september 19, 2023 Webmaster

Intern styrning & kontroll i offentlig sektor

Intern styrning och kontroll
i offentlig sektor

Så optimerar du den interna styrningen och kontrollen!

KONFERENS | ÅTER 2024 | STOCKHOLM

TA KONTROLL ÖVER RISKERNA OCH UNDVIK BRISTERNA!

Intern styrning och kontroll är mer än ordning och reda! Att ha kontroll över verksamheten genom intern kontroll kring de strukturer, system och processer som bidrar till tydlighet och ordning är viktigt. Därför behöver man säkerhetsställa att verksamheten bedrivs i enlighet med beslutade mål och uppdraget samt de styrdokument som ska styra verksamheten.

Offentliga resurser ska används på ett ansvarsfullt och ändamålsenligt sätt samtidigt som det finns krav på effektivitet och öppenhet i den offentliga sektorn. En viktig komponent är frågan om ansvar som ofta omfattar utformning, upprätthållande och utvärdering av den interna kontrollen. Även om det ytterst är ett ledningsansvar, förväntas samtliga medarbetare ta del i arbetet med ISK.

Här får du möjlighet att lyssna till experter, beslutsfattare, och praktiker inom den offentliga sektorn som kommer och berättar om de senaste, bästa praxis och de utmaningar och möjligheter som är relaterade till intern styrning och kontroll. Här är konferensen för att dela kunskap och erfarenheter för att nå framtidens interna styrning och kontroll.

Vi hör:

Alf Johansson, tidigare chefsåklagare vid Riksenheten mot korruption om hur motverkandet av korruption kräver en effektiv intern styrning och kontroll.
Olof Arwinge, ansvarig för Governance, Risk & Compliance på KPMG om viktiga principer för att optimera intern styrning och kontroll en verksamhet
Sara Nordler, advokat på Nordler Advokatbyrå om hur man ska agera för att verksamhetsstyrningen ska bli mer effektiv och framgångsrik.
Inger Sohlberg, från Effektiv styrning berättar om styrningen av hälso- och sjukvården och de utmaningar och möjligheter som finns.
Natali Engstam Phalén, Specialist Counsel på Advokatfirman Lindahl förklarar varför det är så viktigt med risk- och sårbarhetsanalys.
Kennerth Eriksson, chef för interna Tillsynsfunktionen på Försäkringskassan kommer och berättar om myndighetens nyetablerade interna tillsynsfunktion.
Tomas Kjerf, utredare på ESV berättar om hur man utvecklar intern styrning och kontroll inom staten.
Simon Rörborn, internrevisionschef på Riksbanken kommer och berättar om sina erfarenheter inom styrning och kontroll.

Allt kommer ledas av moderator Fredrik Mannheimer.

Undertecknad och Fredrik hoppas vi ses i december för två intensiva dagar.

Varmt välkommen!
Jonas Karström
Projektledare
073-986 13 30
jonas.karstrom@insightevents.se
Insight Events Sweden

PARTNERMÖJLIGHETER

Är du intresserad av sponsorskap och utställning?
Intern styrning och kontroll i offentlig sektor samlar branschens experter! Här har ni möjlighet att personligen möta potentiella kunder, knyta nya affärskontakter och samtidigt förstärka ert företags position inom branschen.

För ytterligare information och kostnadsförslag – välkommen att kontakta:

Roland Behrendt
Senior Commercial Manager
Tfn: 08 587 662 77
E-post: roland.behrendt@insightevents.se

Vi presenterar stolt programmet för 2023

09:00Registrering och morgonkaffe
09:30Moderator Fredrik Mannheimer öppnar upp konferensen och vi tar pulsen på årets moderator
09:50Motverkandet av korruption kräver en effektiv intern styrning och kontroll

Kraven på motverkande av korruption inom offentlig verksamhet skärps alltmer. Inom verksamheterna måste det därför finnas tillräckliga kunskaper om problemkomplexet, förebyggande förutsättningar samt en effektiv intern styrning och kontroll.

• Vad är korruptionsbrottslighet och vad är det lagstiftningen vill skydda?
• Vilka är drivkrafterna?
• I vilka situationer blir förmåner brottsliga och inte bara olämpliga?
• Var och när är riskerna för kriminaliserad korruption som störst?
• Hur avslöjas och motverkas brottsligheten? Varningstecknen?
• Vilket straffrättsligt ansvar att motverka och avslöja korruption har ledningspersoner på olika nivåer? Kan bristande intern styrning och kontroll vara straffbar?
• Vad kan vi lära av förekommande rättsfall avseende korruptionsbrottslighet inom offentlig verksamhet?

Alf Johansson, tidigare chefsåklagare vid Riksenheten mot korruption med mångårig erfarenhet av utredning och lagföring av korruptionsbrott och annan ekonomisk brottslighet
10:50Förmiddagskaffe med nätverkande
11:20Viktiga principer för att optimera intern styrning och kontroll en verksamhet

• Att förbättra utvärderingen, styrningen och riskhanteringen för att nå målen och minimera riskerna mot affärerna
• Genomgång av optimeringsprinciper för intern styrning och kontroll
• Fokus på vad som bör göras för att rationalisera och effektivisera interna styrningen och kontrollen i en organisation

Olof Arwinge, ekonomie doktor från Uppsala universitet och ansvarig för Governance, Risk & Compliance på KPMG. Han har över 25 års erfarenhet och har skrivit ett flertal böcker inom GRC-området, senaste boken är En introduktion till Compliance. Olof kommer gå igenom optimeringsprinciper utifrån hans bok Optimera intern styrning och kontroll.
12:20Lunch och nätverkande
13:20Hur kan verksamhetsstyrningen bli mer effektiv och framgångsrik?

• Få bättre kontroll på bolagets styrning
• Översiktlig genomgång av modellen och metoden Regulatory Governance, för att bygga upp eller kontrollera och övervaka den interna styrningen utifrån etik och de regelverk som finns
• Motverka oönskade risker
• Symptom på att styrningen inte fungerar

Sara Nordler, Advokat, Founding Partner, Nordler Advokatbyrå
14:20Eftermiddagskaffe med nätverkande
14:50Styrning av hälso- och sjukvården – revision och etik

Tre olika normsystem styr hälso- och sjukvården. Hälso- och sjukvårdslagen, som rymmer etiska överväganden för att möta människors olika behov. Dessutom två andra normsystemen som handlar om styrning, kontroll och valfrihet som styrs av lagar som tenderar att minska utrymmet för etisk reflektion i verksamheterna.

• Att få bättre balans mellan de olika normsystemen
• Konsekvenser av styrning och kontroll
• Exempel hämtade från Region Stockholm

Inger Sohlberg, Effektiv styrning, har lång erfarenhet inom ledning, styrning samt tjänsteutveckling och har tidigare arbetat på SCB, Skatteverket, Försäkringskassan, Region Stockholm och Inspektionen för socialförsäkringen samt privata organisationer.
15:30Varför det är så viktigt med risk- och sårbarhetsanalys

• Att identifiera, bedöma och analysera risker
• Om det finns risker för oegentligheter ta ställning till riskerna
• Arbeta förebyggande och hitta händelser som inte lever upp till de krav och mål som ställs i lagar, föreskrifter och beslut

Natali Engstam Phalén, Specialist Counsel, Advokatfirman Lindahl
16:30Konferensens första dag avslutas
08:30Morgonkaffe
09:00Moderatorer inleder konferensens andra dag
09:10Försäkringskassans nyetablerade interna tillsynsfunktion

• Hur skapar vi snabbare och mer verksamhetsnära förståelse för hur uppdraget utförs
• Hur skapar vi lärande mellan verksamhetens olika delar genom uppföljning för att stärka förmågan att genomföra och utveckla verksamheten
• Hur förbättrar vi ledares möjligheter att styra och ta ansvar för verksamheten

Kennerth Eriksson, chef för interna Tillsynsfunktionen, Försäkringskassan
10:00Förmiddagskaffe
10:30Hur utveckla intern styrning och kontroll inom staten

• Varför ska myndigheter utveckla sin interna styrning och kontroll?
• Hur kan myndigheter säkerställa en betryggande intern styrning och kontroll?
• Hur kan kan myndigheter göra för att utveckla sin interna styrning och kontroll som en försäkran till myndighetsledningen om att myndigheten kan fullgöra uppgifter och nå verksamheten mål?
• Hur ser läget ut och hur väl lyckas myndigheterna – rapporten intern styrning och kontroll

Tomas Kjerf, utredare, ESV
11:30Lunch
12:30Att minska onödig kontroll och detaljstyrning

• Rusta ledning och styrelse med ändamålsenlig intern styrning och kontroll
• Enkelt, lättillgängligt och verksamhetsnära – kontroll och detaljstyrning jämfört med styrning mot det övergripande uppdraget
• Balans mellan styrningens olika dimensioner – mål, mätande, aktiviteter, budget och risk

Fredrik Mannheimer, programansvarig, Handelshögskolan i Stockholm, SSE Executive Education (tidigare IFL) strategisk styrning
13:30Erfarenheter inom intern styrning och kontroll

• Erfarenheter kring att arbeta med intern styrning och kontroll
• Riskhantering, intern styrning och kontroll, incidenter, regelefterlevnad

Simon Rörborn, internrevisionschef, Riksbanken
14:30Eftermiddagsfika
15:00Granska eller utvärdera en organisationens styrning

• Vilka är grundproblemen och vilka är symptomen i er styrning
• Konkreta granskningsverktyg för ISK
• Effektiv återkoppling av granskning och utvärdering av styrning

Fredrik Mannheimer, programansvarig, Handelshögskolan i Stockholm, SSE Executive Education (tidigare IFL) strategisk styrning
16:00Konferensen avslutas

TALARE 2023

Alf Johansson
Tidigare chefsåklagare vid Riksenheten mot korruption

Olof Arwinge
KPMG

Sara Nordler
Nordler Advokatbyrå

Inger Sohlberg
Effektiv styrning

Natali Engstam Phalén
Advokatfirman Lindahl

Kennerth Eriksson
Försäkringskassan

Tomas Kjerf
ESV

Simon Rörborn
Riksbanken

Fredrik Mannheimer
Programansvarig, Handelshögskolan i Stockholm, SSE Executive Education (tidigare IFL) strategisk styrning

HÄMTA BROSCHYR

ANMÄLAN

PRISLISTABoka fr.o.m 23/11
Konferens12.490 kr

Är ni 3 eller fler från samma företag – hör av er till Magnus Sjölander på 08-587 662 14, för förmånliga grupprabatter.

LOKAL

Saturnus konferens slussen, Hornsgatan 15, 118 46 Stockholm

KONTAKT

Projektledare
Jonas Karström
Tfn: 073-986 13 30
E-post: jonas.karstrom@insightevents.se

Sponsorskap / utställning
Roland Behrendt
Tfn: +46 (0)8 587 662 77
E-post: roland.behrendt@insightevents.se

Deltagarplats
 Magnus Sjölander
Tfn: 08-587 662 14
E-post: Magnus.Sjolander@insightevents.se