Insight_finance_Straight_Blue

Anmäl dig idag!

Styrd med förenklade och effektivare styrsystem

Varmt välkommen till höstens mötesplats för dig som arbetar med ekonomi och styrning i kommuner, landsting och regioner.

Under två inspirerande och engagerande dagar möts offentliga ekonomer, ledare, politiker och forskare för att diskutera hur vi kan styra framtidens offentliga ekonomi med mer förenklade och effektivare styrsystem.

Vi kommer med praktiska exempel få höra hur kommuner som till exempel Nacka och Gislaved arbetar med styrningsfrågor och vi kommer även få höra mer om hur man kan säkerställa önskvärda effekter av en modern styrning på ett effektivt sätt. Du kommer också få en uppdatering av aktuella redovisningsfrågor med tanke på den nya redovisningslagstiftningen som kommer den 1 januari 2019.

En annan fråga som vi kommer att diskutera är hur man i praktiken kan få ett digitalt försprång med automatisering och robotisering samt vilken påverkan detta har på arbetet. Missa inte att inspireras och ta del av lärdomar och erfarenheter från till exempel:

• Laura Hartman, docent i nationalekonomi, föreläsare och ordförande i Tillitsdelegationen
• Annika Wallenskog, chefsekonom, Sveriges Kommuner & Landsting (SKL)
• Johan Almenberg, chef för offentliga finanser, Konjunkturinstitutet
• Parisa Liljestrand, kommunstyrelsens ordförande, Vallentuna kommun
• Eva Olin, ekonomidirektör, Nacka kommun
• Torbjörn Tagesson, professor Linköpings universitet och kanslichef, Rådet för Kommunal redovisning (RKR)
• Andrs Johrén, civilekonom och nyckeltalsexpert, Nyckeltalsinstitutet

Varmt välkommen!

Stefan Broman
Senior projektledare
Insight Events Sweden
Tfn: 08 587 662 00
E-post: stefan.broman@insightevents.se

NYHETER

PARTNERMÖJLIGHETER

Framtidens Offentliga ekonomi samlar branschens experter! Detta event kommer att ge dig chansen att nätverka med beslutsfattare och etablera relationer för framtida affärer.

sponsorship3

Är du intresserad av sponsorskap & utställning för denna konferens? På våra konferenser har ni möjlighet att personligen möta potentiella kunder och knyta nya affärskontakter samtidigt som ni förstärker ert företags position inom branschen.

Var med från start! Som samarbetspartner har du möjlighet att påverka agendan som är under produktion. Vilka frågeställningar är viktigast för dina kunder?

Kontakta oss för mer information:

Roland Behrendt, Senior Commercial Manager
Tfn: 08 587 662 77 | E-post: roland.behrendt@insightevents.se

PROGRAM

09:00Registrering och morgonkaffe
09:30Moderatorn Niklas Post, forskare kring styrning och ledning i offentlig verksamhet öppnar konferensen
09:40Ni sätter mål men genomförs de?

• 80% av strategier, mål och planer genomförs aldrig men vet du vad som hindrar just er organisation?
• Kaplan & Norton erbjuder en modell och ett metodstöd för att utvärdera ledningsprocessens ändamålsenlighet att genomföra målen.

Fredrik Mannheimer är certifierad av Kaplan & Norton vid Harvard Business School och programansvarig för ”GRC och organisationens strategiska styrning” vid Handelshögskolan i Stockholm. Fredrik har ett speciellt fokus på att granska ledningsprocesser med syfte att definiera utmaningar och separera grundorsaker och dess symptom.
10:30Förmiddagskaffe och nätverkande
11:00TILLITSBASERAD LEDNING OCH STYRNING

Hur kan tillitsbaserad styrning och ledarskap skapa en effektivare verksamhet med ökad nytta och kvalitet för medborgarna?


Laura Hartmann brinner för att skapa samhällsnytta av forskning. Med närmare 20 års erfarenhet från kunskapsintensiva organisationer har hon sett hur gapet mellan å ena sidan forskning och analys och å andra sidan praktik och verksamhetsutveckling ofta är alldeles för stort. Hon kommer under sin presentation ta upp frågeställningar som till exempel;

• Finns det för mycket regler och detaljstyrning?
• Vad är roten till det onda och var kommer styrsignalerna ifrån?
• Vad är nästa steg för att tillitsbaserad styrning ska kunna öka innovationskraften i offentlig sektor?

Laura Hartman, docent i nationalekonomi, föreläsare och ordförande i Tillitsdelegationen
12:00DIGITALISERING – AUTOMATISERING OCH ROBOTISERING

Så arbetar vi med automatisering för att skapa ett digitalt försprång


• Vilka möjligheter finns med automatisering för att kunna hantera ökade volymer med samma antal medarbetare?
• Är det några processer som lämpar sig bättre än andra vid robotisering?
• Lärdomar och erfarenheter från införandet av automatisering som t.ex. den digitala medarbetaren Robina Robot

Hillevi Hedberg, enhetschef ekonomiservice, Tyresö kommun
13:00Lunch med nätverkande
14:00LEDNING & STYRNING I PRAKTIKEN

Så arbetar vi med tillitsbaserad styrning i praktiken inom Gislaveds kommun


• Vårt förändringsarbete med ny styrmodell inom kommunen
• Medarbetarna delaktighet en nyckelfaktor för framgång
• Lärdomar och erfarenheter från införandet av horisontell styrning

Malin Aronsson, kommundirektör, Gislaveds kommun
14:50Eftermiddagskaffe med nätverkande
15:20REDOVISNING

Aktuella redovisningsfrågor från RKR – ny redovisningslagstiftning 1 januari 2019


• Hur blir det med den nya lagstiftningen?
• Nya uppdaterade informationer och rekommendationer
• Revisionens roll – empiriska studier
• Övriga frågor på agendan

Torbjörn Tagesson, professor Linköpings universitet och kanslichef, Rådet för Kommunal redovisning (RKR)
16:50Moderatorn avslutar konferensen
09:00Moderatorn Niklas Post, forskare kring styrning och ledning i offentlig verksamhet öppnar upp konferensens andra dag
09:10LEDNING OCH STYRNING I PRAKTIKEN

Effektiv ekonomistyrning i praktiken – så utvecklade vi vår styr- och målmodell inom Nacka kommun


• Så utvecklade vi en modern och proaktiv stödfunktion inom ekonomi
• Viktigt att se över och utveckla verksamhetens olika arbetsprocesser
• Hur identifierar du förenklingar i stödsystemen och ser över kompetenser?

Eva Olin, ekonomidirektör, Nacka Kommun
10:10Förmiddagskaffe och nätverkande
10:40DIGITALISERING – LEDNING OCH STYRNING

Digitaliseringens påverkan på arbetet – att leda och styra på distans


Vi som organisationer behöver fundera kring ledarskap, kommunikation, flexibilitet och samverkan. Ett digitalt arbetssätt spänner över företagskultur, teknik och fysiska platser där en organiations gemensamma målbild blir avgörande för verksamhetens resultat.

• Hur kommer arbetsplatsen se ut i framtiden?
– möjligheter och utmaningar
• Hur kan du leda och styra på ett annat sätt i denna nya framtid?
• Är ledare och medarbetare rustade för ett annat sätt att arbeta och leva?

Mille Beckman, Business Manager och konceptansvarig för den Digitala Arbetsplatsen, Telia
11:40FRAMGÅNGSRIK OFFENTLIG EKONOM

Hur blir du en framgångsrik ekonom inom den offentliga verksamheten?


Annika Wallenskog utsågs förra året till Årets Kommunalekonom av Kommunalekonomernas förening. Hon kommer under sin presentation på ett personligt och öppet sätt dela med sig av sina erfarenheter och praktiska tips på hur hon skapar förtroende för ekonomiprocessen och kommunicerar ekonomi på ett framgångsrikt sätt.

Annika Wallenskog, chefsekonom, Sveriges Kommuner & Landsting (SKL)
12:40Lunch med nätverkande
13:40PERSONALEKONOMI NYCKELTAL

Styrning av personalresurser med hjälp av nyckeltal


• Alla har nyckeltal kring det som alla säger är den viktigaste resursen, personal
• Men hur använder vi nyckeltalen för att styra en verksamhet och den helt avgörande personalresursen mot ökad framgång?
• Tankar om hur vi kan bli ännu bättre på att styra personalresurserna med hjälp av nyckeltal

Anders Johrén, civilekonom och nyckeltalsexpert, Nyckeltalsinstitutet
14:40Eftermiddagskaffe med nätverkande
15:10STYRNING MED ÖNSKVÄRDA EFFEKTER

Modern styrning inom offentlig sektor – Hur säkerställer man önskvärda effekter?


• Viktiga konsekvenser och effekter av beslutade kriterier för styrning
• Hur återföra kunskap kring utveckling och prövning av metoder för nyttiggörande av beslutade styrformer?
• Så bidrar vi med kunskap kring implementation av styrformer

Niklas Post, forskare kring styrning och ledning i offentlig verksamhet
16:00LEDARSKAP

Hur leder du verksamheten på ett modernt, effektivt och inspirerande sätt?


Parisa Liljestrand är utbildad lärare och har bland annat arbetat som rektor, senast på Vaxö skola i Vaxholm. Hon har också av Ledarna blivit utsedd till nummer två av landets 75 främsta unga kvinnliga chefer. Hon kommer under sin presentation på ett personligt sätt berätta om hennes erfarenheter av hur man skapar ett framgångsrikt ledarskap genom att vara sig själv.

• Så kan du som ledare göra skillnad och visa värdet av ett bra ledarskap
• Vikten av att våga fatta beslut och ta ansvar i ditt ledarskap
• Hur tar du vara på kraften och energin hos dina medarbetare för att skapa delaktighet och engagemang?

Parisa Liljestrand, kommunstyrelsens ordförande, Vallentuna kommun
16:50Moderatorn avslutar konferensen

TALARE

talare_offentligekonomi

Anders Johrén
Nyckeltalsinstitutet Läs mer

Annika Wallenskog
Sveriges Kommuner & Landsting Läs mer

Eva Olin
Nacka Kommun Läs mer

Hillevi Hedberg
Tyresö kommun Läs mer

Fredrik Mannheimer
Handelshögskolan Läs mer

Laura Hartman
Tillitsdelegationen Läs mer

Malin Aronsson
Gislaveds kommun Läs mer

Mille Beckman
Telia Läs mer

Niklas Post
Forskare Läs mer

Parisa Liljestrand
Vallentuna kommun Läs mer

Torbjörn Tagesson
Rådet för Kommunal redovisning Läs mer

HÄMTA BROSCHYR

ANMÄLAN

PRISER

Boka t.o.m 31/7: 7.290 kr
Boka t.o.m 21/10: 7.990 kr
Boka fr.o.m 22/10: 8.990 kr

LOKAL

KONTAKT

Senior projketledare
Stefan Broman
E-post: stefan.broman@insightevents.se
Tfn: 08-587 662 00

Sponsorskap / utställning
Roland Behrendt
E-post: roland.behrendt@insightevents.se
Tfn:08 587 662 77