InsightAcademy_logo

Anmäl dig idag!

Vad måste du kunna i rollen som Risk Manager?

Risker och riskhantering är ständigt under luppen. Vilka regler och vilka arbetssätt behöver du känna till för att fungera som risk manager i en modern organisation? Hur skapar du mervärde med risk management processen istället för bara mera regler och nya processer? Hur använder du riskanalysen till att ta effektiva och affärsmässiga beslut – i alla beslut? Lär dig koppla riskarbetet effektivt till bolagets normala planeringsprocess och strategiprocess samt hur du identifierar risker i omvärlden som kommer påverka just din organisation!

Insight Events och Ulf Rönndahl, Chief Security Officer, på Telenor och Årets Risk Manager år 2010, har tagit fram denna intensiva femdagarsutbildning för att ge dig möjlighet att skapa en tryggare yrkesroll som riskansvarig.

Under kursen kommer vi att belysa många aspekter av den komplexa rollen som riskansvarig. Kursen är praktiskt inriktad men innehåller också forskningsresultat från ledande internationella universitet i ämnet. Kursen baseras på erfarenheter från en av Sveriges främsta riskexperter, och är uppbyggd kring högaktuella praktikfall, korta teoripass med tillhörande övningar och intensiva lärande diskussioner.

Diplomeringskursen är en möjlighet för dig att lära dig det teoretiska ramverket, att sätta saker i rätt sammanhang och, viktigast av allt, lära av praktiska erfarenheterna och få konkreta verktyg som kan hjälpa dig i din roll.

Diplomerad risk manager är kursen för dig som måste veta vilka regler som styr riskhanteringen och måste kunna hantera kraven och de högt ställda förväntningarna. Kursen är till för dig som måste lära dig mer om riskfunktionen. Kursen är till för dig som vill ta nästa steg i din yrkesmässiga utveckling.

Kursen ”Diplomerad Risk Manager” behandlar:

 • Vad måste du veta om ISO 31 000 och COSO?
 • Compliance – vilka regler måste följas?
 • Riskanalys – teori och praktiska verktyg
 • Införande av riskhanteringsprocess
 • Interna och externa krav på en risk manager
 • Att ta fram och implementera en riskpolicy

OM KURSENS INNEHÅLL

SAGT AV TIDIGARE DELTAGARE

”Bra och mycket engagerade kursledare. Mycket bra kursupplägg med en mix av föreläsning, workshops och konkreta exempel. Har aldrig tidigare gått en kurs där jag efteråt känt att helhetsintrycket varit så bra som efter denna.”
”Ulf har ett underbart engagemang och en känsla för ämnet som är otroligt inspirerande och medryckande. Det i kombination med hans enorma kompetens och erfarenhet gör kursen till en av de bästa och mest givande jag har gått.”
”Det märks att han har arbetat med frågorna på olika ledningsnivåer under flertal år. Han tillsammans med mina kurskamrater skapade en atmosfär där vi diskuterade och reflekterade tillsammans vilket var otroligt givande. Jag kommer verkligen att rekommendera kursen till andra!”
”Mycket stor behållning genom att föreläsarna kunde skapa en trovärdighet och lyfta det akademiska innehållet till en praktisk nivå.”
”Bästa kursen jag gått.”

KURSLEDARE

talarbilder10Ulf Rönndahl, Founder & CEO, Veralex. Ulf har jobbat med riskhantering inom Skandia, If
Skadeförsäkring, Telenor Sverige och i Telenor Indien (Uninor) i sammanlagt 12 år. Ulf är f.d. polis med lång erfarenhet av ekonomisk och organiserad brottslighet. Ulf är för närvarande den enda i Sverige som har en examen i risk management från Harvard Business School. Han är en mycket välrenommerad föreläsare och föreläser om risk management på den internationella Master utbildningen i Ekonomi på Copenhagen Business School sedan många år tillbaka. Ulf Rönndahl utnämndes år 2010 till årets risk manager i Sverige.

 

magnus_frostgard

Magnus Frostgård. Magnus har lång erfarenhet som Risk Manager på IF P&C Insurance samt som Riskanalytiker på Telenor Sweden. Idag är Magnus pensionerad Riskanalytiker och verksam med utbildningar och föreläsningar om Risk Management och Krisledning.

PROGRAM

Introduktion till Risk Management med ISO 31 000 som ramverk

 • Vad är risk?
 • Vad är risk management?
  – Avvägning
  – Gränssättning
 • Utveckling framt till nu
 • Modern riskhantering
 • Trender och utvecklingstendenser

Introduktion till praktikfall

 • Genomgång av förutsättningarna för de praktiska övningarna

Ramverk och standarder

Standardisering och Riskhantering

 • Vad handlar standardisering om?
 • Vad innebär det att standardisera en ”mjukvara” som riskhantering?
 • Riskhanteringens grundelement. Två ytterligheter: ISO 31 000 – en metastandard och COSO:s ramverk – ett svar på företagsproblem

COSO – de facto standard för riskhantering och intern styrning och kontroll

 • Varför ramverk och inte metod
 • Dess uppbyggnad, komponenter och faktorer
 • Hur används detta ramverk?

Fördjupning om COSO ERM och dess samspel med andra standarder inkl. ISO 27000 och 31000

 • Aktuellt om frågor som utvecklas

Regelverk där riskhantering ingår

 • Koden för bolagsstyrning som nu kompletterats med lagstiftning för noterade aktiebolag
 • De statliga regevlerken – främst ”FISK” – för de större myndigheterna
 • Andra regelverk
 • Verklig nytta eller bara mer Compliance (regelefterlevnad)? Hur skapar du mervärde med dessa regelverk istället för att införa nya regler?

Praktisk övning kring COSO/regelverk

Nätverksmingel med förfriskning

Riskaspekter och teori

Riskaspekter

 • Vetenskap och tyckande
 • Strategisk risk management
 • Intresse, attityd och värdegrund
 • Begrepp, termer och definitioner

Riskkategorier

 • Operativa risker
 • Marknadsrisker
 • Finansiella risker
 • Strategiska risker
 • Systemrisker
 • Omvärldsrisker

Riskanalys – ansats och verktyg

 • Vad är riskanalys?
 • Styrning och kontroll av risker
 • Teoretiskt ramverk och praktiska implikationer
Riskidentifieringsprocessen

Risk assessments

 • Förberedelser inför en risk assessment
 • Insamling av information

Metoder för riskidentifiering

 • Enkäter, intervjuer, workshopar

Intervjuprocessen

 • Identifiering av sårbarheter
 • Praktisk övning av intervjuprocessen
 • Frågebank

Identifiering av risker

 • Exempel på riskdefinitioner
 • Risk / ”problem”
 • Riskindikatorer

Dokumentation av risker

 • Formulering av risker
 • Risklistor
 • Riskbank
 • Roller vid riskhantering
 • Forum för riskbehandling
Riskanalys i praktiken
Analysverktyg
 • Genomgång av praktiska verktyg vid riskanalys

Riskvärdering

 • Värderingsmodeller
 • Konsekvens och sannolikhetsbedömning
 • Värdering av kostnadseffekter

SWOT-analys och andra analysmetoder som verktyg för analys av risker och möjligheter. Praktisk övning kring riskanalys och SWOT.

Införande av riskhanteringsprocess

Hur skapa engagemang?

 • Analysera egna organisationens behov
 • Att påvisa nyttan av bra riskhantering
 • Var beredd att hantera intressekonflikter
 • Att sälja in till ledningen och andra intressenter

Implementering av riskhantering

 • Definiera organisationens behov
 • Planering och design av processen
 • Förankring i organisationen – pilot case
 • Återrapportering till ledningen
 • Organisationsfrågor – kompetens
 • Integration med andra processer

Kontinuitetsplanering och krishantering som en del av riskprocessen

 • Identifiering av affärskritiska processer som måste förankras i bolagets strategi
 • Hur förbereder du organisationen för det oväntade?
 • Svarta svanar, vita elefanter, Emerging risks och Predictable surprises – vad är det?

Att ta fram en riskpolicy – teori

 • Varför risk policy?
 • Vad skall ingå i en policy?
 • Policy – guidelines
 • Anpassning till organisationens organisation och kultur
 • Kommunikation – förankring

Att ta fram en riskpolicy – praktisk övning

 • Exempel på riskpolicies
 • Skissa en policy utgående från praktikfall
 • Redovisning och diskussion kring form och innehåll

Omvärldsbevakning

 • Hur identifierar du risker och hot utanför ditt bolag och i omvärlden?
 • Hur fångar du upp ”emerging risks” som kan få stor påverkan på just din verksamhet?
 • Hur för du in dessa iakttagelser, trender och risker i bolagets strategi och finansiella planeringsprocess?
Risk Manager i praktiken

Gruppövning: risk manager i praktiken

 • Erfarenhetsutbyte
 • Utarbeta tips och hjälpmedel

När verkligheten möter teorin

 • Praktiska exempel på svåra situationer
 • Intressekonflikter
 • Erfarenheter och praktiska råd
 • Att vidmakthålla intresset – vikten av tålamod
Riskmanagement kopplat till övriga bolagsprocesser

Riskidentifiering kopplat till organisationens processer

Risk management processen ska ”dammsuga” en organisation på risker i verksamheten och resultatet av riskidentifieringen måste synkroniseras med en rad andra processer i en organisation.

Vi kommer därför visa hur risk management kopplas till övriga bolagsprocesser som;

 • Risk management kopplat till strategiprocessen
 • Risk management kopplat till CSR och business sustainability
 • Risk management kopplat till compliance
 • Risk management kopplat till bolagets normala rapporteringsflöden
 • Risk management kopplat till krishantering och kontinuitetsplanering
 • Risk management kopplat till omvärldsbevakning och business intelligence
 • Risk management kopplat SOX; internkontroll

NYHETER 2019 

• Risk Management som underlag för beslutsfattande – inte bara riskrapportering till ledningen
• Riskhantering kopplat till BI, Digitalisering och AI
• Hur hanterar du Cybercrime och cybersäkerhet i RM-processen?

Kunskapsprov – för dig som väljer att diplomeras

Hålltider, kursdag 1:

09:00 Registrering med morgonkaffe
09:30 Kursdagen inleds
10:30 Förmiddagskaffe
12:30 Lunch
15:00 Eftermiddagskaffe
17:00 – 18:00 Kursdagen avslutas med mingel

Första kursdagen avslutas med nätverksmingel med vin och tilltugg

Hålltider, kursdag 2-5:

08:30 Registrering med morgonkaffe
09:00
Kursdagen inleds
10:30 Förmiddagskaffe
12:30 Lunch
15:00 Eftermiddagskaffe
17:00 Kursdagen avslutas

Observera att dag 5 sker diplomeringen efter lunch och dagen avslutas ca kl 15:00.

HÄMTA BROSCHYR

ANMÄLAN

PRISLISTA

Kurs: 38 990 (exkl. moms)
Kurs inklusive diplomering: 41 990 (exkl. moms)

SKRÄDDARSYDD KURS

Mycket att vinna på att ta hem kursen till ditt företag!

Utbildningens innehåll anpassas efter era behov och hur ni arbetar idag. Att genomföra utbildningen tillsammans med era medarbetare skapar gruppkänsla. Ni bestämmer själva tid och plats för kursen och sparar utgifter för resa och hotell samt får grupprabatt.

LOKAL

KONTAKT

Senior projektledare
Stefan Broman
Tfn: 073 728 51 24
E-post: Stefan.Broman@insightevents.se