Insight_legal_Straight

Anmäl dig idag!

VÄLKOMMEN TILL KONKURRENSRÄTTSFORUM 2019

Sveriges ledande experter och sakkunniga samlas den 7 november på konferensen Konkurrensrättsforum som genomförs för 18:e året i rad! I år kommer vi under en fullmatad och intensiv dag få möta de mest initierade gruppen av jurister, advokater och bolagsjurister samt representanter från domstolarna.

Insight Events Sweden har efter noga research med experter och representanter för målgruppen sammanställt konferensen Konkurrensrättsforum 2019 i samråd med advokatbyråerna Kastell, Mannheimer Swartling och Vinge. Konferensen är framtagen för dig som är bolags- eller kommunjurist, advokat eller handläggare i konkurrensrättsliga ärenden.

Årets event behandlar i sammandrag den senaste utvecklingen inom svensk och europeisk konkurrensrätt, pekar på kommande förändringar och ger dig aktuella nyheter inom svensk och europeiska praxis. En paneldiskussion med företrädare från bland annat Svenskt näringsliv och Näringsdepartementet diskuterar om vi har en svensk konkurrenspolitik? Dessutom får vi lyssna till Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten, kring myndighetens prioriteringar och roll.  Under dagen kommer också bevisfrågan att debatteras, hur domstolar och representanter från bolagssidan ser på bevisbördan.

På eftermiddagen kan du fokusera på dina intressen och välja mellan två spår – compliance eller digitaliseringen. Här ger ledande advokater sin expertis kring compliance och digitaliseringen ur ett konkurrensrättsligt perspektiv.

Dagen avslutas med ett trevligt nätverksmingel – passa på att knyta kontakt och umgås med kollegor i branschen, beslutsfattare och ledande experter.

Anmäl dig redan i dag till årets viktigaste mötesplats inom konkurrensrättsområdet.

Varmt välkommen i november!

Pamela Hansson
Advokat, delägare
Kastell Advokatbyrå

Johan Karlsson
Advokat, partner
Advokatfirman Vinge

Johan Carle
Advokat, partner
Mannheimer Swartling

Jonas Karström
Projektledare
Insight Events Sweden

PARTNERMÖJLIGHETER

Konkurrensrättsforum samlar branschens experter! Detta event kommer att ge dig chansen att nätverka med beslutsfattare och etablera relationer för framtida affärer.

sponsorship3

Insight Events Sweden sammanför köpare och leverantörer på en och samma plats. Nischat, affärsinriktat och på hög nivå – konferensen är en utmärkt plattform att inleda nya affärsrelationer på. Vi erbjuder skräddarsydda nätverk, paneldiskussioner, högaktuella praktikfall och förbokade affärsmöten där du kommer att erhålla direktkontakt med potentiella kunder.

Kontakta oss för mer information:

Sales Manager Roland Berendt
Tfn: 08 587 662 77
E-post: roland.berendt@insightevents.se

PROGRAM

08:30Registrering och morgonkaffe
09:00Öppnande av Konkurrensrättsforum 2019

Ordförande Lars Henriksson, professor i rättsvetenskap, Handelshögskolan. Lars är professor i rättsvetenskap, särskilt konkurrensrätt, jur. dr, civ. Ek DHS. Han är verksam som forskare och lärare inom området law and economics vid Center for Business Law, Handelshögskolan i Stockholm, med särskild inriktning mot konkurrensrätt och juridik.
09:10KONKURRENSPOLITIK

Paneldiskussion: Har vi en svensk konkurrenspolitik?


• Vad är Sveriges mål med konkurrenspolitiken? Hur förhåller sig Sverige till internationella tendenser?
• Vad är viktigast i Sverige? Bekämpa karteller, dominansmissbruk, vertikal prisstyrning, ingripa mot potentiellt konkurrensbegränsande företagsförvärv, konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet eller statligt stöd?
• Vilka konkurrenspolitiska slutsatser kan dras av de senaste fem årens utveckling i Sverige?
• Avsätter Sverige (o-) tillräckliga resurser för marknadsövervakning och lagföring?
• Behöver Konkurrensverket utökade beslutsbefogenheter?

Paneldeltagare:
Göran Grén, näringspolitisk chef, Svenskt Näringsliv

Emil Högberg, statssekreterare, Näringsdepartementet, Regeringen


Paneldeltagare uppdateras löpande.

Moderator:
Johan Karlsson, advokat och delägare, Advokatfirman Vinge.
Johan Karlsson är ansvarig för Vinges specialistgrupp EU, Competition & Regulatory. Med över tjugo års erfarenhet är han en av Sveriges mest välrenommerade experter och är sedan många år rankad som en av de allra bästa. Johan är medförfattare till standardverket Konkurrensrätt – en handbok och har skrivit ett stort antal artiklar i ledande tidskrifter och andra publikationer.
09:50Konkurrensverkets roll och prioriteringar

• Hur påverkas Konkurrensverket i sina prioriteringar och arbetssätt av den konkurrenspolitiska debatten på svensk och europeisk nivå?
• Går utvecklingen åt samma håll inom medlemsstaterna? Vilken roll har ECN?
• Var står Konkurrensverket idag – vilka prioriteringar görs för framtiden och hur påverkas verket av de senaste fem årens utveckling?
• Har Konkurrensverkets sätt att arbeta utvecklats de senaste fem åren och vart är utvecklingen på väg?
• Vilken betydelse har den senaste tidens tillväxt av konkurrensrättsliga skadeståndsmål för Konkurrensverkets verksamhet?

Intervju och frågestund med:

Rikard Jermsten, generaldirektör, Konkurrensverket.
Rikard Jermsten är generaldirektör för Konkurrensverket sedan 1 september 2017. Han har tidigare varit kammarrättslagman vid Kammarrätten i Stockholm, och rättschef vid Finansdepartementet där han bland annat arbetade med att ta fram nya LOU.


Moderator:
Johan Carle, advokat och delägare, Mannheimer Swartling.
Johan Carle är delägare i verksamhetsgruppen för EU- och konkurrensrätt och ägnar sig främst åt konkurrensrättsliga frågor, särskilt frågor avseende förvärvskontroll och missbruk av en dominerande ställning. Härtill är Johan Carle verksam inom offentlig upphandling, särskilt överprövningsärenden. Han delar sin tid mellan Stockholm och Bryssel.

10:40Förmiddagskaffe
11:10KONKURRENSRÄTTEN I SVERIGE OCH INOM EU

Året som gått – aktuella nyheter inom svensk och europeisk praxis


• Översikt över årets viktigaste händelser inom den svenska och europeiska konkurrensrätten
• Praxis från svenska domstolar, EU-domstolen och EU-kommissionen.
• Vilka lärdomar och erfarenheter kan vi dra av dessa händelser?

Trine Osen Bergqvist, advokat, Advokatfirman Vinge

Pamela Hansson, advokat och delägare, Kastell Advokatbyrå.
Pamela Hansson började på Kastell i augusti 2011. Hon har över femton års erfarenhet från att arbeta med konkurrensrätt och har tidigare arbetat på
såväl Europeiska kommissionen som Konkurrensverket. Pamela har varit ombud i flera av de mest omtalade konkurrensrättsmålen i Sverige under senare år och agerat för klienter inför såväl Konkurrensverket som Europeiska kommissionen.
12:20Lunch
13:20BEVISKRAV

Bevisning i konkurrensärenden – från bolag till domstol


Bevisfrågor är centrala såväl i utredningar hos Konkurrensverket som i konkurrenstvister. Av särskild betydelse kan bolagets egna handlingar vara. Hur ser domstolar på bevisbörda och beviskrav och vilken betydelse kommer bolagens interna handlingar att ha?

• Finns det någon anledning att se annorlunda på beviskrav och värdet av skriftliga handlingar från bolaget i just konkurrensrättsliga sammanhang?
• Vilken utveckling av beviskravet har skett och vilken betydelse har det i det sammanhanget haft att det inrättats nya specialdomstolar?
• Vad anser Konkurrensverket om värdet av interna handlingar och vilken påverkan får sådana på utredningar?
• Hur ska man som bolag förhålla sig till risken att egna handlingar används mot bolaget?

Magnus Ulriksson, hovrättsråd, Patent- och marknadsöverdomstolen (PMÖD)

Daniel Kim, Group Integrity Officer, Vattenfall

Masoud Kinsdale, processråd, Konkurrensverket


Moderator:
Fredrik Sjövall, advokat och delägare, Mannheimer Swartling.
Fredrik Sjövall är verksam inom Mannheimer Swartlings specialistgrupp för EU- och konkurrensrätt och har varit ombud i flera av senare års stora konkurrensrättsliga domstolstvister.
14:00SKADESTÅND

Skadestånd på konkurrensrättslig grund


Skadeståndsdirektivet 2016 ritade om kartan för möjligheterna att få skadestånd för
konkurrensrättsöverträdelser. Men vi har sett relativt få svenska processer på området och svenska företag väljer ofta att processa i framförallt England.

• Hur kommer det sig?
• Vad ska man tänka på som kärande respektive svarande i konkurrensskadeprocesser
• När är skiljeförfarande möjligt och lämpligt?

Richard Wessman, advokat och delägare, Advokatfirman Vinge

Erik Söderlind, advokat och delägare, Kasell Advokatbyrå.
Erik är en av Kastells grundare och leder Kastells konkurrensrättsgrupp.
14:40Eftermiddagskaffe

VÄLJ ETT FÖRDJUPNINGSPASS - COMPLIANCE ELLER DIGITALISERING

15:10FÖRDJUPNINGSPASS A - COMPLIANCE

Konkurrensrättslig Compliance – best practice och risker


• Vad är best practice när det gäller att identifiera, uppskatta och motverka konkurrensrättslig risk i ett bolag?
• Hur tar man sig från en checklista till att få compliancearbete att fungera integrerat i verksamheten?
• Hur säkerställer man att budskapet om konkurrensrättslig compliance når fram när de regulatoriska kraven blir allt fler?
• Hur systematiserar, prioriterar och optimerar man bolagsjuristens hantering av rutinmässiga compliancefrågor?
• Hur följer man nyheter på ett effektivt sätt – hur prioriterar man för att fånga nya risker?

Stefan Perván Lindeborg, advokat och delägare, Mannheimer Swartling.
Stefan är delägare i Mannheimer Swartlings EU- och konkurrensrättsgrupp.
15:10FÖRDJUPNINGSPASS B - DIGITALISERINGEN

Digitaliseringen ur ett konkurrensrättsligt perspektiv


Digitaliseringen har under de senaste åren på ett markant sätt ändrat affärsmodellerna för företagen. Fokus för konkurrensmyndigheter har legat på att hantera plattformars marknadsstyrka och olika vertikala begränsningar.

• Inledning och internationell utblick - hur har kommissionen och nationella myndigheter agerat hittills?
• Vad har Konkurrensverket gjort på området?
• Vad kan vi förvänta oss i framtiden?

Christina Mailund, advokat och delägare, Kastell Advokatbyrå.
Christina lämnar konkurrensrättslig rådgivning i alla typer av konkurrensrättsliga frågor och har mer än 20 års erfarenhet inom området.
16:10AVSLUTNINGSTALARE

Trender och tendenser inom konkurrensrätten


Nils Wahl, professor.Tillträder som domare vid EU-domstolen den 8 oktober 2019. Tidigare generaladvokat (2012-2019) och domare i Tribunalen (2016-2012).
16:50Moderatorn sammanfattar dagen
17:00Nätverkande med dryck och tilltugg

TALARE

christinaChristina Mailund
Kastell Advokatbyrå

Emil Högberg
Näringsdepartementet, Regeringen

Erik Söderlind
Kasell Advokatbyrå

Fredrik Sjövall
Mannheimer Swartling

Göran Grén
Svenskt Näringsliv

Johan Carle
Mannheimer Swartling

Johan Karlsson
Advokatfirman Vinge

Lars Henriksson
Handelshögskolan

Pamela Hansson
Kastell Advokatbyrå

Nils Wahl
Tillträder som domare vid EU-domstolen hösten 2019

Richard Wessman
Advokatfirman Vinge

Rikard Jermsten
Konkurrensverket

Stefan Perván Lindeborg
Mannheimer Swartling

Trine Osen Bergqvist
Advokatfirman Vinge

Masoud Kinsdale
Konkurrensverket & Patent- och marknadsöverdomstolen

HÄMTA BROSCHYR

ANMÄLAN

PRISLISTABoka t.o.m 31/8Boka t.o.m 24/10Boka fr.o.m 25/10
Bolagsjurister & offentlig sektor6.490 kr6.990 kr7.890 kr
Advokater11.290 kr11.990kr12.890 kr

LOKAL

KONTAKT

Senior projektledare
Jonas Karström
jonas.karstrom@insightevents.se

Sponsorskap / utställning
Roland Behrendt
08 587 662 77
roland.behrendt@insightevents.se

Deltagarplats
Magnus Sjölander
08 587 662 14
magnus.sjolander@insightevents.se