Insight_finance_Straight_Blue

Anmäl dig idag!

Välkommen till Åtgärder mot penningtvätt och annan finansiell brottslighet

De senaste åren har flera stora penningtvättsskandaler avslöjats som både hotar trovärdighet och kan ge miljardböter. Här får du lyssna till många experter och få ta del av deras samlade erfarenhet för att minska risken för skadestånd och dåligt rykte.

Regelverk och rekommendationer ökar komplexiteten vilket gör det allt svårare att navigera i denna djungel. Hur kan man tolka och praktiskt tillämpa de olika reglerna för att motverka penningtvätt och annan finansiell brottslighet? Här är konferensen som ger dig handfasta metoder och rutiner för att lyckas bättre. En annan svår frågeställning är hur man får förståelse i hela organisationen för hur penningtvättsregler påverkar hela företaget – att få acceptans för interna processer.

Vi kommer även få lyssna till Finansinspektionens tillsynsarbete och processen vid ett platsbesök och hur man förbereder sig inför och vad man bör tänka på efter. Dessutom hur ska en effektiv svensk regim se ut för att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism samt vad som krävs kring kundkännedom och PEP.

Anmäl dig redan i dag till årets viktigaste mötesplats inom åtgärder mot penningtvätt och annan finansiell brottslighet där du har möjlighet att umgås med kollegor i branschen, beslutsfattare och ledande experter.

Varmt välkommen!

Jonas Karström
Projektledare
Insight Events Sweden
E-post: jonas.karstrom@insightevents.se
Tfn: 08-587 662 66

PARTNERMÖJLIGHETER

Åtgärder mot penningtvätt och annan finansiell brottslighet samlar branschens experter! Detta event kommer att ge dig chansen att nätverka med beslutsfattare och etablera relationer för framtida affärer.

sponsorship3

Är du intresserad av sponsorskap & utställning för denna konferens? På våra konferenser har ni möjlighet att personligen möta potentiella kunder och knyta nya affärskontakter samtidigt som ni förstärker ert företags position inom branschen.

Var med från start! Som samarbetspartner har du möjlighet att påverka agendan som är under produktion. Vilka frågeställningar är viktigast för dina kunder?

Kontakta oss för mer information:

Roland Behrendt, Senior Commercial Manager
Tfn: 08 587 662 77 | E-post: roland.behrendt@insightevents.se

PROGRAM

08:30Registrering och morgonkaffe
09:00Moderator Fredrik Hulting hälsar välkommen
09:10Skandiabankens erfarenhet av arbete mot penningtvätt och finansiell brottslighet

• Regelefterlevnadsfrågor och aktivt arbete med att skapa effektiva processer
• Exempel på hur regelverket tillämpas

Ronny Gustafsson, Head of Financial Crime, Skandiabanken
09:50Finansinspektionens tillsynsarbete – så här förbereder du ett platsbesök

• Finansinspektionens tillsynsarbete
• Process vid ett platsbesök
• Förberedelser inför och arbetet under platsbesöket
• Viktigt att tänka på

Joachim Rusz är Senior Compliance Officer på BNP Paribas. Tidigare har han bl.a. arbetat på Finansinspektionen, Svenska Spel och Forex Bank.
10:30Förmiddagskaffe
11:00Penningtvätt utifrån en kontantintensiv bank – hur hantera och möta kraven?

• Utmaningar, svårigheter och fördelar med en verksamhet som innefattar 100 bankkontor i Norden
• Med växlingskontor och med hög kontanthantering är vi mer exponerad mot AML-risker
• Riskbaserat förhållningssätt och bra processer för att motverka penningtvätt och identifiera avvikande och misstänkta beteenden
• Vikten att känna till risker, kunder och produkter

Maja Bergman är nordisk AML-chef på Forex Bank och har lång erfarenhet från bankverksamhet på bland annat Marginalen Bank och Citi Bank.
11:40Lunch
12:40Arbete mot penningtvätt och finansiering av terrorism inom ett livbolag – lägesbild och utmaningar

• Exempel på risker för penningtvätt
• Utmaningar - konkurrerande regelverk, möjligheter till mitigering m.m.
• Arbete inom Simpt och Svensk Försäkring
• På väg mot hållbara affärer?

Jenny Stenhammar Gothnier är senior jurist på Funktionen mot finansiell brottslighet på Livförsäkringsbolaget Skandia. Tidigare arbetat med penningtvätt på Länsstyrelsen och Finansinspektionen och bland annat tagit fram de nya penningtvättsföreskrifterna för finansiell sektor och varit expert i penningtvättsutredningen.
13:30Svenska institutet mot penningtvätt – branschvägledning för tolkning och tillämpning av penningtvättsregelverket

• Vad är Simpt?
• Syfte och bakgrund
• Hur arbetet med att ta fram vägledning bedrivs
• Pågående arbete med att ta fram vägledning och en framåtblick

Hanna Wetter är projektledare på Svenska institutet mot penningtvätt, Simpt, som har bildats av sju branschorganisationer inom den finansiella sektorn. Syftet med Simpt är att ta fram vägledning för de finansiella företagens tolkning och tillämpning av penningtvättsregelverket.
14:00Bensträckare
14:10Do’s and don’t’s i rollen som AML-officer

• Erfarenheter från bank till statligt spelbolag
• De vanligaste fallgroparna
• Vägen till framgång

Joachim Rusz är Senior Compliance Officer på BNP Paribas. Tidigare har han arbetat med penningtvättsfrågor på b.la. Finansinspektionen, Svenska Spel och Forex Bank.
15:00Eftermiddagskaffe
15:30Paneldiskussion
16:00Cybercrime – hot och möjligheter samt vilka lärdomar kan vi dra från vår tids största penningtvättsskandaler

• Trendspaning – vad säger 1600 finansiella institutioner om cyberbrott, penningtvätt och terrorfinansiering i PwC:s Global Economic Crime & Fraud Survey?
• Är kunden en kund eller en bot eller kanske både och? Vi diskuterar konstant växande hot men också möjligheter för finanssektorn att förebygga cyberbrott och annan finansiell brottslighet
• Vad triggade några av vår tids största penningtvättsskandaler och borde inte fler aktörer vara bekymrade? Ulf berättar om varför algoritmer inte löser allt och diagnostiserar var i processerna många aktörer har strukturfel i arbetet mot penningtvätt

Ulf Sandlund är Executive Director på PwC Forensic Services och har mer än 25 års internationell erfarenhet av att bistå och ge råd i att motverka penningtvätt och finansmarknadsbrott.
16:40Moderatorn avslutar den första konferensdagen
08:00Morgonkaffe
08:25Moderatorn inleder den andra konferensdagen

Caroline Wänglund är Co-founder på AMLAC och har erfarenhet från Finansinspektionen, där hon arbetat som jurist. Hon har även arbetat med Financial Action Task Force (FATF) som utvärderare av Finlands penningtvättssystem. Dessutom har hon erfarenheter som Compliance Officer på Ria Financial Services och Swedbank.
08:30Internationella sanktioner

• Vad är egentligen FN-sanktioner och EU-sanktioner?
• Hur förhåller vi oss till så kallade tredjelandsanktioner, t.ex. OFAC (USA)?

Fredrik Hulting är Co-founder på AMLAC och har lång erfarenhet inom AML-området. Han har bland annat varit med att ta fram gällande penningtvättsföreskrifter på Finansinspektionen. Han har varit penningtvättschef på Santander Bank och Forex Bank och arbetat med AML i flera år på Swedbank. Dessutom arbetat som kansliråd vid FN-enheten på Utrikesdepartementet med sanktionssamordningen i Sverige.
09:10Internationella organisationer med påverkan på AML-arbete

• FATF-utvärderingarna av de nordiska länderna
- Identifierade styrkor och svagheter i länderna
- Vilka länder har fått bäst betyg och varför?
- Hur/när tar länderna sig ur FATF:s upptrappade uppföljning?
- Bör nordiska länder överhuvudtaget utvärderas av FATF?

Caroline Wänglund är Co-founder på AMLAC och har erfarenhet från Finansinspektionen, där hon arbetat som jurist. Hon har även arbetat med Financial Action Task Force (FATF) som utvärderare av Finlands penningtvättssystem. Dessutom har hon erfarenheter som Compliance Officer på Ria Financial Services och Swedbank.
09:50Förmiddagskaffe
10:20Det verkliga huvudmansregistret, erfarenheter och senaste nytt

• Bolagsverket funktion i Samordningsfunktionen för åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
• Registret över verkliga huvudmän – senaste nytt
• Förebygga och kontrollera – vägen framåt
• Bolagsverkets strategiska roll för att förhindra brottslighet och missbruk av Bolagsverkets tjänster

Erik Jonsson, jurist, Bolagsverket
11:00Ny teknik – risk eller möjlighet inom AML/CFT?

Ny teknik och nya aktörer ändrar om spelplanen för finansmarknaden i hög takt. Vi behandlar hur detta påverkar AML/CFT-riskerna och vilka möjligheter det kan innebära.

• Vad medför Fintech såsom virtuella valutor och crowdfunding för AML/CFT-risker?
• Vad kan det finnas för möjligheter inom Blockchaintekniken för AML/CFT-arbetet?

Andreas Löfholm är ansvarig för enheten för finansregulatoriska frågor inom bank & finansgruppen på Setterwalls Advokatbyrå och har arbetat inom finansiell sektor i 10 år.
11:30Frågestund & interaktivt pass

Vi tar upp aktuella frågor som berör just dig i din vardag som medarbetare eller ledare inom penningtvätt och AML. Du har också möjlighet att i förväg skicka in frågor som du gärna vill ta upp och diskutera på konferensen genom att maila oss på; Jonas.karstrom@insightevents.se
12:00Moderator avslutar konferensen
12:10Lunch för deltagare i fördjupningspasset

Fördjupat praktiskt arbete mot penningtvätt och annan finansiell brottslighet

FÖRDJUPNINGSPASS DEN 6 NOVEMBER, KL 13:00 – 16:30

Hur kan man proaktivt förebygga och motverka penningtvätt på ett effektivt sätt. Här får du ta del av kursledarnas långa erfarenhet inom penningtvättsområdet. Bland annat hur man ska arbeta med penningtvättsregelverk och rekommendationer i relation som passar med de interna processerna och det övergripande compliancearbetet. Det kommande femte penningtvättsregelverket ska vara implementerat den 10 januari 2020 – här får du också ta del av vad det kommer innebära för er organisation. Det är viktigt att skapa rutiner och processer för att effektivisera arbetet mot penningtvätt. Bland annat hur man gör en effektiv riskbedömning, ta fram styrdokument, dokumentera och utvärdera. Dessutom, hur hanterar man kundkännedom och högriskkunder som tex PEP och hur genomförs myndighetsrapportering.

Ämnen som kommer att diskuteras och tydliggöras är bland annat:

• Hur gör man en riskbedömning – ta fram styrdokument och policy – dokumentera och utvärdera. Så identifieras risker.
• Skapa rutiner (gemensamma och hur dela information om tex kunder)
• Kundkännedom och PEP (skapa rutiner och hantera uppföljning och kontroller)
• Myndighetsrapportering: Finanspolisen, Finansinspektionen och Bolagsverket (var, när och hur).
• Interna processer: arbetsprocesser för hela företaget som fungerar med compliance och övriga avdelningar – nya mönster och metoder behöver delas med organisationen. Sätta upp granskningsfunktioner, utse ansvariga
• Rapportera internt till styrelse (hur, när)
• Följa lagar och rekommendationer, följa upp med nya, hur utbilda personal, uppgifter till externa myndigheter
– gapanalys
• Skapa modeller för riskhantering med valideringsprocess

Fördjupningspasset leds av:

Fredrik Hulting, AMLAC

Caroline Wänglund, AMLAC

Hålltider:
13:00 Fördjupningspasset inleds
14:00 Bensträckare
14:10 Fördjupningspasset fortsätter
15:00 Eftermiddagskaffe
15:30 Fördjupningspass fortsätter
16:30 Fördjupningspasset avslutas

TALARE

Fredrik Hulting
AMLAC

Jenny Stenhammar Gothnier
Livförsäkringsbolaget Skandia

Maja Bergman
Forex Bank

Ronny Gustafsson
Skandiabanken

Ulf Sandlund
PWC

Hanna Wetter
Svenska institutet mot penningtvätt

Joachim Rusz
BNP Paribas

Andreas Löfholm
Setterwalls

Caroline Wänglund
AMLAC

HÄMTA BROSCHYR

ANMÄLAN

PRISER

PRISLISTABoka t.o.m 31/8Boka t.o.m 21/10Boka fr.o.m 22/10
Konferens12.940 kr14.490 kr15.990 kr
Konferens + fördjupningspass15.940 kr17.990 kr19.790 kr

LOKAL

KONTAKT

Projektledare
Jonas Karström
E-post: jonas.karstrom@insightevents.se
Tfn: 08-587 662 66

Sponsorskap / utställning
Roland Behrendt
E-post: roland.behrendt@insightevents.se
Tfn:08 587 662 77

Deltagarplats
Magnus Sjölander
E-post: magnus.sjolander@insightevents.se
Tfn: 08-587 662 14