startar
10:00 Förmiddagskaffe
10:30 Workshopen fortsätter
12:00 Workshopen avslutas

TALARE

talarbilder_2Camilla Wahlstedt, Senior Compliance Officer på Klarna, har jobbat i finansbranschen i drygt 20 år varav tre på Klarna. Dessförinnan har hon haft olika positioner inom juristorganisationen på Nordea.
talarbilderCarina Heinlo arbetar idag med compliancefrågor i egen konsultverksamhet i rollen som senior konsult och rådgivare och har en mångårig erfarenhet av compliancearbete. Hon kommer närmast från rollen som Compliancechef i Skandiabanken och har varit Compliancechef och Senior Compliance Officer på bland annat Swedbank och ICA-banken. Jag har även arbetat med regelfrågor hos både Finansdepartementet och Finansinspektionen samt inom EU.
talarbilder2Charlotte Rørdam är Senior Manager och Head of Compliance Services Insurance på zeb Nordics, har en jur kand från Köpenhamns universitet och har sedan sin examen arbetat som jurist i Stockholm. Charlotte har arbetat med legala frågor och compliancefrågor sedan mitten av 2000-talet och har bl.a. arbetat som bolagsjurist, compliance officer och senare administrativ chef för pensionsbolaget inom Nordnetkoncernen, där hon ingick i pensionsbolagets ledningsgrupp. Charlotte kommer senast från Finansinspektionen, där hon var chef för bl.a. enheten Försäkringsrätt stora försäkringsbolag. Hos zeb har Charlotte bl.a. uppdrag för compliancefunktionen i ett större försäkringsbolag och som ansvarig för compliancefunktionen i ett mindre försäkringsbolag och i ett värdepappersbolag,
talarbilder_3Gent Jansson, Head of Group Compliance, SEB
talarbilder_bHelena Sundin, Director, Head of Markets Compliance Finland & Sweden, Nordea Bank.
talarbilder3Ida Häggström är advokat på Synch Advokat och är specialiserad bland annat på och personuppgiftsfrågor.
talarbilder4Johan Lycke har varit sekreterare i de statliga utredningar som lämnat förslag till lagstiftning avseende det svenska genomförandet av MiFID (I och III) och MAD/MAR (I och II) och arbetar som Compliance officer på Handelsbanken.
talarbild_complianceKristina Alling, Head of Compliance, Resurs Bank
talarbilder_b2Malin Björklund, 4C Strategies
talarbilder_32Niklas Vangstad, 4C Strategies
talarbilder6Sara Björkman är Senior Manager och Head of Compliance Services Bank på zeb Nordics. Hon är utbildad jurist och en erfaren Compliance Manager med mer än 15 års relevant erfarenhet från olika positioner i finansbranschen. Innan Sara började på zeb var hon bland annat chef på Bankrättsenheten på Finansinspektionen och innan dess chef över avdelningen för företagskrediter och juridik på ett stort internationellt kreditkortsföretag. Sara har erfarenhet av att ansvara för compliancefunktionen för reglerade bolag, sköta tillståndsansökningar, att utbilda och arbeta med styrelser i finansiella bolag samt att implementera nya regelverk.
talarbilder7Sara Nordler, jurist, Nordler Consulting. Genom Saras långa erfarenhet av compliancearbete har hon stött på ett antal utmaningar.
talarbilder8Tanya Forsstedt, Compliance Officer på Klarna, har innan Klarna en bakgrund inom vp-compliance på Avanza Bank och Nordnet Bank.
talarbilder12Torbjörn Jacobsson är Chief Risk Officer på Avida, tidigare på Marginalen Bank. Han har i över 20 år utvecklat mindre institut i kraftiga tillväxtresor utifrån risk, ekonomi och IT perspektiv. Han har även varit aktiv medlem i flera av Bankföreningens kommittéer och dess remisshantering.
talarbilder10Ulf Rönndahl har en Executive MBA och examen i Corporate Governance från Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Han har också bl.a. examen i Finance, Global Strategi, Strategisk Marknadsföring, CSR, Big Data & Business Analytics och Risk Management från Harvard Business School i USA. Han har jobbat med riskhantering inom Skandia, If Skadeförsäkring, Telenor och Uninor (Telenors bolag i Indien) i 20 år. Ulf Rönndahl utsågs till ”Årets Risk Manager i Sverige 2010” och har fått flera internationella erkännanden för sitt arbete med riskhantering.

HÄMTA BROSCHYR

ANMÄLAN

PRISER

PRISLISTA Boka t.o.m 26/11Boka fr.o.m 27/11
Konferens16.490 kr17.490 kr

LOKAL

KONTAKT

Senior projketledare
Christine Angerman
E-post: christine.angerman@insightevents.se
Tfn: 08-587 662 61

Deltagarplats
Christian Karlsson
Epost: Christian. Karlsson@insightevents.se
Tfn: 08 587 662 55

Sponsorskap / utställning
Christian Sjöström
Epost: Christian.Sjostrom@insightevents.se
Tfn: 08 587 662 68