november 24, 2015 Webmaster

Exploateringsavtal och PBL

Exploateringsavtal och PBL

KURS | 23-24 APRIL 2024 | STOCKHOLM

VÄLKOMMEN TILL EXPLOATERINGSAVTAL OCH PBL – JURIDIKEN & PRAKTIKEN!

UNDVIK EXPLOATERINGSAVTAL SOM SAKNAR STÖD I LAGEN OCH SKYDDA DIG MOT DE EKONOMISKA FÖLJDERNA!

Det senaste decenniet har stora förändringar gjorts i Plan och bygglagen. Vad har dessa förändringar inneburit rent konkret? Har regelverket förenklats, blivit tydligare och effektivare?

Exploateringsavtalet är själva grundstenen i transaktionen mellan kommunen och byggherren. Det är många viktiga frågor som ska regleras – detaljerna kring genomförandefrågor, kostnadsfördelning samt rättigheter och skyldigheter – och det är viktigt att det blir rätt då misstag kan bli mycket kostsamma. Många exploateringsavtal som skrivs idag saknar dock stöd i PBL eller hamnar i en juridisk gråzon. Genom praktiska exempel belyser kursledaren teorin för att ge dig konkreta verktyg att ta med dig tillbaka till ditt arbete!

På denna praktiska kurs får du ta del av vad nyheterna i lagen och vad dessa förändringar har kommit att innebära i praktiken! Lär dig hur du undviker exploateringsavtal som saknar stöd i lagen och hur du skyddar dig mot de ekonomiska följderna. Du får konkreta tips på hur du kan ställa krav på byggherren och hur du säkerställer att avtalet har fullständigt lagstöd.

  • Påverkas exploateringsavtalen av reglerna i PBL?
  • Verktygslåda för ditt exploateringsprojekt
  • Kvalitetssäkring och uppföljning
  • Detaljplane- & bygglovsprocessen
  • Vad är tillåtna bestämmelser i detaljplan
  • Bygglovsplikt respektive krav på anmälan
  • Ansvarsfördelning stat – kommun enligt PBL

Varmt välkommen!

Jonas Karström
Projektledare
Insight Events Sweden
Tfn: 08 – 587 662 66
E-post: jonas.karstrom@insightevents.se

UTBILDNINGSINTYG

Efter att ha deltagit på kursen får du ett utbildningsintyg, ett värdefullt bevis på din nya kompetens!

SAGT AV TIDIGARE DELTAGARE

”Informativ och på rätt nivå för målgruppen”

”Torkel Öste är mycket kunnig och med praktisk tillämpning”

”Mycket bra innehåll med kompetenta och erfarna föreläsare”

”Mycket innehållsrik och lärorik!”

Betyg på Utbildning.se

KURSLEDARE

Eidar Lindgren, sakkunnig PBL och MB, JM AB. Tekn.lic. med mångårig kommunal erfarenhet av stadsbyggnadsfrågor. Har i regeringskansliet arbetat med lagutveckling i statliga utredningar. Specialområden är plan- och bygglagen samt miljöbalkens regler om riksintressen och strandskydd. Har sedan 40 år varit verksam i undervisning och forskning på KTH. Medförfattare till publikationerna Markexploatering respektive Intresseavvägningar inom fastighetsrätten, Norstedts Juridik 2021.

Torkel Öste, fastighetskonsult, Fastighetskonsult Torkel Öste AB. Torkel har arbetat med fastighets- och exploateringsfrågor i över 40 år varav de senaste 35 åren som konsult och företagsledare. Torkel har arbetat både med stora infrastrukturprojekt, bostadsexploateringar, industri och handel såväl som med olika specialobjekt som idrottsanläggningar, bergtäckt m.m.

PROGRAM

INLEDNING
• Avtalets syfte – lagens intentioner och möjligheter
• Exploateringsavtalen och reglerna i PBL
• Avtalets struktur – innehåll och uppbyggnad

PARTERNA I EXPLOATERINGSPROCESSEN
• Vilka är deltagande parter i exploateringsprocessen och vilka roller har de?
• Olika parters betydelse vid olika skeden i processen

RAMAVTAL OCH ANDRA GENOMFÖRANDEAVTAL SOM EN DEL I EXPLOATERINGSPROCESSEN
• Traditionella exploateringsavtal och komplexa projektavtal
• När är det lämpligt med övergripande avtal, så kallade ramavtal, eller andra former av avtal?
• När ska man upprätta markanvisningsavtal och när ska man ha exploateringsavtal?

LEGALA FRÅGOR I EXPLOATERINGS- OCH GENOMFÖRANDEAVTAL
• Frågor i PBL, kommunallagen och LOU som har bäring på exploateringsprocessen
• Valda frågor i andra lagrum som har bäring på exploateringsprocessen
• Fastighetsbildning vid exploatering och annan myndighetsutövning
• Tekniska krav och specifikationer på anläggningar
• Särskilda klausuler om säkerhet, överlåtelsebarhet m.m.
• Vad regleras i detaljplan och vad regleras i exploateringsavtal?

EXPLOATERINGSAVTALET SOM EN AFFÄRSMÄSSIG UPPGÖRELSE
• Finansieringsalternativ för exploatören och för kommunen
• Exploateringskalkylen för kostnadskontroll och uppföljning
• Risker och riskhantering i exploateringsprojektet

VERKTYGSLÅDAN FÖR DITT EXPLOATERINGSAVTAL
• Vilka är dina deltagare och hur skapar du samarbete?
• Medel och aktiviteter för att vinna tid i plan- och genomförandeskedena
• Skapa byggklossarna för dina avtal

KVALITETSSÄKRING OCH UPPFÖLJNING
• Säkerställ att detaljplanen blir genomförbar och att planintentionerna följs vid planupprättandet
• Nå kostnadseffektivitet i exploateringsprojekt och bibehåll kvaliteten
• Så kan du skapa kvalitetssäkring och kontroll i utförandet

REGELVERKET PBL – MB
• Vilka krav i PBL hanteras av staten – respektive kommunerna.
• Krav i miljöbalken som ska följas i beslut enligt PBL

PLANERING ENLIGT PBL
• Plansystemet och kopplingar till bygglovsprövning
• Fördjupad översiktsplan – halvvägs till byggrätt?
• Detaljplanens funktion, dokument och tillåtna innehåll
• Detaljplaneprocessen, överklagande, överprövning
• Planbesked och de nya reglerna om ”privat initiativrätt” – vad är det?

BYGGLOV
• Vilka åtgärder kräver bygglov?
• Ansökningshandlingarnas omfattning
• Bygglovsprövning – omfattning och tidsfrister

BYGGKONTROLL
• Regelverket – kontrollplan, startbesked, slutbesked
• Ansvarsfördelning kommun, byggherre, kontrollansvarig
• Vägrat slutbesked – kan det överklagas?

Vi reserverar oss för eventuella programändringar.

08:30 Registrering med morgonkaffe
09:00 Kursdagen inleds
10:30 Förmiddagskaffe
12:30 Lunch
15:00 Eftermiddagskaffe
16:30 Kursdagen avslutas

HÄMTA BROSCHYR

ANMÄLAN

PRISER

Kurs 2 dagar – 16 490kr

LOKAL

Stockholm
Meddelas närmre eventet

KONTAKT

Senior projektledare
Jonas Karström
E-post: jonas.karstrom@insightevents.se

Deltagarplats
Magnus Sjölander
Epost: Magnus.Sjolander@insightevents.se
Tfn: 08 587 662 14