PROGRAM PSYKIATRIDAGARNA 2019

PROGRAM DAG 1 – 14 MAJ

08:30Registrering och morgonkaffe
08:50Moderatorn inleder den första konferensdagen

Sven-Eric Alborn, psykolog och psykoterapeut, utvecklingsledare för beroendefrågor i Psykiatri Halland
09:00Socialstyrelsen om ungas psykiska ohälsa

• Diagnoser, vårdtillfällen och läkemedelsanvändning
• Regionala skillnader – vad beror de på?

Jonas Bergström, enhetschef för Enheten för patientsäkerhet vid Avdelningen för kunskapsstyrning för hälso- och sjukvården, Socialstyrelsen
09:50Förmiddagskaffe
10:20Psykisk ohälsa - vår tids stora folkhälsoutmaning

Lena Hallengren, Socialminister
10:50Stress och utmattning – en etablerad sjukdom

Stressrelaterad psykisk ohälsa är den största orsaken till sjukskrivning för psykisk ohälsa med fler än 40 000 drabbade i Sverige. Bland de olika stressrelaterade tillstånden är utmattningssyndromet som leder till mest långvarig ohälsa. I föreläsningen diskuteras bakgrund, sjukdomsbild, behandling och prevention.

Marie Åsberg är senior professor i psykiatri vid Karolinska institutet/Danderyds sjukhus och har forskat kring stress och utmattning de senaste 20 åren efter att tidigare ha arbetat mest med depression och suicidalitet. Hon ligger bakom skattningsskalan MADRS och en ny skala för utmattningssyndrom, KEDS.
11:40Lunch och nätverkande
12:40Beroende som folkhälsoproblem och psykiatriskt syndrom

• De flesta med beroendeproblem är socialt etablerade personer, vad kan man göra och vem ska göra det?
• Primärvård, socialtjänst, psykiatri och brukarorganisationer
• Vad krävs för att bli nykter/drogfri?
• Olika åtgärder och mål för olika grupper: Rehabilitering/ habilitering
• Beroendebehandling har minst lika goda resultat som någon somatisk behandling. Men resultatet är som i annan vård, beroende av problemens svårighetsgrad
• Måste man ha nykterhet /drogfrihet som mål?
• Varför får personer med beroende inte samma vård som andra vid psykisk sjukdom?
• Varför förnekas personer med beroendeproblem ofta rätten till LSS-insatser, omvårdnad och stöd?
• Integrerad vård och behandling

Sven-Eric Alborn, psykolog och psykoterapeut, utvecklingsledare för beroendefrågor i Psykiatri Halland
14:00Bensträckare
14:10Att rusta livskämpar – varför behövs en handbok för suicidnära personer?

• Hur kan man bidra till att rusta personer som kämpar med suicidtankar?
• Varför är samtalen om liv och död så viktiga, och vad är det som gör att det ofta blir så svårt?
• Vilka strategier och kunskaper har varit viktigast för oss som patienter?

Filippa Gagnér Jenneteg, folkhälsovetare, samordnare Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Göteborg (NSPHiG), författare till boken Handbok för livskämpar. Susanne Tell, folkhälsovetare, utvecklingsledare Suicidprevention i Väst (SPIV), författare till boken Handbok för livskämpar. Båda har mångårig erfarenhet av egen suicidalitet samt är verksamma professionellt inom området.
15:00Eftermiddagskaffe
15:30Ryck upp mig! Från abstrakt problem till hoppfylld lösning

• Den psykiska ohälsans onda cirkel
• 3 myter om ungas psykiska ohälsa
• Elevgrupper: så ökade vi gymnasieelevers psykiska hälsa
• Vem har ansvaret?
• Den psykiska hälsans goda cirkel
• Egna erfarenheter av psykisk ohälsa och vård

Siri Strand och Emma Westas Rödin startade Pillerpodden när de var 19 år gamla, och har sedan dess jobbat för ungas psykiska hälsa utifrån erfarenhetsbaserad kunskap efter att själva ha mått dåligt - men framför allt efter att ha nått tio tusentals unga varje månad via sociala kanaler och modern media. De har format modeller och teorier som blivit berömda över hela landet för att ta ett abstrakt och utbrett problem och göra det konkret och hoppfyllt.
16:45Moderatorn avslutar den första konferensdagen
17:00 - 18:00Nätverksmingel

PROGRAM DAG 2 – 15 MAJ

TVÅ OLIKA SPÅRINDELNINGAR – VÄLJ FRITT MELLAN PASSEN

SPÅR 1 – Depression, ångest, psykos och personlighetsstörning

08:30Morgonkaffe
09:00PASS 1A

Samverkan för trygg och säker utskrivning från heldygnsvård – konsten att förändra arbetssätt med patienten i centrum


• 1 januari 2018 – ny lag om samverkan vid utskrivning från sluten vård
• Var vi står i förändringsresan mot nya arbetssätt i Region Stockholm – utmaningar och möjligheter

Maria Andersson, huvudprojektledare med ansvar för arbetet med samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, och Jocelyne Ängeslevä, handläggare vid psykiatrienheten, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Stockholms läns landsting
10:10Förmiddagskaffe
10:40PASS 1B

När vården gör patienten sjukare – vårdgivares attityder till patienter med ätstörningar


Vårdgivares attityder till patienter med olika psykiska sjukdomar kan påverka deras vårdsökande, upplevelse av vården och i slutändan tillfrisknande. Hur tänker vi om patienter som har en ätstörning och hur kan det påverka dem? En interaktiv workshop som kommer presenter nya resultat från nordiskt forskningssamarbete.

Johanna Levallius, leg. psykolog, Karolinska Institutet
11:30Bensträckare
11:40PASS 1C

Psykos och ångest – vad vet vi idag om fungerande metoder?


• Effekten av kognitiv träning vid psykos
• Nya metoder för exponeringsbehandling vid fobi
• Beteendegenetik och psykopatologi

Håkan Nyman, dr med., leg. psykolog, specialist i neuropsykologi.
12:30Lunch och nätverkande
13:30PASS 1D

Schematerapi – att förstå och bemöta patienter med självskadebeteenden


Självskadebeteenden har många ansikten och är ofta del av manifesta psykiska lidanden och problem

I den här presentationen diskuteras:

• Vad är ett självskadebeteende?
• Vilka funktioner kan ett självskadebeteende fylla i patientens liv?
• Kortsiktigt och långsiktigt hållbara bemötanden av självskadebeteenden

Poul Perris, leg läkare, psykoterapeut & handledare, Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi
14:50Eftermiddagskaffe

Gemensam återsamling båda spåren

15:20Människan bakom missbruket

• Att vara beroende - en känslomässig sjukdom som kan drabba precis vem som helst
• Att gömma sig bakom masker som vi alla kan känna igen oss i
• Hur beroendet smittar familjen, vännerna och alla runt om kring
• Mira – min dotter som dog av en överdos vid 19 års ålder
• En förbluffande enkel lösning på problemet

Peter Jacobsson driver tillsammans med sin kollega Leif Winbladh föreningen VågaVa sedan 1999. Peters arbete på VågaVa och som föreläsare är grundat ur ett brukarperspektiv och av 20 års erfarenhet vad som visat sig fungera bra och mindre bra.
16:50Sammanfattande diskussion och frågestund
17:00Moderatorn avslutar konferensen

SPÅR 2 – Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

08:30Morgonkaffe
09:00PASS 2A

Yoga som behandlingsmetod?


Arbetsuppgifter innefattar mer än att endast dela läkemedel. Psykiatrisk omvårdnad handlar om att individanpassa vården och då kan det krävas många olika behandlingar eller tillvägagångssätt att tillgå. Då kan yoga vara ett utmärkt alternativ som en del i patientens behandling. Resultatet i studien påvisar att yoga har god inverkan på tillstånd som bland annat minnesstörningar, koncentrationssvårigheter, torgskräck och tvångstankar. Studien påvisar även en specifikt minska paranoida tankar, tvångsmässighet och somatiseringstillstånd.

Petter Malmström och Sara Torstensson, arbetar som psykiatrisjuksköterskor på Skaraborgs sjukhus, har deltagit kring studie som syftar till att belysa yogans effekt på psykisk ohälsa och psykisk distress. Ytterligare deltagare var forskarna Nora Kerekes och Anis Sfendla.
10:10Förmiddagskaffe
10:40PASS 2B

Hur möter vi anhöriga till personer med självskadebeteende?


• Vad det innebär att vara anhörig
• Värdefulla fakta
• Anhörigas hälsa och att hitta energi i vardagen
• Tips och råd kring samtal, bemötande och förhållningssätt

Conny Allaskog, projektledare, Shedo
11:30Bensträckare
11:40PASS 2C

Skills – ny psykoedukativ behandling för barn och ungdomar med ADHD


SKILLS är ett psykoedukativt program för ungdomar med ADHD har utvecklats i samarbete mellan barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) i Gästrikland och Uppsala med syfte att användas kostnadsfritt inom BUP. Psykoedukation i grupp för barn och unga har inte tillräckligt prövats i svenska kliniska populationer med ADHD. Vilka svårigheter dessa barn upplever under en sådan träning och vilka effekter den kan ha är i stort okänt. Måns kommer berätta om studien och de resultat de sett.

Måns Lööf, leg. sjuksköterska. Steg I-terapeut i KBT, Arbetat inom vuxenpsykiatrin och barn- och ungdomspsykiatrin de senaste 20 åren. Jobbar idag på BUP i Gävle. Föreläsare och har de senaste 15 åren utbildat i Svenska Idrottsrörelsen om NPF.
12:30Lunch och nätverkande
13:30PASS 2D

ADHD hos vuxna: Utredning och psykologisk behandling utifrån evidens och beprövad erfarenhet


• Utredning och diagnostik
• Psykoedukation med PEGASUS
• Kognitiv beteendeterapi

Else Waaler, leg. psykolog, specialist i neuropsykologi, Waaler KBT & Neuropsykiatri AB
14:50Eftermiddagskaffe

Gemensam återsamling båda spåren

15:20Människan bakom missbruket

• Att vara beroende - en känslomässig sjukdom som kan drabba precis vem som helst
• Att gömma sig bakom masker som vi alla kan känna igen oss i
• Hur beroendet smittar familjen, vännerna och alla runt om kring
• Mira – min dotter som dog av en överdos vid 19 års ålder
• En förbluffande enkel lösning på problemet

Peter Jacobsson driver tillsammans med sin kollega Leif Winbladh föreningen VågaVa sedan 1999. Peters arbete på VågaVa och som föreläsare är grundat ur ett brukarperspektiv och av 20 års erfarenhet vad som visat sig fungera bra och mindre bra.
16:50Sammanfattande diskussion och frågestund
17:00Moderatorn avslutar konferensen

PROGRAM TEMADAG 1 – 13 MAJ

Beroende – ett psykiatriskt syndrom!

En fördjupningsdag om samsjuklighet, samverkan och integrerad vård och stöd vid beroendesyndrom.

Under dagen kommer det bland annat tas upp:

• Förekomst av samsjuklighet
• Beroendesyndrom en psykiatrisk diagnos – fysiologiska– psykologiska och sociala faktorer
• Beroende och LSS
• Missbrukets roll och konsekvenser vid olika psykiatriska tillstånd och funktionshinder
• Hur kan man skilja Drogutlöst Psykos från Schizofreni? ADHD eller effekter av Cannabis?
• Bedömning av patientens vårdbehov? Behandling eller stöd, rehabilitering eller habilitering?
• Koordination av utredning, bedömning och vårdinsatser mellan och inom vårdorganisationer och myndigheter
• Individanpassade insatser och förhållningssätt och realistiska mål. Nykterhet/drogfrihet?
• Olika förändringsprocesser/självläkning/ stöd / behandling
• Hur flytta vården till brukaren istället för brukaren till vården?
• Integrerade beroendeteam mellan vårdgivare
• Brukarorganisationers och anhörigas betydelse
• Exempel på gemensam integrerad vårdkedja mellan psykiatri, närsjukvård, socialtjänst och brukarorganisationer i Halland

Dagen blandar föreläsning med diskussioner. Tag gärna med praktiska exempel, fall eller funderingar kring samverkan.

DAGEN LEDS AV:
Sven-Eric Alborn, psykolog och psykoterapeut, Utvecklingsledare för Beroendefrågor i Psykiatri Halland. Har sedan av 1980-talet arbetat med behandling, ledningsarbete, organisationsutveckling, undervisning och handledning inom beroendeområdet.

HÅLLTIDER:
08:30 Registrering och morgonkaffe
09:00 Temadagen börjar
10:00 Förmiddagsfika
12:00 Lunch
14:30 Eftermiddagsfika
16:00 Temadagen avslutas

PROGRAM TEMADAG 2 – 16 MAJ

OBS! Temadag 2 är tyvärr inställd.

Kunskap om kognition som ett redskap för adekvat bemötande inom äldrepsykiatrin

Psykisk ohälsa hos äldre är vanligt förekommande och innebär ett lidande både för den enskilde individen, men drabbar även anhöriga.

Äldre är en särskilt utsatt grupp där riskfaktorerna att drabbas av tillstånd och sjukdomar som medför kognitiva nedsättningar ökar i och med stigande ålder. (Tex Alzheimers sjukdom eller demens i samband med stroke). Även påverkan av åldersrelaterad kroppslig sjukdom samt biverkningar av läkemedel innebär att denna grupp är särskilt utsatt för att drabbas av kognitiv svikt och medföljande psykisk ohälsa.

För att kunna möta och bemöta personer med kognitiv svikt på ett adekvat sätt behöver man kunskaper om kognition. Kognition handlar om hur vi med hjärnans hjälp bearbetar information, och kognitiv svikt innebär att informationsbearbetningen inte fungerar som den ska. Därför är det angeläget att personal och anhöriga får ta del av denna kunskap. På så sätt får de en bättre möjlighet att förstå den drabbades reaktioner och beteenden och på ett medvetet sätt ge adekvat stöd.

Föreläsningen/kursen/utbildningen ger grundläggande kunskaper om kognition och kognitiva funktioner samt en mängd konkreta exempel på hur man kan stödja personer med kognitiv svikt genom ett adekvat bemötande.

DAGEN LEDS AV:
Beata Terzis är leg. psykolog och med.dr disputerad vid Karolinska Institutet inom området kognitiva sjukdomar. Har tidigare arbetat som enhetschef vid Minnesmottagning. Är sakkunnig inom demens och kognition på Frösunda Omsorg. Har mångårig erfarenhet av forskning och kliniskt arbete inom demens och kognition. Är medförfattare till fackböcker, sitter i redaktionsrådet för Tidningen Äldreomsorg och föreläser för olika kategorier av vårdpersonal samt anhöriga. Vice ordförande i Föreningen för Kognitiv Medicin samt sitter med i AHR (Anhörigas riksförbund) expertgrupp).

HÅLLTIDER:
08:30 Registrering och morgonkaffe
09:00 Temadagen börjar
10:30 Fika (30 min)
13:00 Temadagen avslutas