PROGRAM 2022


09:00Registrering och morgonkaffe
09:30Moderator Anna Waernborg inleder konferensen
09:40Effekter av ljusföroreningar på människor, astronomi och miljö

Ljus från utomhusinstallationer som sprids dit det inte gör nytta eller orsakar negativ påverkan benämns ofta ljusföroreningar och de senaste åren har utomhusljus och dess effekter på olika områden uppmärksammats alltmer. Just nu pågår arbetet med att undersöka tröskelvärden för påverkan och framtagning av gränsvärden inom olika områden. Detta försvåras av att vi inte har standardiserade metoder för hur vi mäter.

• Vad är ljusföroreningar och hur mäter vi dem?
• Effekter av ljusföroreningar inom ekologi, astronomi och påverkan på människor
• Undersökning av tröskelvärde för positiv fototaxis hos insekter

Maria Nilsson Tengelin, forskare, RISE Research Institutes of Sweden
10:20Närvarostyrning i praktiken – möjligheter och fallgropar

Det ökande intresset för ekologi, miljö och energibesparing har gjort närvarostyrning till en het fråga i gatubelysningskretsar. Gång-/cykeltrafikanter skall prioriteras men då det är få som använder vägarna på natten krävs ofta lösningar för att tillgodose även ekologiska aspekter. Närvarostyrning av armaturer på gång-/cykelvägar har nu funnits tillgängligt på marknaden i några år och vi har börjat få praktiska erfarenheter. Annell – som gjorde den första anläggningen redan 2016 - berättar om sina och kundernas erfarenheter så här långt.

• Hur fungerar tekniken?
• Hur upplevs närvarostyrning av dem som rör sig i anläggningen?
• Vad är viktigt att tänka på?
• Hur mycket energi kan man spara?

Jonas Annell, vd, Annell Ljus+Form
10:50Förmiddagskaffe och besök hos utställare
11:20Ljusets påverkan på den biologiska mångfalden

Artificiellt ljus kan få fåglar att navigera fel, insekter att fastna vid ljuskällor och fladdermöss att svälta ihjäl. Ljusföroreningar har blivit ett stort och växande problem, inte minst för skymnings- och nattaktiva djur. En allt för ljus natt minskar pollineringen av växter, förhindrar parning och migration och sätter biologiska klockor ur spel. I trygghetens namn tänder vi människor allt fler lampor. Hur ska vi tänka annorlunda?

• Fladdermöss och fasadbelysning
• Ljus är en förklaring till insektsdöden
• Migration, parning och den inre klockan
• Kan vi kombinera belysning och biologisk mångfald?

Johan Eklöf är fladdermusforskare, författare och föreläsare som till vardags arbetar med fladdermusinventering och naturvårdsutredning i eget företag
12:00Innovativ teknik och smart ljusplanering för den biologiska mångfalden

Med rätt teknik och smart ljusplanering skapas gynnsamma förutsättningar för den biologiska mångfalden utan att inkräkta på känslan av trygghet för oss som vistas i det offentliga rummet under mörkrets timmar.

• Ljussättning av vår utomhusmiljö och olika strategier för framgång
• NightTune en innovativ och ”Dark sky approved” teknologi som främjar biologisk mångfald utan att inkräkta på känslan av trygghet
• Allt fler företag och beslutsfattare tar hänsyn till hållbarhetskriterier i sina upphandlings- och inköpsbeslut. Zumtobel Group har för första gången tilldelats en guldmedalj av EcoVadis hållbarhetsklassificeringsplattform.

Per Bäckstrand, Key Account Manager, Thorn
12:20Lunch och besök hos utställare
13:20Rundabordssamtal

Diskutera problemställningar och utvecklingsmöjligheter för aktuella områden. Här finns även möjlighet att bilda nätverk och hitta nya kollegor för diskussion och samverkan.

De ämnen som ska diskuteras:

• Styrning av belysning
• Balansen mellan ekologi och trygghet
• Upphandling


Samtalen inleds med en kort introduktion och leds av en moderator.
14:00Helsingborg på väg mot en smart, hållbar och omtänksam stad

Helsingborgs Stad planerar och bygger den smarta, den hållbara och den omtänksamma staden. Gatubelysningen är en central del i denna satsning, men det är inte helt enkelt att genomföra då det finns många utmaningar längs vägen. Dessa utmaningar utgörs av lagstiftning som hindrar innovation, teknik som inte finns på marknaden och stängda system och lösningar. Staden arbetar brett för att på olika sätt hitta lösningar på dessa utmaningar och är en av de städer i Sverige som lyft upp behoven på bordet.

• Lagstiftning som försvårar innovation
• Teknik som inte finns till hands
• Hur jobbar man mot inlåsningar?

Andréas Hall, utvecklingsingenjör, Helsingborgs stad
14:40Grundlig teknisk besiktning av belysningsstolpar

Med hjälp av Stabilitets- och hållfasthetsprovning upptäcks materialfel och försvagningar på själva stolpen, men ofta är det fundamentet som avgör stolpens livslängd.

• Fundamentet är osynligt men ändå avgörande för belysningsstolpens hållfasthet och livslängd
• Kunskap om fundamentets material, konstruktion, utformning och montering är ofta underskattad
• Exempel på fundamentmaterial och vad man bör veta
• Det som grävs ner är värt att kontrollera

Oliver Roch, vd, Roch Services Skandinavien
Alrun Griepenkerl, Head of Nordic Region, Business Development & New Business, Roch Services Skandinavien
15:00Eftermiddagskaffe och besök hos utställare
15:30Belysningsplaner som ett verktyg för planering av belysning längs statlig väg

Trafikverket har tagit fram ett webbaserat verktyg, som på ett automatiskt sätt påvisar om en vägsträcka ska ha belysning eller ej. SKR, VTI och Trafikverket tog 2017 gemensamt fram kriterier för när det ska finnas belysning. Detta ligger till grund för den automatiska genereringen i verktyget för belysningsplaner. Trafikverket ger en inblick i dessa kriterier och varför dessa sträckor ska belysas och varför belysning bör tas bort på vissa sträckor.

• Belysningsplaner – en webbaserad applikation
• Belysningsprogrammet – Trafikverkets långsiktiga arbete med belysning längs statlig väg
• Hur kan belysning ägas på statlig respektive kommunal väg?

Kenny Dolleris, projektledare Belysningsplaner, Planering Trafikverket
Henrik Gidlund, projektledare Belysning, Underhåll Trafikverket
16:10Det krävs mörker för att se ljuset! - Om att gå från Effekt till Effekt!

Ljuset känner inga gränser och påverkar oss alla oavsett var vi befinner oss. Ett gränsöverskridande projekt visar på detta både i Danmark och i Sverige och både utomhus och inomhus. Här får du följa med på en inre resa till några spännande projekt.

• ”Seeing is beliving” är det bästa sättet att förstå de olika aspekterna kring gatubelysning och vad man kan uppnå, men även vad man skall undvika.
• Spännande exempel i skala 1:1 – och vill ni besöka några av dessa framöver är ni välkomna! Vill du tjuvkika, gå då in på www.lightingmetropolis.com
• Hur kan man skapa framtida ljuslösningar från verkliga behov?
• En lampa – många möjligheter. Hur går man från effekt till effekt?

Fredrik Malmberg, innovationsledare, Lighting Metropolis

Om Projektet:
Lighting Metropolis är ett viktigt steg för att förverkliga en vision för Greater Copenhagen som en ledande region i smart, energieffektiv och hållbar stadsbelysning av hög kvalitet. Våra partners tvärgående insatser stärker den viktiga roll som belysning kan spela för att stödja säkerhet, tillgänglighet, identitet, hälsa och utbildning för medborgarna. Idag har Lighting Metropolis 30+ genomförda belysningslösningar, från neonatal och skolan, till cykelvägar, bibliotek och kontor över hela regionen, som kan besökas och demonstreras.
16:50Moderatorn avslutar den första konferensdagen
17:00Mingel
18:30Konferensmiddag

Fortsätt dialogen med konferensdeltagarna och knyt nya kontakter samtidigt som du njuter av god mat och dryck. OBS! Anmälan krävs.


08:30Morgonkaffe och besök hos utställare
09:00Moderatorn inleder den andra konferensdagen
09:10Belysningsstrategi Stockholms stad

Många stora städer i Europa har en uttalad belysningsstrategi, som fungerar som vägledning vid planering och drift av den offentliga belysningen. Trafikkontoret Stockholm ser ett behov av att utreda, sammanställa och beskriva de olika aspekterna kring offentlig belysning och de olika vägval beslutsfattarna ställs inför. I ett sådant strategidokument kan målen och de bakomliggande principerna för offentlig belysning tydliggöras. Det kommer att kunna utgöra ett förbättrat beslutsunderlag vid såväl nya projekteringar som vid prioriteringar och teknikval i samband med det löpande utbytet av äldre belysningsarmaturer.

• Varför behövs en belysningsstrategi?
• ESTET – Ekonomi, Säkerhet, Teknologi, Ekologi, Trygghet
• Vägledande – exploatering och reinvestering
• Belysningsstrategins omfattning
• När är den färdig?

Anders Hedlund, belysningsstrateg Trafikkontoret, Stockholms Stad
09:50Framtidssäkra din anläggning med ZD4i-certifierade armaturer

Det pratas mycket om Smart City, IoT, uppkopplade armaturer med mera. Men hur kan beställare förbereda sig för framtida lösningar om man ännu inte riktigt bestämt sig för vilket spår man ska välja?

• Zhaga – En smart standard för smartare belysning
• D4i – DALI standard för intelligenta och IoT-förberedda armaturer
• ZD4i - Ett gemensamt certifieringsprogram från DALI Alliance och Zhaga Consortium

David Westergren, Product & Application Manager - Controls, Fagerhults Belysning
10:10Förmiddagskaffe och besök hos utställare
10:40Reviderade lagkrav förstärker trenden mot LED och cirkulär ekonomi

Nya krav på energieffektivitet och resurseffektivitet fortsätter utfasningen av gamla, ineffektiva och kvicksilverinnehållande ljuskällor. Även om de flesta urladdningslampor för gatubelysning får vara kvar, ställs nya krav på reparerbarhet och återvinningsbarhet också på dessa. På längre sikt väntar ljuskällor baserade på enbart LED eller bättre, fria från kvicksilver och enklare att reparera, uppgradera och återvinna. Vad betyder det för branschen samt övergripande miljö- och klimatmål?

• Nya lagkrav inom förordningarna för ekodesign respektive RoHS (Restriction of Hazardeous Substances)
• Reparerbarhet och återvinningsbarhet – vad innebär det i praktiken?
• Nya möjligheter till grön upphandling
• Hur bidrar den nya belysningen till att uppnå Sveriges och EUs miljö- och klimatmål?

Peter Bennich, senior rådgivare inom belysning, Energimyndigheten
11:20Så säkerställer du rätt kompetens för dina ljusprojekt

Ljusdesign ligger ofta inbakat med elprojektering i upphandlingsfasen. Detta kan göra det svårt att säkerställa att man upphandlar konsulter med rätt kompetens för belysningsuppdrag. En erfaren ljusdesigner tar hänsyn till upplevelsen av miljön, likväl som dess ekologiska och ekonomiska aspekter.

• Skillnaden mellan ljusdesign och belysningsprojektering
• Vad ska man tänka på när man handlar upp ljusdesigntjänster
• Vad är en ackrediterad ljusdesigner

Helena Aman Johansson, ackrediterad Svensk Ljusdesigner och avdelningschef, Tyréns Ljusdesign i Stockholm
11:40Utmaningar och möjligheter med trådlös belysningsstyrning

Med ett ständigt växande antal uppkopplade produkter blir våra frekvenser mer och mer upptagna. Vi ser idag projekt där mesh nätverk slutar fungera utav olika anledningar. Ex. nätverksstörningar, nederbörd och avstånd.Låt oss guida er i den trådlösa djungeln och förhoppningsvis även ge er ett tillförlitligt alternativ.

• Frekvenser och mesh nätverk - en trådlös djungel?
• Tillförlitlighet och räckvidd. Vad är viktigast för ditt projekt?
• Komplexa installationer – hur underlättar dagens teknik?

Niclas Norlén, grundare, produktchef, LumenRadio AB
12:00Lunch och besök hos utställare
13:00Genomtänkt och effektivt belysningsarbete i Jönköping

I Jönköpings kommun hanteras planering, projektering och byggnation av belysningen på gator, parker och torg av en väldigt liten organisation utan några konsulter. Trots detta tror man sig ha en hyfsad ambitions- och utförandenivå på sin belysningsanläggning både vad gäller design som hållbarhet och funktion. Samti-digt blir allt ganska kostnadseffektivt.

• Kostnadseffektiv ljusdesign
• Så fungerar Jönköpingsmodellen
• Exempelprojekt: Munksjökajen

Tor Olsson, belysningsplanerare, Jönköpings kommun
13:40Nya upphandlingsregler förenklar och ger mer flexibilitet

Vi har under 2022 fått nya upphandlingsregler – helt nya regler för upphandlingar under det så kallade tröskelvärdet samt nya överprövningsregler. Advokat Ann Garmland presenterar nyheterna samt redogör för hur detta öppnar upp för upphandlande myndigheter och enheter att göra enklare inköp samt vad som är viktigt att hålla koll på om man hamnar i en domstolsprocess.

• Vilka är de nya reglerna?
• Hur har de tillämpats?
• Har upphandlarna utnyttjat de nya möjligheterna fullt ut?

Ann Garmland, advokat/senior associate, Foyen advokatfirma
14:20Eftermiddagskaffe och besök hos utställare
14:50Stöd för upphandling av hållbar och energieffektiv utomhusbelysning

Det finns stöd för hur man kan upphandla och uppnå den ”effekten” som man vill ha. Stödet består av färdigt formulerade hållbarhetskrav och tilldelningskriterier som underlättar att jämförelsen mellan olika lösningar.

Hos Upphandlingsmyndigheten finns följande stöd för upphandling av energieffektiv och hållbar utomhusbelysning:
• Vägledning för upphandling av hållbar utomhusbelysning.
• Hållbarhets kriterier för upphandling av både projektering och entreprenad av utomhusbelysning.
• Verktyg för att beräkna Livscykelkostnadskalkyl för utomhusbelysning

Heini-Marja Suvilehto, hållbarhetsspecialist, Upphandlingsmyndigheten
15:20Energy Saving & total lifecycle cost – with focus on sustainability and lighting performance

This presentation will be in English

• Increased energy cost – shorten the time for return of investment
• Use the total life cycle cost to get more funds
• How to use the new technology to take care of the environment and at the same time save energy
• Business case – varying dual color temperature and presence detection

Mikael Ryberg, Senior Business Development Manager, OrangeTek Ltd
James Coton, Product Manager, OrganeTek Ltd
15:40Solcellsdriven parkbelysning i Hagaparken

Hagaparken är ett statligt byggnadsminne med biologiskt och kulturhistoriskt värde där särskilda krav ställs på utformning av all parkutrustning. Belysningen i parken tillkom under 60 talet, och byte av befintlig anläggning har utretts sedan mer än 10 år tillbaka. Tack vare ett särskilt anslag för nyttjande av solceller har en specialtillverkad parkstolpe med solpanel utvecklats: en modern stolpe med hållbar teknik som passar in i den historiska miljön.

• En modern parklykta med historisk karaktär
• Mindre effekt och ökad trygghet
• Hybridstolpe

Nicolas Philip, ljusdesigner, Nyréns Arkitektkontor
16:10 Frågor och diskussion
16:20Moderatorn avslutar konferensen