PROGRAM PSYKIATRIDAGARNA 2023

PROGRAM DAG 1

08:30Registrering och morgonkaffe
09:00Moderatorn inleder den första konferensdagen

Sven-Eric Alborn, Leg psykolog, leg psykoterapeut, handledare och utbildare inom socialtjänst och sjukvård, med 40 års erfarenhet av behandling, lednings- och organisationsarbete.
09:15Olyckliga i paradiset – varför mår vi dåligt när ”allt är så bra”?

• Ökar psykisk ohälsa i Sverige?
• Varför minskar inte psykiska problem när samhället förbättras?
• Vad beror psykisk ohälsa på och vad kan vi göra?

Christian Rück, professor i psykiatri och överläkare, Karolinska Institutet. Han är författare till boken ”Olyckliga i paradiset”.
10:00Forskningsevidens – vad betyder det egentligen för psykiatrin i praktiken?

• När riktlinjer kan krocka med verkligheten och varför
• Socialstyrelsen arbete med riktlinjer
• Konkreta exempel på vad evidens utgör i form av exempel från forskning
• Hur används forskningsevidens idag, respektive i framtiden?

Kristina Berglund, docent i psykologi, lektor och forskare vid Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet. Forskar om psykologiska aspekter av riskbruk och beroende hos ungdomar och vuxna. Föreståndare för CERA - Centrum för forskning och utbildning kring riskbruk, missbruk och beroende vid Göteborgs Universitet samt medförfattare till boken Välja Väg – Utredning, stöd och behandling vid alkohol- och narkotikaproblem.
10:45Förmiddagskaffe och nätverkande
11:15SOCIALTJÄNSTLAGEN 2023
Framtidens socialtjänst – omställningen mot en mer hållbar socialtjänst?


Slutbetänkandet Hållbar socialtjänst – en ny socialtjänstlag (SOU 2020:47) presenterades i augusti 2020 och var ute på remiss till februari 2021. Förslagen har sedan dess varit under beredning inom Regeringskansliet.
Huvudförslagen i betänkandet kan innebära en omställning av socialtjänstens arbetssätt och organisering, något som kan komma att påverka inte bara socialtjänstens medarbetare utan också andra aktörer som kommer i kontakt med socialtjänsten.

• Vad innehåller förslaget till ny socialtjänstlag?
• Hur hållbar är den?
• Hur kommer en ny socialtjänstlag och andra pågående reformer att påverka aktörer som psykiatrin, som samarbetar med socialtjänsten?
• Vad händer nu?

Ove Ledin, handläggare, avdelningen för vård och omsorg på SKR
12:00Lunch och nätverkande
13:00Tillsammans för psykisk hälsa

Ing-Marie Wieselgren verkade under hela sitt yrkesliv för psykisk hälsa och var sedan 2007 Sveriges Kommuner och Regioners nationella samordnare för psykisk hälsa. Nu är det upp till oss alla att med gemensamma krafter ta vid efter Ing-Marie. Under föreläsningen ger företrädare för Uppdrag Psykisk Hälsa vid Sveriges Kommuner och Regioner ger en exposé över tidigare arbete och hur olika aktörer som arbetar för psykisk hälsa kan fortsätta att kämpa vidare. Tillsammans vill vi sprida hopp, kraft och mod i Ing-Maries anda och visa att det går att göra förändring, ett litet steg i taget.

Martin Rödholm, specialistläkare i psykiatri, Med.dr. Uppdrag psykisk hälsa och Nära Vård SKR
13:45Hur ska vi veta om det vi gör är bra? Uppföljning för både verksamheten och patienten!

• Verksamhetsuppföljning - ett bra sätt att få koll på läget – men hur gör vi?
• Hur ska man göra för att hinna med det?
• Att följa upp enskilda individer i en verksamhet och att följa upp på gruppnivå - fördelar och nackdelar. Exempel SIP.
• Fallgropar med att göra uppföljningar. Vad försvårar och vad underlättar?
• Exempel på verksamhetsuppföljningar som är enkla och som gör nytta

Kristina Berglund, docent i psykologi, lektor och forskare vid Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet. Forskar om psykologiska aspekter av riskbruk och beroende hos ungdomar och vuxna. Föreståndare för CERA - Centrum för forskning och utbildning kring riskbruk, missbruk och beroende vid Göteborgs Universitet samt medförfattare till boken Välja Väg – Utredning, stöd och behandling vid alkohol- och narkotikaproblem.
14:30Eftermiddagskaffe och nätverkande
15:00Varför är det så himla svårt att få till samverkan?

• Vad säger samsjuklighetsutredningen om den nya ansvarsfördelningen mellan myndigheter och vårdgivare – nya möjligheter, nya svårigheter?
• Om man drar nya gränser mellan huvudmännen krävs nya former av samverkan
• Varför kan det vara lika svårt att samverka inom samma huvudman som mellan olika myndigheter och vårdgivare?
• Vad är samverkan? Vad är samarbete?
• Samverkan med brukaren och anhöriga, samverkan mellan vårdgivare
• Är det alltid bra att samverka? – När skall man inte samverka?
• Vad krävs av samverkande organisationer, verksamheter och anställda för att samverkan skall fungera?
• Vad försvårar samverkan

Sven-Eric Alborn, psykolog, psykoterapeut och organisationskonsult med 40 års erfarenhet av utredning, behandling, ledningsarbete och samverkan mellan sjukvård, socialtjänst och andra vårdgivare inom vård och stöd för personer med beroende.
16:15"Se mig som en människa”. Unga med NPF:s erfarenheter och upplevelser av psykiatrin med fokus på bemötande och kommunikation

• Hur ser de ungas erfarenheter av bemötande ut inom psykiatrin?
• Hur har de upplevt samarbetet mellan socialtjänst och psykiatri?
• Vad är viktigt att tänka på i bemötande av unga med NPF och psykisk ohälsa?
• Hur kan unga delaktiggöras i vården, genom till exempel SIP-möten?
• Mina egna erfarenheter och upplevelser av bemötande och kommunikation

Fanny Eklund, projektledare för ung dialog. Hon har mångårig erfarenhet av arbete som socialsekreterare med barn, ungdomar och vuxna samt som kurator
inom psykiatrin. Fanny arbetar idag på Riksförbundet Attention.

Jacqueline Treschow, arbetar för Riksförbundet Attention i ung dialog. Jacqueline är beteendevetare och har mångårig erfarenhet inom socialt arbete, socialpsykiatri och driva förbättringsprojekt för barn, unga och unga vuxna med NPF och psykisk ohälsa. Hon har även egen erfarenhet av NPF inom familjen.
17:15Moderatorn avslutar den första konferensdagen
17:30 - 18:30Gemensamt nätverksmingel

PROGRAM DAG 2

TVÅ OLIKA SPÅRINDELNINGAR – VÄLJ SPÅR 1 ELLER SPÅR 2

SPÅR 1 – Depression, ångest,
stressutlösta syndrom

08:10Morgonkaffe och nätverkande
08:30Pass 1A
Depression och kris. Tankar kring evidens och praktisk behandling

• Symptom på depression som en mångfald av olika tillstånd
• Uppdatering av evidensläget för farmakologisk behandling
• Hur kan vi se på att många fler kvinnor än män får antidepressiv medicinering?
• Ett gott första omhändertagande och aktivt lyssnande
• Anhöriga och socialt stöd
• Vanliga biverkningar av antidepressiva som kan misstas som psykiska eller somatiska symptom.
• Vad är depression och vad är krisreaktion på sorg och förlust?
• Vad är depression och vad är reaktion på traumatiska upplevelser? Vad är dissociativ depression?
• Spänningar i kroppen ”kroppspansar”
• Sömnen
• Andningen
• Att hitta fantasi och kreativitet
• Psykoterapi som möjlighet

Göran Högberg, dr, leg. läkare, specialist i allmänpsykiatri samt barn- och ungdomspsykiatri, leg. psykoterapeut, forskare
09:30Förmiddagskaffe och nätverkande
10:00CASE STUDY
Pass 1B
Medicinfri vård i Norge – en laglig rätt

• Lavinartad ökning av konsumtionen av psykofarmaka, varför är det så?
• Laglig rätt till medicinfri psykiatrisk vård i Norge
• Medicinnedtrappning vid Hurdalsjöen Recoverysenter
• Vilka alternativa sätt finns att behandla? Hur fungerar det?

Johan Stiernstedt, psykiatriker, leg. psykoterapeut, Hurdalsjöen Recovery senter, samt författare till boken Den galna psykiatrin
10:45Pass 1C
Nedtrappning av antidepressiva läkemedel – lärdomar från Sveriges första offentligt finansierade nedtrappningsmottagning för psykiatriska läkemedel

• Bakgrund fysiskt beroende och antidepressiva läkemedel
• Kemiska och psykologiska utmaningar vid nedtrappning av antidepressiva
• Hur görs en trygg och säker nedtrappning av antidepressiva?
• När är nedtrappning inte ett alternativ?

André Marx, allmänläkare på Björkhagens läkarmottagning
11:30Lunch och nätverkande
12:30PANELDISKUSSION
Pass 1D
Skrivs de ut för mycket psykofarmaka i Sverige i dag?

Göran Högberg, dr, leg. läkare, specialist i allmänpsykiatri samt barn- och ungdomspsykiatri, leg. psykoterapeut, forskare
Johan Stiernstedt, psykiatriker, leg. psykoterapeut, Hurdalsjöen Recovery senter, samt författare till boken Den galna psykiatrin
Andre Marx, allmänläkare på Björkhagens läkarmottagning

Under ledning av moderator Sven-Eric Alborn
13:00Pass 1E
BUP Start: Ett nytt arbetssätt för bred, strukturerad och digitalt assisterad diagnostisk utredning vid 1 förlängt nybesök

• Vad är BUP Start och varför arbetar vi med digitaliserade bedömningsinstrument?
• Diagnostiska utredningar som är digitalt assisterade –lärdomar hittills i verksamheten
• Fördelar och svårigheter med arbetssättet, förutsättningar för att lyckas

Anna Österberg, enhetschef BUPstart, Västerås
Susanne Olofsdotter, med dr, psykolog, specialist i neuropsykologi
Meni Dragou, psykolog och doktorand
14:15Pass 1F
Stressutlösta syndrom – att särskilja, diagnostisera och behandla del 1

• Vad är stressutlösta syndrom?
• Hur diagnosticerar man stressutlösta syndrom?
• Hur skiljer man det från depression?
• Hur kan man behandla dem?

Mats Adler, överläkare, medicine doktor samt sektionschef och biträdande verksamhetschef vid Psykiatri Sydväst, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm
15:00Eftermiddagskaffe och nätverkande
15:30Pass 1G
Stressutlösta syndrom – att särskilja, diagnostisera och behandla del 2

Mats Adler, överläkare, medicine doktor samt sektionschef och biträdande verksamhetschef vid Psykiatri Sydväst, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm
16:30Pass 1H
Att bedriva behandling för svår utmattning

• Hur vi praktiskt arbetar i er verksamhet
• Vilken typ av patienter vi ser
• Min erfarenhet av att jobba på en stressmottagning
• Samsjuklighet/sårbarhet hos våra patienter

Christiane van Cappellen, leg psykolog och behandlingsansvarig på Stressmottagningen AB. Hon har en MBA som titel. Har jobbat inom arbets- och organisationspsykologin i flera olika länder och som klinisk psykolog i Sverige.

SPÅR 2 – Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

08:10Morgonkaffe och nätverkande
08:30Pass 2A
Multisjuk i stuprörssamhället – är vi en del av det?

Socialtjänst och sjukvård kan skapa ohälsa och stress hos utsatta personer genom överviktat fokus på det systemcentrerade.

• Bibehållen helhetssyn och att se individen räddar liv, hur gör vi det?
• Erfarenheter från föreningen Equals sociala ombudsarbeten i Stockholm under tio år

Per Sternbeck, föreningssekreterare/Socialt ombud för föreningen Equal
09:30Förmiddagskaffe och nätverkande
10:00Pass 2B
Två års öppen studie av medicinering för ADHD med komplex samsjuklighet – komorbiditet hos barn och ungdomar – så blev resultatet!

• Utveckling av kärnsymtom,
• Komorbida symtom –individer och prevalens
• Kognitiv och daglig funktion
• Resultat av medicinering beroende på kärnsymtom och komorbiditet

Mats Johnson, MD, Docent/Associate Professor, Gillbergcentrum/Gillberg Neuropsychiatry Centre, Sahlgrenska Academy
10:40Pass 2C
Autism och de osynliga flickorna

Flickor med autism får diagnos och stöd senare än pojkar. 72 procent av pojkar med autism har fått sin diagnos vid 11 års ålder. Motsvarande siffra för flickor är bara 44 procent. En tredjedel av flickorna får autismdiagnos först i vuxen ålder. Mats Jansson, utredare på Autism Sverige, gör en översikt över hur bilden av autism förändrats över tid med särskilt fokus på flickor och kvinnor. Anna Planting-Gyllenbåga var en av flickorna som inte syntes i skolan. Hon var 23 år när hon fick autismdiagnos. Med dikter och anekdoter berättar hon om livet med autism, adhd och atypisk anorexi.

Mats Jansson, utredare, Autism Sverige
Anna Planting-Gyllenbåga, egenupplevd berättelse
11:30Lunch och nätverkande
12:30Pass 2D
Delaktighet och samskapande i utveckling av vård och stöd för samsjuklighet – så kan vården inkludera än mer effektivt

• Presentation av arbetet med den statliga Samjuklighetsutredningen där målbilder togs fram tillsammans med brukare, och hela systemet var med och utvecklade och testade utredningens förslag
• Tips, idéer och inspiration kring hur vård och omsorg kan bli bättre på delaktighet och inkludering av patienter, brukare och närstående

Kajsa Westling, projektledare, Experio Lab. Kajsa har jobbat med policy-, utrednings- och utvecklingsfrågor kopplat till hälso- och sjukvård och omsorg i många år, bland annat på Region Stockholm, Regeringskansliet och Myndigheten för vård- och omsorgsanalys.
13:15Pass 2E
Spelberoende – ett allvarligt men behandlingsbart tillstånd

• Kliniska skillnader mellan olika svårighetsgrader av spelberoende
• Finns det skillnader mellan män och kvinnors spelberoende?
• Datorspelsberoende och behandling, en pilotstudie

Anna Söderpalm Gordh, docent och adjungerad lektor vid Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet och Sahlgrenska Universitetssjukhuset
14:15Pass 2F
Spel om pengar i moderna tider: Kryptovalutaberoende – upptäckt och behandling

I DSM V klassificerades spel om pengar för första gången som en beroendesjukdom, i denna patientgrupp hittar vi också andra, mer svårupptäckta beroendetillstånd som kryptovaluta- och daytradingberoende
• Hur ser denna grupp ut, indikerar spel om pengar ett tyngre beroende?
• Metoder. Hur behandlar vi dessa tillstånd effektivt?
• Vad är att betrakta som effektivt och för vem?
• Samsjukligheten i denna grupp är hög och andra beroendetillstånd är vanliga

Finn Stenwall, behandlingsansvarig på Spelfriheten. Har jobbat inom branschen i dryga 40 år som beroendeterapeut och med handledning.
Adam Reuterswärd, marknad och klientkoordinator på Spelfriheten som själv är spelberoende men varit spelfri i många år.
15:00Eftermiddagskaffe och nätverkande
15:30PANELDISKUSSION
Pass 2G
Olika former av internettbaserat spelberoende – hur ser framtiden ut?

Anna Söderpalm Gordh, docent och adjungerad lektor vid Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet och Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Finn Stenwall, behandlingsansvarig på Spelfriheten
Adam Reuterswärd, marknad och klientkoordinator på Spelfriheten som själv är spelberoende men varit spelfri i många år.
Under ledning av moderator Sven-Eric Alborn
16:00Pass 2H
Nya riktlinjerna om stöd och behandling av ADHD och autism

• Hur ger de riktlinjerna möjlighet till snabbare hjälp för patienten?
• Behandling och stödinsatser – mer en bara mediciner.
• Vård i samordnade vårdkedjor där samverkan sker – utformningen

Anki Sandberg, ordförande, Riksförbundet Attention
16:45Pass 2I
Vård- och insatsprogrammet (VIP) för ADHD – för dig som arbetar inom vård, socialtjänst eller skola

• Så kompletterar VIP ADHD de nationella riktlinjerna med praktisk vägledning för hur stöd och insatser ska utformas i olika verksamheter
• Så kan VIP ADHD användas i mötet med barn, vuxna eller äldre med ADHD
• Metodik för att arbeta stegvis och i samverkan för att förbättra stöd och insatser till individer med ADHD

Gunilla Granholm, ordförande nationella arbetsgruppen ADHD, Nationellt programområde psykisk hälsa, samt specialistpsykolog i BUP Skåne

TEMADAG 2 MAJ

BEROENDE – ETT PSYKIATRISKT SYNDROM!

Beroendeproblem tar sig olika uttryck och ger olika konsekvenser för olika människor. För de som har de svagaste resurserna krävs omfattande och koordinerad vård.

Under dagen berörs bland annat:
• Samsjukliga en liten grupp i samhället men ett stort och vårdkrävande gupp i psykiatri och socialtjänst.
• Ny ansvarsfördelning enligt samsjuklighetsutredningens förslag – konsekvenser för klienter och vårdgivare. Nya möjligheter och nya svårigheter?
• Nya gränser kräver nya former av samverkan.
• Rehabilitering/habilitering: behandling/långsiktigt stöd
• Olika typer av samsjuklighet.
• Effekter av alkohol och andra droger på psykisk ohälsa.
• Effekter av psykiatriska tillstånd på konsumtion av alkohol och droger samt risk för beroende.
• Självmedicinering?
• Olika mål, metoder och förhållningssätt, för olika vårdtagare i olika skeden.
• Utredning: Sammanställning av existerande uppgifter – fördjupad utredning.
• Måste man alltid ha drogfrihet som mål?
• Samverkan mellan vårdgivare - Integrering och koordination av utredning, vård och stöd.
• Några exempel på fungerande samverkan och integrerade vårdformer.

DAGEN LEDS AV:
Sven-Eric Alborn, leg. psykolog, Leg. psykoterapeut, handledare organisationskonsult och läroboksförfattare. Tidigare: biträdande verksamhetschef Beroendekliniken SU samt Utvecklingsledare Beroende Psykiatri Halland.