DAG 1 • IFRS • 26 NOVEMBER

09:00 Registrering och morgonkaffe
09:30 Redovisningsdagen IFRS öppnar
09:40 Makroekonomiska läget – hur står sig svensk ekonomi i en osäker omvärld?

• Överblick av världsekonomin och det makroekonomiska läget
• Vilka är de största utmaningarna och orosmolnen framöver?
• Hur påverkar detta den svenska ekonomin?
• Framtida trender och analyser – hot & möjligheter

Andreas Wallström, prognoschef och biträdande chef för makroanalys, Swedbank
10:20 Aktuella nyheter och tendenser inom redovisningsområdet i Sverige och inom EU

• Översikt över årets viktigaste händelser på redovisningsområdet
• Ny ordning för redovisningstillsynen – vad är vår erfarenhet så här långt?
• Utveckling inom redovisningsområdet – aktuellt inom IFRS, EU, svensk normgivning som påverkar bokslutet 2019 och framåt?
• Har du påbörjat förberedelserna inför ESEF (European Single Electronic Format) – digital rapportering?
• Vilka trender kan vi se som kommer att påverka vår roll som redovisningsspecialister?

Pernilla Lundqvist, Partner, Ph.D, Financial Reporting Specialist and Nordic Head of Accounting and Reporting, EY samt även ordförande i FAR:s policygrupp för redovisning
11:20 Förmiddagskaffe med nätverkande
11:50Intäktsredovisning enligt IFRS 15 – praktiska frågeställningar samt upplysningskraven i årsredovisningen 2018

• Praktiska frågeställningar från olika branscher
• Hur säkerställs att nya typer av transaktioner fångas upp och redovisas enligt IFRS 15 i koncernen?
• Hur blev det med upplysningskraven i årsredovisningen 2018
• Vad har redovisningstillsynen fokuserat på

Pernilla Lundqvist, Partner, Ph.D, Financial Reporting Specialist and Nordic Head of Accounting and Reporting, EY samt även ordförande i FAR:s policygrupp för redovisning
12:40Lunch med nätverkande

FÖRDJUPNING INOM KOMPLEXA IFRS-FRÅGESTÄLLNINGAR OCH REGELÄNDRINGAR

I ett dynamiskt affärsklimat sker snabba förändringar inom organisationer och företag. Den finansiella rapporteringen blir allt mer komplex och förändringstempot ökar. Samtidigt sätter investerare och andra intressenter stort värde på transparens i den finansiella rapporteringen. IFRS är ett komplext regelverk där det kan vara svårt att få tydliga svar på ställda frågor. Vår erfarenhet är också att det är mycket viktigt att IFRS projektet förankras i både styrelse och ledning. Dessutom krävs ett stort engagemang hos anställda, både inom och utanför ekonomiavdelningen.

Fördjupningspasset riktar sig till dig som tillämpar IFRS i din koncernredovisning eller rapportering och leds av ledande IFRS redovisningsspecialister från EY och Deloitte.
13:40Leasingredovisning enligt IFRS 16 – vad har hänt på området?

• Övergång till IFRS 16 – Hur har bolag gjort och rapporterat?
• Hur hantera leasingportföljen löpande – Erfarenheter och utmaningar
• Data och systemstöd – Excel vs. System – Praktiska erfarenheter
• Disclosure i ÅR – Hur tänka här?

Michael Thorstensson, Financial Reporting Specialist och ledande inom IFRS, Deloitte
14:50 Eftermiddagskaffe och nätverkande
15:20 The road to create a successful Sustainability report – winner of best Sustainability report at FAR:s award 2018

• How we present the Sustainability report at a transparently and balanced manner
• The key to integrating sustainability issues into the business, thereby also analyzing future opportunities and challenges in the business
• The importance to highlights risks linked to human rights in the value chain in the report
• Our insights and learnings from the work with the Sustainability report

Jesse Steele, Sustainability Manager, Vattenfall

Presentationen är på engelska
16:10IFRS 9 Finansiella instrument – praktiska frågeställningar samt upplysningskraven i årsredovisningen 2018

• Vad är fallgroparna vid tillämpning av IFRS 9
• Praktiska redovisningsfrågor
• Hur blev det med upplysningskraven i årsredovisningen 2018
• Vad har redovisningstillsynen fokuserat på

Ulrika Bagge, Executive Director, Financial Reporting Specialist, EY
17:00 Redovisningsdagen enligt IFRS avslutas

DAG 2 • BFN • 27 NOVEMBER

09:00 Registrering och morgonkaffe
09:30 Redovisningsdagen BFN öppnar
09:40 Aktuella nyheter inom redovisning- och skatteområdet – de viktigaste nyheterna från året!

• Vilka är de viktigaste förändringarna inom redovisningoch skatteområdet?
• Nyheter från Bokföringsnämnden
• Våra vanligaste redovisnings- och skattefrågor – praktiska erfarenheter och lärdomar
• Vad är på gång framöver nyheter och pågående utredningar

Peter Nilsson, professor i skatterätt, KPMG och vice ordförande, Bokföringsnämnden (BFN)
10:40 Förmiddagskaffe med nätverkande
11:10 Aktuella nyheter inom lön – ett komplext område under ständig förändring

• AGI – arbetsgivardeklaration på individnivå, uppdatering
• 2020 väntar stor avtalsrörelse, hur påverkas kollektivavtalen
• Andra aktuella nyheter och pågående utredningar

Zennie Sjölund, Branschansvarig lön, Srf konsulterna
12:10 Lunch med nätverkande
13:10 Innovativa lösningar för framtidens redovisning

Angel Delgado & Emma Brunn från Adra Trintech
13:30 PANELDISKUSSION

Ekonomifunktionen i förändring - digitalisering och automation av redovisning och revision


Artificiell intelligens, machine learning och big data har redan förändrat redovisningskonsultens jobb och kommer fortsätta göra det. Är det ett yrke som sett sina glansdagar eller innebär teknologin nya möjligheter?

• Hur påverkar digitalisering, automatisering och robotisering redovisningsbranschen?
• Trender och teknikskiften som kommer forma framtidens utveckling inom rådgivning och redovisningsbranschen

Paneldeltagare:

Sara Andersson, Redovisningschef, Upplands Motor

Mari Jehrlander, Rekryteringskonsult, Jurek

Stefan Ingelgård, Head of Technology, Azets

Marie Bergman, Kvalitetschef, Srf konsulterna

Paneldiskussionen leds av Stefan Broman, Team Leader & Senior Project Manager, Insight Events Sweden
14:00 Eftermiddagskaffe med nätverkande
14:30Hur skapar du kvalitet och trovärdighet i den ekonomiska kommunikationen?

• Vad är kvalitet i en bra ekonomisk rapport – kommunikativt och taktiskt?
• Vad behöver finnas med? Vad specifikt tittar de olika intressenterna på?
• Många intressenter är involverade i rapporteringen – går det att tillfredsställa alla?
• Situationsanpassad ekonomisk kommunikation internt och externt?

Andreas Bohlin, verksamhetskonsult, Mät & Styr
15:30 Fördjupning inom tolknings- och tillämpningsfrågor i K2- och K3-regelverken

K2- och K3-regelverken har nu tillämpats under några år. Maria tar upp några av de tolknings- och tillämpningsfrågor som har diskuterats, bl.a.

• Hur rörelsens kostnader redovisas i den kostnadsslagsindelade resultaträkningen enligt K2.
• Förvärvade och egenupparbetade immateriella tillgångar i K2 och K3.
• Nedskrivningsregler för finansiella anläggningstillgångar i K2 och K3.
• Klassificering av kortfristiga respektive långfristiga skulder i K2 och K3.

Maria Albanese, redovisningsexpert, Srf konsulterna
16:30 Redovisningsdagen enligt BFN sammanfattas och avslutas