InsightAcademy_logo

Anmäl dig idag!

IDD – innehåll, innebörd och konsekvenser

Den nya lagen om försäkringsdistribution träder i kraft den 1 oktober 2018 och gör IDD till lag i Sverige. Högre och nya krav för kompetensnivån på ledning och anställda börjar gälla. Det nya regelverket höjer nivån för kundskydd och ökar kraven på försäkringsbolag och försäkringsförmedlare att undersöka kundens krav och behov. Reglerna förenas med nya stränga sanktioner mot både företaget och personligt ansvar för styrelse och VD.

Här är kursen där du kan ta del av de viktigaste nyheterna och förändringarna som påverkar dig och ditt företag. Det nya regelverket ställer till exempel högre krav på intern styrning och kontroll och även vissa styrdokument. Även krav på att upprätta kunddokumentation och genomföra åtgärder för att uppfylla så att ledning och anställda har relevant yrkeskunskap tas upp.

Det finns också krav på att de anställda fortbildar sig inom området med relevant kunskap och att de är uppdaterade. Här får du ta del av vad som i praktiken krävs för att ditt företag uppfyller kraven (utöver denna kurs behöver du bara läsa in dig på ditt företags produkter och interna regelverk).

Under kursen tas bland annat upp: vilka regler för verksamheten som kommer att gälla, hur tillsynen ska ske och vem som ansvarar för detta. Dessutom vilket ansvar ledningen har, vad som gäller vid överlappande informationskrav och vilken information som måste lämnas till kunden. Om du väljer att göra det avslutande kunskapstestet hjälper det dig att uppfylla de nya reglerna om dokumenterade kunskapskrav.

Våra kursledare har lång gemensam erfarenhet inom försäkringsbranschen och kommer ge dig den kunskap som behövs för att hantera de nya reglerna kring försäkringsdistribution. Efter avslutad kurs får du många nya verktyg och användbar kunskap som du kan ha nytta av i ditt dagliga arbete.

Så missa inte denna 2-dagars kurs som ger dig tillfälle att i detalj lära dig om lagen om försäkringsdistribution.

Varmt välkommen i december.

Jonas Karström
Projektledare
Insight Events Sweden
Tfn: 08-587 662 66
E-post: jonas.karstrom@insightevents.se

KURSLEDARE

talare_iddAnna Lööv, Kompass Advokat
Anna är advokat och har arbetat som rådgivare inom försäkringsrätt för både liv- och skadeförsäkringsföretag, bland annat som inhyrd bolagsjurist. Hon har omfattande kunskaper om både försäkringsavtalsrätten och regulatoriska frågor, som är något hon hjälper flera försäkringsförmedlare med. Hon är en erfaren och uppskattad föreläsare.

talare_idd2Johan Uggla, Kompass Advokat
Johan har arbetat över 20 år i försäkringsbranschen. Han har omfattande erfarenhet av rådgivning i regulatoriska frågor och av företagsstyrning i försäkringsföretag och tjänstepensionsinstitut såsom pensionsstiftelser och tjänstepensionsföretag. Han har också lång och bred erfarenhet av kollektivavtalad och individuell försäkring samt av frågor kring tryggande av tjänstepension i egen regi och kreditförsäkring. Han har undervisat i juridik vid Stockholms Universitet.

KUNSKAPSTEST!

Frivilligt förstås – men det är viktigt att uppfylla lagens och FI:s krav på dokumenterade kunskaper. I slutet av kursen kan du genomföra ett test för att visa på dina nya kunskaper. Efter kursen får du diplom och om du väljer att göra det avslutande kunskapstestet hjälper det dig att uppfylla de nya reglerna om dokumenterade kunskapskrav.

PROGRAM

EN ÖVERBLICK ÖVER FÖRSÄKRINGSMARKNADEN
• Vad är en försäkring?
• Olika sätt att sälja försäkringar

BAKGRUND OCH ALLMÄN ÖVERSIKT
• Varför reformeras regelverket för försäkringsdistribution?

HUR ÄR REGELVERKET KONSTRUERAT
• Vilka olika regelverk finns och hur hänger alla regler ihop?

TILLSYN OCH PÅFÖLJDER
• Hur utövas tillsynen och vem ansvarar?
• Ansvar för företaget och ledningen
• Praxis från FI:s tillsyn

VAD MENAR LAGEN MED FÖRSÄKRINGSDISTRIBUTION?
• Vad är försäkringsdistribution och vilka undantag finns?

TILLSTÅNDSKRAV – LÄMPLIGHET OCH UTBILDNING M.M.
• Vilka krav ställs på ledningen?
• Vad måste varje medarbetare inom distribution uppfylla?
• I praktiken: så uppfyller ditt företag kraven

REGLER FÖR VERKSAMHETEN
• Vad är god försäkringsdistributionssed?
• När och hur får man ge provision och andra ersättningar?
• Paketlösningar och korsförsäljning (inklusive informationskrav)
• Hur ska kunders pengar hanteras?
• Kundklagomål – vad gäller?

PRODUKTGODKÄNNANDEPROCESSEN
• Vilka krav gäller?
• Genomgång med praktiska exempel

INFORMATION TILL KUNDEN
• Vilken information måste lämnas till kunden?
• Överlappande informationskrav
• Rådgivning och rådgivningsdokumentation
• Produktfaktablad – vad är det? När behövs det?

KRAV- OCH BEHOVSANALYS
• Vad menas med krav- och behovsanalys?
• Olika praktiska lösningar för att uppfylla bestämmelsen

ANDRA VIKTIGA LAGAR OCH REGLER I KORTHET
• konsumenträtt
• beskattning
• socialförsäkring
• arbetsrätt
• försäkringsavtalsrätt
• penningtvättsregler
• dataskydd

DISTRIBUTION AV PENSIONS- OCH SPARPRODUKTER
• Vilka informationskrav gäller?
• Särskilda regler för investeringsprodukter
• Särskilda regler för pensionsförsäkringar
• Passandebedömning

NÅGRA VANLIGA VILLKOR
• Omfattning och typiska villkor för några vanliga försäkringsprodukter

AVSLUTNING
• Vad tar du med dig från kursen idag?

DAG 1
09:00  Registrering med morgonkaffe
09:30  Kursdagen inleds
10:30  Förmiddagskaffe
12:30  Lunch
15:00  Eftermiddagskaffe
17:00  Kursdagen avslutas

DAG 2
08:30  Registrering med morgonkaffe
09:00  Kursdagen inleds
10:30  Förmiddagskaffe
12:30  Lunch
15:00  Eftermiddagskaffe
16:30  Kursdagen avslutas

HÄMTA BROSCHYR

ANMÄLAN

PRISLISTA

Kurs: 16.490 SEK

SKRÄDDARSYDD KURS

Mycket att vinna på att ta hem kursen till ditt företag!

Utbildningens innehåll anpassas efter era behov och hur ni arbetar idag. Att genomföra utbildningen tillsammans med era medarbetare skapar gruppkänsla. Ni bestämmer själva tid och plats för kursen och sparar utgifter för resa och hotell samt får grupprabatt.

LOKAL

KONTAKT

Senior projketledare
Jonas Karström
Tfn: 08-587 662 66
E-post: jonas.karstrom@insightevents.se