Insight_finance_Straight_Blue

Anmäl dig idag!

Så kan du proaktivt förebygga, förhindra och upptäcka penningtvätt och terrorismfinansiering

Stoppa penningtvätt och finansiering av terrorism – åtta steg som du måste ha koll på för att säkerställa en effektiv regelefterlevnad inom organisationen

För ett aktivt arbete mot penningtvätt och finansiering av terrorism måste du använda dig av ett riskbaserat förhållningssätt som utgår från åtta steg som vi grundligt kommer att gå igenom under kursen.

• Allmän riskbedömning
• Rutiner
• Riktlinjer
• Kundkännedom
• Riskklassificering
• Övervakning av transaktioner
• Rapporteringsplikt
• Utbildning av personal på arbetsplatsen

Under utbildningen får du en genomgång av dessa steg samt vad lagkraven egentligen säger och vad detta innebär i praktiken för dig i din professionella roll. Vill du bli bättre på att undvika böter, skadestånd och dåligt rykte som påverkar ert varumärke så bör du definitivt boka dig på denna kurs. Du får också möjlighet att nätverka och utbyta erfarenheter med experter och kollegor från andra företag och branscher.

Varmt välkommen, vi ses på kursen!

Stefan Broman, Senior projektledare
Insight Events Sweden
08 – 587 662 23 | stefan.broman@insightevents.se

5 ANLEDNINGAR ATT DELTA

• Gå på djupet inom området och diskutera aktuella penningtvättsfrågor med experter och kollegor inom området
• Ta del av handfasta praktiska erfarenheter från att implementera rutiner, processer, metoder och verktyg hos personalen
• Genomgång av de legala och regulatoriska kraven kring penningtvätt och terrorismfinansiering
• Så kan du operativt arbeta med förebyggande åtgärder mot penningtvätt och terrorismfinansiering
• Utveckla ditt professionella nätverk, utbyt erfarenheter och få inspiration till att upprätthålla en sund och lönsam affärsverksamhet

KURSEN VÄNDER SIG TILL

Alla verksamhetsutövare som omfattas av penningtvättsregelverket, jurister, complianceansvariga, centralt funktionsansvariga, IT-chefer och projektledare som berörs av penningtättsområdet, befattningshavare inom rättsväsendet som berörs av penningtvättsområdet och internrevisorer m.fl.

PROGRAM

08:30Registrering och morgonkaffe
09:00 Bakgrund och allmän översikt av området

Penningtvätt och Terrorfinansiering – varför finns det en lagstiftning och vem är den till för i praktiken? Pengar känner inte till några gränser och transformationen med digitalisering och globalisering ställer helt nya krav på regelverken och dess utformning på vår reaktionsförmåga och dess hastighet och på hur vi arbetar med detta på ett effektivt sätt.

• Vad är penningtvätt respektive finansiering av terrorism?
• Omfattning av penningtvätt globalt och i Sverige
• Varför det är viktigt att följa regelverket mot penningtvätt och terroristfinansiering
• Kryptovalutor och fintech – hur påverkar det penningtvätt samt finansiering av terrorism?
• Vad är de bakomliggande skälen bakom penningtvättsdirektivet?
• Vilka verksamhetsutövare omfattas av penningtvättsregelverket?
• Det ”sjätte” penningtvättsdirektivet – kriminalisering av penningtvätt på EU-nivå
09:50 Riskbaserat förhållningssätt och kundkännedomsåtgärder – metoder, rutiner och riktlinjer

• Riskbaserat förhållningssätt – vad menas med detta i praktiken?
• Allmän riskbedömning – ger en bedömning på övergripande nivå och underlag för riskanpassade rutiner, riktlinjer, och processer m.m. mot penningtvätt och terroristfinansiering
• Genomförande av allmän riskbedömning- praktiska exempel
• Åtgärder för kundkännedom – vilka är kraven utifrån penningtvättslagstiftningen (Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, Finansinspektionens föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (FFFS 2017:11) m.fl.
• Riskanpassade åtgärder för kundkännedom – rutiner för normala, förenklade och skärpta åtgärder för kundkännedom
• Hantering utifrån EU:s förordningar och listor över högrisk tredje länder och icke samarbetsvilliga skatteparadis
• Löpande uppföljning av affärsförbindelser – innebörd och omfattning
• Åtgärder som vidtas av utomstående part eller genom outsourcing
• Intern kontroll – krav i nya penningtvättsregelverket
• Koncernförhållanden
10:30 Förmiddagskaffe
11:00 Riskbaserat förhållningssätt och kundkännedomsåtgärder – metoder, rutiner och riktlinjer

Fortsättning
11:40 NÄTVERKSDISKUSSION – LÄR AV VARANDRA!

Diskutera dina främsta utmaningar med kollegor i branschen


I vår research inför kursen har många efterfrågat möjligheten att sitta ner och diskutera specifika teman och utmaningar som du har i vardagen med kollegor i branschen. Därför skapar vi nu denna nätverksdiskussion där du kan lära av andra som dagligen arbetar med samma saker som du själv.
12:20 Lunch
13:20 Det verkliga huvudmansregistret – praktiska erfarenheter och senaste nytt

• Inledning
• Erfarenheter och senaste nytt om det verkliga huvudmansregistret
• Vägen framåt
14:10 Eftermiddagskaffe
14:40 Övervakning och rapportering av misstänkta transaktioner

• Vad menas med övervakning och hur arbetar man i praktiken med sitt övervakningsarbete?
• Samband mellan löpande uppföljning och övervakning
• Åtgärder som ska vidtas om avvikelser eller misstänkta aktiviteter eller transaktioner uppmärksammas
• Rapportering till Finanspolisen – hur och vad ska rapporteras?
• Intern rapportering
• Ansvarsfrågor – rapportering till Finanspolisen
• Tystnadsplikt – no tipping off
• Hur kan elektroniska system användas i arbetet med granskning?
• Rapporteringsprocessen – rutinbeskrivning
• Vad händer efter det att rapportering har gjorts?
• Har vi rapporterat rätt och hur är kvaliteten på våra rapporter?
• Modellriskhantering
• Särskilda krav på uppgiftsskyldighet i övrigt
• Penningtvättsregister
• Involverade relevanta myndigheter inom området – samverkan en nyckel för att nå framgång inom åtgärder mot penningtvätt och terroristfinansiering
16:00 Avslutning kursdag 1
09:00 Organisation för åtgärder mot penningtvätt och terroristfinansiering – utbildning, utblick och omvärldsbevakning

• Rutiner för lämplighetsprövning
• Rollfördelning och kompetensbehovet inom organisationen – analytiker, utredare och jurister
• Hur attrahera och vidareutveckla rätt personer inom organisationen?
• Utbildning och metoder för genomförande av utbildning av anställda
• Omfattning och hur kommunicerar vi åtgärder mot penningtvätt på ett effektivt sätt inom organisationen?
• Hotbilden och skydd av anställda m.fl.
• Regler om visselblåsning m.m.
• Kulturen inom bolaget – kan din organisation sin egen KYC?

Programpunkten avslutas med en nätverksdiskussion där vi lär av varandras misstag och framgångar inom området.
10:30 Förmiddagskaffe
11:00 Brottsupplägg och penningtvätt, bedrägerier vad ser och gör Skatteverket?

• Riskvärdering
• Tillsammans är vi starkare!
• Penningtvättsnätverket

Pia Bergman, expert ekonomisk brottslighet, Skatteverket. Pia Bergman arbetar på Skatteverket och är expert på bekämpandet av ekonomisk brottslighet. Hon har lett de större insatserna inom detta riskområde sedan 2006. Samma år startade hon även upp ett nätverk mot penningtvätt där ett mycket stort antal banker och deras tillsynsmyndigheter ingår. Senaste året har hon mest arbetat med bransch- och myndighetssamverkan utifrån såväl den organiserade brottsligheten som arbete mot de företag som fuskar genom att negligera regler och på så sätt konkurrerar ut seriösa aktörer.
11:50 Lunch
12:50 Behandling av personuppgifter (GDPR) och bevarande av handlingar och registerfrågor m.m.

• Grundläggande begrepp som;
- Personuppgifter
- Känsliga personuppgifter
- Personuppgiftsansvarig
- Personuppgifts biträde
- Dataskyddsombud
- Konsekvenser för penningtvättsregelverket
• Vilka handlingar och uppgifter ska bevaras och hur länge?
• Lämnade rapporter till Finanspolisen – förande av penningtvättsregister
• Samkörning av register – informationsutbyte m.m.
14:00 Eftermiddagskaffe
14:30 Sanktioner och spaning av tendenser och framtida läge inom penningtvättsområdet

• EU-förordningar avseende riktade sanktioner
• Andra former av riktade sanktioner, OFAC, nationella sanktionslistor
• Praktiskt hantering av kontroll av kunder m.fl. mot sanktionslistor
• Myndighetssanktioner
• Utländska finansiella tillsynsmyndigheters m.fl.
• Ingripanden mot banker för brister inom AML-området – praktiska exempel
• Hur kan ni anpassa er verksamhet på ett proaktivt sätt inför framtiden?
15:30 Summering av kursen med gemensamma diskussioner
16:00 Kursen avslutas

Vi reserverar oss för eventuella programändringar

KURSLEDARE

Ruth Yosef, CEO/Senior Legal Advisor, YCLG Consulting. Ruth är utbildad jurist och ekonom (Jur.kand. & Civ.ek.) från Lunds universitet och har varit yrkesverksam i flera branscher däribland inom finansindustrin och energisektorn. Vidare har hon en djup och bred erfarenhet av många tyngre positioner, inklusive ledande roller, däribland Head of Compliance, Compliance Officer, Chefsjurist, Bolagsjurist, Finansinspektör och Senior rådgivare. Ruth har en närmast unik bakgrund genom sin erfarenhet av så väl myndighetssfären (Finansinspektionen, Skatteverket och Kronofogdemyndigheten) som näringslivet, i banker, fondbolag, börser, energisektorn m.m. tillsammans med de både operativa och strategiska roller hon har haft. Som person är Ruth en mycket driven och målorienterad person med en stor portion entusiasm och arbetsglädje, och med gedigen erfarenhet av att arbeta både operativt (nära verksamheten) och strategiskt (mot ledning och styrelse) samt även i projektform.

HÄMTA BROSCHYR

ANMÄLAN

PRISER

Kurs 2 dagar: 16.490 kr

SKRÄDDARSYDD KURS

LOKAL

Utbildningen hålls digitalt på distans

KONTAKT

Senior projketledare
Stefan Broman
E-post: stefan.broman@insightevents.se
Tfn: 08 587 662 23

Deltagarplats
Magnus Sjölander
Epost: Magnus.Sjolander@insightevents.se
Tfn: 08 587 662 14