InsightAcademy_logo

Anmäl dig idag!

Nya miljökrav! Regler och riskbedömning – För dig och miljön

Vet du vilka regler som gäller när du köper in eller använder kemikalier och hur du ska hitta den information som du behöver?

Denna praktiska kurs ger dig viktig kunskap om dagens kemikalielagstiftning och vad den innebär för dig som kemikalieanvändare, importör eller tillverkare. Vi går igenom hur du kan leva upp till lagens krav och hur du bör gå tillväga. Vi kommer att gå igenom praktisk kemikaliehantering och hur du kan göra riskbedömningar.

• Så påverkas kemikalielagstiftningen av införandet av REACH

• Hur fungerade kemikalielagstiftningen tidigare och vilka är nyheterna i REACH?

• Praktiska konsekvenser av REACH-lagstiftningen?

• Viktiga definitioner och terminologi

Vi kommer att göra jämförelser mellan den aktuella miljölagstiftningen, kemikalielagstiftningen och arbetsmiljölagstiftningen för att se vilka delar som ska appliceras på vilken verksamhet.

Vilka skyldigheter innebär Sevesodirektivet för dig – vilka åtgärder måste du vidta för att förebygga allvarliga olyckor och för att begränsa följderna av dem för människor och miljö? Olika krav gäller för verksamhetsutövare och myndigheter och här går vi igenom de viktigaste delarna.

Hur kan du utvärdera ämnenas kemiska säkerhet och hur kan du få nödvändig information från dina leverantörer samt vidta nödvändiga riskhanteringsåtgärder?

Anmäl dig till dessa fullmatade kursdagar om du vill hålla dig ajour med den lagstiftning och det regelverk som är relevant för dig. Ställ frågor och inhämta viktig kunskap!

Jonas Karström
Projektledare
Insight Events
Tfn: 08-587 662 66
E-post: jonas.karstrom@insightevents.se

SAGT AV TIDIGARE DELTAGARE

”Väldigt hög kompetens hos båda kursledarna.”

”Bra och trevlig delaktighet bland deltagarna.”

”Kursen gav mig det förväntade ”svepet” över lagstiftningen”

”Intressant och tänkvärd kurs”

”Alla kursledare var bra”

KURSLEDARE

talare_tomas

Tomas Lackman är gruppchef brand, risk och arbetsmiljö på ÅF. Han har lång erfarenhet från riskbedömning och kemikalielagstiftningen och har arbetat på ÅF sedan 2007. Tidigare har han en bakgrund från bland annat AstraZeneca och FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut.

PROGRAM

KEMIKALIELAGSTIFTNING
• Introduktion och bakgrund till kemikaliebestämmelserna
• Hur fungerar den svenska, respektive EU-rättsliga lagstiftningstekniken på kemikalieområdet?
• EU-reglerna, miljöbalken och det nationella miljökvalitetsmålet ”giftfri miljö”

REACH OCH CLP
• Hur fungerar registrering enligt REACH?
• Var ligger ansvaret för ämnesutvärdering?
• Vad menas med SVHC (särskilt farliga ämnen enligt REACH)
• Genomgång av processerna för tillstånd och förbud, vilka företag måste söka tillstånd?
• Hur säkerställs informationsflödet i distributionskedjan? Säkerhets-datablad
• Hur regleras innehåll av farliga ämnen i varor?
• REACH:s koppling till CLP
• En övergripande genomgång av CLP och klassificeringsregistret

VILKA KRAV STÄLLER REGELVERKEN PÅ DIN VERKSAMHET?
• Lagar, förordningar och föreskrifter avseende arbetsmiljörisker vid hantering av kemikalier
• Sevesodirektivet – förordning och föreskrifter om förebyggande av allvarliga kemikalieolyckor

ANDRA VIKTIGA EU-BESTÄMMELSER SOM RÖR KEMIKALIER
• ROHS-direktivet (elektronik)
• Leksaksdirektivet
• Överblick gällande kemikalieregler som ligger på andra myndigheter än Kemikalieinspektionen
• POPS-förordningen
• Andra viktiga konventioner

KÄLLOR FÖR INFORMATION OM KEMIKALIER OCH KEMIKALIEREGLERINGEN
• Säkerhetsdatabladen
• Myndigheters information, olika slags help-deskar
• Vägledningsdokument från ECHA (Europeiska kemikaliemyndigheten), ECHA:s prioriteringslista med SVHC-ämnen
• Olika slags listor och databaser, t. ex. SIN-listan, Priodatabasen och Begränsningsdatabasen

TILLSYN, TILLSYNSVERKTYG OCH STRAFFSANKTIONER
• Föreläggande
• Miljöbrott
• Miljösanktionsavgifter
• Vem har hand om tillsynen?

MER OM SÄKERHETSDATABLAD
• Vilka kemikalier behöver ett säkerhetsdatablad?
• Hur ska du läsa ett säkerhetsdatablad?

KEMIKALIEHANTERING I PRAKTIKEN
• Så går du praktiskt tillväga för att bedöma kemikalier vad gäller risken för olyckor som kan påverka både arbetsmiljön och den yttre miljön
• Bedömning av arbetsmiljörisker
– På kursen kommer du att lära dig vilka risker du utsätts för, om du saknar några rutiner och hur du bör utforma dem för att hantera dina kemikalier på ett säkert sätt.
• Bedömning av anläggningsrisker
– Bedömning av onormala utsläpp med hänsyn till effekter på arbetsmiljö och yttre miljö. Hur kan du använda nivågränsvärden, spridningsberäkningar etc?
• Sevesolagstiftningen
– Hur uppfyller du kraven i Seveso III
– Handlingsprogrammet
– Säkerhetsrapporten
– Internplan för räddningsinsatser

AKTUELLA RÄTTSFALL

Hålltider

08:30 Registrering med morgonkaffe
09:00 Kursdagen inleds
10:30 Förmiddagskaffe
12:30 Lunch
15:00 Eftermiddagskaffe
16:30 Kursdagen avslutas

HÄMTA BROSCHYR

ANMÄLAN

PRISLISTA

Kurs 2 dagar: 16.490 kr

Anställd i kommun eller länsstyrelse: 11.990 kr

SKRÄDDARSYDD KURS

Mycket att vinna på att ta hem kursen till ditt företag!

Utbildningens innehåll anpassas efter era behov och hur ni arbetar idag. Att genomföra utbildningen tillsammans med era medarbetare skapar gruppkänsla. Ni bestämmer själva tid och plats för kursen och sparar utgifter för resa och hotell samt får grupprabatt.

LOKAL

KONTAKT

Senior projektledare
Jonas Karström
E-post: jonas.karstrom@insightevents.se