juni 27, 2016 Webmaster

Dagvattenhantering

Dagvattenhantering

KONFERENS | 24-25 APRIL 2023 | STOCKHOLM

Så möter du den växande dagvattenutmaningen

Det råder inga tvivel om att dagvattenhanteringen blir en allt viktigare del i samhällsplaneringen när vi går mot en alltmer klimatförändrad tillvaro samt bygger ut och förtätar våra städer. Utmaningarna är många och svåra, men det finns goda skäl att se med tillförsikt på framtiden – för runtom i vårt land görs viktiga framsteg.

På konferensen Dagvattenhantering 2023 ökar du din kompetens och får ta del av det senaste i ämnet och utbyta erfarenheter med kollegor från olika delar av landet. Under två heldagar får du uppdaterad kunskap i ämnet och nya insikter som hjälper dig att ta dig an den växande utmaningen som dagvattenhanteringen innebär. Du får ta del av aktuell forskning och innovation samt lyssna till ledande experter på området. Därtill får du lyssna till inspirerande praktikfall från kommuner i framkant, som delar sina viktigaste lärdomar och hur de hjälper dem att rusta sig inför ett oförutsägbart och alltmer extremt klimat.

Vi får bland annat lyssna till Ronnie Nilsson från Uppsala kommun som berättar om skapandet av ett av världens mest omfattande grönblåa dagvattensystem.

Dessutom:

  • Fel och brister i dagens VA-lagstiftning och hur det påverkar arbetet med dagvattenhantering
  • Kan växtbäddar rena dagvatten från mikroplaster?
  • DRIZZLE – Vinnovas kompetenscentrum för forskning inom dagvattenhantering
  • Utmaningar, prioritering och problemhantering vid planeringen och anläggandet i tät stadsmiljö

Efter önskemål från våra tidigare deltagare kommer även Jonas Christensen från Ekolagen Juridik att hålla sin mycket uppskattade heldagsfördjupning på temat dagvattenjuridik, den 26 april

Ta tillfället i akt att träffa kollegor från hela Sverige och fördjupa din kunskap inom dagvattenområdet!

Varmt välkommen!

Sara Hjertstedt
Projektledare
Insight Events Sweden
Tfn:0769465010
E-post: sara.hjertstedt@insightevents.se

PARTNERMÖJLIGHETER

Dagvattenhantering samlar branschens experter! Detta event kommer att ge dig chansen att nätverka med beslutsfattare och etablera relationer för framtida affärer.

Dagvattenhantering erbjuder ett unikt tillfälle för deltagare och samarbetspartners att uppdatera sig på de senaste nyheterna, nätverka och diskutera utmaningar och möjligheter inom dagvattenhantering. Hör praktikfall, expertföreläsningar, få svar på frågor och en möjlighet att knyta de rätta kontakterna inför framtiden. Programmet utvecklas efter djupintervjuer med målgruppen. Agendan och talaruppställningen baseras på målgruppens frågor och önskemål.

Var med från start! Som samarbetspartner har du möjlighet att påverka agendan som är under produktion. Vilka frågeställningar är viktigast för dina kunder?

Kontakta oss för mer information:

Roland Behrendt, Sales Manager
Tel: 08 587 662 77
Email: roland.behrendt@insightevents.se

UTSTÄLLARE

PROGRAM

08:30 Registrering och morgonkaffe
09:00 Moderatorn inleder konferensen

Alma Borg Berggren, dagvattenutredare och VA-projektör, Bjerking
09:15 PRAKTIKFALL
Från gata till sjö via regnbäddar – så arbetar Nacka med dagvatten


• Dagvatten ur avrinningsområdes perspektiv och kopplingen till miljökvalitetsnormerna
• Utformning av åtgärder i befintlig miljö och planerad bebyggelse övergripande
• Anvisningar för dagvatten, fokus på regnbäddar
• Utmaningar vid planering i befintlig, tät stadsmiljö
- Prioritering och löpande problemhantering vid utrymmesbrist i ledningstät miljö
- Samarbete och kompromisser
- Hur hittar vi lösningar som möter driftens krav?

Regnbäddsstudier finansierat av Naturvårdsverket:
- Reningsförmågan hos två jordtyper i regnbädd med fokus på tungmetaller, mikroplaster och näringsämnen
- Så utvecklade vi anläggningen inför studien – hur gick processen till?
- Undersökning av innehåll och läckage från olika regnbäddsjordar

Agata Wehlin, dagvattenspecialist, Nacka kommun
Sofia Åkerman, vattenstrateg, Nacka kommun
10:10Metodik för skyfallskartering – 10 års erfarenheter och ett regeringsuppdrag

• Erfarenheter från genomförda karteringar
• Konkreta råd och tips för genomförande
• Nationell vägledning för skyfallskartering
• Bakgrunden till den nya standarden
• Vad innebär den nya standarden för skyfallskartering?

Mattias Salomonsson, utvecklingschef vatten, SWECO
Marie Larsson, VA-ingenjör, SWECO
11:00 Förmiddagskaffe
11:30 PRAKTIKFALL
Klimatförändringarna är här – hur jobbar vi med dagvattenhantering inom befintlig bebyggelse?


• Principer för hantering av dagvatten i Botkyrka kommun
• Uppströmsarbetet för dagvatten
• Kommunikation med samarbetspartners
• Klimatanpassningsprogram 2023

Karina Alvarez, biträdande VA-chef, Botkyrka kommun
12:30Lunch
13:30PRAKTIKFALL
Framtidssäkrad dagvattenhantering i Uppsala kommun


• Bakgrunden till projektet – vad går det ut på, varför har man gjort som man gjort och vilka förutsättningar har man haft?
• De främsta utmaningarna – var har det gått snett och varför?
• Vilka är våra viktigaste lärdomar?
• Status på projektet idag – hur har Rosendal och Uppsala stärkts inför klimatutmaningen?

Ronnie Nilsson, landskapsarkitekt LAR/MSA och projektledare, Uppsala kommun
14:20 Eftermiddagskaffe
14:50Framtidssäkrad dagvattenhantering i Uppsalas Rosendal, fortsättning

Ronnie Nilsson
15:40Hur kan vi fånga upp skyfallsfrågan på rätt sätt i rätt skede?

• Vilken samordning behövs och när?
• Vilket simuleringsprogram är bäst lämpat för respektive utredningsnivå?
• Exempel på några skyfallsprojekt i verkligheten med SCALGO Live och MIKE 21

Froste Wiström, landskapsingenjör, Ramboll
Sara Karlsson, hydraudraulisk modellering, Ramboll
Patrik Gliveso, hydraudraulisk modellering, Ramboll
16:40PANELDISKUSSION
Vad fungerar bäst, när, hur och varför?


SCALGO lIve vs MIKE 21

Paneldiskussionen leds av Martha Ahlqvist Juhlén, Ramboll
17:10Moderatorn Alma Borg Berggren avslutar den första konferensdagen
17:20-18:00Mingel med dryck och tilltugg
08:00 Morgonkaffe
08:15Moderatorn Alma Borg Berggren inleder andra konferensdagen
08:20 Källor till föroreningar i dagvatten. Exempel på bidrag från byggnader och trafik

• Vilka är de största källorna till föroreningar i dagvatten?
• Föroreningar i avrinning från byggnadsmaterial
• Skillnader i takavrinning från regn och snösmältning?
• Föroreningsbidraget från trafik: Provtagning av vägnar snö
• Skillnader i föroreningsbidraget från byggnader och trafik

Alexandra Müller, forskare i VA-teknik, Luleå tekniska universitet
09:15 Klimatrisker i översiktsplanering

• Skyfall: en översikt om extrema regn och hur volymer fördelas i den urbana miljön
• Vilka är riskerna för skador på den byggda miljön till följd av översvämning?
• Hur bör riskerna prioriteras och var är åtgärder motiverade?
• Samordning och samplanering på vattensystemnivå – dagvatten, skyfall och höga vattennivåer i stadsutveckling och stadsomvandling
• Vattenlabb för skyfallsanpassning – kommunicera risker mellan teknikområden

Christofer Karlsson, marknadsansvarig dagvatten och skyfall, DHI
10:00 Förmiddagskaffe
10:30PRAKTIKFALL
Översvämningsdrabbade Arvika – så möter vi utmaningen


Lärdomar av översvämningar orsakade av långvariga regn – praktiska exempel från bland annat Arvika översvämningsskydd

• Så har vi utnyttjat våra erfarenheter av översvämningar orsakade av skyfall
• Utmaningar med försämrad vattenkvalitet i samband med klimatförändringar – praktiska exempel på dagvattenrening, till exempel skärmbassänger och flytande våtmarker
• Fortsatt arbete: Vår klimatanpassningsstrategi för de kommunala bolagen
• Vattentjänstplan för Arvika & Eda kommun – så jobbar vi med lagändringen

Josefin Andersson, projektledare, Teknik i Väst AB
11:30Lunch
12:30DRIZZLE – centrum för dagvattenhantering

DRIZZLE – centrum för dagvattenhantering är ett av Vinnovas kompetenscentrum för forskning i världsklass inom områden som är viktiga för Sverige. Inom DRIZZLE utvecklar forskare vid Luleå tekniska universitet i samverkan med företag och kommuner banbrytande, forskningsbaserade dagvattenlösningar, som minskar risken för översvämningar i städer, som minimerar föroreningsbelastningen på sjöar och vattendrag, och som fångar de möjligheter som dagvattenavrinning kan erbjuda. Ta del av de senaste projekten och lösningarna för en hållbar och framtidssäkrad dagvattenhantering!

Maria Viklander, professor i VA-teknik och centrumledare DRIZZLE, Luleå tekniska universitet
13:30Dagvatten och skyfallshantering i Göteborg

• Kort om dagvatten och skyfall
• Hur ser organisationen ut: vem är ansvarig för vad i olika faser?
• Hur arbetar Göteborgs Stad med dagvatten och skyfallsfrågor?Mål och policy
- Underlag, utredning och kartering
- Ansvar och finansiering
- Exempel på anläggningar

Utmaningar: allmänplatsmark vs. kvartersmark, olika intressen, kommunikationsinsatser och lagstiftning

Sofia Polo Ruiz de Arechavaleta, Civilingenjör, Kretslopp och vatten - Göteborgs Stad, enheten för dagvatten och skyfall
14:30 Eftermiddagskaffe
15:00 Från VA-plan till Vattentjänstplan

• Arbetet med att revidera en VA-plan och att komplettera den till en Vattentjänstplan
• Samrådsprocessen och granskningsförfarande för att gå till beslut
• Vilka åtgärder som kan vitas för att skydda allmänna VA anläggningen vid skyfall

Sara Eklund, VA-ingenjör med dagvatteninriktning, AFRY
16:00 Fel och brister i dagens lagstiftning

• Vilka behov behöver vi reglera för?
• Kort om den spretiga lagstiftningen
• Vilket ansvar har egentligen den enskilde, VA-huvudmannen, respektive räddningstjänsten?
• Vilka anläggningar är anmälningspliktiga?
• Några kommentarer kring aktuella förslag

Jonas Christensen, juris dr., Ekolagen Miljöjuridik
17:15Moderatorn avslutar konferensen med diskussion och frågestund

FÖRDJUPNINGSDAG 26 APRIL 2023

Juridiken inom dagvattenhantering

Det är framför allt två omständigheter bakom det faktum att frågor kring dagvatten är så aktuella just nu: Dels de ökande regnmängderna till följd av klimatförändringarna, dels de hårda kraven på att alla medlemsstater ska leva upp till EU:s ramdirektiv för vatten och dess miljökvalitetsnormer. Avsikten med denna fördjupning är att ge en bild av de mest centrala delarna av dagvattenjuridiken. Jonas Christensen kommer att visa hur dagvatten regleras av miljöbalken, lagen om allmänna vattentjänster, plan- och bygglagen samt lagen om skydd mot olyckor.

Några av frågorna som kommer att belysas är:
• Vilka planbestämmelser kan kommunerna skriva in i en detaljplan för att klara MKN eller ett översvämningshot?
• Hur styr miljöbalken dagvattenhanteringen och vilka möjligheter har tillsynsmyndigheten att ställa krav på dagvattenanläggningar?
• När inträder det kommunala ansvaret för omhändertagande av dagvatten enligt 6 § vattentjänstlagen och vad säger lagen om skydd mot olyckor om kommunernas planering och beredskap?
• Aktuella utredningsförslag

Under ledning av:
Juris dr. Jonas Christensen driver sedan 2007 Ekolagen Miljöjuridik. Jonas är en mycket flitigt anlitad föreläsare inom bland annat dagvattenjuridiken och han har skrivit flertalet artiklar och rapporter om olika delar av dagvattenjuridiken. Utöver VA-juridik är Jonas specialiserad på bland annat miljörätt, livsmedelsrätt, plan- och byggrätt. Han är huvudförfattare till Havs- och vattenmyndighetens rapport (2015:15) ”Juridiken kring vatten och avlopp”, och under våren 2016 tilldelades han Yrkesföreningen Miljö och hälsas Miljöoch hälsoskyddspris.

HÅLLTIDER FÖR FÖRDJUPNINGSDAGEN

08:45 Registrering och morgonkaffe
09:00 Workshopen inleds
10:30 Förmiddagskaffe
12:30 Lunch
15:00 Eftermiddagskaffe
16:30 Fördjupningen avslutas

TALARE

Ronnie Nilsson
Landskapsarkitekt LAR/MSA och projektledare, Uppsala kommun

Maria Viklander
Professor i VA-teknik och centrumledare DRIZZLE, Luleå tekniska universitet

Jonas Christensen
Juris dr., Ekolagen Miljöjuridik

Agata Wehlin
Dagvattenspecialist, Nacka kommun

Mattias Salomonsson
Utvecklingschef vatten, SWECO

Karina Alvarez
Biträdande VA-chef, Botkyrka kommun

Sofia Åkerman
Vattenstrateg, Nacka kommun

Sofia Polo Ruiz de Arechavaleta
Civilingenjör, Kretslopp och vatten – Göteborgs Stad, enheten för dagvatten och skyfall

 Froste Wiström
Landskapsingenjör, Ramboll

 Sara Karlsson
Hydraudraulisk modellering, Ramboll

 Patrik Gliveso
Hydraudraulisk modellering, Ramboll

 Alma Borg Berggren
Moderator

Marta Ahlqvist Juhlén
Moderator för debatt

Josefin Andersson
Teknik i Väst AB

Alexandra Müller
Luleå tekniska universitet

Marie Larsson
Sweco

Sara Eklund
AFRY

Christofer Karlsson
DHI

HÄMTA BROSCHYR

PRISLISTA (priserna är exkl.moms) Boka t.o.m 6/4Boka fr.o.m 7/4
Fördjupningsdag4.990 kr5.490 kr

ANMÄLAN

Vänligen fyll i formuläret nedan för att skriva upp dig på en väntelista till konferensen.

LOKAL

KONTAKT