PROGRAM PSYKIATRIDAGARNA 2018

PROGRAM DAG 1 – 7 MARS

08:30Registrering och morgonkaffe
09:00Moderatorn inleder den första konferensdagen

Sven-Eric Alborn, psykolog och psykoterapeut, utvecklingsledare för beroendefrågor i Psykiatri Halland
09:10Socialstyrelsen om dagens och framtidens vård och omsorg till personer med psykisk ohälsa

• Socialstyrningen om arbetet med psykisk ohälsa
• Satsningar och komplexa problemområden – var satsar vi 2018?
• Frågestund

Olivia Wigzell, generaldirektör, Socialstyrelsen
09:40PANELDISKUSSION

Hur bör vi vidareutveckla samverkan mellan olika vårdgivare inom den psykiatriska vården


Moderator: Sven-Eric Alborn, psykolog och psykoterapeut, Psykiatri Halland

Olivia Wigzell, generaldirektör, Socialstyrelsen

Anna-Lena Sörenson, riksdagsledamot, Sveriges Riksdag
10:00SÄRSKILT INBJUDEN

Fler än någonsin med psykisk ohälsa? Vilka medicinska kort finns att tillgå 2018?


• Hur väl tar vi hand om psykiatrin jämfört med resten av världen?
• Samordnande insatser
• Central problematik
• Varför mår folk så dåligt?
• Insatser framåt!
• SKL:s aktiva psykiatriinsatser och resultat under året – hur omsätter vi det i praktiken?
• Frågestund

Ing-Marie Wieselgren, läkare, specialist i psykiatri, psykiatrisamordnare, SKL
10:30Förmiddagskaffe
11:00Case Finland: folkhälsoarbete för psykisk hälsa

• Psykisk friskvård och prevention – grundstenar i hälsopolitiken för psykisk hälsa
• Föräldrastöd i psykiatrin, utbildning av erfarenhetsexperter och psykiska förstahjälpen för alla
• Riksdagens storsatsning på att förebygga marginalisering och ojämlikhet
• Flytta fokus från problem och sena insatser till tidiga insatser, individens resurser, delaktighet för alla och återhämtning

Kristian Wahlbeck, forskningsprofessor, docent i psykiatri och utvecklingsdirektör, Föreningen för mental hälsa i Finland
12:00Psykisk ohälsa – den nya stora folksjukdomen

• Analys utifrån hur regeringen ser situationen inom psykiatrin
• Åtgärder och investeringar
• Tillgänglighetsproblematikens grundläggande strukturer och insatser
• Rätt åtgärder och behandling
• Plan att sluta gapet i den ojämlika folkhälsan

Anna-Lena Sörenson, riksdagsledamot, Sveriges Riksdag
12:30Lunch och nätverkande
13:30Så minskar vi självmorden radikalt

• Hur kan vi förebygga de cirka 1500 självmord som årligen inträffar i Sverige?
• Vilka varningstecken på psykisk ohälsa måste vi känna till?
• Hur kan vi som medmänniskor stötta någon som har det tufft?
• Är det verkligen psykiatrin som är viktigast för att förebygga självmord?

Alfred Skogberg, generalsekreterare för den ideella organisationen Suicide Zero
14:20Bensträckare
14:30Samverkan och specialisering, för bättre vård av personer med substansberoende

Erfarenheter från ett försök att integrera beroendevården i Halland. För två år sedan presenterades en modell för hur region Halland ville utveckla en samordnad beroendevård. En modell anpassad efter regioner utanför storstadsområdena.

• Hur har det gått?
• Vad fungerar och vad fungerar inte?
• Vad återstår att göra?
• Vad krävs för att lyckas?
• Vilka svårigheter måste hanteras?

Sven-Eric Alborn, psykolog och psykoterapeut, utvecklingsledare för beroendefrågor i Psykiatri Halland
15:15Eftermiddagskaffe
15:45Stålmannen går i gymnasiet

• NPF utifrån mina erfarenheter
• Föräldraskapets utmaningar och möjligheter
• När livet ändras!

Fredrik Westin har varit vd, kommunchef, socialchef och rockmusiker, men på Psykiatridagarna 2018 är han här som pappa till Stålmannen.
16:45Moderatorn avslutar den första konferensdagen
17:00-18:00Mingel med dryck och tilltugg

PROGRAM DAG 2 – 8 MARS

TVÅ OLIKA SPÅRINDELNINGAR – VÄLJ FRITT MELLAN PASSEN

SPÅR 1 - Psykos, schizofreni, personlighetsstörning och bipolär sjukdom

08:30Morgonkaffe
09:00Moderatorn inleder den andra konferensdagen
09:05PASS 1 A

Kan man förskriva antidepressiva och centralstimulantia vid bipolär sjukdom utan att utlösa mani?


• Vilket stämningsstabiliserande medel är egentligen mest effektivt i klinisk verklighet?
• Varför skiljer sig data från kliniska prövningar från resultat i den kliniska vardagen?
• Hur påverkar stämningsstabiliserande risken för självmordsförsök?
• Centralstimulantia och antidepressiva kan utlösa mani: hur kommer man runt det?

Mikael Landén, professor/överläkare, Göteborgs universitet
10:10Förmiddagskaffe
10:40PASS 1 B

Nationella riktlinjer för psykosvård – vad är nytt?


Lena Flyckt, psykiater, docent och forskargruppsledare vid Karolinska Institutet, institutionen för klinisk neurovetenskap. Lenas främsta forskningsområde är schizofreni, dess etiologi och patofysiologi. Hon är även s.k. prioriteringsordförande för socialstyrelsens nationella riktlinjer för behandling av schizofreni, både antipsykotisk läkemedelsbehandling och psykosociala insatser.
11:30Bensträckare
11:40PASS 1 C

Forskning och behandling av psykos och schizofreni


• Vilka behandlingsmetoder har lyfts fram som centrala?
• Antipsykotisk läkemedelsbehandling - nyheter och etablerade rekommendationer
• Aktuell forskning inom psykos och schizofreni
• Vad vet man om genetik vid schizofreni?
• Varför har patienter med schizofreni 15 års kortare livslängd?
• Nya behandlingsmetoder i "pipeline"

Lena Flyckt, psykiater, docent och forskargruppsledare vid Karolinska Institutet
12:30Lunch och nätverkande
13:30PASS 1 D

Föräldraskap och psykossjukdom - så kan vi utforma ett lämpligt föräldrastöd


• Varför skall föräldrainterventioner erbjudas av psykiatrin?
• Varför behöver föräldrar med psykossjukdom stöd i sin föräldraroll?
• Vad bör en föräldraintervention innehålla?
• Hur kan vi erbjuda föräldrastöd utan att stigmatisera eller skapa oro?

Jennifer Strand, PhD, lektor och forskare vid Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet
14:10PASS 1 E

Schematerapi för personlighetsstörning och aggressiva patienter


• Att se och förstå personlighetsstörning och aggressiva patienter
• Hur bemöter man personer med självskadebeteende?
• Hur hänger allt ihop?
• Hur ska psykiatrin förhålla sig till självskadebeteende?

Poul Perris, leg läkare, psykoterapeut & handledare, Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi
14:50Eftermiddagskaffe
15:20PASS 1 F

Schematerapi för personlighetsstörning och aggressiva patienter forts.


Poul Perris, leg läkare, psykoterapeut & handledare, Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi

GEMENSAM ÅTERSAMLING BÅDA SPÅREN

16:10Våga vara människa – Johannas berättelse

• Konkreta tips på bra bemötande inom psykiatrin
• Att behöva byta läkare eller samtalskontakt
• Är den man bemöter alltid den man möter?
• Vad jag saknade som patient

Johanna Svenningsson är 30 år gammal och bosatt söder om Stockholm. Hon har lång erfarenhet av att vara patient inom psykiatrisk öppenvård och berättar allt utifrån sina erfarenheter.
16:50Sammanfattande diskussion och frågestund
17:00Moderatorn avslutar konferensen

SPÅR 2 - Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

08:30Morgonkaffe
09:00Moderatorn inleder den andra konferensdagen
09:05PASS 2 A

Att bedöma och behandla klienter med ADHD i kriminalvården


• Kunskapsläget och resultat från kriminalvårdens ADHDprojekt
• Utvärderingen av Pegasus

Lena Lundholm, psykolog, med. Dr. och sektionschef, Kriminalvården
10:10Förmiddagskaffe
10:40PASS 2 B

Flickor med autism


• Hur upptäcker vi dem?
• Autism som riskdiagnos för flickor
• Orsak
• Prognos & diagnostisering
• Samsjuklighet
• Psykologisk behandling – vilka finns att tillhandata?

Svenny Kopp är specialist i barn och ungdomspsykiatri och arbetar för närvarande deltid på Mölndals Barnläkaramottagning och gör en uppföljningsstudie på Gillbergcentrum, Göteborgs universitet.
11:30Bensträckare
11:40PASS 2 C

Flickor med ADHD


Föregående pass fortsätter
12:30Lunch och nätverkande
13:30PASS 2 D

Framgångsrik beroendebehandling – med fokus på relationer och affekter


• Modern utvecklingspsykologi och beroende
• Vad innebär affekterna för möjligheten att hålla sig drogfri?
• När droger blir ett substitut till mänskliga relationer

Tobias Sahlin, beteendevetare, familjeterapeut, alkohol- och drogbehandlare, verksamhetschef, Nämndemansgården i Sverige
14:10PASS 2 E

Diagnosspecifika svårigheter för patienter med autism


• Viktig kunskap i arbetet med patientgruppen inom psykiatrin
• Vikten av inlärningsfokus och kunskaper om förebyggande och tydliggörande insatser
• Tips på praktiskt användbara strategier och hjälpmedel

Eva Thormann, leg. psykolog, Psykologpartners
14:50Eftermiddagskaffe
15:20PASS 2 F

Empatiutmattning – compassionboosta för välmående och goda relationer


• Betydelsen av compassion
• Vad säger forskningen?
• Självkänsla som begrepp och verktyg
• Hur vi kan förstå empatiutmattning
• Att utveckla ett förhållningssätt av compassion på arbetet

Christina Andersson, leg. psykolog, författare, doktorand vid Karolinska Institutet och ansluten till Handelshögskolan

GEMENSAM ÅTERSAMLING BÅDA SPÅREN

16:10Våga vara människa – Johannas berättelse

• Konkreta tips på bra bemötande inom psykiatrin
• Att behöva byta läkare eller samtalskontakt
• Är den man bemöter alltid den man möter?
• Vad jag saknade som patient

Johanna Svenningsson är 30 år gammal och bosatt söder om Stockholm. Hon har lång erfarenhet av att vara patient inom psykiatrisk öppenvård och berättar allt utifrån sina erfarenheter.
16:50Sammanfattande diskussion och frågestund
17:00Moderatorn avslutar konferensen

PROGRAM TEMADAG 1 – 6 MARS

Beroende och psykisk samsjuklighet

OBS! Temadagen är inställd.

Om samverkan och integrerad vård vid beroendesyndrom – vem kan och skall göra vad och varför? Brukarens och samhällets mål

Under dagen kommer det bland annat tas upp:
• Förekomst av samsjuklighet
• Missbrukets roll och konsekvenser vid olika psykiatriska tillstånd
• Bedömning av patientens vårdbehov? Behandling eller stöd, rehabilitering eller habilitering?
• Koordination av utredning, bedömning och vårdinsatser mellan och inom vårdorganisationer och myndigheter
• Individanpassade insatser och förhållningssätt och mål.
• Hur flytta vården till brukaren istället för brukaren till vården?
• Brukarorganisationers och anhörigas betydelse för individens ”normaliseringsprocess” och vårdens utveckling.
• Hur utveckla realistiska perspektiv på och mål för förändringsprocesser.
• Vem sätter målen? Blir alla lyckliga, av att bo själv i en lägenhet?
• Mina ambitioner eller brukarens mål?
• Överenskommelsen om ansvarsfördelning vad gäller samverkan
• Gemensam utvecklingsplan mellan vårdgivarna
• Uppfinningsinstrument

Dagen blandar föreläsning med diskussioner. Tag gärna med praktiska exempel, fall eller funderingar kring samverkan.

DAGEN LEDS AV:
Sven-Eric Alborn, psykolog och psykoterapeut, Utvecklingsledare för Beroendefrågor i Psykiatri Halland. Har sedan av 1980-talet arbetat med behandling, ledningsarbete, organisationsutveckling, undervisning och handledning inom beroendeområdet.

PROGRAM TEMADAG 2 – 9 MARS

Utveckling av ACT, Case management, resursteam och samverkan kring personer med psykiska funktionshinder

OBS! Temadagen är inställd.

Resursgrupps-ACT är en evidensbaserad modell för samverkan mellan behandlings- och stödinsatser. All verksamhet utgår från brukarens behov och önskemål. Insatserna är personcentrerade och brukaren själv och dennes anhöriga är experterna som arbetar jämsides med utförare från de bägge huvudmännen för bästa möjliga resultat.

En Case manager leder arbetet som innefattar en gemensam kartläggning följt av genomförande av allt stöd och all behandling genom en resursgrupp. Resursgruppen utses av brukaren själv och där ingår inte enbart professionella utan även närstående och andra i brukarens nätverk som hen ser som resurspersoner i vardagen.

Resursgruppen ger möjlighet att organisera samarbete mellan behandling och stödinsatser med brukaren i centrum. Arbetssättet baseras på shared decision making. Resursgrupps-ACT omfattar förutom själva insatsmetodiken även utbildning, utbildningsmaterial, organisationsidéer, metodik för resultatuppföljningar och kvalitetskontroll.

DAGEN LEDS AV:
Mats Borell, leg psykolog, universitetsadjunkt i psykologi, Karlstads universitet. Mats har under 15 år genomfört utbildningar inom ESL, färdighetsträning, genomförandeplanering med flera socialpsykiatriska områden. Under de senaste fem åren adjunkt vid Karlstads universitet där han ansvarar för utbildningar inom Resursgrupps-ACT, metodhandledarutbildningar samt psykologprogrammet. Även Eva-Lena Borell, leg arbetsterapeut och utbildare i ESL-pedagogik, kommer att föreläsa under dagen.