FÖRDJUPNINGSPASS – DEN NYA DATASKYDDSFÖRORDNINGEN – FÖR HR

Den nya dataskyddsförordningen ersätter personuppgiftslagen (PuL) från och med den 25 maj 2018. Förordningen kommer att innebära en stor förändring för företag och organisationer vad gäller hantering av personuppgifter och dataskydd. Under detta pass går vi särskilt igenom vad förordningen innebär för dig som arbetar med HR-frågor.

Vi går bl.a. igenom:
• Tillämpningsområde och definitioner
• Principer för behandling av personuppgifter, samt laglig grund (särskilt om samtycke)
• Särskilda kategorier av personuppgifter
• Registrerades rättigheter och profilering
• Personuppgiftsansvarigs skyldigheter (data protection by design och default)
• Personuppgiftsbiträden och personuppgiftsbiträdens avtal
• Säkerhetsåtgärder, rapportering av säkerhetsincidenter, samt risk- och konsekvensanalyser
• Överföring av personuppgifter till tredje land
• Sanktioner
• Förhållandet till dataskyddsdirektivet och tidigare dataöverföringsavtal etc.

Fördjupningspasset leds av:

Johan Sundberg, advokat och ansvarig för advokatfirma DLA Pipers dataskyddsgrupp. Johan leder DLA Pipers svenska Dataskyddsgrupp. Han biträder ett stort antal svenska och internationella företag och organisationer t.ex. avseende kartläggningar och GAP-analyser inför den kommande Dataskyddsförordningen (GDPR), frågor om visselblåsarsystem, personuppgiftsincidenter, laglighetsfrågor, överföring av personuppgifter till tredje land, kontroller av sanktionslistor, förhandlingar och upprättande av personuppgiftsbiträdesavtal, med mera. Johan är också utsedd till externt dataskyddsombud för ett antal företag.

Johan Thörn, advokat advokatfirma DLA Piper, specialiserad på personuppgiftsfrågor. Johan är advokat i byråns arbetsrättsgrupp, där han i huvudsak biträder globala klienter med att upprätta anställningsavtal, lojalitetsfrågor och omstruktureringar. Därutöver har han omfattande erfarenhet av att biträda svenska och internationella klienter i dataskyddsfrågor, inklusive frågor om behandling av anställdas personuppgifter, bakgrundskontroller och särskilt kontroller mot sanktionslistor, upprättande av informationstexter och integritetspolicies, personuppgiftsincidenter, cookies, elektroniska signaturer, överföring av personuppgifter till tredje land och med att genomföra kartläggningar och GAP-analyser.

Hålltider:
08:45 Registrering och morgonkaffe
09:00 Fördjupningspasset inleds
10:00 Eftermiddagskaffe
11:30 Fördjupningspasset avslutas