Insight_energy_Straight

Anmäl dig idag!

VÄLKOMMEN TILL DAGVATTENHANTERING 2018!

Dagvattenhantering i praktiken!

Dagvattenhanteringen hamnar allt högre upp på dagordningen inom offentlig förvaltning. Ökad exploatering, nybyggnation och kemikalieanvändning i samhället leder till ökande mängder dagvatten med högre föroreningshalter. De allt tuffare förutsättningarna för rening och omhändertagande av dagvatten ställer nya krav på dig som arbetar med dagvattenhantering.

Under konferensen Dagvattenhantering 2018 ökar du din kompetens inom ämnet under två heldagar med några av landets främsta experter inom området. Med aktuella praktikfall och exempel belyser konferensen ämnet dagvattenhantering från olika högaktuella aspekter.

I år kommer vi att få höra bland annat praktikfall från Borås, Växjö, Malmö och Umeå. Speciellt inbjuden är Julia Talvitie D.Sc. (tech) och researcher från Finlands miljöcentral och Marine Research Center som kommer att prata om mikroplastik i dagvatten.

Missa heller inte fördjupningsdagen den 16 november då Jonas Christensen är tillbaka och lär oss allt vi behöver veta inom dagvattenjuridiken!

Du får lyssna till bland annat:
• Spårning av mikroplasters spridning till dagvatten från konstgräsplaner
• Vad är det som orsakar översvämningar vid extrema regn? Det är inte för små ledningar eller brist på dagvattendammar och underjordiska magasin!
• Ett limnologiskt arbetssätt för effektivare dagvattenrening
• Strukturerat arbetssätt och utredningsarbete
• Systemuppbyggnad av en dagvattentaxa

Ta tillfället i akt att träffa kollegor över hela Sverige och utöka din kunskap inom dagvattenområdet!

Christine Angerman
Projektledare
Insight Events Sweden
Tfn: 08-587 662 61
E-post: christine.angerman@insightevents.se

NYHETER

Utställarintervju med Peder Eneroth, FlexiClean

Talarintervju med Julia Talvitie, Finnish Environment Intitution, Marine Research Center

Talarintervju med Conny Persson, Vakin

PARTNERMÖJLIGHETER

Dagvattenhantering samlar branschens experter! Detta event kommer att ge dig chansen att nätverka med beslutsfattare och etablera relationer för framtida affärer.

sponsorship3

Dagvattenhantering 2017 erbjuder ett unikt tillfälle för deltagare och samarbetspartners att uppdatera sig på de senaste nyheterna, nätverka och diskutera utmaningar och möjligheter inom dagvattenhantering. Hör praktikfall, expertföreläsningar, få svar på frågor och en möjlighet att knyta de rätta kontakterna inför framtiden. Programmet utvecklas efter djupintervjuer med målgruppen. Agendan och talaruppställningen baseras på målgruppens frågor och önskemål.

Var med från start! Som samarbetspartner har du möjlighet att påverka agendan som är under produktion. Vilka frågeställningar är viktigast för dina kunder?

Kontakta oss för mer information:

Roland Behrendt, Sales Manager
Tel: 08 587 662 77
Email: roland.behrendt@insightevents.se

UTSTÄLLARE 2018

PROGRAM

PROGRAM DAG 1 – 14 NOVEMBER

09:00 Registrering och morgonkaffe
09:30 Moderatorn inleder den första konferensdagen
09:40 Spårning av mikroplasters spridning till dagvatten från konstgräsplaner

• Tillgängliga mätmetoder som är lämpliga för att mäta spridningen av mikroplaster via dräneringsvatten till dagvatten och recipient
• Mätmetoder för detektion av mikroplaster som är praktiskt tillämpbara och som kan köpas in som en tjänst av aktörer så som fritidsförvaltning, miljökontor eller anläggningsägare
• Utvecklingsarbetet med att försöka ta fram fungerande analysmetod för att identifiera och kvantifiera mikroplaster i vattenmiljöer

Tekn Dr Josef Mácsik arbetar med forskning och utveckling inom miljögeoteknik med fokus på nyttiggörande av modifierade korniga och kohesiva material på Ecoloop
10:45 Förmiddagskaffe
11:15 Vatten i den växande staden – är det bara problem eller finns också möjligheter?

• Vilka utmaningar finns då staden växer?
• Kan vi bättre utnyttja regnvattnet i stadsplaneringen?
• Upphandlingen påverkar graden av innovativa lösningar

Johanna Lind, Dagvattenutredare Stockholm, Bjerking
12:00 Lunch och nätverkande
13:00 PRAKTIKFALL

Ett limnologiskt arbetssätt för effektivare dagvattenrening


Ett stort dagvattensystem med väl utbyggda reningssteg bedömdes utgöra ca 40% av den totala fosfortillförseln till Växjösjön. Fosforbelastningen behöver minska om god status ska kunna uppnås. Växjö Kommun har mot bakgrund av detta under 2015–2018 gjort en rad, såsom:

• Reduktion av fisk och kräftor
• Tillförsel av fosforbindande material
• Fysisk ombyggnation av befintliga dammar och utlopp

Under föredraget presenteras mål, tillvägagångssätt, åtgärdsalternativ, och uppföljning.

Andreas Hedrén, sjömiljöansvarig, Växjö Kommun
13:50Bensträckare
14:00PRAKTIKFALL

Vad är det som orsakar översvämningar vid extrema regn? Det är inte för små ledningar eller brist på dagvattendammar och underjordiska magasin!


• Vad är det som gått snett?
• Hur kan vi förändra kommunala processer och tankesätt?
• Långsiktiga handlingsplaner kan ge stora samordningsvinster
• Principer för hur man ska tänka och exempel på lösningar

Lars-Erik Widarsson, dagvattenspecialist (med erfarenhet från Malmö, Helsingborg och övriga NSVA-kommuner och Norrköping), Firma LE Widarsson
15:00 Eftermiddagskaffe och nätverkande
15:30 PRAKTIKFALL

Exempel på robust stadsplanering, bra dagvattenlösningar och vattensäkerhet


Lars-Erik Widarsson, dagvattenspecialist (med erfarenhet från Malmö, Helsingborg och övriga NSVA-kommuner och Norrköping), Firma LE Widarsson
16:30Moderatorn avslutar den första konferensdagen
16:40-17:30 Mingel med dryck och tilltugg

PROGRAM DAG 2 – 15 NOVEMBER

08:30 Morgonkaffe
09:00 Moderatorn inleder den andra konferensdagen
09:05 Intensiv nederbörd

• Observationer
• Prognoser
• Framtida klimat

Sten Lindell, chef affärsområde samhällsbyggnad, SMHI
10:00 Förmiddagskaffe och nätverkande
10:30PRAKTIKFALL

VAKIN:s systemuppbyggnad av en dagvattentaxa


• Varför dagvattentaxa?
• Ekonomiska konsekvenser av LAV
• Värderingsgrund dagvattentjänsten - nyttan
• Utfall av värderingen och styrningen av taxan i samhällsplaneringen

Conny Persson är VA/VVS–ingenjör på Vakin, det kommunala VA-bolaget i Umeå och Vindeln. Conny har de senaste 18 åren arbetet inom VA-sektorn med att hantera anslutningsfrågor, avtalsfrågor, dagvattenproblematik och taxor.
11:30Lunch och nätverkande
12:30Microplastics in stormwaters

• What is the role of stormwaters as pathways for microplastics to aquatic environment?
• How to detect microplastics from stormwaters?
• How to evaluate the microplastic load deriving via stormwaters?

Julia Talvitie D.Sc. (tech) and researcher, Finnish Environment Intitution, Marine Research Center
13:30 Bensträckare
13:40 PRAKTIKFALL

BiodiverCity – den gröna och hälsosamma staden


• Biotoper med hög kvalitet på mark, tak och väggar
• Fördröja dagvatten samtidigt som de gynnar den biologiska mångfalden och andra ekosystemtjänster
• Grön-blå lösningar (t.ex. regnbäddar) för dagvattenhantering

Annika Kruuse, Fil dr/projektledare, Miljöförvaltningen i Malmö
14:40Eftermiddagskaffe och nätverkande
15:10 Fel och brister i dagens lagstiftning

• Vilka behov är det vi behöver reglera för?
• Kort om den spretiga lagstiftningen
• Vilket ansvar har den enskilde, VA-huvudmannen och räddningstjänsten?
• Vilka anläggningar är anmälningspliktiga?
• Några kommentarer kring aktuella förslag

Jonas Christensen, Juris dr., Ekolagen Miljöjuridik
16:00 Moderatorn avslutar konferensen

JURIDIKEN INOM DAGVATTENHATERING

Hur är dagvattenregleringen? – Jo rörig!

Det är framförallt två omständigheter bakom det faktum att frågor kring dagvatten blivit så aktuella just nu. Den ena är de ökande regnmängderna på grund av klimatförändringarna och den andra är kraven på att alla medlemsstater ska leva upp till EU:s ramdirektiv för vatten och dess miljökvalitetsnormer. Avsikten med detta pass är att ge en bild av de mest centrala delarna av dagvattenjuridiken. Jonas Christensen kommer att visa hur miljöbalken, lag om allmänna vattentjänster, plan- och bygglagen samt lagen om skydd mot olyckor reglerar dagvatten.

Några av frågorna som kommer att belysas är:
• Vilka planbestämmelser kan kommunerna skriva in i en detaljplan för att klara MKN eller ett översvämningshot?
• Hur styr miljöbalken dagvattenhanteringen och vilka möjligheter har tillsynsmyndigheten att ställa krav på dagvattenanläggningar?
• När inträder det kommunala ansvaret för omhändertagande av dagvatten enligt 6 § vattentjänstlagen och vad säger lagen om skydd mot olyckor om kommunernas planering och beredskap?
• Aktuella utredningsförslag

Juris dr. Jonas Christensen driver sedan 2007 Ekolagen Miljöjuridik. Han är en mycket flitigt anlitad föreläsare inom bland annat dagvattenjuridiken, och han har skrivit flertal artiklar och rapporter om olika delar av dagvattenjuridiken. Utöver VA-juridik är Jonas specialiserad på bland annat miljörätt, livsmedelsrätt, plan- och byggrätt. Jonas är huvudförfattare till Havs- och vattenmyndighetens rapport (2015:15) ”Juridiken kring vatten och avlopp”, och under våren 2016 tilldelades han Yrkesföreningen Miljö- och hälsas Miljö- och hälsoskyddspris.

Hålltider:
08:15 Registrering och morgonkaffe
08:30 Fördjupningspasset startar
10:00 Förmiddagskaffe
12:30 Lunch
15:00 Eftermiddagskaffe
16:30 Fördjupningspasset avslutas

test-event_2
test-event_22
test-event_23

TALARE

talare_dagvatten

Andreas Hedrén
Växjö Kommun
Läs mer

Annika Kruuse
Miljöförvaltningen i Malmö
Läs mer

Conny Persson
Vakin
Läs mer

Lena Furuhovde
Bjerking
Läs mer

Jonas Christensen
Ekolagen Miljöjuridik
Läs mer

Tekn Dr Josef Mácsik
Ecoloop
Läs mer

Julia Talvitie
Marine Research Center
Läs mer

Lars-Erik Widarsson
Firma LE Widarsson
Läs mer

Johanna Lind
Bjerking
Läs mer

Sten Lindell
SMHI
Läs mer

HÄMTA BROSCHYR

ANMÄLAN

PRISLISTA Boka t.o.m 31/10Boka fr.o.m 1/11
Konferens8.990 kr9.990 kr
Konferens + fördjupningspass12.900 kr13.990 kr
Endast fördjupningspass4.690 kr4.990 kr

LOKAL

KONTAKT

Senior projektledare
Christine Angerman
E-post: christine.angerman@insightevents.se
Tfn: 08 587 662 61

Deltagarplats
Anna Pettersson
Epost: Anna.Pettersson@insightevents.se
Tfn: 08 587 662 94

Sponsorskap / utställning
Roland Behrendt
E-post: roland.behrendt@insightevents.se
Tfn: 08 587 662 77