29/05/2018 Webmaster

Talarintervju – Björn Lindelöf, Stockholm stads Trafikkontor

talare_gatubel_20182Björn Lindelöf, belysningsingenjör på Stockholms stads Trafikkontor, tror starkt på att IoT kommer få stora effekter på belysningsbranschen. IoT kommer bli en naturlig del av framtidens stadsutveckling och möjliggöra tjänster och arbetstillfällen som är omöjliga att förutspå. Det är positivt både för branschen och samhället i stort menar han. Han tror också att digitaliseringen kan ge minskade kostnader och till och med bringa intäkter till anläggningsägarna. Läs intervjun inför Gatubelysningsforum 2018 där han utvecklar sina tankar om gatubelysningsarbete i Stockholm, staden som har målsättningen att vara världens smartaste och mest uppkopplade 2040.

Hur kom det sig att du började arbeta med belysning?
Jag blev rekryterad för att jobba med data-/BIM-/VDC-samordning hos ÅF Lighting i Slussenprojektet. Sedan föll det sig naturligt att börja hjälpa till i fler typer av uppdrag i takt med att belysningskunskaperna ökade.

Finns det några nya, tekniska lösningar du vill lyfta fram som du tror kommer att kunna ha en positiv påverkan på branschen?
Jag tror starkt på att IoT kommer få stora effekter på belysningsbranschen. Det kan diskuteras om alla effekter är positiva, beroende på vilket perspektiv man ser det ur, men IoT kommer bli en naturlig del av framtidens stadsutveckling och möjliggöra tjänster och arbetstillfällen vi aldrig kommer kunna förutspå. Det är positivt både för branschen och samhället i stort tror jag.

Vad innebär digitaliseringen för belysningsområdet?
Jag tror att digitaliseringen kommer erbjuda möjligheter att effektivisera drift och underhåll samtidigt som det ger minskade kostnader och kan bringa intäkter till anläggningsägarna.

Enligt dig, vad krävs för att man som kommun ska lyckas med sitt gatubelysningsarbete?
Tydlig målbild vad man vill att belysningen ska ge för värde till medborgarna samt att man har konsulter och entreprenörer med hög förståelse och kompetens för detta.

Den mest utmanande frågan inom gatubelysningsområdet är…
Hur vi kan investera i en anläggning som är framtidssäkrad trots den snabba teknikutvecklingen.

Vad gör ni i Stockholm under det närmaste året för att ställa om er till framtidens krav och utmaningar?
Stadsledningskontoret i Stockholm har arbetat fram en strategi för hur vi genom digitalisering ska blir världens smartaste och mest uppkopplade stad 2040. Inom ramen för det arbetet drivs ett projekt för att genomföra en pilot med smart och uppkopplad belysning. Trafikkontoret har sedan tidigare ett pågående arbete med att utreda vilka behov vi ser att ett nytt styrsystem ska uppfylla, ett arbete som beräknas klart till sommaren 2018.

Har du exempel något innovativt belysningsprojekt i Stockholm som blev lyckat?
Stora lärdomar har tagits från EU-projektet GrowSmarter.

Nämn ett ämne som du vill se diskuteras på Gatubelysningsforum i september
Gränssnitt och standarder för att kunna bygga anläggningarna modulärt.