Insight_finance_Straight_Blue

Anmäl dig idag!

Hur kan du proaktivt förebygga, förhindra och upptäcka penningtvätt på ett effektivt sätt?

Det händer väldigt mycket inom penningtvättsområdet just nu och vi kan se tillbaka på ett flertal uppmärksammade fall under det senaste året. Vi har också en ny penningtvättslagstiftning som du behöver ta ställning till och framförallt den praktiska tillämpningen. Vill du bli bättre på att undvika böter, skadestånd och dåligt rykte så bör du definitivt boka dig på denna kurs och då även få möjlighet att nätverka med kollegor från andra företag och branscher. Du kommer också få tips handfasta metoder och rutiner för att lyckas undvika penningtvätt på ett framgångsrikt sätt.

Under kursen kommer du få djup insikt i ämnet från kursledaren Thomas Grahn som tidigare har arbetat vid Finansinspektionen under många år med penningtvättsfrågor men även från våra gästtalare:

Kent Madstedt, tidigare chefsåklagare vid Ekobrottsmyndigheten, särskild utredare, 2015 års penningtvättsutredning
Bo Lagerqvist
, enhetschef,
Bolagsverket

Ta del av ledande aktörers framgångsrika arbetssätt kring de här affärskritiska frågorna där följande teman kommer mm. Kommer att behandlas utifrån ett praktiskt perspektiv:

På kursen får du möjlighet att få svar på dina frågor från några av de främsta experterna inom området, knyta nya kontakter och få inspiration till att upprätthålla en sund och lönsam affärsverksamhet.

Stefan Broman, Senior projektledare
Insight Events Sweden
08 – 587 662 23 | stefan.broman@insightevents.se

5 ANLEDNINGAR ATT DELTA

• Gå på djupet inom området och diskutera aktuella penningtvättsfrågor med landets främsta experter
• Ta del av handfasta erfarenheter från att implementera rutiner, processer, metoder och verktyg hos personalen
• Uppdatera dig på det fjärde penningtvättsdirektivet m.m. och den nya svenska penningtvättslagstiftningen
• Vinn upphandlingar genom att bygga upp ett gott renommé tack vare god regelefterlevnad
• Utveckla ditt professionella nätverk, utbyt erfarenheter och få inspiration till att upprätthålla en sund och lönsam affärsverksamhet.

KURSEN VÄNDER SIG TILL

Alla verksamhetsutövare som omfattas av penningtvättsregelverket, jurister, complianceansvariga, centralt funktionsansvariga, IT-chefer och projektledare som berörs av penningtvättsområdet, befattningshavare inom rättsväsendet som berörs av penningtvättsområdet, internrevisorer m.fl.

SAGT OM KURSEN AV TIDIGARE DELTAGARE

”Hög kunskapsnivå på föreläsarna.”
”Mycket bra val av kursledare och bra med alla praktiska exempel på penningtvätt.”
”Tycker de gjorde hela kursen kanonbra. Tydliga och kunniga, gjorde framförandet professionellt och intressant.”
”Kursen var på en väldig bra nivå, bra förklaringar, lagom stort antal kursdeltagare.”
”Nöjd med hela kursen och upplägget. Bra fördelning!!!”

PROGRAM

08:30Registrering och morgonkaffe
09:00 Bakgrund och allmän översikt av området

• Vad är penningtvätt respektive finansiering av terrorism?
• Omfattning av penningtvätt globalt och i Sverige
• Varför det är viktigt att följa regelverket mot penningtvätt
• Penningtvättsprocessen och exempel på tekniker och tillvägagångssätt
• Kryptovalutor, fintech m.m. och penningtvätt
• Framväxten av det nuvarande penningtvättsregelverket m.m. – inledande översikt
• Vilka tillkommande verksamhetsutövare omfattas nu respektive kommer att omfattas av penningtvättsregelverket?
• Det ”femte” penningtvättsdirektivet – inledande lägesrapport
• Det ”sjätte” penningtvättsdirektivet -Kriminalisering av penningtvätt på EU-nivå

Thomas Grahn, AML Consulting
09:45 Riskbaserat förhållningssätt och kundkännedomsåtgärder – metoder, rutiner, riktlinjer och processer del I

• Riskbaserat förhållningssätt – vad menas med detta?
• Riskbaserat förhållningssätt utifrån de krav som ställs i femte penningtvättsregelverket
• Allmän riskbedömning – ger en bedömning på övergripande nivå och underlag för riskanpassade rutiner, riktlinjer, och processer m.m. mot penningtvätt
• Genomförande av allmän riskbedömning- exempel
• Åtgärder för kundkännedom – vilka är kraven utifrån gällande respektive2017 års penningtvättslag och FI:s föreskrifter FFFS 2017:11 m.fl.?
• Riskanpassade åtgärder för kundkännedom - rutiner för normala, förenklade och skärpta åtgärder för kundkännedom
• Hantering utifrån EU:s förordningar och listor över s.k. hög-risk tredje länder och icke samarbetsvilliga skatteparadis -lägesrapport
• Löpande uppföljning av affärsförbindelser – innebörd och omfattning
• Åtgärder som vidtas av utomstående part eller genom outsourcing
• Register över verkliga huvudmän
• Intern kontroll – krav i penningtvättsregelverket
• Koncernförhållanden
• Periodisk rapportering till FI – årlig penningtvättsrapport

Thomas Grahn, AML Consulting
10:35 Förmiddagskaffe
11:05 Riskbaserat förhållningssätt osv. forts del I

Thomas Grahn, AML Consulting
11:15 Det verkliga huvudmansregistret – Erfarenheter och senaste nytt

• Inledning
• Erfarenheter och senaste nytt om det verkliga huvudmansregistret
• Vägen framåt
• Några punkter om Bolagsverkets pågående arbete för att förhindra brottslighet och missbruk av Bolagsverkets tjänster

Bo Lagerqvist, Bolagsverket
12:30 Lunch
13:30 Riskbaserat förhållningssätt och kundkännedomsåtgärder – metoder, rutiner riktlinjer och processer del II

Thomas Grahn, AML Consulting
14:15 Övervakning och rapportering av misstänkta transaktioner m.m.

• Vad menas med övervakning i penningtvättsregelverket?
• Samband mellan löpande uppföljning och övervakning
• Utförande av övervakning
• Åtgärder som ska vidtas om avvikelser eller misstänkta aktiviteter eller transaktioner uppmärksammas
• Rapportering till Finanspolisen/polismyndigheten och nu även till Säkerhetspolisen
• Rapportering till Finanspolisen – hur och vad ska rapporteras?
• Intern rapportering
• Ansvarsfrågor – rapportering till Finanspolisen
• Tystnadsplikt - no tipping off
• Hantering av s. k. dispositionsförbud
• Hur kan elektroniska system användas i arbetet med granskning?
• Rapporteringsprocessen – rutinbeskrivning
• Vad händer efter det att rapportering har gjorts?
• Har vi rapporterat rätt och hur är kvaliteten på våra rapporter?
• Modellriskhantering
• Särskilda krav på uppgiftsskyldighet i övrigt
• Penningtvättsregister
• Involverade relevanta myndigheter inom området

Thomas Grahn, AML Consulting
15:10 Eftermiddagskaffe
15:40 Övervakning och rapportering av misstänkta transaktioner m.m. forts

Thomas Grahn, AML Consulting
16:30 Avslutning kursdag 1
09:00 Lämplighetsprövning, utbildning, skydd av anställda

• Rutiner för lämplighetsprövning
• Utbildning av anställda m.fl. – omfattning
• Metoder för genomförande av utbildning av anställda m.fl.
• Skydd av anställda m.fl.
• Regler om visselblåsning m.m.

Thomas Grahn, AML Consulting
09:35 Penningtvätt och finansiering av terrorism ur ett åklagarperspektiv, rättsfall m.m.

• Inledning
• Hur stor är risken att din kund är en brottsling?
• Verksamhetsutövarens skyldigheter enligt nya penningtvättslagen – brottsbekämpning eller så mycket som krävs för att undgå kritik och sanktioner?
• Lagen om straff för penningtvättsbrott
• Penningtvättsbrottet – konstruktion och exempel
• Näringspenningtvätt – konstruktion och exempel
• Terrorism och finansiering av terrorism – varför är det så svårt att bekämpa?
• Risken att själv medverka till brott
• Administrativa sanktioner -skärpta sanktionsbestämmelser rörande bl.a. penningtvättsområdet
• Skillnaden mellan att rapportera misstänkt penningtvätt till Finanspolisen och göra en anmälan till polis eller åklagare?
• Tystnadsplikt hos verksamhetsutövare och myndigheter – kan den som rapporterar en misstanke garanteras anonymitet?
• Kundbemötande – övervaka, kontroller eller samarbeta med kunden?
• Genomgång av praktikfall - penningtvättsmål
• Övrigt - den nya samordningsfunktionen m.m.

Kent Madstedt, tidigare chefsåklagare vid Ekobrottsmyndigheten, särskild utredare Penningtvättsutredningen
10:50 Förmiddagskaffe
11:15 Penningtvätt och finansiering av terrorism ur ett åklagarperspektiv, rättsfall m.m. forts.

Kent Madstedt, tidigare chefsåklagare, särskild utredare
12:30 Lunch
13:30 Bevarande av handlingar, registerfrågor m.m.

• Vilka handlingar och uppgifter ska bevaras och hur länge?
• Lämnade rapporter till Finanspolisen – förande av penningtvättsregister
• Samkörning av register - informationsutbyte m.m.
• Dataskyddsförordningen GDPR, dataskyddslag – vilka kan bli konsekvenserna för penningtvättsregelverket?

Thomas Grahn, AML Consulting
14:15 Sanktioner m.m.

• EU-förordningar avseende riktade sanktioner (sanktionslistor m.m.)
• Andra former av riktade sanktioner, OFAC, nationella sanktionslistor
• Praktiskt hantering av kontroll av kunder m.fl. mot sanktionslistor
• Myndighetssanktioner
• FI:s beslut att meddela administrativa sanktioner mot institut under tillsyn
• Utländska finansiella tillsynsmyndigheters m.fl. ingripanden mot banker för brister inom AML-området - exempel

Thomas Grahn, AML Consulting
14:45 Sammanfattning av pågående arbete med införlivandet av det femte penningtvättsdirektivet (ändringsdirektiv) kopplat till det fjärde direktivet

Thomas Grahn, AML Consulting
15:15 Eftermiddagskaffe
15:40 Fortsättning av pågående arbete inom penningtvättsområdet

Thomas Grahn, AML Consulting
16:15 Uppsummering med gemensamma diskussioner

Thomas Grahn, AML Consulting och Kent Madstedt, tidigare chefsåklagare, särskild utredare
16:30 Kursen avslutas

Vi reserverar oss för eventuella programändringar

KURSLEDARE

talare_tomas
Thomas Grahn
har tidigare arbetat vid Finansinspektionen (FI) under många år bland annat med penningtvättsfrågor och som FI-representant i det internationella arbetet inom FATF, EU med mera. Han är sedan 2006 verksam som konsult i Sverige på företaget AML Consulting och internationellt bland annat inom området åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

ÖVRIGA MEDVERKANDE

talare_kent

Kent Madstedt, Tidigare chefsåklagare, Ekobrottsmyndigheten

Bo Lagerqvist, Enhetschef, Bolagsverket

HÄMTA BROSCHYR

ANMÄLAN

PRISER

Kurs 2 dagar: 16.490 kr

SKRÄDDARSYDD KURS

LOKAL

KONTAKT

Senior projketledare
Stefan Broman
E-post: stefan.broman@insightevents.se
Tfn: 08 587 662 23

Deltagarplats
Magnus Sjölander
Epost: Magnus.Sjolander@insightevents.se
Tfn: 08 587 662 14