Insight_energy_Straight

Anmäl dig idag!

VÄLKOMMEN TILL DAGVATTENHANTERING!

Dagvattenhantering i praktiken

Dagvattenhanteringen hamnar allt högre upp på dagordningen inom offentlig förvaltning. Ökad exploatering, nybyggnation och kemikalieanvändning i samhället leder till ökande mängder dagvatten med högre föroreningshalter. De allt tuffare förutsättningarna för rening och omhändertagande av dagvatten ställer nya krav på dig som arbetar med dagvattenhantering. Hur gör vi för att möjliggöra uppfyllandet av MKN?

Under konferensen Dagvattenhantering 2019 ökar du din kompetens inom ämnet under två heldagar med några av landets främsta experter inom området. Med aktuella praktikfall och exempel belyser konferensen ämnet dagvattenhantering från olika högaktuella aspekter. I år har vi som nytt även lagt in en gruppdiskussion där vi diskuterar aktuella frågeställningar. Maila in dina till christine.angerman@insightevents.se.

I år kommer vi att få höra bland annat praktikfall från Årstafältet i Stockholm och Norrköpings kommun. Speciellt inbjuden är dagvattenforskaren Matthias Borris från forskningsinstitutet Reserach institute of Sweden (RISE). Mattias forskning handlar bl. a om urban dagvattenkvalitet och hur det går att simulera föroreningstransport med hjälp av dagvattenmodeller.

Missa heller inte fördjupningsdagen den 15 november då Jonas Christensen är tillbaka och lär oss allt vi behöver veta inom dagvattenjuridiken!

Du får lyssna till bland annat:

  • Flytande våtmarker
  • Weserdomen – dagvattenproblem eller dagvattenlösning?
  • Naturvårdsverket om hållbar dagvattenhantering
  • Röd-grön-blå stadsbyggnadskonst

Ta tillfället i akt att träffa kollegor över hela Sverige och utöka din kunskap inom dagvattenområdet!

Varmt välkommen!

Christine Angerman
Projektledare
Insight Events Sweden
Tfn: 08-587 662 61
E-post: christine.angerman@insightevents.se

NYHETER

Utställarintervju med Peder Eneroth, FlexiClean

Talarintervju med Julia Talvitie, Finnish Environment Intitution, Marine Research Center

Talarintervju med Conny Persson, Vakin

PARTNERMÖJLIGHETER

Dagvattenhantering samlar branschens experter! Detta event kommer att ge dig chansen att nätverka med beslutsfattare och etablera relationer för framtida affärer.

sponsorship3

Dagvattenhantering erbjuder ett unikt tillfälle för deltagare och samarbetspartners att uppdatera sig på de senaste nyheterna, nätverka och diskutera utmaningar och möjligheter inom dagvattenhantering. Hör praktikfall, expertföreläsningar, få svar på frågor och en möjlighet att knyta de rätta kontakterna inför framtiden. Programmet utvecklas efter djupintervjuer med målgruppen. Agendan och talaruppställningen baseras på målgruppens frågor och önskemål.

Var med från start! Som samarbetspartner har du möjlighet att påverka agendan som är under produktion. Vilka frågeställningar är viktigast för dina kunder?

Kontakta oss för mer information:

Roland Behrendt, Sales Manager
Tel: 08 587 662 77
Email: roland.behrendt@insightevents.se

PROGRAM

PROGRAM DAG 1 – 13 NOVEMBER

09:00 Registrering och morgonkaffe
09:30 Moderatorn inleder den första konferensdagen

Johanna Lind, Bjerking
09:40 Weserdomen – dagvattenproblem eller dagvattenlösning?

Tolkningen av ramdirektivet i Weserdomen medförde strängare krav som påverkar dagvattenhanteringen när samhället byggs. Du får kunskap om vad man behöver tänka på.

• Orientering i hur miljökvalitetsnormerna fungerar
• Kunskap om Weserdomen i miljöbalken
• Hur miljökvalitetsnormerna och domen påverkar dagvatten

Peter Sörngård, miljöexpert, Svenskt Vatten. Peter arbetar med havs- och vattenförvaltningen och kommunernas VA-arbete efter flera år på Naturvårdsverket som nationell samordnare för vattenförvaltningen.
10:40 Förmiddagskaffe
11:10 PRAKTIKFALL

Gestaltning av dagvatten i industri -och bostadsområde


Projekt där VA/dagvatten/LA arbetat tillsammans för att utforma, dimensionera och gestalta hållbara dagvattenlösningar med praktiska exempel från både industrimark och bostadsområde.

Gabriella Hjerpe, Dagvattenutredare, Bjerking

Karin Ellwén, Landskapsarkitekt, Bjerking
12:15 Lunch och nätverkande
13:15 PRAKTIKFALL

Årstafältets dagvattenhantering


• Projektbeskrivning av Årstafältet
- Bakgrund och tidplan
• Utformning av dagvattendammen
- Teknik och gestaltning
- Syfte
- Funktion
• Dimensionering
• Rening
• Skyfall

Vello Parts, Byggprojektledare Årstafältet, Exploateringskontoret, Miljö och teknik, Stockholms stad

Lotta Berntzon, Biolog, Fil. Dr., dagvattenutredare, Sweco Environment AB
14:15GRUPPDISKUSSION

Vi diskuterar aktuella frågeställningar


• Arbetssätt för att nå ett gott arbete med dagvatten
• Hur bör vi arbeta för att möjliggöra uppfyllandet av MKN?
• Vägledningen till kommunerna kan komma att öka – hur hanterar vi detta?

Skicka in dina till christine.angerman@insightevents.se
14:45Eftermiddagskaffe och nätverkande
15:15 PRAKTIKFALL

Nodras arbete för att rena dagvatten i Norrköpings kommun


• Framtagande av åtgärdsplan för dagvattenutlopp – prioritering och tidplan
• Länsstyrelsens projekt ”Minskad spridning av föroreningar via dagvatten till kustvatten” – så deltar vi och får nytta av det
• Att börja genomföra åtgärdsplanen – rätt anläggning på rätt plats och uppströmsarbete

Anna Bellner, VA-ingenjör, enheten för planering och projekt, Nodra (f.d. Norrköping Vatten och Avfall)
16:15Regnväxtbäddar i Godisfabriken

• Gävles Godisfabrik
• Från industri till bostad och handel
• Utrymmen för människa och vatten
• Från idé till byggstart


Astrid Grinell, Vattenutredare, Tyréns AB

Hanna Lindh, Landskapsarkitekt, Gävle kommun
17:00Moderatorn avslutar den första konferensdagen
17:10-18:00 Mingel med dryck och tilltugg

PROGRAM DAG 2 – 14 NOVEMBER

08:30 Morgonkaffe
09:00 Moderatorn inleder den andra konferensdagen
09:05 Med sikte på en hållbar dagvattenhantering

• Naturvårdsverkets roll
• Regeringsuppdrag om dagvatten
- Analys av kunskapsläget om dagvatten (2017)
- Föreslå etappmål om dagvatten (2018)
• Aktuellt nu

Nina Lans, handläggare på kretsloppsenheten, Naturvårdsverket
09:40 RÖD-GRÖN-BLÅ STADSBYGGNADSKONST

Hur kan staden bli mer klimatsäkrad och samtidigt mer livfull och rekreativ?

Lyssna till hur landskapsarkitektkontoret Urbio arbetat med:

• Idéprojekt för biofil stadsutveckling och röd-grön-blå stadsbyggnadskonst
• Skyfallshantering i Rålambshovsparken
• Grönytefaktorprojekt i Norra Djurgårdsstaden

Mattias Gustafsson är landskapsarkitekt och VD på landskapsarkitektkontoret Urbio. Mattias arbetar med stadsbyggnadsfrågor runt om i landet ur ett landskapsarkitektoniskt perspektiv, gärna med utgångspunkt i begreppet biofili
10:40 Förmiddagskaffe och nätverkande
11:10Rening av dagvatten med flytande våtmarker

• Vad är flytande våtmarker?
• Vilka ämnen kan renas och hur går reningen till?
• Vilka växter ska väljas för rening av salt och tungmetaller i Sverige?

Maria Schück, doktorand, Stockholms universitet
12:15Lunch och nätverkande
13:15Rain gardens som dagvattenlösning i landsvägsmiljö

Tobias Robinson, Fil Mag Geovetenskap, partner, portföljansvarig, Ecoloop
14:15Eftermiddagskaffe och nätverkande
14:45 Fel och brister i dagens lagstiftning

• Vilka behov är det vi behöver reglera för?
• Kort om den spretiga lagstiftningen
• Vilket ansvar har den enskilde, VA-huvudmannen och räddningstjänsten?
• Vilka anläggningar är anmälningspliktiga?
• Några kommentarer kring aktuella förslag

Jonas Christensen, Juris dr., Ekolagen Miljöjuridik
16:00 Avslutande diskussion och frågestund
16:15 Moderatorn avslutar konferensen

JURIDIKEN INOM DAGVATTENHATERING

Hur är dagvattenregleringen? – Jo rörig!

Det är framförallt två omständigheter bakom det faktum att frågor kring dagvatten blivit så aktuella just nu. Den ena är de ökande regnmängderna på grund av klimatförändringarna och den andra är kraven på att alla medlemsstater ska leva upp till EU:s ramdirektiv för vatten och dess miljökvalitetsnormer. Avsikten med detta pass är att ge en bild av de mest centrala delarna av dagvattenjuridiken. Jonas Christensen kommer att visa hur miljöbalken, lag om allmänna vattentjänster, plan- och bygglagen samt lagen om skydd mot olyckor reglerar dagvatten.

Några av frågorna som kommer att belysas är:
• Vilka planbestämmelser kan kommunerna skriva in i en detaljplan för att klara MKN eller ett översvämningshot?
• Hur styr miljöbalken dagvattenhanteringen och vilka möjligheter har tillsynsmyndigheten att ställa krav på dagvattenanläggningar?
• När inträder det kommunala ansvaret för omhändertagande av dagvatten enligt 6 § vattentjänstlagen och vad säger lagen om skydd mot olyckor om kommunernas planering och beredskap?
• Aktuella utredningsförslag

Juris dr. Jonas Christensen driver sedan 2007 Ekolagen Miljöjuridik. Han är en mycket flitigt anlitad föreläsare inom bland annat dagvattenjuridiken, och han har skrivit flertal artiklar och rapporter om olika delar av dagvattenjuridiken. Utöver VA-juridik är Jonas specialiserad på bland annat miljörätt, livsmedelsrätt, plan- och byggrätt. Jonas är huvudförfattare till Havs- och vattenmyndighetens rapport (2015:15) ”Juridiken kring vatten och avlopp”, och under våren 2016 tilldelades han Yrkesföreningen Miljö- och hälsas Miljö- och hälsoskyddspris.

Hålltider:
08:45 Registrering och morgonkaffe
09:00 Fördjupningspasset startar
10:30 Förmiddagskaffe
12:30 Lunch
15:00 Eftermiddagskaffe
16:30 Fördjupningspasset avslutas

TALARE

talare2019_dagvattenAnna Bellner
Nodra

Karin Ellwén
Bjerking

Jonas Christensen
Ekolagen Miljöjuridik

Maria Greger
Stockholms universitet

Maria Schück
Stockholms universitet

Tobias Robinson
Ecoloop

Mattias Gustafsson
Urbio

Nina Lans
Naturvårdsverket

Peter Sörngård
Svenskt Vatten

Astrid Grinell
Tyréns AB

Hanna Lindh
Gävle kommun

Gabriella Hjerpe
Bjerking

HÄMTA BROSCHYR

ANMÄLAN

PRISLISTA Boka t.o.m 31/10Boka fr.o.m 1/11
Konferens8.990 kr9.990 kr
Konferens + fördjupningspass12.900 kr13.990 kr
Endast fördjupningspass4.690 kr4.990 kr

LOKAL

KONTAKT

Senior projektledare
Christine Angerman
E-post: christine.angerman@insightevents.se
Tfn: 08 587 662 61

Deltagarplats
Anna Pettersson
Epost: Anna.Pettersson@insightevents.se
Tfn: 08 587 662 94

Sponsorskap / utställning
Roland Behrendt
E-post: roland.behrendt@insightevents.se
Tfn: 08 587 662 77