november 25, 2015 Webmaster

Diplomerad Risk Manager

Diplomerad Risk
Manager

KURS | 22-26 APRIL OCH 14-18 OKTOBER 2024 | STOCKHOLM

Vad måste du kunna i rollen som Risk Manager?

Risker och riskhantering är ständigt under luppen. Vilka regler och vilka arbetssätt behöver du känna till för att fungera som risk manager i en modern organisation? Hur skapar du mervärde med risk management processen istället för bara mera regler och nya processer? Hur använder du riskanalysen till att ta effektiva och affärsmässiga beslut – i alla beslut? Lär dig koppla riskarbetet effektivt till bolagets normala planeringsprocess och strategiprocess samt hur du identifierar risker i omvärlden som kommer påverka just din organisation!

Insight Events och Ulf Rönndahl, Founder & CEO, Veralex och tidigare utnämnd till Årets Risk Manager, har tagit fram denna intensiva femdagarsutbildning för att ge dig möjlighet att skapa en tryggare yrkesroll som riskansvarig.

Under kursen kommer vi att belysa många aspekter av den komplexa rollen som riskansvarig. Kursen är praktiskt inriktad men innehåller också forskningsresultat från ledande internationella universitet i ämnet. Kursen baseras på erfarenheter från en av Sveriges främsta riskexperter, och är uppbyggd kring högaktuella praktikfall, korta teoripass med tillhörande övningar och intensiva lärande diskussioner.

Diplomeringskursen är en möjlighet för dig att lära dig det teoretiska ramverket, att sätta saker i rätt sammanhang och, viktigast av allt, lära av praktiska erfarenheterna och få konkreta verktyg som kan hjälpa dig i din roll.

Diplomerad risk manager är kursen för dig som måste veta vilka regler som styr riskhanteringen och måste kunna hantera kraven och de högt ställda förväntningarna. Kursen är till för dig som måste lära dig mer om riskfunktionen. Kursen är till för dig som vill ta nästa steg i din yrkesmässiga utveckling.

Varmt välkommen!

SAGT AV TIDIGARE DELTAGARE

”Bra och mycket engagerade kursledare. Mycket bra kursupplägg med en mix av föreläsning, workshops och konkreta exempel. Har aldrig tidigare gått en kurs där jag efteråt känt att helhetsintrycket varit så bra som efter denna.”

”Ulf har ett underbart engagemang och en känsla för ämnet som är otroligt inspirerande och medryckande. Det i kombination med hans enorma kompetens och erfarenhet gör kursen till en av de bästa och mest givande jag har gått.”

”Det märks att han har arbetat med frågorna på olika ledningsnivåer under flertal år. Han tillsammans med mina kurskamrater skapade en atmosfär där vi diskuterade och reflekterade tillsammans vilket var otroligt givande. Jag kommer verkligen att rekommendera kursen till andra!”

”Mycket stor behållning genom att föreläsarna kunde skapa en trovärdighet och lyfta det akademiska innehållet till en praktisk nivå.”

KURSLEDARE

Ulf Rönndahl, Founder & CEO, Veralex. Ulf har arbetat med riskhantering och säkerhetsfrågor på Group nivå inom Skandia, If Skadeförsäkring, Telenor Sverige, Telenor Indien, Länsförsäkringar och IKEA i sammanlagt 25 år. Ulf är civilekonom, har en Executive Master of Business Adminstration och examen i Corporate Governance från Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Han har också bl.a. examen i Finance, Strategy, Global Strategy, Strategic Marketing Management, Business Sustainability, Risk Management och Business Analytics and Big Data Program från Harvard Business School, USAHan har gått långa ledarutbildningar på IFL och Handelshögskolan i Stockholm i bl.a. strategiskt ledarskap. Ulf Rönndahl utsågs till ”Årets Risk Manager i Sverige 2010” och har fått flera internationella erkännanden för sitt arbete med riskhantering. Ulf är en mycket välrenommerad föreläsare och föreläser om Risk Management på flera internationella och erkända läroinstitut i USA och Europa.

Betyg på Utbildning.se

PROGRAM

INTRODUKTION TILL RISK MANAGEMENT MED ISO 31 000 SOM RAMVERK

• Vad är en modern definition risk?
• Vad är risk management?
– Avvägning
– Gränssättning
• Utveckling fram till nu
• Modern riskhantering
• Trender och utvecklingstendenser

INTRODUKTION TILL PRAKTIKFALL

• Genomgång av förutsättningarna för de praktiska övningarna

RAMVERK OCH STANDARDER STANDARDISERING OCH RISKHANTERING

• Vad handlar standardisering om?
• Vad innebär det att standardisera en ”mjukvara” som riskhantering?
• Riskhanteringens grundelement. Två ytterligheter: ISO 31 000 – en metastandard och COSO:s ramverk – ett svar på företagsproblem

COSO – DE FACTO STANDARD FÖR RISKHANTERING OCH INTERN STYRNING OCH KONTROLL

• Varför ramverk och inte metod?
• Dess uppbyggnad, komponenter och faktorer
• Hur används detta ramverk?

FÖRDJUPNING OM COSO ERM OCH DESS SAMSPEL MED ANDRA STANDARDER INKL. ISO 27000 OCH 31000

• Aktuellt om frågor som utvecklas

REGELVERK DÄR RISKHANTERING INGÅR

• Koden för bolagsstyrning som nu kompletterats med lagstiftning för noterade aktiebolag
• De statliga regevlerken – främst ”FISK” – för de större myndigheterna
• Andra regelverk
• Verklig nytta eller bara mer Compliance (regelefterlevnad)?
• Hur skapar du mervärde med dessa regelverk istället för att införa nya regler?

PRAKTISK ÖVNING KRING COSO/REGELVERK RISKASPEKTER OCH TEORI

Riskaspekter
• Vetenskap och tyckande
• Strategisk risk management
• Intresse, attityd och värdegrund
• Begrepp, termer och definitioner

Riskkategorier
• Operativa risker
• Marknadsrisker
• Finansiella risker
• Strategiska risker
• Systemrisker
• Omvärldsrisker

RISKANALYS – ANSATS OCH VERKTYG

• Vad är riskanalys?
• Styrning och kontroll av risker
• Teoretiskt ramverk och praktiska implikationer
• Olika modeller för riskhantering i vardagen

RISKIDENTIFIERINGSPROCESSEN RISK ASSESSMENTS

• Förberedelser inför en risk assessment
• Hur förbereder du så du får effektiva risk workshops?

METODER FÖR RISKIDENTIFIERING

• Enkäter, intervjuer, workshopar

INTERVJUPROCESSEN

• Identifiering av sårbarheter
• Praktisk övning av intervjuprocessen
• Frågebank

IDENTIFIERING AV RISKER

• Exempel på riskdefinitioner
• Risk / ”problem”
• Riskindikatorer

DOKUMENTATION AV RISKER

• Formulering av risker
• Risklistor
• Riskbank
• Roller vid riskhantering
• Forum för riskbehandling

RISKANALYS I PRAKTIKEN – ANALYSVERKTYG

• Genomgång av praktiska verktyg vid riskanalys

RISKVÄRDERING

• Värderingsmodeller
• Konsekvens och sannolikhetsbedömning
• Värdering av kostnadseffekter. SWOT-analys och andra analysmetoder som verktyg för analys av risker och möjligheter. Praktisk övning kring riskanalys och SWOT

INFÖRANDE AV RISKHANTERINGSPROCESS

Hur skapa engagemang?
• Analysera egna organisationens behov
• Att påvisa nyttan av bra riskhantering
• Var beredd att hantera intressekonflikter
• Att sälja in till ledningen och andra intressenter

IMPLEMENTERING AV RISKHANTERING

• Definiera organisationens behov
• Planering och design av processen
• Förankring i organisationen – pilot case
• Återrapportering till ledningen
• Organisationsfrågor – kompetens
• Integration med andra processer

KONTINUITETSPLANERING OCH KRISHANTERING SOM EN DEL AV RISKPROCESSEN

• Identifiering av affärskritiska processer som måste förankras i bolagets strategi
• Hur förbereder du organisationen för det oväntade?
• Svarta svanar, vita elefanter, Emerging risks och Predictable surprises – vad är det?

ATT TA FRAM EN RISKPOLICY – TEORI

• Varför risk policy?
• Vad skall ingå i en policy?
• Policy – guidelines
• Anpassning till organisationens organisation och kultur
• Kommunikation och implementering i organisationen
• Hur skapar du mervärde med risk processen?

ATT TA FRAM EN RISKPOLICY – PRAKTISK ÖVNING

• Exempel på riskpolicies
• Skissa en policy utgående från praktikfall
• Redovisning och diskussion kring form och innehåll

OMVÄRLDSBEVAKNING

• Hur identifierar du risker och hot utanför ditt bolag och i omvärlden?
• Hur fångar du upp ”emerging risks” som kan få stor påverkan på just din verksamhet?
• Hur för du in dessa iakttagelser, trender och risker i bolagets strategi och finansiella planeringsprocess?

RISK MANAGER I PRAKTIKEN

Gruppövning: Risk Manager i praktiken
• Erfarenhetsutbyte
• Utarbeta tips och hjälpmedel

NÄR VERKLIGHETEN MÖTER TEORIN

• Praktiska exempel på svåra situationer
• Intressekonflikter
• Erfarenheter och praktiska råd
• Att vidmakthålla intresset – vikten av tålamod

RISKMANAGEMENT KOPPLAT TILL ÖVRIGA BOLAGSPROCESSER RISKIDENTIFIERING KOPPLAT TILL ORGANISATIONENS PROCESSER

Risk management processen ska ”dammsuga” en organisation på risker i verksamheten och resultatet av riskidentifieringen måste synkroniseras med en rad andra processer i en organisation. Vi kommer därför visa hur risk management kopplas till övriga bolagsprocesser som;

• Risk management kopplat till strategiprocessen
• Risk management kopplat till CSR och business sustainability
• Risk management kopplat till compliance
• Risk management kopplat till bolagets normala rapporteringsflöden
• Risk management kopplat till krishantering och kontinuitetsplanering
• Risk management kopplat till omvärldsbevakning och business intelligence
• Risk management kopplat SOX; internkontroll

NYHET FÖR I ÅR!

• Risk Management som underlag för beslutsfattande – inte bara riskrapportering till ledningen
• Riskhantering kopplat till BI, Digitalisering och AI
• Hur hanterar du Cybercrime och cybersäkerhet i RM-processen?
• Vad behöver du utveckla för att kunna jobba med risker i den okända, oväntade och osannolika världen?

Hålltider, kursdag 1:

09:00 Registrering med morgonkaffe
09:30 Kursdagen inleds
10:30 Förmiddagskaffe
12:30 Lunch
15:00 Eftermiddagskaffe
17:00 – 18:00 Kursdagen avslutas med mingel

Första kursdagen avslutas med nätverksmingel med vin och tilltugg

Hålltider, kursdag 2-5:

08:30 Registrering med morgonkaffe
09:00
Kursdagen inleds
10:30 Förmiddagskaffe
12:30 Lunch
15:00 Eftermiddagskaffe
17:00 Kursdagen avslutas

Observera att dag 5 sker diplomeringen efter lunch och dagen avslutas ca kl 15:00.

HÄMTA BROSCHYR

ANMÄLAN

PRISLISTA

Kurs: 38 990 (exkl. moms)
Kurs inklusive diplomering: 41 990 (exkl. moms)

”För mig var denna kurs en ögonöppnare, jag har haft nytta av den i mina dialoger inom företaget gällande struktur och verksamhetsstyrning. Inom risk och konsekvensanalyser har jag förstått vikten av att göra dem då det är ett bra hjälpmedel för att synliggöra behoven och genomföra åtgärder där det prioriteras. Jag brukar referera till kursen som ”min resa i april”

Personalledare, Mondi Dynäs

SKRÄDDARSYDD KURS

Mycket att vinna på att ta hem kursen till ditt företag!

Utbildningens innehåll anpassas efter era behov och hur ni arbetar idag. Att genomföra utbildningen tillsammans med era medarbetare skapar gruppkänsla. Ni bestämmer själva tid och plats för kursen och sparar utgifter för resa och hotell samt får grupprabatt.

LOKAL

Saturnus Konferens, Hornsgatan 15 Stockholm
Vi reserveras oss för att kursen kan flyttas till en annan lokal i Stockholm. Lokal bekräftas senast en månad innan kursen.

KONTAKT

Senior projektledare
Stefan Broman
Tfn: 073 728 51 24
E-post: Stefan.Broman@insightevents.se