InsightAcademy_logo

Anmäl dig idag!

Så gör du rätt juridiska och kommersiella avvägningar!

Kursen Hyresförhandling – kommersiella lokaler fördjupar dina kunskaper inför hyresavtalsförhandlingar och ger dig de bästa förutsättningarna att uppnå goda avtalsvillkor. Hur undviker du risk vid framtida förhandlingar? Kursen tar upp de bakomliggande hyresrättsliga reglerna som utgör ramen och spelplanen för hyresavtalsförhandlingen. Den ger dig teorin och gör dig mer strategisk och taktisk.

Fokus kommer att ligga på de frågor som brukar vara mest återkommande och av störst betydelse för parterna vid förhandling och ingående av hyresavtal, bl a servicenivå och teknisk specifikation. Frågorna behandlas ur ett praktiskt och kommersiellt perspektiv, hela tiden med koppling till hur de kan återspeglas i hyresavtalet och med konkreta förslag till avtalsskrivningar.

Kursledarna har lång erfarenhet från arbete med kommersiella fastigheter och inte minst att förbereda och genomföra kontraktsförhandlingar för olika typer av kommersiella lokaler. De kompletterar varandra med egna erfarenheter från både juridiskt och fastighetsägarperspektiv.

Gränsdragningarna mellan fastighetsägaren och hyresgästen är av lika stor betydelse som lokalens kvm och hyra. Det som vid en första anblick kan verka vara en detalj i den tekniska beskrivningen kan i förlängningen innebära astronomiska investeringar för hyresvärden. Hur undviker man en sådan tvångströja?

Kursen gör dig mer framgångsrik i dina hyresförhandlingar. Du får både hyresrättslig teori och praktisk förhandlingskompetens. Den är interaktiv och ger dig möjlighet att diskutera avtalsskrivningar i mindre grupper. Du får också tillfälle att ta upp frågor från din egen organisation och nätverka med branschkollegor. Efter kursen kommer du att ha strategisk och praktisk kunskap som du kan omsätta i din egen organisation.

Kursen behandlar:
• Vilken hyra och vilka tilläggskostnader kan en hyresvärd begära?
• Att specificera fastighetsskötsel och teknisk specifikation
• Risker vid hyresavtal för ny- eller ombyggda lokaler
• Skillnader mellan gränsdragningslistor avseende underhållsansvar beroende på lokaltyp
• Praktiska och taktiska överväganden vid nytt hyresförhållande respektive omförhandling
• Konkreta förslag till avtalsskrivningar
• Deltagande i förhandlingsspel – som både hyresvärd och hyresgäst

Varmt välkommen!

SAGT AV TIDIGARE DELTAGARE

”En bra mix av teori och praktiska exempel. Bra uppdelat mellan juridiska och kommersiella frågeställningar”

”Kursledarna var mycket kunniga och pedagogiska.”

”Det var uppenbart att kursledarna var praktiskt orienterade och hade mycket hög sakkunskap.”

”Kursledarna engagerade deltagarna i frågeställningarna, det är bra.”

”Energin och engagemanget från kursledarna speglades i alla deltagare”

KURSLEDARE

malin_lillsunde

Malin Löveborg är bolagsjurist på fastighetsbolaget Klövern och har tidigare varit advokat på Setterwalls Advokatbyrå där hon ingick i verksamhetsgruppen för fastighetsrätt. Malin har över tio års erfarenhet inom områdena fastighetsrätt och fastighetstransaktioner. Hennes huvudsakliga inriktning inom fastighetsrätten är nyttjanderätt till fast egendom, och då främst kommersiell hyresrätt – hon arbetar dagligen med kommersiella hyresavtal. Hon har även stor erfarenhet av fastighetsrättsliga processer, äganderätt och fastighetsbildningsfrågor. Vidare har Malin omfattande och mångårig erfarenhet av kommersiella fastighetstransaktioner och fastighetsutveckling.

malin_lillsunde2Anders Lillsunde, Senior Advisor, CBRE Sweden. Anders började på Retailavdelningen augusti 2004. Han arbetar med marknadsanalyser, program, uthyrning, projektledning av utveckling och köprådgivning för fastigheter avsedda för detaljhandel och köpcentra. Anders har i över 30 år medverkat i alla aspekter av utveckling av fastigheter för handelsändamål, som marknadsanalytiker av första projektidéer till beställarombud vid genomförandet inklusive entreprenader. Han har även drivit projekt i Estland, Lettland och Finland.

UTDRAG FRÅN KURSEN

Vår kursledare Malin berättar kort om delgivningar

Vår kursledare Malin pratar om hyrestider & uppsägningar

PROGRAM

Juridik

De relevanta och bakomliggande hyresrättsliga reglerna som utgör ramen och spelplanen för hyresavtalsförhandlingen (bl.a lagreglerna avseende lokalens skick, underhållsansvar, hyra och även Hyresnämndens roll).

Kommersiella/Praktiska utgångspunkter

Ett hyresavtal har tre huvuddelar: lokalen, fastighetsägarens servicenivå för lokalen, d.v.s. el, vatten, fastighetsskötsel, marknadsföring mm, samt lokalens tekniska specifikation, d.v.s. vad som ingår i lokalen. En felaktig position på skalan abstrakt – konkret för fastighetsskötsel och teknisk specifikation kan leda till ett ogynnsamt utfall för fastighetsägaren. Gränsdragningarna mellan fastighetsägaren och hyresgästen är av lika stor betydelse som lokalens kvm och hyra. Allt omsätts i slutändan i monetära termer som driftsnetton och investeringar.

Avtalat skick och ansvarsfördelning under hyresförhållandet

 • Vilka risker och praktiska frågor måste hanteras när hyresavtal ingås avseende en lokal belägen i en byggnad som ännu inte är uppförd eller vid stora hyresgästanpassningar innan tillträde?
 • Hur skiljer sig gränsdragningslistor avseende underhållsansvar åt beroende på vilken typ av lokal det är fråga om?
 • Vilka skillnader föreligger vid nyteckning och ingående av ett nytt hyresförhållande jämfört med en omförhandlingssituation och vilka praktiska och taktiska överväganden bör göras i respektive fall?

Hyra och andra kostnader

Hyresnivå och tilläggskostnader är ofta de punkter som det fokuseras mest på under en hyresavtalsförhandling. Därför ägnas detta block åt bl.a:

 • Vilken hyra och tillägskostnader kan en hyresvärd begära?
 • Skiljer sig kostnadsposterna åt beroende på vilken typ av hyresavtal det rör sig som (kontor, butik, logistik osv)?
 • Vilka argument kan användas vid förhandlingar och vad kan en part göra för att komma i en bättre förhandlingsposition?
 • Vad händer om parterna inte kommer överens vid förhandlingarna?
 • Vilken roll intar Hyresnämnden och vad är viktigt att tänka på vid medling och fortsatta förhandlingar i hyresnämnden?

Passet avslutas med en gruppuppgift där deltagarna delas in i mindre grupper för att diskutera vissa avtalsskrivningar utifrån givna förutsättningar, t.ex tilläggskostnader avseende kostnader för gemensamma ytor.

Förhandlingsspel

Delta i fiktiva hyresavtalsförhandlingar där du får använda dig av dina tidigare och nya kunskaper. Förhandlingsspelet avser dels en förhandling av ett nytt hyresavtal avseende en lokal (kontor) belägen i ett ännu inte byggt hus, dels en omförhandling av ett hyresavtal avseende en lokal (butik) där hyresvärden bland annat vill gå från en fast totalhyra till omsättningshyra med diverse tilläggskostnader.

Konjunktur och framtid – en avslutande diskussion

 • Hur har hyresavtalsförhandlingarna utvecklats över tiden och hur påverkas förhandlingen?
 • Kan man tala om ”hyresvärdens respektive hyresgästens marknad” som man brukar tala om ”köparen respektive säljarens marknad”?
 • Vilka yttre faktorer är det viktigt att analysera och ta hänsyn till inför en framtida hyresförhandling för att på bästa sätt vara förberedd inför en förhandling?
 • Vilka trender och tendenser upplever vi i vår vardagliga yrkesutövning vad gäller hyresförhandlingar?
Hålltider, kursdag 1:

09:00 Registrering med morgonkaffe
09:30 Kursdagen inleds
10:30 Förmiddagskaffe
12:30 Lunch
15:00 Eftermiddagskaffe
17:00 Kursdagen avslutas

Hålltider, kursdag 2:

09:00 Kursdagen inleds
10:30 Förmiddagskaffe
12:30 Lunch
15:00 Eftermiddagskaffe
16:30 Kursdagen avslutas

HÄMTA BROSCHYR

ANMÄLAN

PRISLISTA

Kurs: 16.490 kr
Endast dokumentation: 2.990 kr

SKRÄDDARSYDD KURS

Mycket att vinna på att ta hem kursen till ditt företag!

Utbildningens innehåll anpassas efter era behov och hur ni arbetar idag. Att genomföra utbildningen tillsammans med era medarbetare skapar gruppkänsla. Ni bestämmer själva tid och plats för kursen och sparar utgifter för resa och hotell samt får grupprabatt.

LOKAL

KONTAKT

Senior projektledare
Ruth Sylwan
Tfn: 08 587 662 15
E-post: ruth.sylwan@insightevents.se