september 8, 2016 Webmaster

Åtgärder mot penningtvätt och annan finansiell brottslighet

Åtgärder mot penningtvätt
och annan finansiell brottslighet

KONFERENS | 14 - 15 JUNI 2022 | STOCKHOLM

Välkommen till Åtgärder mot penningtvätt och annan finansiell brottslighet

Under de senaste två åren med osäkerhet kring först pandemin, ökade cyberhot och nu invasionen av Ukraina har vi levt i en period som skakat om oss. Mycket av det vi tidigare tog för givet är inte längre självklart. Hur kan vi till exempel planera åtgärder mot penningtvätt när omständigheterna drastiskt förändras med nya kriminella upplägg och sanktioner som vi ska ta ställning till?

Under research inför konferensen har vi pratat med er proffs, om ert arbete och om er verksamhet, och fått veta vad som är på gång i arbetet mot penningtvätt och ekonomisk brottslighet i Sverige och Europa.

Frågor som vi kommer att ta upp är till exempel:

  • Det senaste kring EU-direktiv, regulatoriska frågor och regelefterlevnad
  • Nya riktlinjer från EBA på gång gällande rollen som compliance officer
  • Vad vet vi om EU:s nya AML package?
  • Nya myndigheten AMLA – vilka utmaningar står myndigheten inför och vilket stöd kommer den att ge oss?
  • MICA – EU:s nya förordning som reglerar kryptotillgångar
  • Sjätte penningtvättsdirektivet – nuläget och slutsatser
  • Sanktioner – hur hanterar du riskerna på ett effektivt sätt?

På konferensen bjuds ni in till att lyssna till experter, samt inspireras av hur kollegor på andra företag löser sina utmaningar. Som traditionen bjuder ges också tid att nätverka med andra deltagare och lära av varandra. Utbyte och kunskap i fokus.

Vi ses i juni!

Stefan Broman
Senior Projektledare
Insight Events Sweden
E-post: stefan.broman@insightevents.se

PARTNERMÖJLIGHETER

Åtgärder mot penningtvätt och annan finansiell brottslighet samlar branschens experter! Detta event ger dig chansen att nätverka med beslutsfattare och etablera relationer för framtiden.

Är du intresserad av sponsorskap & utställning för denna konferens? På våra konferenser har ni möjlighet att personligen möta potentiella kunder och knyta nya affärskontakter samtidigt som ni förstärker ert företags position inom branschen. Var med från start! Som samarbetspartner har du möjlighet att påverka agendan som är under produktion. Vilka frågeställningar är viktigast för dina kunder?

Kontakta oss för mer information:
Roland Behrendt, Senior Commercial Manager
Tfn: 08 587 662 77 | E-post: roland.behrendt@insightevents.se

PROGRAM

09:00Registrering och morgonkaffe
09:30Stefan Broman, Team leader & Senior Project Manager, Insight Events Sweden inleder och hälsar välkommen till konferensen
09:40Vad är på gång i arbetet mot penningtvätt och ekonomisk brottslighet i Sverige och Europa?

• Det senaste kring EU-direktiv, regulatoriska frågor och regelefterlevnad
• Nya riktlinjer från EBA på gång gällande rollen som compliance officer
• Vad vet vi om EU:s nya AML package?
• Nya myndigheten AMLA – vilka utmaningar står myndigheten inför och vilket stöd kommer den att ge oss?
• MICA – EU:s nya förordning som reglerar kryptotillgångar
• Sjätte penningtvättsdirektivet – nuläget och slutsatser
• Aktuella tillsynsbeslut
• Periodisk rapportering till Finansinspektionen
• Hur prioriteras dessa frågor inom det svenska bankväsendet? Vad görs, rent operativt för att få bukt med penningtvätt och ekonomisk brottslighet?

Björn Wendleby, advokat och delägare, Harvest advokatbyrå
10:30Förmiddagskaffe och nätverkande
10:50A status update on Cryptocurrencies – in reflection of upcoming MICA regulation

• Example of Blockchain-based investigations
• Current legislative frameworks and their progress
• Examples of activities of incumbents in the digital asset space

Michal Gromek, Co-chair, Digital Asset Task Force, Global Coalition to Fight Financial Crime, Chief Compliance Officer, Safello
11:40Practical Guide on Sanctions Compliance – Common pitfalls and root causes

• Introduction to Sanctions – What are sanctions and why should we care?
• Sanctions compliance and controls – How do we manage the risk?
• Guidance on how to build an effective Sanctions Compliance Program
• What are Senior Management’s Roles & Responsibilities for Sanctions Compliance?
• How do we avoid most common mistakes? – Case studies and practical tips

Sophio Tabatadze, Head of Sanctions Advisory, Danske Bank
12:30Lunch och nätverkande
13:40Hur kan man bäst förbereda en genomgripande uppgradering av transaktionsövervakning, såväl processer som system?

Överväger du att uppgradera er transaktionsövervakning eller behöver du bygga ut eller omstrukturera er financial crime unit. Då är denna genomgång av Ulf som har mer än 25 års internationell erfarenhet av att bistå och ge råd till den finansiella sektorn att motverka penningtvätt och finansmarknadsbrott extra aktuell.

• Om utvärdering av systemleverantörer och proof of concepts
• Målbilder om vad den nya transaktionsövervakningen ska kunna leverera
• Utmaningar och fördelar under implementeringsarbetet
• Validering av att den uppgraderade transaktionsövervakningsmiljön

Ulf Sandlund, Executive Director, PwC Financial Crime
14:30Så arbetar en nischbank med förebyggande åtgärder för att motverka penningtvätt och finansiell brottslighet

• Våra erfarenheter och lärdomar av hur du skapar förebyggande åtgärder mot penningtvätt och finansiell brottslighet i praktiken
• Financial crime ur ett compliance perspektiv – compliance funktionens roll och utmaningar
• Sammanslagningen med Norwegian Bank för att skapa en ledande specialistbank i Norden – utmaningar och möjligheter ur ett compliance perspektiv
• Vägen framåt – vad är nästa steg i bekämpningen av penningtvätt och finansiell brottslighet?

Elin Öberg Shaya, Chief Compliance Officer, Nordax
15:10Eftermiddagskaffe och nätverkande
15:40Hur kan vi nå en högre standard inom Know Your Customer (KYC) och samtidigt erbjuda ett bättre kundbemötande?

Att känna sin kund har blivit en kärnfråga för de flesta företag som arbetar med finansiella transaktioner. Regleringarna ökar och kostnaderna för att göra fel kan bli mycket höga. I takt med att allt större fokus läggs på KYC, ökar även kraven på de företag som behöver lämna omfattande information om den egna verksamheten, ofta vid upprepade tillfällen och till flera olika bankrelationer. Ur denna verklighet föddes Invidem.

• Invidem: Ett unikt gemensamt initiativ från de sex nordiska bankerna Danske Bank, DNB, Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank.
• Samla in nödvändiga uppgifter för kundkännedom på ett effektivt och säkert sätt och samtidigt förbättra kundupplevelsen – utmaningar och möjligheter
• Hur ser tjänsten ut och vem kan använda den?
• Försäkringsbolag, spelbolag, fastighetsmäklare och andra företag och organisationer som berörs av regleringar inom penningtvätt
• Var befinner sig Invidem idag och hur ser de framtida trenderna ut?

Marit Bø Bornstein, VD, Invidem
16:20Motverkande av penningtvätt och finansiering av terrorism som livförsäkringsföretag

• Riskbaserat förhållningssätt inom försäkring
• Kvalitetshöjande processer
• Övervakning av transaktioner och aktiviteter inom försäkring
• Praktiska fall – hur kan ett livförsäkringsföretag utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism?

Tara Abdi, Livförsäkringsjurist, Stab, Livjuridik, Länsförsäkringar Liv Försäkringsaktiebolag
17:00Första konferensdagen avslutas
08:30Morgonkaffe och nätverkande
09:00Stefan Broman, Team leader & Senior Project Manager, Insight Events Sweden inleder andra dagen
09:10Bolagsverkets förebyggande arbete mot penningtvätt och finansiering av terrorism – erfarenheter och senaste nytt

• Registret över verkliga huvudmän – senaste nytt
• Förebygga och kontrollera – vägen framåt
• Bolagsverkets strategiska roll för att förhindra brottslighet och missbruk av Bolagsverkets tjänster

Erik Jonsson, jurist, Bolagsverket
09:50Hur kan vi se igenom de kriminellas snygga fasader?

• Vikten av en effektiv riskhantering
• Falska inkomstuppgifter och falska identiteter
• Informationsutbyte

Petra Wagner, verksamhetsutvecklare, Skatteverket
10:30Förmiddagskaffe och nätverkande
11:00Genomgång av hur ett stort svenskt försäkringsbolag jobbar för att motverka och förhindra penningtvätt

• Motverkande och förhindrande av penningtvätt – ”från A-Ö” – vad börjar man?
• Praktikfall med olika modeller som pedagogiskt beskriver hur man utsätter försäkringsbranschen för penningtvätt
• Reaktiv hantering och utveckling av villkor och nya arbetsmetoder för att kunna upptäcka och förhindra penningtvätt
• Proaktiv hantering genom bakgrundskontroll, screening av avtal och kunddatabaser
• Inom kort kommer Bolagsverkets bolagsregister vara helt digitaliserat vilket innebär att en styrelse kan bytas ut på en dag och få in bulvaner på en dag. Hur möter man detta med realtidsövervakning?

Ulf Rönndahl, Founder & CEO, Veralex
11:50Konferensen avslutas
12:00Lunch för deltagare i fördjupningspasset
Dagen fortsätter med fördjupningspasset:
Risk Management – praktiska modeller att tillämpa i arbetet mot penningtvätt och terroristfinansiering

Risk Management – praktiska modeller att tillämpa i arbetet mot penningtvätt och terroristfinansiering

FÖRDJUPNINGSPASS DEN 15 JUNI

Motverkandet och bekämpandet av penningtvätt och terroristfinansiering är komplext och det har också med ett långsiktigt hållbarhetsarbete att göra; direkt knutet mot FN:s mål om det. Man kan med fördel se detta viktiga hållbarhetsarbete i tre dimensioner; den regelefterlevande delen (compliance), den affärsmässiga delen samt den straffrättsliga. De två sistnämnda dimensionerna träffar alla verksamheter, alla organisationer och alla näringsidkare.

För att motverka och förhindra penningtvätt och terroristfinansiering på ett strukturerat, effektivt och affärsmässigt sätt behöver alla organisationer jobba i alla tre dimensioner. I en nyligen meddelad fällande hovrättsdom framgår det till exempel hur brett de straffrättsliga reglerna träffar då domstolen uttryckligen skriver att en person i en verksamhet kan agera korrekt i enlighet med ett administrativt regelverk – vara ”compliant” – men samtidigt ändå begå penningtvättbrott.

De 17 globala målen för hållbar utveckling antogs av FN:s generalförsamling den 25 september 2015. Mål 16 och specifikt mål 16.4 handlar just om att bekämpa organiserad brottslighet och olagliga finans – och vapenflöden. Skall man ta ansvar och arbete på ett hållbart sätt måste man jobba i alla dimensioner. Ny forskning visar att uppsidan är stor för de organisationer som valt att jobba enligt detta förhållningssätt. Här kan man tala om att riskhantering skapar affärsmöjligheter!

Ämnen som kommer att diskuteras och tydliggöras är bland annat:

Riskhantering i stort – vad är det vi skall skydda med vår riskhantering?
• Vad är skyddsvärt i en organisation?
• Vad kostar det egentligen när vi brister i vår hantering av penningtvätt och terroristfinansiering?
• Erfarenheter från andra branscher än banker – hur går det till inom telecom, sakförsäkringar och dagligvaruhandeln som inte är reglerade av t.ex. FI?
• Modeller och praktikfall från dessa branscher
• Ett riskbaserat förhållningssätt på övergripande företagsnivå – vad innebär detta?
• Hur implementerar du penningtvätt och terroristfinansiering på ett effektivt sätt i ditt hållbarhetsarbete så arbetet mot penningtvätt blir en del av bolagets hållbarhetsarbete?

Penningtvättsbrottslagen och straffrätten – en del av det riskbaserade förhållningssättet
• Penningtvättsbrottslagen och Penningtvättslagen – två sidor av samma mynt
• Penningtvättsbrottslagens syfte och tillämpningsområde – lagen är offensiv och gäller alla verksamheter i Sverige
• Konkreta exempel på brotten Penningtvättbrott och Näringspenningtvätt – och hur kan du undvika att begå dessa brott
• När risk möter risk – konkreta exempel på att om du inte arbetar rätt i din riskhantering kan det få straffrättsliga konsekvenser
• Skillnaden på att göra en Penningtvättsrapport till Fipo och att göra en polisanmälan till Polismyndigheten
• När kan det vara läge att göra en polisanmälan och vad gäller då? Beviskrav och de olika delarna i en förundersökning till fällande dom

Fördjupningspasset leds av:

Ulf Rönndahl, Founder & CEO, Veralex
Ulf har jobbat med riskhantering inom Skandia, If Skadeförsäkring, Telenor Sverige, Telenor Indien, Länsförsäkringar och IKEA i sammanlagt 25 år. Ulf är före detta polis med lång erfarenhet av ekonomisk och organiserad brottslighet. Ulf är civilekonom, har en Executive Master of Business Administration och examen i Corporate Governance från Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Ulf har en examen i Business Sustanibility från Harvard och är för närvarande den enda i Sverige som har en examen i risk management från Harvard Business School. Ulf Rönndahl har utsetts till ”Årets Risk Manager i Sverige” och har fått flera internationella erkännanden för sitt arbete med riskhantering. Ulf är en mycket välrenommerad föreläsare och föreläser om Risk Management på flera internationella och erkända läroinstitut i USA och Europa

Marie Wallin, Criminal Law Expert, Lecturer and Founder, Rätt Nu
Marie är jurist, tidigare kammaråklagare och specialist inom finansiell brottslighet. Hon har även varit verksam som sakkunnig inom Polismyndigheten och som adjunkt vid Stockholms universitet och vid Polishögskolan. Marie anlitas regelbundet som föreläsare om straff-och processrätt av bland annat Polismyndigheten, Uppsala universitet, Handelshögskolan och aktörer inom näringslivet. Marie driver sedan 2019 sitt eget bolag Rätt Nu AB och har genom det, tillsammans med ett bokförlag, även skrivit boken ”Penningtvätt och straffrätten – en handbok” med utgivning under våren 2022.

Hålltider:
12:00 Lunch för deltagare i fördjupningspasset
13:00 Fördjupningspasset inleds
14:00 Eftermiddagskaffe
14:30 Fördjupningspass fortsätter
16:00 Fördjupningspasset avslutas

TALARE

Erik Jonsson
Bolagsverket

Björn Wendleby
Harvest advokatbyrå

Elin Öberg Shaya
Nordax Bank

Marit Bø Bornstein
Invidem

Michal Gromek
Swedish Fintech Association

Marie Wallin
Rätt Nu

Sophio Tabatadze
Danske Bank

Petra Wagner
Skatteverket

Ulf Rönndahl
Veralex

Ulf Sandlund
PwC Financial Crime

Tara Abdi
Länsförsäkringar Liv Försäkringsaktiebolag

HÄMTA BROSCHYR

ANMÄLAN

PRISER

PRISLISTABoka t.o.m 1/4Boka t.o.m 31/5Boka fr.o.m 1/6
Enbart konferens13.490 kr15.190 kr16.950 kr
Konferens + fördjupningspass16.490 kr18.890 kr20.980 kr

LOKAL

KONTAKT

Projektledare
Stefan Broman
E-post: stefan.broman@insightevents.se

Sponsorskap / utställning
Roland Behrendt
E-post: roland.behrendt@insightevents.se
Tfn:08 587 662 77

Deltagarplats
Magnus Sjölander
E-post: magnus.sjolander@insightevents.se
Tfn: 08-587 662 14