juni 27, 2016 Webmaster

Dagvattenhantering

Dagvattenhantering

KONFERENS | 30-31 JANUARI 2024 | STOCKHOLM

Så möter du den växande utmaningen med skyfall i en mer klimatförändrad tillvaro

Det råder inga tvivel om att dagvattenhanteringen blir en allt viktigare del i samhällsplaneringen när vi går mot en alltmer klimatförändrad tillvaro samt bygger ut och förtätar våra städer. Utmaningarna är många och svåra, men det finns goda skäl att se med tillförsikt på framtiden – för runtom i vårt land görs viktiga framsteg.

Skyfall och översvämningar samt föroreningar i sjöar och vattendrag blir allt vanligare i framtiden och är viktiga områden att forska på. Vilka miljövänliga lösningar kan vi hitta i framtiden som bla kan skapa en hållbar urban miljö med en genomtänkt landskapsarkitektur för avrinningsområden?

På konferensen Dagvattenhantering 2024 med inriktning skyfall och blågröna lösningar ökar du din kompetens och får ta del av det senaste i ämnet och utbyta erfarenheter med kollegor från olika delar av landet. Under två heldagar får du uppdaterad kunskap i ämnet och nya insikter som hjälper dig att möta den växande utmaningen som dagvattenhanteringen innebär. Du får ta del av aktuell forskning och innovation samt lyssna till ledande experter på området. Därtill får du lyssna till inspirerande praktikfall från kommuner i framkant, som delar sina viktigaste lärdomar.

Vi får bland annat lyssna på Jonas Althage som berättar om Stockholms stads utvecklingsarbete inom skyfallsfrågan. Dessutom:

• Fel och brister i dagens VA-lagstiftning och hur det påverkar arbetet med dagvattenhantering
• Dimensionering av blågröna dagvattenanläggningar med hänsyn till reningskrav och klimateffekter
• Riktlinjer för dagvattenshantering i Göteborg – fokus på vattenkvalitet
• Mer livfulla och lekfulla stadsmiljöer med klimatanpassad landskapsarkitektur

Efter önskemål från våra tidigare deltagare kommer även Jonas Christensen från Ekolagen Juridik att hålla sin mycket uppskattade heldagsfördjupning på temat Dagvattenjuridik den 1 februari.

Ta tillfället i akt att träffa kollegor från hela Sverige och fördjupa din kunskap inom dagvattenområdet.

Varmt välkommen till Stockholm i januari!

Sara Hjertstedt
Projektledare
Insight Events Sweden
Tfn:0769465010
E-post: sara.hjertstedt@insightevents.se

PARTNERMÖJLIGHETER

Dagvattenhantering samlar branschens experter! Detta event kommer att ge dig chansen att nätverka med beslutsfattare och etablera relationer för framtida affärer.

Dagvattenhantering erbjuder ett unikt tillfälle för deltagare och samarbetspartners att uppdatera sig på de senaste nyheterna, nätverka och diskutera utmaningar och möjligheter inom dagvattenhantering. Hör praktikfall, expertföreläsningar, få svar på frågor och en möjlighet att knyta de rätta kontakterna inför framtiden. Programmet utvecklas efter djupintervjuer med målgruppen. Agendan och talaruppställningen baseras på målgruppens frågor och önskemål.

Var med från start! Som samarbetspartner har du möjlighet att påverka agendan som är under produktion. Vilka frågeställningar är viktigast för dina kunder?

Kontakta oss för mer information:

Roland Behrendt, Sales Manager
Tel: 08 587 662 77
Email: roland.behrendt@insightevents.se

PROGRAM

08:30 Registrering och morgonkaffe
09:00 Moderatorn inleder konferensen

Marta Ahlquist Juhlén, Head of Department Climate Adaptation, Ramboll
09:10 Fel och brister i dagens lagstiftning

• Vilka behov behöver vi reglera för?
• Kort om den spretiga lagstiftningen
• Vilket ansvar har egentligen den enskilde, VA-huvudmannen, respektive räddningstjänsten?
• Vilka anläggningar är anmälningspliktiga?
• Några kommentarer kring aktuella förslag och utredningar

Jonas Christensen, Juris dr, Ekolagen Miljöjuridik
10:25Förmiddagskaffe och nätverkande
10:55Multifunktionell urban klimatanpassning i samverkan

• Ett Vinnovafinansierat samverkansprojekt mellan kommuner, regioner, privat sektor och akademi
• Fokus på klimatanpassning för skyfall och värmebölja i den befintliga byggda miljön
• Projektet utforskar bland annat juridiska aspekter av klimatanpassning, hinder, låsningar och modeller för samverkan, och beslutsstöd för val av åtgärder

Beatrice Nordlöf, projektledare klimatanpassning, RISE Research Institutes of Sweden
Helene Sörelius, projektledare dagvatten, RISE Research Institutes of Sweden
11:55 Lunch och nätverkande
13:15Naturbaserade lösningar – klimatanpassa med naturen som verktyg

• Naturbaserade lösningar i Sverige
• Hur kan den kommunala grönplaneringen bidra?
• En blick in i framtiden

Lovisa Lagerblad, handläggare samhällsplaneringsenheten, Naturvårdsverket
13:45Att hantera skyfallsrisker i svenska städer

• Hur får vi bättre kunskap om skyfallen?
• Vad kan vi göra för att minska riskerna?
• Hur kan vi engagera medborgarna i arbetet?

Lars Nyberg, professor, Centrum för naturkatastrofslära, Karlstads universitet
Jonas Olsson, SMHI
14:45Mer livfulla och lekfulla stadsmiljöer med klimatanpassad landskapsarkitektur

• Biofil stadsutveckling i en värld med stigande temperaturer
• Formula för landskapsarkitektur med inbyggd stötdämpning för extremväder
• Ökade naturpedagogiska värden och en mer vild estetik i våra urbana landskap

Mattias Gustafsson, landskapsarkitekt, VD och grundare, Urbio
15:35Eftermiddagskaffe och nätverkande
16:05Dimensionering av blågröna dagvattenanläggningar med hänsyn till reningskrav och klimateffekter

• Beräkning av avrinningskoefficienter med hänsyn till regnintensitet, regnvaraktighet och markmättnad
• Smart design av biofilter och svackdiken för att både klara rening och fördröjning
• Användning av en fallstudie av ny metodik och smart design i dagvattenmodellen StormTac Web

Anna Wahlsten, dagvattenspecialist, StormTac AB
Thomas Larm, Tekn. Dr. och VD, StormTac AB
17:00Moderatorn avslutar den första konferensdagen
17:15-18:00Nätverksmingel med dryck och tilltugg
18:30Konferensmiddag

OBS! Anmälan krävs. Vi reserverar oss för att middagen kan bli fullbokad.
08:00 Morgonkaffe
08:15Skyfall – vad händer efter modelleringen?

• Under 2023 har MSB tagit fram en nationell metod för skyfallskartering av tätorter
• Vad gör man med sin modellering?
• Vilka syften finns det att göra en skyfallsmodell?
• Hur ska man tänka med den information man får fram?
• Ta del av erfarenheter från genomförda uppdrag samt från arbetet med MSB:s publikation

Daniel Lundqvist, vatteningenjör, Sweco
09:25 Driftverksamhetens arbete med dagvatten i Göteborgs stad

• Så har vi organiserat arbetet inom Göteborgs stad
• Våra utmaningar och lärdomar i praktiken
• Framtida arbete och trender

Sofia Polo, projektingenjör, kretslopp och vatten, Göteborgs stad
Simon Westerberg, Drifttekniker LNAL dagvattengruppen, Göteborgs stad kretslopp och vatten
10:20Förmiddagskaffe och nätverkande
10:50 Riktlinjer för dagvattenshantering i Göteborg – fokus på vattenkvalitet

• Riktlinjer kopplat till föroreningar som släpps ut till recipient
• Användning av Storm Tac i Göteborg
• Provtagning i recipient och dagvattenanläggningar

Sofia Polo, projektingenjör, kretslopp och vatten, Göteborgs stad
11:45Lunch och nätverkande
12:45Det gränslösa vattnet kräver samarbete mellan enheter och myndigheter – exempel från Nacka kommun

• Vattnet på olika platser – olika kommunernas förutsättningar för skyfall och dagvatten
• Vattnets del vid framtagande av grönblå plan och översiktsplan – en möjlighet att göra rätt framöver
• Utmaningar med att projektera och anlägga regnbäddar
• Nya erfarenheter kring skötselprogram och skötsel av regnbäddar
• En ny utvärdering av regnbäddars näringsläckage
• Olika mängder kompost i regnbäddar – hur växer det?

Agata Wehlin, dagvattenspecialist, Anläggningsenheten, Nacka kommun
Sofia Åkerman, vattenstrateg, Offentlig utemiljö, Nacka kommun
13:45Stockholms stads utvecklingsarbete inom skyfallsfrågan

• Handlingsplan för klimatanpassning
• Skyfallskompetens för verksamhetens behov
• Utvecklade dimensioneringsförutsättningar
• Digitalisering för att underlätta samverkan
• Klimatanpassning i samverkan – Stadens roll

Jonas Althage, skyfallsstrateg, Stockholms stad
14:35Eftermiddagskaffe och nätverkande
15:05Skyfall och dagvatten i planprocessen

• Möjligheter och utmaningar med att hantera vattenfrågor via ÖP och DP
• Skarpa hjärnor men trubbiga verktyg – kombinationen PBL, byggaktörer och politik ger snäva handlingsutrymmen i detaljplan
• Specialist på att vara generalist – om planhandläggarens expertområde (att kunna lite om allt) och behovet av att omge sig med ämnesexpertis
• Om att staka ut en riktning, hålla i den och överlämna taktpinnen

Catrin Lif, plan- och t.f. stadsarkitekt, Trelleborgs kommun
16:00 Ekosystemtjänster i dagvattenhantering

• Vad är ekosystemtjänster?
• Exempel på ekosystemtjänster som vi kan nyttja/ gynna inom olika dagvattenåtgärder

Carolina Elvsén, dagvattenutredare, Bjerking Uppsala
16:50Konferensen avslutas

FÖRDJUPNINGSDAG 1 FEBRUARI 2024

Juridiken inom dagvattenhantering

Det är framför allt två omständigheter bakom det faktum att frågor kring dagvatten är så aktuella just nu: Dels de ökande regnmängderna till följd av klimatförändringarna, dels de hårda kraven på att alla medlemsstater ska leva upp till EU:s ramdirektiv för vatten och dess miljökvalitetsnormer. Avsikten med denna fördjupning är att ge en bild av de mest centrala delarna av dagvattenjuridiken. Jonas Christensen kommer att visa hur dagvatten regleras av miljöbalken, lagen om allmänna vattentjänster, plan- och bygglagen samt lagen om skydd mot olyckor.

Några av frågorna som kommer att belysas är:
• Vilka planbestämmelser kan kommunerna skriva in i en detaljplan för att klara MKN eller ett översvämningshot?
• Hur styr miljöbalken dagvattenhanteringen och vilka möjligheter har tillsynsmyndigheten att ställa krav på dagvattenanläggningar?
• När inträder det kommunala ansvaret för omhändertagande av dagvatten enligt 6 § vattentjänstlagen och vad säger lagen om skydd mot olyckor om kommunernas planering och beredskap?
• Aktuella utredningsförslag

Under ledning av:
Juris dr. Jonas Christensen driver sedan 2007 Ekolagen Miljöjuridik. Jonas är en mycket flitigt anlitad föreläsare inom bland annat dagvattenjuridiken och han har skrivit flertalet artiklar och rapporter om olika delar av dagvattenjuridiken. Utöver VA-juridik är Jonas specialiserad på bland annat miljörätt, livsmedelsrätt, plan- och byggrätt. Han är huvudförfattare till Havs- och vattenmyndighetens rapport (2015:15) ”Juridiken kring vatten och avlopp”, och under våren 2016 tilldelades han Yrkesföreningen Miljö och hälsas Miljöoch hälsoskyddspris.

HÅLLTIDER FÖR FÖRDJUPNINGSDAGEN

08:45 Registrering och morgonkaffe
09:00 Fördjupningsdagen inleds
10:30 Förmiddagskaffe
12:30 Lunch
15:00 Eftermiddagskaffe
16:30 Fördjupningsdagen avslutas

TALARE

Agata Wehlin
Dagvattenspecialist, Nacka kommun

Anna Wahlsten
Dagvattenspecialist, StormTac AB

Beatrice Nordlöf
Projektledare klimatanpassning, RISE Research Institutes of Sweden

Carolina Elvsén
Dagvattenutredare, Bjerking Uppsala

Catrin Lif
Plan- och t.f. stadsarkitekt, Trelleborgs kommun

Daniel Lundqvist
Vatteningenjör, Sweco

Jonas Althage
Skyfallsstrateg, Stockholms stad

Jonas Christensen
Juris dr, Ekolagen Miljöjuridik

Jonas Olsson
SMHI

Lars Nyberg
Professor, Centrum för naturkatastrofslära, Karlstads universitet

Lovisa Lagerblad
Handläggare samhällsplaneringsenheten, Naturvårdsverket

Marta Ahlquist Juhlén
Head of Department Climate Adaptation, Ramboll

Mattias Gustafsson
Landskapsarkitekt, VD och grundare, Urbio

Simon Westerberg
Drifttekniker LNAL dagvattengruppen, Göteborgs stad kretslopp och vatten

Sofia Polo
Projektingenjör, kretslopp och vatten, Göteborgs stad

Sofia Åkerman
Vattenstrateg, Nacka kommun

Thomas Larm
Tekn. Dr. och VD, StormTac AB

HÄMTA BROSCHYR

ANMÄLAN

PRISER

PRISLISTA (priserna är exkl.moms) Boka fr.o.m 2/1
Fördjupningsdag5.490 kr

LOKAL

 

Garnisonen konferens, Karlavägen 100, Stockholm.
Vi reserveras oss för att konferensen kan flyttas till en annan lokal i Stockholm. Lokal bekräftas senast en månad innan konferensen.

KONTAKT

Projektledare
Sara Hjertstedt
E-post: sara.hjertstedt@insightevents.se
Tfn: 08 587 662 61

Deltagarplats
Anna Pettersson
Epost: anna.pettersson@insightevents.se
Tfn: 08 587 662 94

Sponsorskap / utställning
Roland Behrendt
E-post: roland.behrendt@insightevents.se
Tfn: 08 587 662 77