PROGRAM PSYKIATRIDAGARNA 2020

PROGRAM DAG 1 – 24 november

08:30Registrering och morgonkaffe
09:00Moderatorn inleder den första konferensdagen

Jenny Wallentin är utbildare och handledare inom socialt arbete, kommunikation och delaktighet. Jenny är utbildad Socialpedagog (fil.kand. i Socialt arbete) och har en fil. mag. i Barn och ungdomsvetenskap. I över 20 har Jenny mött barn, unga och vuxna med en funktionsnedsättning inom olika yrkesområden, så som skola, arbetsmarknad och LSS.
09:10PANELDEBATT

Psykisk ohälsa – vår tids stora folkhälsoutmaning


Paneldeltagare:

Representant från regeringen

Mikael Malm, SKR

Sven-Eric Alborn, Psykiatri Halland

Ing-Marie Wieselgren, SKR
10:00Kraftsamling för psykisk hälsa

För att minska den psykiska ohälsan i samhället, behöver många olika aktörer arbeta tillsammans och långsiktigt. Därför har SKR tagit initiativ till att vara en samlande arena för olika aktörer och ett arbete för att skapa förutsättningar för ett brett, långsiktigt och hållbart
utvecklingsarbete inom området psykisk hälsa.

Kraftsamlingens mål är:

• Ett mer hälsofrämjande samhälle och levnadsätt
• Individer som är rustade för att nå sin fulla potential och välmående i det samhälle som vi lever i
• Hållbara stöd till de som behöver

Ing-Marie Wieselgren, läkare och specialist i psykiatri. Arbetar på SKR med utvecklingsfrågor inom psykiatriområdet. Är en av två, psykiatrisamordnare i Sverige.
10:45Förmiddagskaffe och nätverkande
11:15Öppen psykiatrisk tvångsvård i praktiken – vad gäller?

• Vem bedömer och hur? Hur man ska tolka direktiven och använda dem?
• Hur set det ut när man blir inlagd, vad händer sen?
• Hur ska man göra med ev. ställning till LPT? Vad ska man göra när det är på gränsen?
• Hur går man till väga när en person inte vill söka hjälp men är en fara för sig själv och andra?
• Hur ska man hantera och bemöta när kriterier inte efterföljs?

Talare meddelas senare
12:00Lunch och nätverkande
13:00Ny kartläggning av samsjuklighet i psykisk ohälsa och beroendeproblematik

• Kartläggning – avgränsningar, vilka diagnoser som anmälts
• Analys av hinder och framgångsektorer av samverkan

Stefan Brené, utredare, Socialstyrelsen
13:50Kort paus
14:00Psykisk ohälsa och samtidigt beroende

• Hur vanligt är det?
• Nu utreds ett samlat huvudmannaskap för beroende inom sjukvården

Agneta Öjehagen, socionom, leg. Psykoterapeut, professor emerita, Lunds universitet
14:30Eftermiddagskaffe
15:00”Om alla bara kunde dricka normalt som vi” – skadligt bruk – beroende – folkhälsoproblem och psykiatriskt syndrom

• Egen alkohol eller drogkonsumtion – normal – andras skadlig
• Inga beroendeframkallande droger är ofarliga – men riskerna är olika för olika droger
• De flesta med riskbruk och beroende av alkohol är socialt etablerade
• Man möter dem främst inom närsjukvård och somatisk vård
• Socialkontorens klienter har ofta mer komplex problematik, inklusive psykiatrisk problematik och psykiska funktionshinder
• Inom all vård behöver man kunna möta och bemöta personer med riskkonsumtion och mer omfattande beroende
• Kräver samverkan mellan vårdgivare

Sven-Eric Alborn, psykolog och psykoterapeut, utvecklingsledare för beroendefrågor i Psykiatri Halland
16:00Psykiatrisjuksköterska, bipolär sjukdom och en neuropsykiatrisk cirkus

• Tillbakablick i ungdomen – vägen till diagnos
• Går det att leva med psykisk ohälsa och samtidigt arbeta i psykiatrin?
• Att identifiera tidiga tecken på nya skov
• Självvald inläggning vid emotionell instabilitet och självskadebeteende

Jennie Persson har jobbat i psykiatrin i 25 år som ssk och som specialistsjuksköterska. Har bipolär sjukdom, typ II, samt en son diagnostiserad med mycket svår ADHD + ASD, -diagnos.
16:50Moderatorn avslutar den första konferensdagen
17:00 - 18:00Nätverksmingel

PROGRAM DAG 2 – 25 november

TVÅ OLIKA SPÅRINDELNINGAR – VÄLJ FRITT MELLAN PASSEN

SPÅR 1 – Depression, ångest, psykos och Emotionellt Instabil Personlighetsstörning

08:30Morgonkaffe & nätverkande
09:00PASS 1A

Psykiatrisk diagnostisk metod – bipolär sjukdom med differentialdiagnostik


• Bipolär sjukdom och samsjuklighet
• Utredning
• Medicinering – måste bipolaritet medicineras?

Benny Liberg, psykiater och med.dr på Vitruvius Specialistläkarmottagning i Stockholm
10:00Förmiddagskaffe
10:30PASS 1B

Psykiatrisk diagnostisk metod forts.


• Diagnostik – när misstänka bipolär sjukdom? När blir den ett problem?
• Behandling
• Alternativa behandlingssätt – vad är verksamt?

Benny Liberg, psykiater och med.dr på Vitruvius Specialistläkarmottagning i Stockholm
11:15PASS 1C

Livet som anhörig och risken att själv drabbas av psykisk ohälsa – ångest och depression


• Hur det rent praktiskt kan kännas att vara anhörig till någon med ångestproblematik och svåra depressioner
• Tips och idéer till vårdpersonal
• Vart kan anhöriga vända sig för att söka hjälp?

Elisabet Kvist, brukarstödjare på uppdrag av Stadsledningskontoret, mötesledare för Patientforum på Psykiatricentrum Södertälje
12:00Lunch och nätverkande
13:00PASS 1D

Stress på dagen och natten


• Aktuellt forskningsläge rörande stress och relaterade sömnstörningar
• Relaterad nedstämdhet och ångest
• Effektiva interventioner
• Klinisk erfarenhet av psykologisk stressbehandling

Björn Svanberg, leg. psykolog, Psykologpartners
14:30Eftermiddagskaffe
15:00PASS 1E

PRAKTIKFALL - Retrospektiv granskning av journaler för sjukvård gällande individer som tagit sitt liv 2015


• Var i sjukvården finns individerna?
• Har man uppfattat suicidrisken?
• Vad har man uppfattat i primärvården, inom somatisk sjukvård och inom psykiatrin?
• Vad gör vi nu när vi vet detta? Vad är nästa steg?

Åsa Westrin, professor, överläkare, Enheten för klinisk suicidforskning, Lunds Universitet, Psykiatri och habilitering, Region Skåne

GEMENSAM ÅTERSAMLING BÅDA SPÅREN

16:10Mitt liv som artist med ångest och suicidtankar

• När det var som värst – ångest, suicidtankar, tvångsinlagd på psyket
• Vändpunkter i mitt liv
• Vad som ledde fram till att jag kraschade
• Vilken hjälp jag tror att jag hade behövt
• Strategier jag använder mig av idag för att må bra
• Hur jag tror att psykiatrin/samhället kan förbättras

Erik Bring är 31 år och arbetar som föreläsare om psykisk hälsa/ohälsa samt artist. Erik berättar öppenhjärtigt via tal och egna låtar kring sin erfarenhet av bland annat panikångest, depression, suicidtankar och tvångsvård på psyket.
16:50Sammanfattande diskussion och frågestund
17:00Moderatorn avslutar konferensen

SPÅR 2 – Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

08:30Morgonkaffe & nätverkande
09:00PASS 2A

Stress och utmattningssyndrom hos föräldrar till barn med NPF


• En brist på kunskap hos såväl omgivningen som hos profession och beslutsfattare
• Adekvata stödformer som är anpassade för barn med NPF
• Hur man kan förebygga stress och hitta lösningar på en till synes olöslig situation?

Kerstin Alm var med och startade Aspergercenter (Landstinget). Innan det jobbade hon med föräldrautbildning inom habiliteringen. Hon är engagerad i Attention (intresseorganisation kring NPF).
10:00Förmiddagskaffe
10:30PASS 2B

Överlappning mellan autism och ADHD


• Vad innebär tidigare diagnos?
• Vilken nytta medför melatonin?
• Klinisk erfarenhet av låga doser SSRI och centralstimulantia
• Är överdiagnostisering fortfarande ett problem eller bara kommersiell vinst?

Henrik Pelling, barnpsykiater, BUP-mottagningen Visby
12:00Lunch och nätverkande
13:00PASS 2C

Digitala vårdmöten i morgondagens psykiatri?


Inom BUP Stockholm pågår ett pilotprojekt som fokuserar på distanskontakt genom digitala vårdmöten, som komplement till traditionell behandling. Förhoppningen är att kunna införa detta som en naturlig del i behandlingen i de fall det bedöms vara tillämpligt, till exempel för att förhindra smittspridning, och att på sikt kunna möjliggöra för allt fler barn och ungdomar att snabbt få tillgång till effektiv psykologisk behandling.

Under detta pass får vi en inblick i projektet samt får ta del av lärdomar och insikter till dags dato.

Under ledning av medarbetare från Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) Stockholm
13:50PASS 2D

PRAKTIKFALL - Instabil personlighetsstörning – en utmaning i vården – det finska perspektivet


• Lågtröskelmottagning - allt under samma tak
• Mångprofessionellt arbetsteam och betoning på nätverksarbete
• Hur patienten kommer till vård – vårdstigen i vårt distrikt
• Diagnostisering och samsjuklighet
• Läkemedelsbehandling
• Fallbeskrivning

Helena Lundman-Evars, ledande psykolog, Mikaela Granfors, avdelningsskötare, Curt West, läkare och psykoterapeut, Anette Rönnlund-Nygård, familjeterapeut, Kust-Österbottens samkommun för social-och primärhälsovård vid Psykosociala enheten i Finland.
14:30Eftermiddagskaffe
15:00PASS 2E

Instabil personlighetsstörning – en utmaning i vården – det finska perspektivet (forts. på spår 2D)


• Alliansen och metoder
• Kroppsorienterad psykoterapi som en del av vården vid instabil personlighetsstörning
• Samarbete med olika intresseföreningar
• Det effektiva psykiatriska arbetsteamet – så arbetar vi för att nå framgång

Helena Lundman-Evars, ledande psykolog, Mikaela Granfors, avdelningsskötare, Curt West, läkare och psykoterapeut, Anette Rönnlund-Nygård, familjeterapeut, Anna-Sara Sidbäck, psykiatrisk sjukskötare, Kust-Österbottens samkommun för social-och primärhälsovård vid Psykosociala enheten i Finland.

GEMENSAM ÅTERSAMLING BÅDA SPÅREN

16:10Mitt liv som artist med ångest och suicidtankar

• När det var som värst – ångest, suicidtankar, tvångsinlagd på psyket
• Vändpunkter i mitt liv
• Vad som ledde fram till att jag kraschade
• Vilken hjälp jag tror att jag hade behövt
• Strategier jag använder mig av idag för att må bra
• Hur jag tror att psykiatrin/samhället kan förbättras

Erik Bring är 31 år och arbetar som föreläsare om psykisk hälsa/ohälsa samt artist. Erik berättar öppenhjärtigt via tal och egna låtar kring sin erfarenhet av bland annat panikångest, depression, suicidtankar och tvångsvård på psyket.
16:50Sammanfattande diskussion och frågestund
17:00Moderatorn avslutar konferensen

PROGRAM TEMADAG 1 – 23 november

Beroende – ett psykiatriskt syndrom!

En fördjupningsdag om samsjuklighet, samverkan och integrerad vård och stöd vid beroendesyndrom. Under dagen kommer det bland annat tas upp:

Samsjuklighet Beroende och annan Psykiatrisk problematik
Många av de med omfattande beroendeproblem har olika former av psykisk ohälsa, som en följd av missbruket eller p.g.a. livssituation, uppväxt eller medfödd känslighet. För många av dessa kan, begränsade vårdinsatser från primärvård med stöd av kommunens behandlingsverksamheter, ge mycket goda resultat på relativt kort tid.

Bara en mindre grupp har allvarligare psykiatrisk problematik och/eller psykiska funktionshinder. Denna mindre grupp är den, som såväl kommunernas som psykiatrins beroendevård lägger ner mest tid Och resurser på att hjälpa. Många har aldrig utretts med avseende på psykiatri och funktionshinder. För att kunna erbjuda realistiska mål och fungerande behandlings – och stödinsatser krävs integrerad samverkan mellan vårdgivarna inom psykiatri och kommuner (inklusive socialpsykiatri).

Förekomst
• Beroendeproblem inom olika psykiatriska grupper
• Psykiatrisk problematik och psykiska funktionshinder hos personer med beroendeproblematik

Behandling – stöd
• Rehabilitering – Habilitering
• Avgränsade behandlingsinsatser eller långvarigt stöd?

Olika mål för olika brukare – förbättring – tillfrisknande
• Brukarens eller vårdens mål
• Anpassning av åtgärder och mål efter förutsättningar och skeden i en förändringsprocess
• Vad vill och förmår brukaren? V ad har vårdgivare för ramar och resurser?

Bedömning/utredning
• Beroendeproblemets omfattning. karaktär och konsekvenser
• Aktuella kognitiva förmågor – grundläggande funktionsnedsättningar?
• Personlighet och eventuella personlighetsstörningar
• Tillgång till fungerande socialt nätverk utanför missbrukskretsar
• Behovet av stöd från brukarorganisationer

Integrerad öppen och sluten beroendevård
• Psykiatri, närsjukvård, socialtjänst, socialpsykiatri, brukarorganisationer
• Gemensam bedömning, vårdplanering, behandling och stöd
• Exempel på integrerad beroendevård i Region Halland
• Process och resultat

DAGEN LEDS AV:
Sven-Eric Alborn, Psykolog och psykoterapeut, Utvecklingsledare för Beroendefrågor i Psykiatri Halland. Har sedan 80-talet arbetat med behandling, ledningsarbete, organisationsutveckling, undervisning och handledning inom beroendeområdet.

HÅLLTIDER:
08:30 Registrering och morgonkaffe
09:00 Temadagen börjar
10:00 Förmiddagsfika
12:00 Lunch
14:30 Eftermiddagsfika
16:00 Temadagen avslutas

PROGRAM TEMADAG 2 – 26 november

Kunskap om kognition som ett redskap för adekvat bemötande inom äldrepsykiatrin

Psykisk ohälsa hos äldre är vanligt förekommande och innebär ett lidande både för den enskilde individen, men drabbar även anhöriga.

Äldre är en särskilt utsatt grupp där riskfaktorerna att drabbas av tillstånd och sjukdomar som medför kognitiva nedsättningar ökar i och med stigande ålder. (Tex Alzheimers
sjukdom eller demens i samband med stroke). Även påverkan av åldersrelaterad kroppslig sjukdom samt biverkningar av läkemedel innebär att denna grupp är särskilt utsatt för att
drabbas av kognitiv svikt och medföljande psykisk ohälsa.

För att kunna möta och bemöta personer med kognitiv svikt på ett adekvat sätt behöver man kunskaper om kognition. Kognition handlar om hur vi med hjärnans hjälp bearbetar information, och kognitiv svikt innebär att informationsbearbetningen inte fungerar som den ska. Därför är det angeläget att personal och anhöriga får ta del av denna kunskap. På så sätt får de en bättre möjlighet att förstå den drabbades reaktioner och beteenden och på ett medvetet sätt ge adekvat stöd.

Föreläsningen/kursen/utbildningen ger grundläggande kunskaper om kognition och kognitiva funktioner samt en mängd konkreta exempel på hur man kan stödja personer med kognitiv svikt genom ett adekvat bemötande.

DAGEN LEDS AV:
Beata Terzis är leg. psykolog och med.dr disputerad vid Karolinska Institutet inom området kognitiva sjukdomar. Har tidigare arbetat som enhetschef vid Minnesmottagning. Är sakkunnig inom demens och kognition på Frösunda Omsorg. Har mångårig erfarenhet av forskning och kliniskt arbete inom demens och kognition. Är medförfattare till fackböcker, sitter i redaktionsrådet för Tidningen Äldreomsorg och föreläser för olika kategorier av vårdpersonal samt anhöriga. Vice ordförande i Föreningen för Kognitiv Medicin samt sitter med i AHR (Anhörigas riksförbund) expertgrupp).

HÅLLTIDER:
08:30 Registrering och morgonkaffe
09:00 Temadagen börjar
10:30 Fika (30 min)
13:00 Temadagen avslutas