november 24, 2015 Webmaster

Förorenad mark – roller och ansvar i riskbedömning, planering och efterbehandling

Förorenad mark

KURS | 27-28 MAJ 2024 | STOCKHOLM

RÄTTSPRAXIS OCH PRAKTISKA FALL

Kursen vänder sig till dig som i ditt arbete kommer i kontakt med frågor rörande förorenad mark och efterbehandling, exempelvis som handläggare eller jurist på en myndighet, projekteringsansvarig eller samordnare på ett byggbolag, konsult, bolagsjurist eller jurist på en advokatbyrå, eller i övrigt arbetar med frågor om mark och markplanering.

Efterbehandling (sanering) av förorenade områden kan medföra stora kostnader och ansvarsbilden är ofta komplex. Behovet aktualiseras ofta vid exploatering av industrifastigheter eller efter genomförd MIFO-inventering. 80 000 områden har identifierats som förorenade eller misstänkt förorenade och kan behöva saneras. Av dessa har hittills endast drygt 2 000 områden sanerats.

Efterbehandlingsansvaret regleras i miljöbalken och ska i första hand bäras av verksamhetsutövaren – den som orsakat föroreningen – och i andra hand av fastighetsägaren. Ansvarsfördelningen kompliceras av ett flertal faktorer, däribland att flera verksamhetsutövare över tid kan ha varit inblandade och att ansvarets omfattning i flera avseenden är begränsat.

Kursens första dag kommer att utgå från praktiska fall. Målet är att ge ett bra underlag för att planera och genomföra utredningar för förorenade områden så att föroreningar åtgärdas på rätt sätt, med hänsyn till bland annat kostnader och miljönytta. I kursen ingår moment som både problemägare/verksamhetsutövare och tillsynsmyndigheter behöver gå igenom och ta ställning till, i såväl tidiga utredningsskeden som vid efterföljande anmälan eller tillståndsprövning för själva genomförandet.

Under kursens andra dag kommer vi med utgångspunkt i gällande regler och relevant praxis gå igenom efterbehandlingsansvaret, dess omfattning och fördelning. Vi kommer att titta närmare på de olika aktörernas roller och intressen och hur frågor om efterbehandlingsansvar och förorenade områden hanteras i praktiken. För att öka kunskaps- och erfarenhetsutbytet sinsemellan har vi även en mindre workshop där du som deltagare tillsammans med övriga får lösa problem som ofta uppstår i olika typfall.

Jonas Karström
Projektledare
Insight Events Sweden
E-post: jonas.karstrom@insightevents.se

NYTT FÖR I ÅR

AKTUELLA PRAKTIKFALL! Få bra underlag för att planera och genomföra utredningar för förorenade områden

KURSLEDARE

Gabriella Fanger
VD
Kemakta Konsult AB

Gabriella Fanger, Civilingenjör i Miljö- och Vattenteknik och vd på Kemakta Konsult AB. Gabriella har drygt 20 års erfarenhet av miljöriskbedömningar och åtgärdsutredningar för förorenade områden (mark, grundvatten, ytvatten, sediment, deponier) samt kopplade avfallsfrågor. Gabriella arbetar i såväl utredningsskedet (provtagning, riskbedömning, åtgärdsutredning) som vid genomförandet av entreprenader.

Gabriella har erfarenhet av markföroreningar i exploateringsprojekt där frågeställningar kring masshantering, klassning av avfall, deponering,
återvinning, m.m. ingår som centrala moment. Hon anlitas regelbundet av högskolor och universitet för att föreläsa inom sitt ämnesområde.

Håkan Yesilova
Civ.ing. Kemiteknik
Kemakta Konsult AB

Håkan Yesilova, civilingenjör i Kemiteknik och leder Kemaktas miljögrupp, Kemakta Konsult AB. Håkan har över 15 års erfarenhet av utredningar inom förorenade områden. Han verkar som uppdragsledare med fokus på åtgärdsförberedande utredningar i exploateringsprojekt. Han har erfarenhet av miljötekniska markundersökningar i olika delar av planprocessen, från riskbedömning vid utformning av detaljplaner till framtagning av handlingar inför genomförande av entreprenader, exempelvis schaktplaner, teknisk beskrivning och mängdförteckning till förfrågningsunderlag, anmälan om sanering och direktiv för miljökontroll. Håkan medverkar i det nationella PFASnätverket och är väl förtrogen med utredning av dessa och andra ämnen i mark samt grund- och ytvatten. Håkan är certifierad miljöprovtagare.

Anders Linnerborg
Advokat och delägare
Setterwalls Advokatbyrå

Anders Linnerborg, advokat och delägare, Setterwalls Advokatbyrå. Anders leder Setterwalls miljörättsgrupp och arbetar uteslutande med juridiska frågor rörande miljö, vatten och fastigheter. Anders företräder såväl statliga och kommunala institutioner som privata och börsnoterade bolag vid tillståndsprövningar i mark- och miljödomstol där hans arbete omfattar bl.a. vattenoch miljömål i frågor som rör industrier, vattenverksamhet, infrastrukturprojekt samt material-, mineral- och vattenförsörjning.

Genom sin skicklighet och omfattande erfarenhet är Anders ledande inom ansvarsfrågor avseende förorenad mark och har varit en av dem som har drivit praxis inom området. Anders Linnerborg är högt rankad av samtliga rankinginstitut och bl.a. listad som leading individual av Legal 500 (Environment).

Tove Skärblom
Advokat
Setterwalls Advokatbyrå

Tove Skärblom, advokat, Setterwalls Advokatbyrå. Tove arbetar på Setterwalls sedan 2014 och ansvarar för gruppens specialistområde förorenad mark. Tove arbetar bl.a. med tvister om ansvar för förorenade områden och transaktionsrelaterade miljörisker. Tove är ledamot i riksstyrelsen för nätverket Renare mark och styrelseledamot i Sydsvenska Miljörättsföreningen.

PROGRAM

PROVTAGNING
• Framtagning av provtagningsplaner
• Har vi ringat in problemet?
• Representativa halter och tillförlitlighet av resultat

RISKBEDÖMNING OCH RIKTVÄRDEN
• Riskbedömning för hälsa, markmiljö och spridning
• Skyddsobjekt och behov av åtgärder
• Problem och fallgropar vid användning av riktvärden (generella/platsspecifika)

VAL AV ÅTGÄRD
• Övergripande och mätbara åtgärdsmål
• Avvägning av miljönytta och kostnader i en riskvärdering
• Miljöfrågor i byggprojekt – att tänka på när man går in i entreprenadskedet

FÖRORENADE OMRÅDEN OCH EFTERBEHANDLING
• Översikt över nuvarande reglering och dess historik
• Giftfri miljö, MIFO-inventering och nuvarande status
• Vem gör vad?
• Piska eller morot?

ANSVARSSTRUKTUREN
• Verksamhetsutövarens ansvar
• Fastighetsägarens ansvar
• Rättspraxis

ANSVARETS OMFATTNING
• Avgränsning i tid och rum
• Utredning kontra sanering
• Blandade föroreningar
• Förvaringsfallet
• Betydelsen av avtal
• Skälighetsregeln
• Rättspraxis

FLERA ANSVARIGA
• Solidariskt ansvar
• Regressmöjlighet
• Betydelsen av avtal
• Rättspraxis

PROCESSUELLA FRÅGOR
• Hur prövas ansvaret?
• Offentligrättslig prövning
• Civilrättslig prövning
• Bevisbördan
• Straffansvar

KOMMUNENS ROLL OCH ANSVAR
• Kommunen eller länsstyrelsen?
• Tillsyn och förelägganden
• Planbeslut
• Bygglovsbeslut
• Rättspraxis

EXPLOATÖRENS ROLL OCH ANSVAR
• Exploatören som verksamhetsutövare
• Exploatören kontra förorenaren
• Ändrad markanvändning
• Exploateringsavtal och andra avtal

NÅGRA PRAKTISKA TYPFALL (WORKSHOP)
• Köp av fastighet eller företag
• Andra typer av avtal
• MIFO

Hålltider, kursdag 1 och 2:

08:30 Registrering med morgonkaffe
09:00 Kursdagen inleds
10:30 Förmiddagskaffe
12:30 Lunch
15:00 Eftermiddagskaffe
16:30 Kursdagen avslutas

HÄMTA BROSCHYR

ANMÄLAN

PRISER

PRISLISTA (priserna är exkl.moms)
Kurs 2 dagar 16.490 kr
Anställd kommun eller länsstyrelse 11.990 kr

LOKAL

KONTAKT

Senior projektledare
Jonas Karström
E-post: jonas.karstrom@insightevents.se