DAG 1 • IFRS • 16 NOVEMBER

09:00 Registrering och morgonkaffe
09:30 Redovisningsdagen IFRS 2022 inleds av moderator Dan Brännström, VD i Guldäpplen AB, oberoende rådgivare samt tidigare generalsekreterare i branschorganisationen FAR.
09:40 Så utmanas redovisningen i tider av ständig omställning – lär dig navigera i detta nya landskap

I en komplex och snabbt föränderlig värld är goda råd extra värdefulla. Får du dem dessutom i rätt tid kan de vara ett helt avgörande. Samhället i stort och redovisningsbranschen är mitt uppe i en ständig omställning och för att nå framgång behöver du kunna navigera på ett framgångsrikt sätt i detta nya landskap.

Dan Brännström, VD, Guldäpplen AB och oberoende rådgivare samt tidigare generalsekreterare i branschorganisationen FAR
10:00 Vägen till att skapa en framgångsrik hållbarhetsrapport – på ett öppet och balanserat sätt

• Nyckeln till att integrera hållbarhetsfrågor i verksamheten och därigenom också analysera framtida möjligheter och utmaningar i verksamheten
• Vikten av att i rapporten lyfta fram risker kopplade till mänskliga rättigheter i värdekedjan
• Våra insikter och lärdomar från arbetet med hållbarhetsredovisningen

Jesse Steele, Director sustainable business performance & transparency, Vattenfall
10:50 Förmiddagskaffe med nätverkande
11:20Aktuella prognoser kring det ekonomiska läget och framtida trender

• Överblick av världsekonomin och det makroekonomiska läget
• Historisk upprevidering av inflationsprognosen, vilket leder till en omsvängning av penningpolitiken
• Ökad inflation och högre räntor – vad blir effekterna för de svenska hushållen och företagen?
• Framtida trender och analyser – hot & möjligheter

Andreas Wallström, Prognoschef, Swedbank
12:10Lunch med nätverkande
13:20 Finansiell rapportering – vad bör du tänka på och vilka effekter har kriget i Ukraina för rapporteringen?

Redogörelser för bland annat några av de mest centrala effekterna av kriget som du behöver beakta vid upprättande av externa finansiella rapporter. Nedan framgår några exempel:

• Avbrott eller produktionsstopp i drabbade områden och grannländer
• Skada eller förluster av varulager eller andra tillgångar
• Avbrott i leveranskedjor och resande i östra Europa
• Volatilitet i råvarupriser och valutor
• Störningar inom bankväsendet och kapitalmarknader
• Minskad försäljning och intjäning för verksamhet i drabbade områden
• Cyberattacker

Michael Thorstensson, Financial Reporting Specialistoch ledande inom IFRS, Deloitte
14:10 Eftermiddagskaffe och nätverkande
14:40 Från arbetsplats till mötesplats – pandemin fick oss att ta steget från teori till praktik

• Arbetet är något vi gör och inte en plats vi är på;
- Digitalisering – Flexibilitet - Valfrihet
• Pandemin blev det naturligt att gå från teori till praktik
• Valfrihet att jobba hemifrån och från vår nya mötesplats som introducerades i början av 2022 – erfarenheter och lärdomar
• Hur ser medarbetaren på omställningen? – utmaningar och möjligheter

Malin Ingman Wettler, Workspace Development Manager, Grant Thornton Sweden
15:30Aktuella nyheter inom redovisning- och skatteområdet – de viktigaste nyheterna från året med fokus på IFRS

• Vilka är de viktigaste förändringarna inom redovisning- och skatteområdet? - översikt över årets viktigaste händelser
• Vilka lärdomar och erfarenheter kan vi dra av dessa händelser?
• Utveckling inom redovisningsområdet - vad är på gång inom IFRS, EU och nationellt
• Våra vanligaste redovisnings- och skattefrågor – praktiska erfarenheter och lärdomar
• Vad är på gång framöver trender och pågående utredningar
• Frågestund där du som deltagare kan passa på att ställa dina frågor till Peter Nilsson

Peter Nilsson, professor i skatterätt, KPMG och vice ordförande, Bokföringsnämnden (BFN)
16:30 Redovisningsdagen enligt IFRS avslutas och moderatorn Dan Brännström summerar dagen

DAG 2 • BFN • 17 NOVEMBER

09:00Registrering och morgonkaffe
09:30 Redovisningsdagen BFN 2022 inleds
09:40AKTUELLA NYHETER & FÖRDJUPNING

Aktuella nyheter inom redovisning- och skatteområdet – de viktigaste nyheterna från året med fokus på BFN


• Vilka är de viktigaste förändringarna inom redovisning- och skatteområdet?
• Nyheter från Bokföringsnämnden – aktuellt från året och vad är på gång
• Våra vanligaste redovisnings- och skattefrågor – praktiska erfarenheter och lärdomar
• Vad är på gång framöver trender och pågående utredningar
• Frågestund där du som deltagare kan passa på att ställa dina frågor till Peter Nilsson

Peter Nilsson, professor i skatterätt, KPMG och vice ordförande, Bokföringsnämnden (BFN)
10:40Förmiddagskaffe med nätverkande
11:10 Aktuell makroekonomi, hur den påverkar världen och oss som företagare och konsumenter

• Geopolitiska läget och hur det påverkas oss i Sverige
• Prognoser och analyser kring inflation och räntor
• Är vi på väg in i en djup lågkonjunktur eller kommer vi landa på ett bra sätt?

Johan Javeus, Chief Strategist, SEB Group
11:50 Grunderna i AML (Anti Money Laundering) - regelverket och hur det påverkar företag i redovisningsbranschen

Arbetet med åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (AML/CTF) hos företag som står under Länsstyrelsens tillsyn har aktualiserats alltmer de senaste åren, inte minst efter de uppmärksammade granskningar som gjorts av flera aktörer verksamma inom bokförings- och redovisningsbranschen. Björn och Amin kommer under sin presentation ge dig en introduktion till ämnet och vad du som redovisningskonsult bör veta.

• Relevanta regelverk på området och Länsstyrelsens tillsyn
• Grunderna i KYC-arbetet och utformandet av allmän riskbedömning
• Hur skapar man fungerande ramverk (interna styrdokument och rutiner m.m.)?
• Monitorering, granskning och rapportering till Finanspolisen
• Relevanta sanktionsbeslut från Länsstyrelsen – vad kan vi lära oss av tidigare beslut?

Björn Wendleby, Advokat / Founding Partner & Amin Bell, Advokat / Managing Partner, Harvest Advokatbyrå AB
12:40 Lunch med nätverkande
13:50Aktuella nyheter och status för digital inlämning av årsredovisningar – så jobbar vi tillsammans för att minska den administrativa bördan för företagen

• Tre myndigheter i samverkan - hur ser status ut och vad väntar framöver?
• En tillbakablick på hur utvecklingen har varit sedan starten av digital inlämning – utmaningar och fallgropar
• Tillämpningar och återanvändning av de begrepp som finns i taxonomierna för årsredovisningar
• Vad gör vi i praktiken för att minska den administrativa bördan för företagen och vara en del av ekosystem?
• Hur ser framtiden ut – vad är målsättningen för 2023?

Nina Brede, verksamhetsutvecklare, Bolagsverket, Anna-Greta Erikson, Senior advisor, Statistiska centralbyrån (SCB) och Mats Rastman, verksamhetsutvecklare, Skatteverket
14:40 Digitalisering av redovisningen för er sinnesfrid – inte för rationalisering

• Att ligga i digital framkant är givet – men det personliga mötet är alltid lika viktigt!
• Redovisningens roll idag och hur den har förändrats
• Hur påverkar digitalisering och automatisering redovisningen?
• Vilka personliga egenskaper och kompetenser behövs inom redovisningen i framtiden?
• Trender och teknikskiften som kommer att forma framtidens utveckling inom rådgivning och Redovisningsbranschen

Carl-Magnus Falk, grundare, VD och auktoriserad revisor, Falköga Revision AB och Falköga Redovisning & Rådgivning AB
15:20 Eftermiddagskaffe med nätverkande
15:50Genomgång av aktuella nyheter inom moms och skatteområdet för 2022–23

• Nytt inom företagsbeskattning - nya lagar och domar från Högsta förvaltningsdomstolen
• Våra vanligaste skattefrågor – praktiska erfarenheter
• Har det hänt något nytt inom momsområdet?
• Frågestund där du som deltagare kan passa på att ställa dina frågor till Mats Brockert

Mats Brockert, skatteexpert, Srf Konsulterna
16:50Redovisningsdagen enligt BFN avslutas