VÄLKOMMEN TILL EXPLOATERINGSAVTAL OCH PBL – JURIDIKEN & PRAKTIKEN!

UNDVIK EXPLOATERINGSAVTAL SOM SAKNAR STÖD I LAGEN OCH SKYDDA DIG MOT DE EKONOMISKA FÖLJDERNA!

Riksdagen beslutade om en ny plan- och bygglag som började gälla den 2 maj 2011. Syftet med den nya lagen var att förenkla och förtydliga bestämmelserna för att få en effektivare handläggningsprocess. Många regler slogs ihop och en del nya har kommit till – vad har dessa förändringar inneburit rent konkret för dig? Hur mycket snabbare kommer bygglovsprocessen att bli?

Exploateringsavtalet är själva grundstenen i transaktionen mellan kommunen och byggherren. Det är många viktiga frågor som ska regleras – detaljerna kring genomförandefrågor, kostnadsfördelning samt rättigheter och skyldigheter – och det är viktigt att det blir rätt då misstag kan bli mycket kostsamma. Många exploateringsavtal som skrivs idag saknar dock stöd i PBL eller hamnar i en juridisk gråzon. Genom praktiska exempel belyser kursledaren teorin för att ge dig konkreta verktyg att ta med dig tillbaka till ditt arbete!

På denna praktiska kurs får du ta del av vad nyheterna i lagen och vad dessa förändringar har kommit att innebära i praktiken! Lär dig hur du undviker exploateringsavtal som saknar stöd i lagen och hur du skyddar dig mot de ekonomiska följderna. Du får konkreta tips på hur du kan ställa krav på byggherren och hur du säkerställer att avtalet har fullständigt lagstöd.

• Lär dig om den nya plan- och bygglovsprocessen
• Vilka krav ställer nya PBL på kommunerna?
• Exploateringsavtal – juridiken och praktiken
• Undvik exploateringsavtal som saknar stöd i lagen
• Vilka krav kan du ställa på byggherren?
• Vem tar initiativet till detaljplan och ett exploateringsavtal?

Varmt välkommen!

Jonas Karström
Projektledare
Insight Events Sweden
Tfn: 08 – 587 662 66
E-post: jonas.karstrom@insightevents.se

KURSLEDARE

Johan Hjalmarsson, Regeringskansliet. Johan Hjalmarsson arbetar i Regeringskansliet med PBL-frågor, f.n. vid enheten för plan-, bygg- och bostadsfrågor i Näringsdepartementet. Har tidigare arbetat vid Länsstyrelsen i Stockholms län, varit stadsarkitekt i tre kommuner och varit förordnad som särskild ledamot vid Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen. Johan Hjalmarsson har även varit huvudsekreterare i Översiktsplaneutredningen och utredningssekreterare i Plangenomförandeutredningen. Han har även deltagit som sakkunnig i bostadsplaneringskommittén. Johan har tidigare hållit i kursen EXPLOATERINGSAVTAL OCH PBL – JURIDIKEN & PRAKTIKEN

Torkel Öste, fastighetskonsult, Fastighetskonsult Torkel Öste AB. Torkel har arbetat med fastighets- och exploateringsfrågor i 30 år varav de senaste 20 åren som konsult. Torkel har arbetat både med stora infrastrukturprojekt, bostadsexploateringar, industri och handel såväl som andra specialobjekt som
idrottsanläggningar, bergtäckt m.m.

UTBILDNINGSINTYG

Efter att ha deltagit på kursen får du ett utbildningsintyg, ett värdefullt bevis på din nya kompetens!

SAGT AV TIDIGARE DELTAGARE

Informativ och på rätt nivå för målgruppen
Torkel Öste är mycket kunnig och med praktisk tillämpning
Mycket bra innehåll med kompetenta och erfarna föreläsare
Mycket innehållsrik och lärorik!
Stefan Molander är en väldigt bra föreläsare i PBL

Betyg på Utbildning.se

PROGRAM

INLEDNING
• Avtalets syfte – lagens intentioner och möjligheter
• Exploateringsavtalen och reglerna i PBL
• Avtalets struktur – innehåll och uppbyggnad

PARTERNA I EXPLOATERINGSPROCESSEN
• Vilka är deltagande parter i exploateringsprocessen och vilka roller har de?
• Olika parters betydelse vid olika skeden i processen

RAMAVTAL OCH ANDRA GENOMFÖRANDEAVTAL SOM EN DEL I EXPLOATERINGSPROCESSEN
• Traditionella exploateringsavtal och komplexa projektavtal
• När är det lämpligt med övergripande avtal, så kallade ramavtal, eller andra former av avtal?
• När ska man upprätta markanvisningsavtal och när ska man ha exploateringsavtal?

LEGALA FRÅGOR I EXPLOATERINGS- OCH GENOMFÖRANDEAVTAL
• Frågor i PBL, kommunallagen och LOU som har bäring på exploateringsprocessen
• Valda frågor i andra lagrum som har bäring på exploateringsprocessen
• Fastighetsbildning vid exploatering och annan myndighetsutövning
• Tekniska krav och specifikationer på anläggningar
• Särskilda klausuler om säkerhet, överlåtelsebarhet m.m.
• Vad regleras i detaljplan och vad regleras i exploateringsavtal?

EXPLOATERINGSAVTALET SOM EN AFFÄRSMÄSSIG UPPGÖRELSE
• Finansieringsalternativ för exploatören och för kommunen
• Exploateringskalkylen för kostnadskontroll och uppföljning
• Risker och riskhantering i exploateringsprojektet

VERKTYGSLÅDAN FÖR DITT EXPLOATERINGSAVTAL
• Vilka är dina deltagare och hur skapar du samarbete?
• Medel och aktiviteter för att vinna tid i plan- och genomförandeskedena
• Skapa byggklossarna för dina avtal

KVALITETSSÄKRING OCH UPPFÖLJNING
• Säkerställ att detaljplanen blir genomförbar och att planintentionerna följs vid planupprättandet
• Nå kostnadseffektivitet i exploateringsprojekt och bibehåll kvaliteten
• Så kan du skapa kvalitetssäkring och kontroll i utförandet

ANSVARSFÖRDELNING ENLIGT PBL
• Vem ansvarar för vad?
• Byggherrens ansvar – byggnadsnämndens ansvar
• Så påverkas handläggningen och de olika yrkesrollerna

PLANPROCESSEN I PBL
• Vilka krav ställs på detaljplanen?
• Plansystemet
• Hur pass detaljerad och generell kan och bör en detaljplan vara?
• Går det att förenkla förfarandet vid detaljplaneläggning?
• Planbesked – vad innebär det?

BYGGLOVSPROCESSEN
• Den nya bygglovsprövningen
• Den nya lovplikten
• Den nya bygglovsprocessen och de nya kraven

TILLSYN OCH KONTROLL ENLIGT PBL
• Regler om byggkontroll
• Byggherrens ansvar – den kontrollansvariges uppgifter
– byggnadsnämndens roll
• Nytt sanktionssystem vid olovligt byggande
• Överprövning

DE SENASTE ÅRENS REFORMER I PBL
Vi belyser och diskuterar:
• Länsstyrelsernas nya roll
• De lagreglerade Exploateringsavtalen
• Särskilda bestämmelser om tidsbegränsade bygglov för bostadsändamål
• Flera byggåtgärder som befriats från bygglovsplikten

08:30 Registrering med morgonkaffe
09:00 Kursdagen inleds
10:30 Förmiddagskaffe
12:30 Lunch
15:00 Eftermiddagskaffe
16:30 Kursdagen avslutas

HÄMTA BROSCHYR

ANMÄLAN

PRIS

Kurs 2 dagar: 16 490 kr

SKRÄDDARSYDD KURS

Mycket att vinna på att ta hem kursen till ditt företag!

Utbildningens innehåll anpassas efter era behov och hur ni arbetar idag. Att genomföra utbildningen tillsammans med era medarbetare skapar gruppkänsla. Ni bestämmer själva tid och plats för kursen och sparar utgifter för resa och hotell samt får grupprabatt.

LOKAL

KONTAKT

Senior projektledare
Jonas Karström
E-post: jonas.karstrom@insightevents.se

Deltagarplats
Magnus Sjölander
Epost: Magnus.Sjolander@insightevents.se
Tfn: 08 587 662 14